Pszichológia BA

Pszichológia BA szakos tájékoztató anyag

A képzés csak Budapesten indul.

Az ideális jelentkező:
ψérdeklik az emberek, nyitott és megértő,
ψképes és kész kapcsolatot teremteni másokkal, jól kommunikál,
ψtársas helyzetekben képes az együttműködésre,
ψreális önismerettel rendelkezik és motivált saját szakmai önképzésére.

Érettségi vizsgakövetelmények
Kettőt kell választani az alábbi tárgyakból: biológia vagy magyar nyelv és irodalom vagy ma-tematika vagy történelem vagy egy idegen nyelv, oktatási alapismeretek, pedagógia ismeretek. Legalább egy tárgyat közülük emelt szinten kell teljesíteni. Választható nyelvek: angol, francia, német, orosz.

A képzés célja
a pszichológia elméleti alapismereteiben és alapvető módszereiben jártas, azokat hasznosítani tudó szakemberek képzése, akik szakmai vezetés mellett alkalmazott pszichológiai feladatok, résztevékenységek ellátására alkalmasak. A képzés során a hallgatók képessé válnak az egyé-nek, a csoportok és szervezetek megismerésére, illetve fejlesztői célú beavatkozásban való köz-reműködésre. A végzettek kellő mélységű elméleti és módszertani ismerettel rendelkeznek a pszichológusképzés második ciklusban történő folytatásához.

Főbb tárgyak
Az alapszak a pszichológia főbb területeibe ad betekintést, széles körű alapozást és elmélyült tudást nyújt e területeken, illetve a választott speciális témákban. Az általános pszichológia az ész-lelés, a figyelem, a tanulás, az emlékezet, a képzelet, a gondolkodás, a tudat, a motiváció és az emóció témaköreit dolgozza fel. A személyiségpszichológia a főbb személyiségelméleteket mutatja be és a személyiség-diagnosztika alapvető módszertanával ismertet meg. A szociálpszichológia a társas megismerés, a személyes interakciók, a csoportdinamika, a csoportok közötti viszonyok, és a társadalmi folyamatok vizsgálatába vezet be. A fejlődéspszichológia a csecsemőkortól az időskorig követi nyomon az emberi megismerés, affektív folyamatok, viselkedés és társas vi-szonyok alakulását.

A pszichológiai alapképzés jelentős mértékben támaszkodik a társtudományokra: élettani-anatómiai, társadalomismereti, kultúrakutatási, közgazdaságtani valamint hangsúlyosan statisz-tikai és módszertani tárgyakat is tartalmaz a tanterv.

Az alapképzés felsőbb évfolyamain mód van a pszichológia alkalmazott területeivel való elmé-lyültebb ismerkedésre, a klinikai pszichológiai, az egészségpszichológiai, a munka- és szerve-zetpszichológiai, neveléspszichológiai és a tanácsadás pszichológiájába bevezető tantárgyak keretében. Mindezek mellett a viselkedéselemzői munkához szükséges etikai és jogi ismerete-ket is elsajátítják a hallgatók és a pszichológus szakma alapvető módszerein, a szakma történe-tén keresztül a pszichológus gondolkodásmódot is igyekszünk átadni.

A képzésben jelentős arányban szerepelnek a szemináriumi-gyakorlati kurzusok, melyek sze-mélyes élményt nyújtanak, képességeket, jártasságot fejlesztenek és módot adnak az oktató és a hallgató közötti személyes kapcsolatra. Mód van már az alapképzés során is a saját szakmai érdeklődés kielégítésére és a viselkedéselemzői munkához szükséges alapvető készségek (pl. kommunikációs, önismereti, diagnosztikai) fejlesztésére.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:
Viselkedéselemző

Elhelyezkedési lehetőségek
A pszichológia alapképzési szakot végzettek alkalmasak az okleveles pszichológus munkáját segítő tevékenység végzésére minden nevelést, képzést, fejlesztést, újranevelést, korrekciót, gyógyító illetve rehabilitációs tevékenységet végző szervezetben, intézményben. Különösen alkalmasak egyéni, csoportos és szervezeti szintű pszichológiai alkalmassági és egyéb vizsgála-tok elvégzésére, standard pszichológiai eljárások alkalmazására. Az alapképzésre épülő szakirá-nyú továbbképzéseken azok is további szakmai ismereteket, jártasságot szerezhetnek, akik nem a mesterképzést választják.

Továbbtanulási lehetőségek
Az alapképzési szakon végzettek a pszichológiai képzést mesterszinten folytathatják, mellyel 
okleveles pszichológus diplomát szerezhetnek. Ezen kívül továbbtanulhatnak társadalmi befoga-dás tanulmányok, andragógia, neveléstudomány, valamint tanári mesterképzési szakon is. Ka-runk a pszichológia mesterképzési szakon hét specializációt tervez indítani: a fejlődés- és klini-kai gyermekpszichológia, az interperszonális és interkulturális pszichológia, a klinikai egészség-pszichológia, a kognitív pszichológia, a munka- és szervezetpszichológia, a tanácsadás- és is-kolapszichológia, valamint a társadalom- és szervezetpszichológia specializációt.

További információ:

2019.01.11.