Neveléstudomány MA

Neveléstudomány MA szakos tájékoztató anyag

A képzés csak Budapesten indul.

A belépéshez elfogadott szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a pedagógia, andragógia, közösségszervezés, szociálpedagógia, pszichológia, konduktor, tanító, óvodapedagógus, gyógypedagógus, vala-mint a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szak.
Más alap- vagy mesterszakos diplomával rendelkezők esetében a korábbi tanulmányok alapján szükséges minimális kreditek száma legalább 50 a pedagógia, pszichológia, andragógia, szociológia, jog, társadalomtudományok, gazdaságtudományok, egészségtudományok ismeretköréből.

Az ideális jelentkező

 • már rendelkezik hasonló területen megszerzett alapszakos végzettséggel, 
 • tájékozott a neveléstudomány és a nevelés gyakorlatának világában, és ezen a területen szeretné magát továbbfejleszteni, 
 • szakértőként szeretne bekapcsolódni a neveléstudomány jelenségvilágába, 
 • szervező, irányító, kutató tevékenységgel kívánja segíteni a neveléstudomány fejlődését, 
 • programfejlesztőként, pedagógiai stratégiai döntések megalapozójaként elméleti és gyakorlati ismereteinek, kompetenciáinak segítségével szeretne hozzájárulni a neveléstudomány és intézményei fejlődéséhez.

A képzés célja
olyan szakemberek képzése, akik megszerzett ismereteik birtokában megfelelő tudással rendelkeznek a neveléstudomány művelése és alkalmazása területén. Képesek a közoktatásban és a felsőoktatásban, illetve az oktatásügyben kutatói, alkalmazói és szakértői feladatokat ellátni, részt vállalni a rendszerszintű működtetés feladataiból, a kutatás és a fejlesztés terén feladatokat végezni, hazai és nemzetközi szakmai fórumokon a nevelésügy hazai eredményeit kommunikálni. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek ahhoz, hogy tanulmányaikat a doktori képzés keretében folytassák.

Választható specializációk

 • A kora gyermekkor pedagógiája specializáción végzettek képesek a kora gyermekkori fejlődés biológiai és pszichológiai alapjainak, intézményi hátterének, nevelési kérdéseinek, módszertani sajátosságainak teljes körű átlátására. Felkészülnek a pedagógusok munkájának támogatására, egyes gyermekek és gyermekcsoportok fejlesztésére-nevelésére vonatkozó programok kialakításában, megvalósításában való közreműködésre, továbbá képessé válnak kora gyermekkori pedagógiai kutatások elvégzésére. 
 • A felsőoktatás-pedagógia specializáción végzettek átlátják a felsőoktatási projektek tervezésének, szervezésének, irányításának, bonyolításának elméletét és gyakorlatát; felkészülnek a felsőoktatási fejlesztések tervezésére, támogatására, értékelésére, felsőoktatás-pedagógiai kutatások végzésére, a felsőoktatási intézmények oktatási stratégiáinak meg-alapozására, szakmai előkészítésére. 
 • Az intézményfejlesztés specializáción végzettek képesek pedagógia intézmények fejlesztési folyamatait segíteni és irányítani. Alapos elméleti és gyakorlati háttér támogatja a hallgatók fejlesztési folyamatok generálásához szükséges képességeinek fejlődését.
 • A kutató-elemző specializáción végzettek kiemelkedő nemzetközi és hazai oktatáselméleti megalapozottsággal rendelkeznek, melyhez az aktuális élő kutatásokban, projektekben való folyamatos részvétel által megszerzett gyakorlati tudás társul. A hallgatók a képzés során olyan kutatás-módszertani alapozásban vesznek részt, amely az egyéni és a kooperatív munkavégzést egyaránt támogatja, továbbá felkészíti a végzetteket a munka-erőpiac releváns pozícióinak sikeres betöltésére.

Elhelyezkedési lehetőségek

 • kutató, elemző és fejlesztő különböző kutatóintézetekben,
 • referens és szakértő szakmai szolgáltatóknál,
 • referens és szakértő a közigazgatásban, oktatásirányításban,
 • állami hivatalok, kutatóintézetek, magáncégek, kis- és nagyvállalatok, nonprofit szervezetek munkatársa, 
 • munkahelyi továbbképzések, kutatási-fejlesztési projektek, tréning, HR, pályatanácsadás,
 • felnőttképzés, oktatásszervezés.

Továbbtanulási lehetőségek
A neveléstudomány mesterképzési szakot végzettek továbbtanulhatnak a Neveléstudományi Doktori Iskolában.

Beküldendő dokumentumok

 • kötelező dokumentum: oklevélmásolat, szakmai önéletrajz és motivációs levél,
 • küldhető továbbá: korábbi tudományos munkák, publikációk dokumentálása (publikációs lista és/vagy a művek másolata), az előnyben részesítési jogosultságot igazoló dokumentumok másolata.

A pontszámítás módja (legfeljebb 100 pont)
Felvételi szakmai beszélgetés (legfeljebb 90 pont): a Kar honlapján megadott témák közül egy bemutatása (szakirodalmi lista, PPT) a szaksajtóban megjelenő cikkek, tanulmányok előzetes feldolgozása alapján. Többletpontok (legfeljebb 10 pont) az előnyben részesítés esetei alapján kaphatók.

További információ: 

Keress minket a Facebookon is!
2019.01.11.