Erasmus+ munkatársaknak 2020/2021

ERASMUS+ KÉPZÉSI CÉLÚ (SZEMÉLYZETI) MOBILITÁS 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem pályázatot ír ki Erasmus+ képzési célú munkatársi mobilitási programban való részvételre a 2020/21-es tanévre.

A PÁLYÁZAT CÉLJA

Az Erasmus+ képzési célú munkatársi mobilitás célja, hogy a felsőoktatási intézmények munkatársai munkaterületükhöz szorosan kötődő rövid, néhány napos képzésen vehessenek részt külföldi partnerszervezeteknél, intézményeknél, melynek keretében saját maguk, valamint szervezeti egységük számára is jól hasznosítható tapasztalatokra tegyenek szert, nemzetközi jó gyakorlatokat sajátítsanak el. A részletes pályázati felhívás letölthető itt.

KIK PÁLYÁZHATNAK?

Az Erasmus+ képzési célú munkatársi mobilitásban az ELTE adminisztratív állományában dolgozó főállású munkatársak vehetnek részt (pl. tanulmányi hivatal munkatársai, kari központi adminisztratív szervezeti egységek munkatársai, gazdasági osztály munkatársai, informatikusok, könyvtárosok, tanszéki adminisztrátorok, nemzetközi ügyintézők, nemzetközi koordinátorok).
Pályázatot az nyújthat be, aki

 • magyar állampolgár (vagy huzamos tartózkodási engedéllyel vagy menekültként tartózkodik Magyarországon);
 • főállású munkatársa az intézménynek;
 • a megadott pályázati határidőn belül a felhívási feltételeknek megfelelő pályázatot nyújt be, és pozitív elbírálás esetén vállalja a tevékenység megvalósítását;
 • vállal ELTE-t népszerűsítő promóciós és információ gyűjtési tevékenységet mobilitása során. (Pl. ELTE bemutatása-amennyiben a partner kéri, vagy kérdőív kitöltése a partner szolgáltatásairól, pl kollégiumról, könyvtárról stb.)

A PÁLYÁZAT TÁRGYA

A képzési célú mobilitás keretében pályázható az Európai Unió programországainak (EU-tagállamok + Norvégia, Izland, Liechtenstein, Macedónia, Szerbia és Törökország) bármely olyan intézménye, mely az adott munkatárs tevékenységi köréhez szorosan kapcsolódó képzést nyújt (konferenciák nem pályázhatók!). 
Az Erasmus+ program keretében a pályázaton nyertes munkatársak ösztöndíjas képzési tevékenységet folytatnak  az adott felsőoktatási intézményben, vagy egyéb releváns képzést nyújtó intézményben. 
A képzési célú mobilitás támogatott időtartama 2-5 nap lehet, melybe az utazási napok nem számíthatók bele.

MIT TARTALMAZ A TÁMOGATÁS?

A programban részt vevők pénzügyi támogatást (ösztöndíjat) kapnak külföldi képzési tevékenységük megvalósításához, mely két részből áll: napi általány ösztöndíj+ egyszeri útiköltség támogatás.

Az ösztöndíj összege a tevékenység időtartamától és a választott célországtól függ. 

 • Az utazási támogatás összege az ELTE székhelye (Budapest) és a fogadó intézmény székhelye közötti távolság alapján kerül kiszámításra. 
 • Az Erasmus+ támogatás nem feltétlenül fedezi a kiutazás és a kinttartózkodás költségeit, csupán hozzájárul a külföldi szakmai út megvalósításához. 
 • Az Erasmus+ támogatás ösztöndíj, melynek értelmében a kiutazást a munkatárs önálló szervezésben valósítja meg a kiutazást. (Nincs közbeszerzés!)
 • Az ösztöndíj felhasználásáról a nyertes pályázó nem tartozik tételes elszámolással, így utazását, valamint annak szervezését egyéni hatáskörben intézi. 
 • Amennyiben a pályázó a fogadó egyetem alkalmazottja, vagy a fogadó egyetem részben vagy egészben finanszírozza a kiutazás és/vagy a kinttartózkodás költségeit, akkor Erasmus+ ösztöndíjra az érintett nem jogosult. Szintén kizáró ok, ha a tevékenység más EU-s forrásból is finanszírozásra kerül.

