PPK - 2018/2019. tanévi nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázat

Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának felhívása a 2018/2019. tanévi nemzeti felsőoktatási ösztöndíj [korábbi nevén: köztársasági ösztöndíj] pályázatára
Az oktatásért felelős miniszter tanévenként nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat [korábbi nevén: köztársasági ösztöndíjat] adományoz a felsőoktatási intézmények kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatói részére. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj adományozásának rendjét és feltételeit a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet szabályozza. Az ELTE Hallgatói követelményrendszer 110. és 437. §-a rendelkezik a Pedagógiai és Pszichológiai Karra vonatkozó szabályokról.

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra a teljes idejű (nappali munkarendű) alapképzésben, mesterképzésben vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgatók pályázhatnak – a finanszírozási formájuktól függetlenül. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesíthető hallgatók irányszáma a PPK budapesti képzési helyén 14 fő, a szombathelyi képzési helyen 3 fő, vagyis összesen 17 fő.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj egy tanévre, 10 hónapra szól, összege 2018-ban 40.000,- Ft havonta. A pályázat keretében elnyert ösztöndíj csak a 2018/2019. tanévben folyósítható. Ha a hallgató a 2018/2019. tanév őszi félévében befejezi a tanulmányait, vagy jogviszonya a tavaszi félévben szünetel, akkor számára az ösztöndíj csak fél évig folyósítható. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat elnyert hallgató az ösztöndíja mellett jogosult más (pl. tanulmányi) ösztöndíjra is.

A pályázat benyújtásának feltételei
Ki pályázhat?
A hallgató a pályázatra jogosultak körébe tartozik, ha:
  • a PPK képzéseinek teljes idejű (nappali munkarendű), alap-, mester- vagy osztatlan képzéses hallgatója;
  • eddigi tanulmányai során legalább két félévben aktív volt a jogviszonya;
  • a pályázat benyújtásáig legalább 55 kreditet szerzett.
Pályázhat az az alapképzésben részt vevő hallgató is, aki a jelen félévben oklevelet szerez, de ősztől mesterképzésre felvételt nyer, és folytatja tanulmányait.

Hol és mikor kell benyújtani?
A pályázat csak papíron és személyesen nyújtható be.
A budapesti képzési helyszín hallgatói számára:
- helyszín: PPK Tanulmányi Iroda ügyféltere, Budapest VII., Kazinczy u. 23–27. I. emelet 110. (az általános ügyfélfogadás ezen a linken érhető el, az ügyfélfogadás módosításait pedig ezen a linken lehet elérni, ügyfélfogadási időn kívül a pályázatot az ajtóra szerelt postaládán keresztül is le lehet adni),
- határidő: 2018. július 3. 16.00 óra.
A szombathelyi képzési helyszín hallgatói számára:
- helyszín: SEK Tanulmányi Hivatal, 9700 Szombathely, Károly Gáspár tér 4. A épület 12-es iroda (az ügyfélfogadás ezen a linken érhető el, ügyfélfogadási időn kívül a pályázatot a Rektorhelyettesi Titkárság előtt található SEK-TH postaládán keresztül is le lehet adni),
- határidő: 2018. július 3. 16.00 óra.

Mivel kell pályázni?
A pályázatot csak a közzétett pályázati lapon lehet benyújtani a mellékleteivel és a mellékleteket felsoroló űrlappal – egy eredeti példányban. A pályázat elbírálásának szempontjai és pontrendszere tartalmazza azokat a mellékletként benyújtható dokumentumokat, amelyekkel a pályázó az egyes jogcímeket igazolhatja. Figyelem! A dokumentumokat az ott megjelölt módon hitelesíteni kell.

A pályázat elbírálása a benyújtott dokumentumok alapján fog történni, hiánypótlásra a benyújtási határidő után nincs lehetőség.

A pályázat elbírálása
A benyújtott pályázatok érvényességét, a dokumentumok hiteles voltát és a benne szereplő tanulmányi adatokat az illetékes Tanulmányi Hivatal vizsgálja, s ennek eredményéről a pályázót személyes üzenetben értesíti az Neptunon keresztül.

Az érvényes pályázatokat a PPK Hallgatói Önkormányzat Tanulmányi Bizottsága rangsorolja. A pályázat elbírálásának szempontjait és pontrendszerét a PPK Kari Tanácsa a 107/2016. (XI. 29.) PPK KT határozattal fogadta el.

A pályázókat az elbírálásnak eredményeképpen kialakult eredményükről és a rangsorban elfoglalt helyükről a Tanulmányi Hivatal személyes üzenetben értesíti az Neptunon keresztül 2018. július 9-én. A rangsorolás eredményével szemben a pályázó 2018. július 24-én 12:00-ig jogorvoslati kérelemmel élhet, melyet a Hallgatói Jogorvoslati Bizottsághoz címezve kell benyújtani az ELTE Kancellária Jogi, Igazgatási és Közbeszerzési Igazgatóságán (1053 Budapest, Szerb u. 21-23.).

Budapest, 2018. június 4.

Letölthető dokumentumok:

2018.06.04.