Sport- és rekreációszervezés alapképzési szak

Sport- és rekreációszervezés Bsc szakos tájékoztató anyag

A képzés Budapesten és Szombathelyen is indul.

Az ideális jelentkező:
nem kizárólag sportszeretőnek vallja magát, hanem ezt kiegészíti környezettudatos szemlélettel, a társadalomtudományok területén való jártassággal, valamint az egészséges életmód területén is szeretné bővíteni ismereteit, de a kommunikáció és a nyilvános szereplés is erős oldala. Fontos a jó együttműködési, kapcsolatteremtési és szervezőkészség, valamint a problémafelismerő és problémamegoldó képesség, folyamatos tanulásra, önképzésre, az újra való nyitottság. Jó, ha a jelentkezőnek van sportolói múltja, de nem feltétlenül szükséges: a sport iránti – akár szurkolói – érdeklődése, motivációja a legfontosabb.

Érettségi és felvételi vizsgakövetelmények:
Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a következőkből: biológia, idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol), magyar nyelv és irodalom, testnevelés, történelem, matematika. A rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakirányra jelentkezőknek ezen felül alkalmassági vizsgát is teljesíteniük kell.

Tanulási és továbbtanulási lehetőségek:
A szakon két szakirány van, a felvételi eredményeként vagy rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakirányon, vagy sportszervezés szakirányon tanulhatnak a diákok. A képzés első része közös, a továbbiakban a szakiránynak megfelelően szétválik. Közös tárgyak: anatómia-élettan, sport-és terhelésélettan, pszichológia, szociológia, sportpedagógia, edzéselmélet, kommunikáció, sportmenedzsment, sportturizmus, környezetvédelem és sport.

Az érdeklődők a képzés elejétől részt vehetnek a tudományos diákköri munkában (ami egyik fontos feltétele lehet a mesterképzésbe való belépésnek), illetve többféle hallgatói önszerveződő klubban is. A felsőbb évesek számára lehetőség nyílik a külföldi részképzésben való részvételre is. Diákjaink bekapcsolódhatnak az oktatók kutatási témáiba, gyarapítva szakmai tudásukat, ismereteiket a tudományos kutatás terén.

Az alapképzés után szakirányú továbbképzésben való részvételi lehetőséget biztosítunk, illetve intézményünkben rekreáció mesterképzésben lehet folytatni a tanulmányokat. Az alapszakon szerzett végzettséggel több más mesterképzési szak is választható, hallgatóink általában sportmenedzser mesterképzésen, valamint gazdasági, turisztikai, marketing, táplálkozástudományi, humánkineziológia területeken választanak továbbtanulási lehetőséget.

REKREÁCIÓSZERVEZÉS ÉS EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS SZAKIRÁNY

A képzés célja
A rekreáció eredendő célja és annak eredménye a minőségi élet megélése. A rekreációs szakemberek kép-zésének célja ezen szemlélet terjesztése, valamint az, hogy a rekreációszervezők a fentiek megvalósulásához szükséges tevékenységek tervezésében, szervezésében és vezetésében gyakorlottá váljanak.

Főbb tárgyak
Rekreációelmélet és -módszertan, szellemi rekreáció, animáció, táborozási ismeretek, mozgásprogramok, játékmester, rendezvényszervezés, rehabilitáció, zenés rekreációs programok, aerobic, labdás-golyós játékok, gördülők, tenisz, egészségfejlesztés, rekreációs szakmai gyakorlatok, táborok.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: rekreációszervező és egészségfejlesztő.

Választható specializációk Budapesten: szállodai és rendezvényanimátor, fitnesz- és wellness-szakértő. Szombathelyen: szabadidősport - szakértő, egészségfejlesztés. 

Elhelyezkedési lehetőségek
a rekreáció valamennyi területén, így a nonprofit szektorban, állami fenntartású intézményekben és a versenyszférában a szabadidő, a sport, a rendezvények és egyéb programok szervezése és lebonyolítása területén, akár a turizmus keretein belül, vagy a rekreációs edzések megvalósításának segítőjeként, vezetőjeként. A szakirányon végzettek képessé válnak a rekreációhoz, a sporthoz kapcsolódó területeken szervezői, programvezetői, animátori, játékmesteri és instruktori feladatkörök betöltésére.

SPORTSZERVEZÉS SZAKIRÁNY

A képzés célja
A magyarországi sportszervező képzések egységes, fő célkitűzése olyan sportszakemberek képzése, akik a testnevelés és sport területén szerzett vezetői (menedzseri) ismeretük birtokában a legkülönbözőbb szak-mai szervezetek (pl. országos sportági sportszövetségek, sportklubok, helyi és önkormányzati sportirányítási szervek, egyéb sportvállalkozások stb.) tagjaként képesek eligazodni a modern piacgazdasági viszonyok, ezen belül a sportot átható társadalmi, gazdasági tényezők és folyamatok között. Feladatuk megkeresni, kitermelni és hatékonyan felhasználni a testnevelés és a sporttevékenység végzéséhez, rendezvények szervezéséhez szükséges anyagi, tárgyi és személyi erőforrásokat, biztosítani a megfelelő feltételeket. 

Főbb tárgyak
Sportmenedzsment, sportgazdaságtan, marketing, sportmarketing, testnevelés- és sporttörténet, EU-s ismeretek, vezetéslélektan, közgazdaságtan, pénzügy, számvitel, statisztika, jogi és sportjogi ismeretek, sportdiplomácia, rekreáció, valamint gyakorlati sportági ismeretek. Ezen felül kötelező szakmai gyakorlatok budapesti és országos sportszervezeteknél, valamint kötelező szakmai tábor.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: sportszervező.

Elhelyezkedési lehetőségek 
sportegyesületekben és sportszervezeteknél, rekreációs központokban, rendezvényszervezéssel foglalkozó szervezeteknél, területi és települési önkormányzatoknál. Egy sportszervező – amennyiben elég kreatív – önállóan kezdeményezve is létrehozhat testnevelési és sportszervezeteket, egyesületeket, szervezhet egy téma köré csoportosuló sportmozgalmat. Vezetői, szervezői feladatai mellett, vagy önálló tevékenységként sportmarketing tevékenységet is végezhet.

További információ: 

2019.01.11.