Doktori programok bemutatása

Doktori programok bemutatása

A Fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia programban olyan fiatal, ám szinte „ismeret-robbanást” eredményező tudományterületekkel foglalkoznak a hallgatók, mint a fejlődés-neuropszichológia, vagy a fejlődés-pszicholingvisztika. Az ezekben a témákban zajló alapkutatások számos új gyakorlati perspektívát is nyitottak több területen, pl. az oktatástervezés, a fejlődési zavarok vagy az intervenció kidolgozása terén. A program elsődleges célja, hogy szakember utánpótlást biztosítson az elméleti és az alkalmazott szakterületek számára egyaránt.

Kognitív pszichológiai programban a képzés a modern pszichológia egyik központi és gyorsan fejlődő területére, a kognitív pszichológiára és egyes társtudományaira, elsősorban a kognitív pszichofiziológiára összpontosít. Így elsődlegesen a (tágan értelmezett) megismerési folyamatok (kiemelten: észlelés, figyelem, emlékezet, nyelv és kommunikáció, társas megismerés, viselkedésszervezés és -kontroll) kísérleti vizsgálata áll az oktatás és a kapcsolódó kutatások központjában. A módszertani hátteret-alapot elsősorban különféle viselkedéses és EEG / eseményhez kötött potenciál eljárások adják, beleértve a szemmozgás-regisztrációs (eye-tracking) eljárást is. A Program keretei közt mind az oktatásban, mind a kutatásban megjelennek az érett megismerésre fókuszáló, a fejlődési (csecsemőkortól az időskorig), illetve az atipikus megismerést (pl. autizmus) középpontba állító témák. A képzés során a módszertani felkészítés és az intenzív kutatási részvétel mellett erős hangsúlyt helyezünk a kogníció átfogó kérdéseivel összefüggő fogalmi alapozásra is. A program az ELTE Pszichológiai Intézete és az MTA Pszichológiai Intézete közötti szoros együttműködésben valósul meg.

Magatartás-pszichológia program: A program célja, hogy bevezesse a doktoranduszokat a magatartásszabályozás modern kísérleti pszichológiai vizsgálatába és alkalmazott kutatási területeibe, s ennek alapján felkészítse őket arra, hogy saját választott témájukat a magatartást meghatározó biológiai, pszichológiai és szociális tényezőket komplex módon figyelembe vevő rendszerszemlélettel közelítsék meg. A program a kognitív és affektív pszichológia eredményeit felhasználva a magatartás szabályozásának elméletére és empirikus vizsgálatára helyezi a hangsúlyt: tárgyalja a szabályozás intra- és interperszonális tényezőit, biológiai alapjait, élettani kísérőjelenségeit, a tudatosság szerepét, a kontextuális hatások jelentőségét, a magatartásszabályozás elemi patológiáját, valamint e kérdések vizsgálatának metodológiai, metodikai és gyakorlati problémáit. Szemlélete tehát nem behaviorista, hanem az evolúciós pszichológia – kognitív és dinamikus tényezőket egyaránt figyelembe vevő, a szabályozás rendszerében gondolkodó – modern szemlélete. A program olyan szakembereket kíván képezni, akik a kísérleti pszichológiában és annak alkalmazási területein elmélyült és naprakész elméleti tudással és módszertani ismeretekkel rendelkeznek, és a program elvégzése után önálló alap- és/vagy alkalmazott kutatások végzésére, valamint ismereteik átadására is képessé válnak. A program azt is céljának tekinti, hogy gyakorlati területeken tudományosan megalapozott pszichológiai munka végzésére alkalmas szakembereket képezzen.

