OTP Fáy András Alapítvány pályázata

Pályázati kiírás

2020.04.27.
OTP Fáy András Alapítvány pályázata
Az OTP Fáy András Alapítvány pályázatot hirdet az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karán folyó pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási ismeretek tanítása a közoktatásban választható ismeretköri moduljának hallgatói számára.

A pályázat célja a pedagógusok ösztönzése arra, hogy a hazai pénzügyi edukáció fejlesztésének elősegítése érdekében a pedagógus-továbbképzés keretében megszerzett kompetenciáikat a pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási ismeretek tanításában, valamint szakmai-tudományos-kutatási tevékenységükben magas színvonalon hasznosítsák.

A pályázati részvétel feltétele

Pályázatot a pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási ismeretek tanítása a közoktatásban választható ismeretköri moduljának hallgatói adhatnak be. A pályázat részei:

  1. hiánytalanul kitöltött Pályázati (jelentkezési) lap,
  2. a képzés keretében a 2019/2020-as tanévben, a portfólió típusú szakdolgozat kötelező részét képező tanulmány,
  3. a hallgató adataival kitöltött és a hallgató által aláírt Felhasználási szerződés 2 példányban.

A Pályázati (jelentkezési) lap és a Felhasználási szerződés az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar honlapján érhető el a fenti linkekre kattintva.

A tanulmány tartalmi és formai követelményeit „A pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szakon készítendő szakdolgozat (képzési portfólió) követelményei – választható ismeretköri modul sajátos követelményeivel” c., továbbá a „Tájékoztató a pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási ismeretek tanítása a közoktatásban moduljának portfólió típusú szakdolgozatáról” c. dokumentumok tartalmazzák, amelyek szintén a Pedagógiai és Pszichológiai Kar honlapján érhetők el.

A pályázat lehetőséget biztosít arra, hogy a pályázó hallgató közösen pályázzon a pályázat részeként benyújtott tanulmány témavezetőjével. Ebben az esetben a Pályázati lapon ki kell tölteni a témavezetőre vonatkozó részt is. A pályázat érvényes akkor is, ha a témavezető nem pályázik közösen a hallgatóval.

A pályázatot, a Pályázati lapot és a tanulmányt az OTP Fáy András Alapítványnak címezve a penzugyikepzespalyazat@otpfayalapitvany.hu e-mail-címen kell benyújtani.

A benyújtás határideje megegyezik a portfólió típusú szakdolgozat benyújtási határidejével: a tavaszi tanulmányi félévben május 15.

A pályázó a pályázat benyújtásával felhatalmazza a OTP Fáy András Alapítványt arra, hogy személyes adatait: nevét, Neptun-kódját, a képzőhelyének (ELTE PPK), szakjának, moduljának, az utolsó tanulmányi félévének megjelölését, elérhetőségeit a pályázat kiértékelése céljából legfeljebb a pályázat lezárultát követő hat hónapig kezelje. Amennyiben a hallgató a pályázat keretében az OTP Fáy András Alapítványtól díjazásban részesül, a díjazás kifizetésével kapcsolatos elszámolás és adókötelezettségek teljesítéséhez az OTP Fáy András Alapítvány részére meg kell adnia a következő adatokat: születési hely és idő, anyja neve, lakcíme, TAJ-száma, adóazonosító száma, számlavezető bankjának neve, számlaszáma, állampolgársága. Ezen adatokat az OTP Fáy András Alapítvány a jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése érdekében az adójogi elévülés időtartamáig (5 évig) őrzi. Ezen adatok hiányában a kifizetés nem teljesíthető. A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul továbbá ahhoz, hogy nevét, képzőhelyét, szakja, modulja, utolsó tanulmányi féléve megjelölését az OTP Fáy András Alapítvány a pályázat eredményének közzététele keretében a honlapján határozatlan ideig közzé tegye. A pályázó felhatalmazza az OTP Fáy András Alapítványt, hogy a tanulmányt a szerzői jog fenntartása mellett saját céljaira díjmentesen és szabadon felhasználhassa.

A témavezető – ha közösen pályázik a pályázóval – a pályázó által benyújtott Pályázati lapon felhatalmazza az OTP Fáy András Alapítványt arra, hogy kezelje a személyes adatait: nevét, elérhetőségeit, a munkahelye és a munkaköre megnevezését, illetve amennyiben a témavezető is díjazásban részül, akkor az OTP Fáy András Alapítvány a díjazás kifizetésével kapcsolatos elszámolás és adókötelezettségek teljesítéséhez az előző bekezdésben megjelölt adatokat a témavezető esetében is kezeli. A témavezető a Pályázati adatlapon hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a nevét, munkahelye és munkaköre megnevezését az OTP Fáy András Alapítvány a pályázat eredményének közzététele keretében a honlapján határozatlan ideig közzé tegye.

A pályázat elbírálása

A tavaszi félévben benyújtott pályázatok elbírálására június 15-ig kerül sor. A hallgató és a témavezető közös pályázatának elbírálása egy, közös pályázatként történik, pályázatnyertesség esetén a pályázó hallgató és a témavezető azonos helyezést ér el.

A benyújtott pályázatok értékelését az OTP Fáy András Alapítvány által megbízott, három fős szakértői bizottság végzi a következő kritériumok alapján:

1. a tanulmány által feldolgozott téma relevanciája,

2. a tanulmány szerkezetének áttekinthetősége, belső arányossága,

3. a kifejtés/elemzés minősége,

4. az elemzésből következő megállapítások, következtetések szakmai értéke,

5. a szaknyelv használata,

6. a témában való szakirodalmi tájékozottság szabályos megjelenése.

Az OTP Fáy András Alapítvány a három legjobb pályamunkát, amennyiben azok szakmai színvonala kiemelkedő, a fenti kritériumokhoz kapcsolódó, egységes pontszám alapján rangsorolva pénzjutalommal díjazza. A hallgatónak, illetőleg – ha pályázott vele közösen – a témavezetőnek adományozható pénzjutalom összege:

1. helyezett pályamunka: hallgató 300.000,- Ft, témavezető 150.000,- Ft;

2. helyezett pályamunka: hallgató 200.000,- Ft, témavezető 100.000,- Ft;

3. helyezett pályamunka: hallgató 100.000,- Ft, témavezető 50.000,- Ft.

Amennyiben egynél több díjazott pályamunka ugyanazt a rangsorhelyet kapja, a pénzjutalom összege arányosítva megosztásra kerül. A pályadíjak ünnepélyes átadására a Pedagógiai és Pszichológiai Kar diplomaosztó ünnepélyén kerül sor.

Érvénytelen a pályázat, ha

  • a tanulmányt a Pályázati lap és a 2 példányban csatolandó Felhasználási szerződés nélkül nyújtják be,
  • a pályázat a megadott határidő után érkezik be az OTP Fáy András Alapítványhoz,
  • a témavezetőre vonatkozó rész kivételével a Pályázati lap hiányosan van kitöltve.

Letölthető dokumentumok: