Pszichológia MA

Pszichológia MA szakos tájékoztató anyag

A képzés csak Budapesten indul!

A képzés célja
olyan gyakorlati és tudós szakemberek képzése, akik a társadalmi, a gazdasági, az állami és politikai élet, a civil és a magánszféra területén, az egészségügyben egyaránt önállóan képesek a humán erőforrások (szervezetek és egyének) fejlesztését, hatékonyságuk növelését, kapacitásuk bővítését, működésük optimalizálását elősegíteni, a munkaerőpiacon szereplők képzését, egészségének fejlesztését és védelmét ellátni.

A belépéshez szükséges szakok
A szakra azok a hallgatók jelentkezhetnek, akik már rendelkeznek pszichológia alapszakos (BA) végzettséggel (vagy korábbi rendszerű pszichológiai egyetemi végzettséggel). 

A szakirány választható specializációi
A pszichológiai mesterképzés közös elemei a négy alapvető pszichológiai szakterületen (általános pszichológia, fejlődéspszichológia, személyiségpszichológia, szociálpszichológia) mindenki által hallgatott mester-kurzusok, szakmai készségfejlesztés, pályaszocializáció.

Hét specializációt kínálunk (68 kredites, jelentős volumenű specializációként): 

ΨA fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia specializáció a tipikus és az atipikus fejlődés területén korsze-rű elméleti és módszertani tudás nyújt átfogó diagnosztikai munka, terápia, saját kutatómunka vég-zéséhez gyermekekkel foglalkozó intézményekben.

ΨAz interperszonális és interkulturális pszichológia specializáció az interkulturalitást nem csupán elméletileg alapozza meg, hanem nagy hangsúlyt fektet annak gyakorlati alkalmazására is a pszichológusi mun-ka különböző területein. A hallgatók későbbi munkájuk során akár kutatóként, akár gyakorlati szakemberként hasznosítani tudják a nálunk megszerzett tudásukat; képessé válva a sokféleségben rejlő lehetőségek kreatív kiaknázására.

ΨA klinikai és egészségpszichológia specializáció átfogó diagnosztikai, terápiás, klinikai kutatási ismere-tekkel bíró és széles körű módszertani jártassággal rendelkező szakembereket képez, akik a pszicho-lógia tudományának tudásanyagát képesek az egészségmegőrzés és az egészségfejlesztés szolgálatá-ba állítani. 

ΨA kognitív pszichológia specializáció hallgatói magas szinten és széles látókörben elsajátítják a modern kísérleti pszichológia, és ennek vezető irányzata, a kognitív pszichológia szemléletét, az ehhez kapcsolódó módszereket, és alkalmazásuk készségeit. Lehetőséget nyújt a modern fejlődéspszichológia gyakorlati és a kognitív pszichológia és neuropszichológia kutatási és/vagy gyakorlati irányaiban továbbfejlődni. 

ΨA munka- és szervezetpszichológia (vezetés- és szervezetpszichológia) specializáció hallgatói képessé válnak a munkatársak, a vezetők, a teamek és a szervezetek eredményességének, szociális és érzelmi tőkéjé-nek fejlesztésére a vezetés- és szervezetpszichológia modern ismeretanyagának és gyakorlati eszköz-tárának alkalmazása révén. Belső munkatársként a HR, a munkaerő- és szervezetfejlesztés területén, külső szakemberként szervezetfejlesztő, coaching- és tréningcégek munkatársaként is jól hasznosít-hatók a specializáción megszerzett kompetenciák. 

ΨA tanácsadás- és iskolapszichológia specializáció elsősorban gyakorlatban dolgozó szakembereket ké-pez, akik diagnosztikai és tanácsadási módszereikben rendelkeznek a különböző életkorú kliensek-kel való foglalkozáshoz szükséges kompetenciákkal. Alkalmazásuk elsősorban az óvoda- és iskola-pszichológia, a nevelési tanácsadás, a pályatanácsadás, életvezetési és krízistanácsadás területeivel foglalkozó intézményekben képzelhető el.

ΨA társadalom- és szervezetpszichológia (szociálpszichológia) specializáció folyamatosan megújuló elméleti és a gyakorlatban is alkalmazható tudást ad a szociálpszichológia különböző területein: a kurrens tu-dományos kutatásokról, valamint a társadalom és a gazdaság, a közvélemény, az oktatás és a média folyamatainak szociálpszichológiai elemzéséről. Segít jártasságot és készségeket kialakítani akár az elméleti vagy alkalmazott kutatói, akár a szakértői-tanácsadói karrierhez.

A mesterképzés fontos újítása az összefüggő külső terepgyakorlat bevezetése, melynek során a választott specializációhoz kapcsolódó munkahelyeken néhány hetes gyakornoki munkát végez minden hallgató.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:
okleveles pszichológus.

Elhelyezkedési lehetőségek
Az egészségügy, az oktatás, a munka, a sport, a művészet, az ipar, a közigazgatás egyaránt igényli a fejlesz-tésben, a gyógyításban, a megelőzés tudományában és a kommunikáció hatékony alkalmazásában kikép-zett pszichológus szakemberek munkáját. Az okleveles pszichológus diploma feljogosít szakpszichológusi képesítés megszerzésére, doktori szintű képzések elvégzésére, illetve a legkülönbözőbb pszichológusi munkakörök betöltésére.

Beküldendő dokumentumok

Ψkötelező dokumentumok: oklevélmásolat, referenciamunka, szakmai önéletrajz és motivációs levél,

Ψküldhető továbbá: nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás, az előnyben részesítési jogosultságot igazoló dokumentumok másolata.


A felvételi pontok számítása (legfeljebb 100 pont)
Hozott pontok (legfeljebb 20 pont): az alapképzési vagy ennek megfeleltethető oklevél minősítéséből számí-tandók. 
Referenciamunka (legfeljebb 25 pont)
Szóbeli vizsga (legfeljebb 45 pont)
Többletpontok (legfeljebb 10 pont): az előnyben részesítés eseteiben (hátrányos helyzet, fogyatékosság, gyermekgondozás) bármely igazolt jogcím alapján 5, angol nyelvből tett C1 (korábban felsőfokú) komp-lex (korábban C típusú) nyelvvizsga esetén 5, az OTDK első három helyezettje, illetve a „Kardos Lajos pszichológia verseny” első három helyezettje 5 többletpont.

További információk: 

2019.01.11.