Andragógia MA

Andragógia MA szakos tájékoztató anyag

A képzés Budapesten és Szombathelyen is indul.

Az ideális jelentkező
alapvető kérdésekben tájékozott a felnőttképzés világában, és ezen a területen szeretné to-vábbfejleszteni magát. Célja, hogy szakemberként kapcsolódhasson be az élethosszig tartó tanulás jelenségvilágába, szervező, irányító, kutató tevékenységével segítse annak fejlődését, programfejlesztőként, felnőttképzési és szakképzési stratégiai döntések megalapozójaként hozzájáruljon az andragógia tudományának és felnőttképzés intézményeinek fejlődéséhez.

A belépéshez szükséges szakok
A szakra azok a hallgatók jelentkezhetnek, akik már rendelkeznek az alábbiakban felsorolt alapszakos (vagy az ezeknek megfeleltethető, korábbi főiskolai) végzettséggel vagy mestersza-kos (egyetemi) végzettséggel).

Feltétel nélkül elfogadott alapképzési szakok: az andragógia és a közösségszervező alapképzési szak, továbbá a főiskolai szintű művelődésszervező, személyügyi szervező, munkavállalási ta-nácsadó szak, illetve ezekkel megfeleltethető korábbi főiskolai szintű szakok (népművelés, közművelődési szakember), pedagógia, pszichológia, emberi erőforrások, szociológia, polito-lógia, informatikus könyvtáros, kulturális antropológia, valamint a pedagógusképzés képzési terület alapképzési szakjai.

Feltételekkel elfogadható: bármely alapképzési vagy mesterképzési szak, amennyiben a hallgató rendelkezik 30 kredittel az alábbi területekről: bölcsészettudományi diszciplínákhoz tartozó alapismeretek: pedagógiai, pszichológiai, filozófiai, etikai ismeretek; felnőttképzési ismeretek; kommunikációtudományi ismeretkör, kommunikációfejlesztés; informatika, könyvtárismeret; társadalomtudományi alapismeretek: társadalomismeret, szociológia, antropológia, politológia; gazdasági és jogi ismeretek. A felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján ezekből legalább 15 kredittel rendelkezzen, a 30 kreditből esetleg hiányzó krediteket a tanulmányok első két félévében pótolni lehet.

A képzés célja
olyan szakemberek képzése, akik képesek felnőttoktatási és -képzési intézmények és szerveze-tek vezetésére és irányítására, stratégiai tervezési és szervezési feladatainak teljes körű ellátásá-ra, felnőttképzési kurrikulumok fejlesztésére, a képzési folyamat minőségbiztosítási feladatai-nak koordinálására, a felnőttképzési szolgáltatásokkal összefüggő tanácsadás nyújtására, fel-nőttképzés kutatások tervezésére és megvalósítására, előzetes tudásmérési eszközök használa-tára, hagyományos és elektronikus tananyagok és módszerek innovációjára. Ismerik az emberi erőforrás fejlesztésre irányuló európai tendenciákat, a felnőttképzés stratégiai- és feltételrend-szerét, felnőttképzés jogszabályi környezetét, finanszírozási formáit, a képzés tervezési és irá-nyítási folyamatait, a különböző felnőttképzési célcsoportok jellemzőit és igényeit, a leghátrá-nyosabb helyzetű rétegek és csoportok társadalmi beilleszkedésének problémakörét. Felkészül-tek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására, andragógiai kutatások megvalósítá-sára.

Főbb tárgyak
A hallgatók megismerkednek az andragógia társadalomtudományi aspektusaival, intézmény- és tevékenységrendszerével, jogi szabályozásával, finanszírozásával, az európai oktatáspolitikai trendekkel; az andragógiai elméletekkel; a felnőttképzés módszertanának kérdéseivel, a fel-nőttképzési kurrikulumok tervezésével, a kompetencia-alapú és moduláris képzések fejleszté-sével, értékelésével, minőségfejlesztéssel, a kutatásmódszertan kérdéseivel; a felnőttképzés menedzsmentjével, a pályaorientáció-pályakorrekció világával.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles andragógus.

Elhelyezkedési lehetőségek
A végzett hallgatók elhelyezkedhetnek állami, profitorientált és nonprofit felnőttképzési és szakképző szervezetekben, továbbképző központokban, a felnőttképzés tervezésével, irányításával fejlesztésével, andragógiai kutatásokkal foglalkozó intézményekben, szervezetekben.

Továbbtanulási lehetőségek
Az andragógiai mesterképzési szakot végzettek a Neveléstudományi Doktori Iskolában folytathatják tanulmányaikat.

Beküldendő dokumentumok

  • kötelező dokumentumok: oklevélmásolat, szakmai önéletrajz, motivációs levél,
  • küldhető továbbá: nyelvvizsgát igazoló dokumentum másolata, szakmai tevékenység, publikációk dokumentálása (publikációs lista és/vagy a művek másolata), OTDK/TDK igazolás, az előnyben részesítési jogosultságot igazoló dokumentumok másolata.

A pontszámítás módja (legfeljebb 100 pont)
Hozott pontok (legfeljebb 20 pont): a jelentkezés feltételeként meghatározott oklevél eredmé-nye alapján.
Felvételi elbeszélgetés (legfeljebb 70 pont): a felnőttképzés aktuális kérdései a törvények, és rende-letek, a szaksajtóban megjelenő cikkek és tanulmányok alapján. A bizottság figyelembe veszi a jelölt korábbi tudományos munkáinak, publikációinak dokumentálását, a beküldött motivációs levelet és szakmai önéletrajzot. 
Többletpontok (legfeljebb 10 pont): az előnyben részesítés eseteiben (hátrányos helyzet, fogyatékosság és gyermekgondozás) bármely igazolt jogcím alapján 5 többletpont, bármely idegen nyelvből tett C1 (korábban felsőfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga esetén 5, OTDK (andragógia, neveléstudomány, közművelődés) első három helyezettje 5 pont.

További információ: 

2019.01.11.