Közösségszervezés BA (korábban Andragógia BA)

Közösségszervezés BA szakos tájékoztató anyag

 A képzés Budapesten és Szombathelyen is indul!

Az ideális jelentkező
jó kommunikációs és problémamegoldó képességgel rendelkezik, segítő, támogató attitűddel és empátiával közelít embertársai felé, társadalmi érzékenységgel érdeklődik a különböző nagyságú és összetételű csoportok működtetése és motiválása iránt. Érdeklődése a kultúra le-hető legszélesebb területére kiterjed.

Érettségi vizsgakövetelmények 
Kettőt kell választani a következő tárgyakból: biológia v. magyar nyelv és irodalom v. mate-matika v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv (angol, francia, német, orosz). Legalább egy tárgyból emelt szinten kell teljesíteni az érettségit.

A képzés célja
olyan szakemberek képzése, akik el tudják látni művelődési, egyházi, civil, vállalkozói és non-profit szervezetek, állami vagy önkormányzati intézmények, integrált, többfunkciós szerveze-tek, intézmények működtetését, képesek helyi, közösségi szinten a művelődés, az ifjúság, a felnőttképzés társadalmi és gazdasági helyzetének fejlesztésével összefüggő állami feladatellá-tást megszervezni, meghatározott intézményszintek esetében azt irányítani.
A közösségszervező szakember a közösségi művelődés, az ifjúságsegítés és a humánfejlesztés területén, településeken, intézményekben, szervezetekben, közösségekben és a közösségi mű-velődés, az ifjúsági szolgáltatás, valamint a felnőttképzés különböző színterein közvetlen ter-vező, szervező, értékelő, irányító, illetve animátori, koordinátori munkaköröket, feladatokat lát el. Ebben a feladatkörében együttműködik a feladatát érintő intézményekkel, szervezetekkel, különösen a kultúra, a közoktatás-köznevelés, szociális ellátás, felnőttképzés, helyi gazdaságfej-lesztés ágazataiban. Felkészült a tanulmányok mesterképzésben történő folytatására.
A közösségszervezés szakon végzettek ismerik a kultúra, a közművelődés, a felnőttoktatás-felnőttképzés, az ifjúságszervezés, az ifjúságpolitika és a közösségfejlesztés területén működő intézmények működésének alapvető elveit, a szervezetek, intézmények jogi szabályozását, va-lamint képesek ezen intézmények működtetésére, gazdálkodásának és menedzsmentjének ellá-tására, kulturális, ifjúsági, humánfejlesztési célú pályázatok írására és projektek menedzselésére.

Főbb tárgyak

  • általános kompetenciákat fejlesztő bölcsészettudományi és társadalomtudományi isme-retek (filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, nyelvtudomány, irodalomtudomány, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret);
  • művelődéselmélet és művelődéstörténet, közművelődés;
  • közösségi fejlesztés;
  • kultúraközvetítés és ifjúsági kultúra; 
  • ifjúsági és humánfejlesztés, felnőttképzés.

 

Az oklevélben szereplő szakképzettségek
A szakon három szakirány közül lehet választani, ezek elvégzésével különböző szakterületeken különböző szakképzettséget lehet szerezni: 

  • humánfejlesztés,
  • kulturális közösségszervezés*,
  • ifjúsági közösségszervezés.

 

A szakirányok jellemzői
A humánfejlesztés szakirányon végzettek segíthetik a felnőtteket abban, hogy sikeres tanulási uta-kat tervezzenek és valósítsanak meg, melyek hozzájárulhatnak a munkaerőpiacon való ered-ményes boldogulásukhoz. Támogatják az összes korosztályt bevonó, formagazdag, atipikus tanulási módokban bővelkedő fejlesztés megvalósítását az életen át tartó és az élet minden területére kiterjedő szemléletmód keretei között. Sajátos tanulmányterületek: felnőttképzés és humán fejlesztés.
A kulturális közösségszervezés szakirányon végzett szakemberek közösségfejlesztő folyamatokat generálnak annak érdekében, hogy segítsék a helyi társadalom önszerveződő tevékenységét. Támogatják a közösség tagjainak cselekvéseit, kapcsolati és információs hálót működtetnek. A szakirány legfontosabb sajátos tanulmányterületei: közművelődés és kultúraközvetítés, közös-ségfejlesztés.
Az ifjúsági közösségszervezés szakirányon végzett szakemberek segíthetik a fiatalok formális és in-formális csoportjainak létrehozását, műkötetését. Támogatják az ifjúsági korosztály egészséges személyiségfejlődését és helyes értékrendjének kialakítását célzó programok kidolgozását és megvalósítását. A legfőbb sajátos tanulmányterületek: ifjúsági munka, ifjúságsegítés és közösségi nevelés.

A szakma szépségei
Az eligazodás képessége a közművelődés, az ifjúságsegítés, valamint a közösségek fejlesztése területén, a felnőtt ember támogatása az élethosszig tartó tanulási utak megtalálásában, a változó körülményekhez való igazodásban. Az intézményi és helyi közösségek életében való aktív és fejlesztő részvétel, a kulturális értékek feltárása és megőrzése, valamint ifjúsági, képzési és közösségi projektek kidolgozása és sikeres megvalósítása.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek
A közművelődés, a közgyűjtemények színterein, településeken, intézményekben, civil szervezetekben, a felnőttképzés különböző területein tervezői, szervezői, irányító feladatok, ezekhez kapcsolódó munkakörök ellátásában. A széles spektrumú bölcsész- és szakmai képzés más munkakörökben is növeli az elhelyezkedés esélyeit.

Továbbtanulási lehetőségek
A közösségszervezés alapképzési szakon végzett hallgatók az andragógia, a társadalmi befogadás tanulmányok (korábbi nevén interkulturális pszichológia és pedagógia), az emberi erőforrás tanácsadó, valamint a neveléstudomány mesterképzési szakon folytathatják tanulmányaikat karunkon. 

További információ: 

2019.01.11.