Számítógépes és kognitív idegtudomány MSc (korábban Kognitív tanulmányok MSc)

Számítógépes és kognitív idegtudomány MA szakos tájékoztató anyag

A képzés csak Budapesten indul.

A képzés célja
olyan kutatók képzése, akik a tudáselemzés és tudásszerveződés természettudományos mód-szereivel hajtják végre az emberi megismerés és a tudás komplex vizsgálatát. A végzettek képesek kognitív tudományi kutatási feladatok végrehajtására a tudáselemzés formális (matematikai, logikai, filozófiai, nyelvelméleti), biológiai (biológiai rendszerek, idegrendszeri szerveződések és zavaraik), valamint mérnöki (gépi rendszerek, számítógépes technikák) komponenseinek ötvözésével. Megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

A belépéshez szükséges szakok
A szakra azok a hallgatók jelentkezhetnek, akik már rendelkeznek valamilyen alapszakos végzettséggel (vagy az ezeknek megfeleltethető, korábbi főiskolai vagy egyetemi végzettséggel). 
Feltétel nélkül elfogadott alapképzési szakok: pszichológia, a mérnökinformatikus, a programterve-ző informatikus, a biológia alapképzési szakok, a szabad bölcsészet alapképzési szak filozófia specializációja.
Feltételekkel elfogadható: bármely alapképzési vagy mesterképzési szak, amennyiben a hallgató rendelkezik 30 kredittel az alábbi területekről: matematika, statisztika, informatika, filozófia, logika, nyelvészet, élettani ismeretek.

A képzés főbb tanulmányi területei
A hallgatók az alapképzésben megszerzett ismereteiket – a belépéshez elfogadott szak tartalmától függően – a következő tanulmányi területeken egészítik ki: neurobiológiai, matematikai, informatikai ismeretek, bevezetés a kognitív pszichológiába, gazdasági és humán ismeretek; statisztika, kísérlettervezés, a kognitív pszichológia főágai: észlelés, emlékezet, tudat és figyelem, gondolkodás és nyelv; nyelvészeti alapismeretek; pszicholingvisztika; neuropszichológia; evolúciós pszichológia; ismeretelmélet; programozás; intelligens rendszerek; tudományfilozófia; kultúraszociológia.

Választható specializációk
A szak két területen nyújt specializált képesítést (30–40 kredit). A tudomány kognitív modelljei (Cognitive Models of Science) specializáció által kínált tantárgyak a következők: tudományelmélet, kognitív mozgalom a tudományfilozófiában, a tudományos gondolkodás történeti re-konstrukciója, humánetológia, kognitív antropológia, tudásszociológia, kognitív idegtudo-mány, tudományos modellezés, megfigyelés és kísérletezés, tudománypszichológia. A kognitív idegtudomány (Cognitive Neuroscience) specializáción belül a hallgatók olyan területeken sajátít-hatnak el tudást, mint kognitív idegtudomány, kognitív neuropszichológia, kognitív informatika az emberi látásban, kognitív fejlődéskutatás, tudás és kultúra, humánetológia, vizuális idegtudomány, nyelv, megismerés, tudat és fejlődésük, numerikus megismerés, megismerési folyamatok pszichofiziológiája, agyi képalkotó eljárások.

A mesterképzés fontos eleme az a lehetőség, hogy a hallgatók számos kutatási területen tudnak kutatásokba bekapcsolódni, saját érdeklődésükkel kapcsolatban kutatni.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:
okleveles számítógépes és kognitív idegtudományi kutató.

Elhelyezkedési lehetőségek
A képzés biztosítja a szükséges elméleti és empirikus eszközöket ahhoz, hogy a hallgatók akadémiai körökben (pl. doktori képzésben) folytassák a karrierüket a kognitív tudomány vagy a hozzá kapcsolódó tudományok területén. Az alapkutatáson kívül a végzettek egyre gyakrabban találnak munkát az alkalmazott kutatás területén: pl. az IT-szektorban (interakció-tervezés, használhatóság, tudásmenedzsment stb.), az oktatásban, az orvosbiológiai és klinikai kutatásban, valamint a gazdasági szektorban. A hallgatók által szerzett általános készségek (pl. csapatmunka, kommunikációs készségek, értékelési készségek, gyors tanulás ás alkalmazkodás) hasznosak számos szakmában a magánszektorban. A kognitív tanulmányok mesterképzés végzettjei különösen alkalmasak arra, hogy interdiszciplináris területeken dolgozzanak, ahol hidat építhetnek a különböző területek között. Ilyen területek az IT és az oktatás, a tanács-adás, az emberi erőforrás, a tudományos írás.

Beküldendő dokumentumok

  • kötelező dokumentumok: oklevélmásolat, angol nyelvű referenciamunka, angol nyelvű szakmai önéletrajz és motivációs levél,
  • küldhető továbbá: nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás, az előnyben részesítési jogosultságot igazoló dokumentumok másolata.

A felvételi pontok számítása (legfeljebb 100 pont)
Referenciamunka (legfeljebb 60 pont): angol nyelvű, írásbeli szakmai dolgozat.
Felvételi elbeszélgetés (legfeljebb 30 pont): szakmai beszélgetés angol nyelven a jelentkező szak-mai hátteréről, tudományos érdeklődéséről és szakmai terveiről a beküldött szakmai önéletrajz és motivációs levél alapján.
Többletpontok (legfeljebb 10 pont): az előnyben részesítés eseteiben (hátrányos helyzet, fogya-tékosság, gyermekgondozás) bármely igazolt jogcím alapján 5, angol nyelvismeret mellett má-sik nyelvből tett C1 (korábban felsőfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga esetén 5, az OTDK első három helyezettje, illetve a „Kardos Lajos pszichológia verseny” első három helyezettje 5 többletpont.

További információ: 

2019.01.11.