Emberi erőforrások tanácsadó MA

Emberi erőforrás tanácsadó MA szakos tájékoztató anyag

A képzés Budapesten és Szombathelyen is indul!

Az ideális jelentkező
alapvető kérdésekben tájékozott a munka és a felnőttképzés világában, és ezen a területen szeretné továbbfejleszteni magát. Érdeklődik a munkaerő-piaci és foglalkoztatáspolitikai folyama-tok iránt, tanácsadási, pályaválasztási, személyzeti munkakörben szívesen dolgozna, továbbá a jövőben HR osztályon, munkaügyi vagy munkaközvetítői területen tervező, fejlesztő vagy tá-mogató tevékenységet szívesen végezne.

A belépéshez szükséges szakok
A szakra azok a hallgatók jelentkezhetnek, akik már rendelkeznek az alábbiakban felsorolt alapszakos (vagy az ezeknek megfeleltethető, korábbi főiskolai) végzettséggel vagy mestersza-kos (egyetemi) végzettséggel). 
Feltétel nélkül elfogadott alapképzési szakok: az andragógia és a közösségszervező alapképzési szak, továbbá a főiskolai szintű művelődésszervező, személyügyi szervező, munkavállalási ta-nácsadó szak, pedagógia, pszichológia, emberi erőforrások, szociológia, politológia, informati-kus könyvtáros, kulturális antropológia, valamint a pedagógusképzés képzési terület alapkép-zési szakjai.

Feltételekkel elfogadható: bármely alapképzési vagy mesterképzési szak, amennyiben a hallgató rendelkezik 30 kredittel az alábbi területekről: bölcsészettudományi diszciplínákhoz tartozó alapismeretek: pedagógiai, pszichológiai, filozófiai, etikai ismeretek; felnőttképzési ismeretek; kommunikációtudományi ismeretkör, kommunikációfejlesztés; informatika, könyvtárismeret; társadalomtudományi alapismeretek: társadalomismeret, szociológia, antropológia, politológia; gazdasági és jogi ismeretek. A felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján ezekből legalább 15 kredittel rendelkezzen, a 30 kreditből esetleg hiányzó krediteket a tanulmányok első két félévében pótolni lehet.

A képzés célja
olyan szakemberek képzése, akik humán és gazdasági ismereteik, valamint kialakult interdisz-ciplináris szemléletük birtokában képesek a szervezetek, a munka, a munkavállalás és a képzés világában részletes analízisre, átfogó és speciális összefüggések megfogalmazására, a tanácsadó és értékelő tevékenységre. Adott munkahely különböző szakmai elvárásainak megfelelően használják fel szakmai tudásukat, támogatják a munkaerő-gazdálkodás és az oktatás makro-szintű folyamatait; képesek a speciális szakmai problémák azonosítására és a megoldáshoz szükséges gyakorlati feladatok megfogalmazására. Segítik az egyéneket pályatervezési döntése-ik meghozatalában, tanácsadási tevékenységüket meghatározza a munkaerő-piaci és szervezeti folyamatok ismerete. Megfelelő felkészültséggel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.

Főbb tárgyak
Pszichológiai ismeretek, az andragógia társadalomtudományi aspektusai, az andragógiai elmé-letek, a felnőttoktatás didaktikája és módszertana kérdései, a felnőttképzési curriculum terve-zése, a pályaorientáció-pályakorrekció világa, tanácsadási módszerek, emberierőforrás-menedzsment, vezetési- és szervezési ismeretek, a tervezés, kiválasztás, tanácsadás elmélete és módszertana, pályaorientáció, köz- és munka-gazdaságtani ismeretek.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:
okleveles emberierőforrás tanácsadó.

Elhelyezkedési lehetőségek
Az emberi erőforrás tanácsadó szakon végzettek elhelyezkedhetnek az állami vagy magán szektorban személyzeti, HR, vagy munkaügyi osztályokon, munkaügyi központokban, mun-kaközvetítő irodákban vagy munkaerő kölcsönzéssel foglalkozó szervezeteknél, fiatalok pálya-orientációjával vagy felnőttek munkavállalási tanácsadásával foglalkozó szervezeteknél tanács-adási és pályaválasztási munkakörben, fejvadász vagy tanácsadó cégeknél munkavállalók to-borzásában vagy kiválasztásában.

Továbbtanulási lehetőségek
Az emberi erőforrás tanácsadó mesterképzési szakot végzettek a Neveléstudományi Doktori Iskolában folytathatják tanulmányaikat.

Beküldendő dokumentumok

  • kötelező dokumentumok: oklevélmásolat, szakmai önéletrajz, motivációs levél,
  • küldhető továbbá: nyelvvizsgát igazoló dokumentum másolata, szakmai tevékenység, publikációk dokumentálása (publikációs lista és/vagy a művek másolata), OTDK/TDK igazolás, az előnyben részesítési jogosultságot igazoló dokumentumok másolata.

A pontszámítás módja (legfeljebb 100 pont)
Hozott pontok (legfeljebb 20 pont): a jelentkezés feltételeként meghatározott oklevél eredmé-nye alapján.
Felvételi elbeszélgetés (legfeljebb 70 pont): a területen (emberi erőforrás és munkaerőpiac) való jártasság, olvasottság, kommunikációs készség, nyelvi kifejezőkészség, szakmai hivatástudat, elhivatottság, alkalmasság, szakmai attitűd. A Bizottság figyelembe veszi a jelentkező korábbi tudományos munkásságának, külföldön szerzett szakmai tapasztalatainak (pl. Erasmus-utak), szakmai tevékenységének, publikációinak dokumentálását, a beküldött motivációs levelet és szakmai önéletrajzot. 
Többletpontok (legfeljebb 10 pont): az előnyben részesítés eseteiben (hátrányos helyzet, fogya-tékosság és gyermekgondozás) bármely igazolt jogcím alapján 5 többletpont, bármely idegen nyelvből tett C1 (korábban felsőfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga esetén 5, OTDK (andragógia, emberi erőforrások, neveléstudomány, közművelődés) első három helye-zettje 5 pont.

Bemutatkozik a szak!

További információ: 

2019.01.11.