Az egyes országokban érvényes ösztöndíjak összege, valamint az utazási támogatás mértéke a következő:

CÉLORSZÁG

NAPIDÍJ

CÉLORSZÁG

NAPIDÍJ

CÉLORSZÁG

NAPIDÍJ

CÉLORSZÁG

NAPIDÍJ

Ausztria

140,00 €

Görögország

140,00 €

Lettország

110,00 €

Olaszország

140,00 €

Belgium

140,00 €

Finnország

170,00 €

Liechtenstein

170,00 €

Portugália

140,00 €

Bulgária

110,00 €

Franciaország

140,00 €

Litvánia

110,00 €

Románia

110,00 €

Ciprus

140,00 €

Hollandia

140,00 €

Luxemburg

110,00 €

Spanyolország

140,00 €

Cseh Köztársaság

110,00 €

Horvátország

110,00 €

Macedónia

110,00 €

Svédország

170,00 €

Dánia

170,00 €

Írország

170,00 €

Málta

140,00 €

Szlovákia

110,00 €

Egyesült Királyság

170,00 €

Izland

170,00 €

Németország

140,00 €

Szlovénia

110,00 €

Észtország

110,00 €

Lengyelország

110,00 €

Norvégia

170,00 €

Törökország

110,00 €

Új célország: Szerbia, napidíj: 110,00 €

Az utazási támogatás összege:

TÁVOLSÁG UTAZÁSI KÖLTSÉG
10–99 km 20,00 €
100–499 km 180,00 €
500–1999 km 275,00 €
2000–2999 km 360,00 €
3000–3999 km 530,00 €
4000–7999 km 820,00 €
8000–19999 km 1300,00 €

HOGYAN KELL BENYÚJTANI A PÁLYÁZATOT?

A pályázat benyújtása az alábbi dokumentumok papíralapon történő leadásával lehetséges (a kari szabályozások ettől eltérhetnek):

 • kitöltött pályázati űrlap (letölthető itt);
 • partneregyetem/fogadó intézmény „meghívólevele” (formanyomtatvány egyetemi szinten erre nincs), amely tartalmazza 
 • a partneregyetem/fogadó fél nevét,
 • a tervezett tevékenység leírását,
 • a partnerintézmény illetékes képviselőjének aláírását és pecsétjét (ez utólag is pótolható, ha a pályázat beadásának határidejéig nem áll rendelkezésre, illetve egy visszaigazoló e-mail is elfogadható, mely kifejezi a külföldi intézmény fogadókészségét);
 • szakmai önéletrajz;
 • nem magyar állampolgárság esetén letelepedési/tartózkodási engedély másolata.

A hamis adatokat tartalmazó, hiányos, a feltételeknek nem megfelelő vagy határidő után érkező pályázatok nem fogadhatók el.

A fogyatékkal élő vagy tartósan beteg pályázók kiegészítő támogatásra pályázhatnak, ennek határideje 2020. május 24. 12:00

A pályázatokat a karokon dolgozó munkatársak (Dékán a munkáltató) a kari Erasmus+ koordinátor részérea központi egységeknél dolgozó (Kancellár, Oktatási Igazgató, Rektor/Rektorhelyettes stb. a munkáltató) munkatársak Vági Borbála gyakornok részére adják le (1056 Budapest, Szerb u. 21-23. I. em. 38.).

Az ELTE partnerintézményinek listája elérhető a a kari hallgatói pályázati felhívásoknál (ÁJKBDPKBGGYKBTKGTIPPKTÁTKTÓKTTK), de a munkatársak nem csak az itt felsorolt intézményekbe pályázhatnak továbbképzésre, hanem bármely programországban található olyan intézménybe, amely a munkaköréhez szorosan kapcsolódó tréninget szervez, és arról igazolást állít ki a résztvevőnek.

 • Amennyiben az ELTE valamely partnerintézményéhez szeretne pályázni, javasoljuk, hogy az adott partneregyetem intézményi Erasmus+ koordinátorával vegye fel a kapcsolatot.
 • A partneregyetemek által szervezett, a nemzetközi munkatársak képzését célzó rendezvények ezen a linken találhatók. 
 • Képzési célú mobilitás esetén konferencia-részvétel nem támogatható!
 • A pályázatok elkészítésével kapcsolatos kérdésekben a kari Erasmus+ koordinátorok állnak rendelkezésükre, központi egységeknél dolgozó munkatársak esetén pedig Vági Borbála (borbala.vagi@dep.elte.hu) gyakornokot tudják keresni.

