Edző BSc

Edző Bsc szakos tájékoztató anyag

A képzés Budapesten kajak-kenu és kosárlabda specializációkkal, Szombathelyen röplabda és úszás specializációkkal indul.

A képzés célja
Az edzői munka eredendő célja a mozgás megszerettetése, a maximális teljesítmény elérése, valamint a sporttevékenység sokoldalúságán keresztül elérni a teljes személyiség kifejlődését. Olyan szakedzők képzése a célunk, akik a tanulmányaik során szerzett szerteágazó elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában képesek mind az utánpótláskorú, mind a felnőtt sportolók edzésfolyamatának önálló, magas szintű tervezésére és végrehajtására. A képzés végére emel-lett felkészültek lesznek sportolók kiválasztására, átfogó pedagógiai, pszichológiai, szociológiai tudásuk birtokában az egyén fizikális felkészítése mellett a mentális fejlesztésre és ezzel telje-sítményük fokozására is. További cél, hogy képesek legyenek sportszervezetek sportszakmai munkájának irányítására, szervezésére és ellenőrzésére. Ismerjék, és munkájuk során építsék be a sportág fejlesztésében segítséget adó egyéb területeket és módszereket. Felkészültséget sze-reznek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Az ideális jelentkező
ismeri választott sportága főbb technikai és taktikai elemeit, képes azok gyakorlatban történő végrehajtására. Ezt kiegészítve alapvető anatómiai és élettani tudással rendelkezik. Fontos, hogy folyamatos tanulásra, önképzésre nyitott legyen a szak befejeztével is. A jelentkezőnek választott sportágában sportolói múlttal kell rendelkeznie, nem feltétlenül szükséges első osztályú bajnokságból, ám a sportág iránti érdeklődése és motivációja elengedhetetlen.

Felvételi vizsgakövetelmények
A szakon felvételi vizsga van, és ennek, tehát nem az érettséginek és a középiskolai eredmé-nyeknek a számításával alakul ki a felvételi ponteredmény. A felvételi vizsga részei:
 
Biológia írásbeli: 50 pont. 
Sportági elmélet szóbeli: 30 pont. 
Sportági elmélet írásbeli: 30 pont
Sportági gyakorlat: 90 pont. 
Összesen: 200 pont

Az összpontszámot a felvételi vizsgán elért pontszám kétszerese adja. Amennyiben a jelentke-ző a felvételi vizsga elemei közül bármelyikben 0 pontot ér el, a felvételi eljárásból kizárásra kerül. A biológia írásbeli felvételi vizsgán minimum 50% elérése esetén szerezhet pontot a je-lentkező.

Tanulási és továbbtanulási lehetőségek
A képzés első, általános edzői munkára felkészítő része közös, a későbbiekben az adott sport-ágaknak megfelelően szétválik. Közös tárgyak: anatómia-élettan, gimnasztika, motoros képes-ségek fejlesztése, terhelés-élettani laborgyakorlat, sporttáplálkozás, pszichológia, szociológia, sportpedagógia, edzéselmélet, kommunikáció, sportmenedzsment. Az egyes sportágaknak megfelelő, főbb specializációs tárgyak: az adott sportág sportági elmélete, gyakorlata, sport-szakmai gyakorlat.

Az érdeklődők részt vehetnek a tudományos diákköri munkában, illetve többféle hallgatói ön-szerveződő klubban is. A felsőbb évesek számára lehetőség nyílik a külföldi részképzésben való részvételre is.

Az alapképzés után szakirányú továbbképzésekben való részvételi lehetőséget biztosítunk, il-letve intézményünkben rekreáció mesterképzésben lehet folytatni a tanulmányokat. Az alap-szakon szerzett végzettséggel több más mesterképzési szak is választható, többek között szakedző, sportmenedzser, humánkineziológia.

Elhelyezkedési lehetőségek 
A végzett szakedző elhelyezkedhet sportegyesületeknél, kajak-kenu akadémiákon, nemzeti vá-logatott edzője mellett, iskolák diáksport-egyesületeinél edzőként. Emellett a végzettség birto-kában lehetőség van gazdálkodó szervezet által végzett egészségmegőrző és sportfoglalkozá-sok szervezésére, vezetésére; sportszövetségnél vezetőedzői, akár szövetségi kapitányi felada-tok ellátása, illetve a vezetőedző segítésére; helyi önkormányzatok sportigazgatási szerveinél szakreferensi feladatok ellátására. A végzettek képessé válnak továbbá – a sportágtól függően – túra- és programvezetői, instruktori feladatkörök betöltésére is. Az edző, amennyiben elég kreatív, önállóan kezdeményezve létrehozhat sportági egyesületet, melyek szakmai munkájá-nak irányítását végezheti, koordinálhatja.

2019.01.11.