Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat

Beiratkozás

  1. Az ELTE PPK Könyvtárának tagja lehet minden 14. életévét betöltött személy, aki a könyvtárhasználati szabályokat magára nézve kötelezőnek fogadja el.
  2. A beiratkozás személyesen, a belépési nyilatkozat kitöltésével és aláírásával történik a Kölcsönző pultnál, a Kölcsönző nyitvatartási idejében.

A könyvári beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • Egyetemi polgárok esetében: személyi igazolvány (vagy tartózkodási engedély, útlevél) és az aktuális félévre érvényesített diákigazolvány (ennek hiányában iskolalátogatási igazolás )
  • Minden más olvasó esetében személyi igazolvány (vagy tartózkodási engedély, útlevél)
  • A könyvtár az olvasó adatait számítógépen tartja nyilván, s azokat kizárólag belső könyvtári célokra használja fel

 

  1. Az érvényes látogatókártya az olvasót feljogosítja a Könyvtár állományának helyben történő használatára .A könyvkölcsönzésre vonatkozó feltételeket a Kölcsönzési szabályzat tartalmazza.
  2. Az ELTE PPK Könyvtár minden beiratkozott olvasójának tanévenként meg kell újítania könyvtári tagságát, amit a Kölcsönzőpultnál tehet meg, a Kölcsönző nyitvatartási idejében. Ugyanott jelentheti be a személyi adataiban a tanév folyamán bekövetkezett változásokat.

Kölcsönzés

Kölcsönözhetőségi szempontból a könyvtár a dokumentumokat az alábbi
csoportokba sorolja:

a) kölcsönözhető
b) nem kölcsönözhető, azaz helyben használható

Nem kölcsönözhetők (helyben használhatók) az alábbi művek:

a) enciklopédiák
b) atlaszok
c) folyóiratok
d) szakdolgozatok, diplomamunkák
e) disszertációk

Kölcsönözni személyesen és érvényes olvasójeggyel lehet.

A kölcsönzés és visszavétel nyilvántartása számítógéppel történik. A kölcsönzési határidő a könyvborítólap belső oldalán található.

A kölcsönözni kívánt dokumentumok kérőcédulával a raktárból kérhetők.

Egy időben az oktatóknál, kutatóknál 25, a PPK egyéb dolgozóinál és az ELTE hallgatóinál 5 db kölcsönzött könyv lehet.

Az ELTE-vel jogviszonyban nem lévő személyek nem kölcsönözhetnek!

A kölcsönzési határidő: alapértelmezésben 30 nap.

Különösen keresett kis példányszámban meglévő művek esetén a kölcsönzési idő 3, illetve 7 napban is megszabható.

A 30 napra kikölcsönzött művek esetében – ha azokra előjegyzés nincs a kölcsönzési határidőn belül – két alkalommal hosszabbítható.

A kölcsönzés hosszabbítása telefonon és online is történhet, az Online katalógus – Olvasói szolgáltatások menüpont alatt.

Késedelmi díjat fizet az olvasó, ha a kikölcsönzött dokumentumot a kölcsönzési idő lejárta után hozza vissza. A késedelmi díj összegét a mindenkor érvényben lévő „díjtétel táblázat „ tartalmazza. A 3, illetve 7 napra kikölcsönzött művek késedelmi díja a „ díjtétel táblázat „ késedelmes visszaszolgáltatásra vonatkozó összegének a duplája.

A késedelmi díj átvételéről a könyvtár nyugtát köteles adni.

A kölcsönzésből időlegesen kizárja magát az olvasó, akinek könyv- vagy pénztartozása van.

A karról ideiglenesen vagy véglegesen elbocsátásra kerülő hallgatók az intézmény elhagyását megelőző napig kötelesek a könyvtárban leszámolni, a Kar Tanulmányi Osztályán beszerezhető, úgynevezett „Elszámoló lap„ aláíratásával.

Ha az olvasó, figyelmeztetés ellenére, a szabályzatnak nem tesz eleget, a könyvet gondatlanul kezeli, és a sürgetések után sem szolgáltatja vissza, az olvasó meghatározott időre, vagy végleg kizárható a kölcsönzésből.

A kölcsönözhető könyvek raktárban vannak, raktári kérőlappal vagy emailben kérhetők ki. Raktári felhozatal óránként.

Könyvtárközi kölcsönzés:

Olvasóink számára vállaljuk, az általuk igényelt könyvek megkérését más, nem budapesti könyvtárakból könyvtárközi kölcsönzés keretében, igénybe véve az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer Szolgáltatásait is .

A kölcsönösség jegyében mi is teljesítjük más könyvtárak kéréseit, de csak a pedagógiai és pszichológiai szakanyagunkból szolgáltatunk.

Fénymásolatot csak a nem kölcsönözhető irodalomból készítünk (folyóiratok, kézikönyvek) a fénymásolás díja 15,- Ft/A4 oldal.

Muzeális anyagot nem kölcsönzünk és azokról fénymásolatot sem készítünk.


Könyvtári díjak

Kölcsönzési feltételek
   

az ELTE főállású oktatóinak, dolgozóinak, nyugdíjasainak és nappali tagozatos hallgatóinak

ingyenes

minden más olvasó

nem kölcsönözhet


Olvasóterem

Az Olvasóteremben csak érvényes beiratkozással lehet a szolgáltatásokat igénybe venni. 


Az Olvasóteremben olvasóink felvilágosítást kérhetnek a következő témákban: könyvtárhasználat, szakirodalmi tájékoztatás, információforrások használata.

Az Olvasóteremben lehetőség van fénymásolásra, nyomtatásra, és szkennelésre. 

Internet használat

Az Olvasóteremben  az Internet szolgáltatását is csak beiratkozott olvasók vehetik igénybe, a szolgáltatás ingyenes.Az Internet használatát a könyvtár – szükség esetén – időkorlátozással teszi lehetővé.