A pályázatok leadási határideje: 2020. április 15. (A központi egységeknél dolgozó munkatársaknak.) A karon dolgozó kollégáknak a kari felhívásban kerül rögzítésre a végső leadási határidő. A pályázatok leadására 2020. február 14-től 2020. április 15-ig van lehetőség.

ELBÍRÁLÁS

A karokon dolgozó munkatársak által benyújtott pályázatok esetében:

 • A formai feltételeknek megfelelő pályázatokat a Kari Bíráló Bizottság (KBB) szakmai és egyéb, a pályázati felhívásban közzétett szempontokat figyelembe véve értékeli és rangsorolja. A KBB annak a munkatársnak a pályázatát részesíti előnyben, aki korábban nem vett részt az Erasmus+ programban, azonban a korábbi részvétel nem kizáró ok az újabb mobilitás elnyerésénél.
 • A munkatársi rangsort a KBB a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság (HOMB) részére küldi meg. 

A központi egységeknél dolgozó munkatársak esetében:

 • A Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság (HOMB) részére a központi egységeknél dolgozó munkatársak pályázatait összefoglaló előterjesztést az intézményi Erasmus+ koordinátor készíti el, melyet a Rektori Kabinet vezetője hagy jóvá.
 • A rangsor a pályázati felhívásban található bírálati szempontok, illetve az ELTE Intézményi fejlesztési tervében foglalt nemzetköziesítési törekvések figyelembevételével kerül előterjesztésre.
 • A támogatott pályázatokról szóló végső döntést a HOMB hozza meg a bírálati szempontok alapján, az adott évre vonatkozó költségkeretek figyelembevételével.

BÍRLÁLATI SZEMPONTOK

Előnyt élvez az,

 • aki még nem vett részt a programban (de a korábbi részvétel nem kizáró ok);
 • akinek mobilitási tevékenysége az Erasmus+ program megvalósításához szorosan kapcsolódik;
 • akinek tervezett tevékenysége szorosan kapcsolódik munkavégzéséhez, a külföldi képzés érdemben járul hozzá ahhoz, hogy mindennapi munkavégzése hatékonyabb legyen;
 • akinek tervezett tevékenysége összhangban áll az ELTE aktuális Intézményi fejlesztési tervében vázolt nemzetköziesítési törekvésekkel;
 • akinek a megpályázott képzése olyan tudást/információt nyújt a résztvevőknek, amely az ELTE-n szükséges/hiányzik;
 • aki vállalja, hogy a képzésen megszerzett tudást szervezett keretek között megosztja munkatársaival;
 • aki vállal az ELTE-t népszerűsítő promóciós és információ gyűjtő tevékenységet mobilitása során.

EREDMÉNYHIRDETÉS, JOGORVOSLAT

A pályázatok eredményéről a HOMB határozata alapján az illetékes kari Erasmus+ koordinátor, illetve a központi egységeknél dolgozó munkatársak esetében Németh Katalin nemzetközi koordinátor értesíti a munkatársakat, a döntést követő legkésőbb 15 munkanapon belül. A döntés várható időpontja: 2020. május vége. 
 A mobilitásokat 2020. június 1-től 2021. szeptember 30-ig lehet megvalósítani.
A döntéssel szembeni jogorvoslatra a Kari Bíráló Bizottság KBB elnökénél, a központi egységeknél dolgozó munkatársak esetében a felterjesztést aláíró illetékes vezetőnél az értesítést követő 15 munkanapon belül, írásban van lehetőség.

Képzési célú (személyzeti) mobilitás pályázati kiírás

Képzési célú (személyzeti) mobilitás pályázati kiírás

Az Erasmus+ képzési célú munkatársi mobilitás célja, hogy a felsőoktatási intézmények munkatársai munkaterületükhöz szorosan kötődő rövid, néhány napos képzésen vehessenek részt külföldi partnerszervezeteknél, intézményeknél, melynek keretében saját maguk, valamint szervezeti egységük számára is jól hasznosítható tapasztalatokra tegyenek szert, nemzetközi jó gyakorlatokat sajátítsanak el.