Személyiség- és egészségpszichológiai program elsőrendű, speciális célja a személyiségpszichológia, a személyiségpszichológia alkalmazott tudományának tekinthető egészségpszichológia, valamint a klinikai pszichológia és az addiktológia kurrens irányzatainak naprakész feldolgozása, bemutatása. A program célja a személyiség egészséges és patológiás működésének megismertetése, elemzése, a modern személyiségelméletek és mérési módszereinek elsajátítása. Alapvető cél a doktoranduszok felkészítése a nemzetközi színvonalú személyiségpszichológiai, egészségpszichológiai, klinikai pszichológiai és addiktológiai kutatások megvalósítására annak érdekében, hogy hatékonyan tudjanak hozzájárulni ezen területek intenzív fejlődéséhez. A program, szemléletében és módszertanában is ötvözi a biológiai, pszichológiai és szociális szempontokat; az emberi működés megértésében ezen nézőpontok integrálására törekszik. A program osztozik a pszichológiai doktori iskola általános céljaiban: jártasságot kíván kialakítani egyrészt a tudományos kutatás módszertanában és az adatkezelés komplex módszereinek alkalmazásában, másrészt a tudományos munka szerves részét képező tevékenységi formákban, amilyen a tudományos művek írásos és szóbeli megjelenítése és az ettől elválaszthatatlan tudományos-kritikai elemző tevékenység.

Szocializáció és társadalmi folyamatok program: A program célja, hogy alkotó tudományos munkára készítsen fel hallgatókat, olyan témakörök tanulmányozására, amelyek az egyén és a társadalom viszonyával kapcsolatosak, illetőleg, amelyek társadalmi folyamatok pszichológiai összetevőit, hatótényezőit érintik. A társadalomtudományi társtudományok szempontjainak bevonásával ez a doktori képzés integrálva igyekszik közvetíteni az egyén társadalmi kibontakozásának, beilleszkedésének, szerepvállalásának a szocializáció címszava alá rendezhető jelenségvilágát és szabályszerűségeit. Ilyen értelemben a tudományos felkészítés hatóköre a szociálpszichológián túl kiterjed a fejlődéslélektan, a neveléspszichológia, a társadalom- és kulturális összehasonító pszichológia számottevő területeire is, de érinti a gazdaság, a művelődés (alkotás), a szervezeti élet és a politika pszichológiai aspektusait is. Ez utóbbiak kapnak nagyobb hangsúlyt a „társadalmi folyamatok pszichológiája” címszó alatt. A program a történeti, politikai s a szervezetpszichológia (nem utolsósorban annak a nem-profit szférát megcélzó, így az iskolai szervezettel foglalkozó ága) tudományos művelésére és alkotó alkalmazására egyként keretet teremt és előkészít.

A Klinikai pszichológia és addiktológia program a mentális- és viselkedészavarok, illetve addiktológiai problémák epidemiológiai és etiológiai vizsgálatával foglalkozik interdiszciplináris megközelítésben. A program keretében pszichogenetikai, neuropszichológiai, személyiségpszichológiai, klinikai pszichológiai kutatásokba lehet bekapcsolódni.

A Sport- és egészség-pszichofiziológia program központi elemei az életmód, a rekreáció, a fizikai aktivitás és az egészség. A cél ezen témakörök többoldalú és interdiszciplináris tárgyalása. A hallgatók megismerkednek az egészség holisztikus megközelítésével és az egészséges életmód elemeivel. Az életmódot a rekreáció, a szabadidő, és a jól-lét szemszögéből közelítjük meg. A program foglalkozik a fizikai aktivitással, mint a mentális egészség egyik tényezőjével, tárgyalja az edzés-függőséget is. A hallgatók megismerkednek terhelés- és sport-pszichofiziológiai vizsgálómódszerekkel is, amelyek alkalmasak a fizikai fitnesz meghatározására, és ezáltal az optimális terhelés kiválasztására. A program foglalkozik a testi tudatossággal, amely az énkép egyik fontos eleme, és szorosan kapcsolódik az önértékelés, az észlelt kompetenciák és a jól-lét témaköréhez. A programban szerepel a placebo/nocebo hatás is, amelyet elsősorban pszichofiziológiai megközelítésben tárgyalunk.


Az így kialakult doktori képzés széles pszichológiai területre terjedt ki, amelyben egyaránt helyet kaptak az alapkutatás ágai és az alkalmazott kutatási irányok. A Doktori Iskola interdiszciplináris elköteleződésű; valamennyi program támaszkodik a társtudományokra. Jelentős az együttműködés az egyes programok között, ami részben a közösen meghirdetett tanegységekben, részben a választható áthallgatásokon, illetve a közös kutatási projekteken, együttműködéseken keresztül valósul meg.