A képzési célú mobilitás keretében pályázható az Európai Unió programországainak (EU-tagállamok + Norvégia, Izland, Liechtenstein, Macedónia és Törökország) bármely olyan intézménye, mely az adott munkatárs tevékenységi köréhez szorosan kapcsolódó képzést nyújt (konferenciák nem pályázhatók!). 

A képzési célú mobilitás támogatott időtartama 2-5 nap lehet, melybe az utazási napok nem számíthatók bele.

A partneregyetemek által szervezett, a nemzetközi munkatársak képzését célzó rendezvények az alábbi linken találhatók: http://staffmobility.eu/staff-week-search.

A jelen pályázatban elnyert mobilitást 2019. június 1-től 2020. szeptember 30-ig lehet megvalósítani. 

A pályázat benyújtása:

Kérjük, hogy a számítógéppel kitöltött pályázatokat e-mailben küldjék el az outgoing@ppk.elte.hu e-mail címre 2019. május 8. 16:30-ig. A hamis adatokat tartalmazó, hiányos, a feltételeknek nem megfelelő, nem számítógéppel kitöltött vagy határidő után érkező pályázatok nem fogadhatóak el.

További tudnivalók - ösztöndíj összege, a pályázás menete, letölthető dokumentumai - megtalálhatóak az ELTE honlapján: https://www.elte.hu/content/erasmus-kepzesi-celu-szemelyzeti-mobilitas.t.12761?m=616.

Kérdés esetén a következő elérhetőségeken érdeklődhetnek:

Borbély-Csizinszky Klára (mobilitás koordinátor)

E-mail: outgoing@ppk.elte.hu

Telefon: +36-1-461-4500/3474

Személyesen:

Kazy, fszt. 1.

 • hétfő-szerda: 9-16
 • péntek: 9-14

IZU 127.

 • csütörtök: 9-16

Erasmus+ pótpályázat 2019/2020

Erasmus+ pótpályázat 2019/2020

Képzési célú (személyzeti) mobilitás

Az Erasmus+ program keretében pótpályázatot hirdetünk munkatársi mobilitás ösztöndíjakra. A jelen pályázat keretében elnyert mobilitást 2020. február 3. és szeptember 30. között lehet megvalósítani.

Az Erasmus+ képzési célú munkatársi mobilitás célja, hogy a felsőoktatási intézmények munkatársai munkaterületükhöz szorosan kötődő rövid, néhány napos képzésen vehessenek részt külföldi partnerszervezeteknél, intézményeknél, melynek keretében saját maguk, valamint szervezeti egységük számára is jól hasznosítható tapasztalatokra tegyenek szert, nemzetközi jó gyakorlatokat sajátítsanak el.

A képzési célú mobilitás keretében pályázható az Európai Unió programországainak (EU-tagállamok + Norvégia, Izland, Liechtenstein, Macedónia és Törökország) bármely olyan intézménye, mely az adott munkatárs tevékenységi köréhez szorosan kapcsolódó képzést nyújt (konferenciák nem pályázhatók!). 

A képzési célú mobilitás támogatott időtartama 2-5 nap lehet, melybe az utazási napok nem számíthatók bele.

A partneregyetemek által szervezett, a nemzetközi munkatársak képzését célzó rendezvények az alábbi linken találhatók:

http://staffmobility.eu/staff-week-search

A pályázat benyújtása:

Kérjük, hogy a számítógéppel kitöltött pályázatokat emailben küldjék el az outgoing@ppk.elte.hu email címre 2019. október 7-ig.

A hamis adatokat tartalmazó, hiányos, a feltételeknek nem megfelelő, nem számítógéppel kitöltött vagy határidő után érkező pályázatok nem fogadhatóak el.

További tudnivalók - ösztöndíj összege, a pályázás menete, letölthető dokumentumai - megtalálhatóak az ELTE honlapján:

https://www.elte.hu/content/erasmus-kepzesi-celu-szemelyzeti-mobilitas.t.12761?m=616

Kérdés esetén a következő elérhetőségeken érdeklődhetnek:

Mobilitás koordinátor: Lippai Szilvia

Email: outgoing@ppk.elte.hu

Telefon: +36-1-461-4500/3474

Személyesen:

Kazy, fszt. 1.

 • hétfő-szerda: 9-16
 • péntek: 9-14

IZU 127.

 • csütörtök: 9-16