Felvetteknek – A beiratkozás rendje – Szombathely

FIGYELEM! HOAX-VESZÉLY!

Tájékoztatjuk a frissen fölvett, beiratkozó hallgatóinkat, hogy egyik diákunk félrevezető tájékoztatást kapott a beiratkozás időpontjáról az ELTE egy központi, vissza nem hívható, kimenő telefonszámáról (30/806-3000). Felhívjuk a figyelmét minden beiratkozó hallgatónknak, hogy a beiratkozással kapcsolatban csak azok a hiteles információk, amik a honlapunkon is elérhetők. Ha valakiben ezzel kapcsolatban bizonytalanság támad, mert ezektől eltérő információt kapott, kérjük, keressen minket a ppkto@ppk.elte.hu ímélcímen.

A hallgatói jogviszony a felvételről vagy az átvételről szóló határozat alapján, a beiratkozással jön létre. Ha Ön elmulasztaná a beiratkozást, akkor a felvételi határozata érvényét veszti, és nem kezdheti meg a tanulmányait. A beiratkozás tehát a hallgatói jogviszony létesítésének kötelező aktusa, amely két egymásra épülő részből áll:

     1. a Neptun tanulmányi tendszerben elvégzendő, elektronikus és
     2. a személyes ügyintézési részből.

Az elektronikus beiratkozás lépései a Neptunban:

 • Ön kapott a felvételi jelentkezés során megadott ímélcímére, valamint a Neptunban is egy levelet, amiben tájékoztatták az első teendőiről, különösen a Neptunba való bejelentkezésének a módjáról;
 • egyeztesse a személyes adatait a Q-térben, erről is szól ez a levél, a hiányzó adatokat töltse ki, illetve javítsa őket, ha hibás valamelyik (a Neptunban a felvételi során megadott adatai fel vannak töltve, de kérjük, ezeket alaposan ellenőrizze, hibás rögzítés miatt akár a név is eltérhet olykor);
 • regisztráljon a Neptunban a következő félévre (aktív vagy passzív státusra);
 • a beiratkozási csomag kinyomtatása: a beiratkozási lap (1–2. oldal) és az Alumni-nyilatkozat (3. oldal) kitöltése és kinyomtatása (az otthon kinyomtatott, adatokkal kiegészített és aláírt beiratkozási lapok összes példányát, valamint a hozzájuk tartozó nyilatkozatot a személyes beiratkozásra magával kell hoznia).

A beiratkozási csomag csak azt követően válik elérhetővé és kinyomtathatóvá, hogy a félévre szóló regisztrációját vagy másképpen bejelentését (aktív vagy passzív félévre) a Neptunban megtette. Ha esetleg kihagyja az első félévet, azaz szünetelteti a jogviszonyát, a személyes beiratkozáson – akár meghatalmazott közreműködésével – akkor is, mindenképpen részt kell vennie.
A személyes beiratkozásra csak az elektronikus rész után kerülhet sor, mivel az ott előállított dokumentumokat aláírással hitelesítve le kell adnia.
A személyes beiratkozást megelőzően szükséges elektronikus teendőkhöz készült rövid segédletet a Letölthető tájékoztatók menüpontban találja.

A személyes beiratkozásra vonatkozó információk a szombathelyi képzési helyre fölvetteknek:

A kar frissen fölvett hallgatói jelentkezésüknek megfelelően két képzési helyen, Budapesten vagy Szombathelyen kezdhetik meg tanulmányaikat. Ennek megfelelően a Neptunban történt beiratkozást követően a személyes beiratkozásra is két helyen kerül sor.

A személyes beiratkozásra mindkét helyen el kell hozni a szükséges dokumentumokat, továbbá legyen Önnél toll, és viseljen maszkot.

A személyes beiratkozás helyszíne: Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. E ép. fsz. 4. (bejárat a Gagarin út felől)

A személyes beiratkozás a távolságtartási szabályok figyelembevételével, a szakos beosztás szerinti napon, érkezési sorrendben zajlik. Mivel mindenki maga dönti el, hogy a saját beiratkozási napján mikor jön beiratkozni, az is előfordulhat, hogy hosszabb ideig kell várni – akár az épületen kívül –, ha egy időben nagyon sokan érkeznek.

Nagyban meggyorsíthatja az ügyintézést, ha előzetesen tájékozódik a tudnivalókról, és ha minden szükséges dokumentumot hiánytalanul elhoz magával (a Neptunból kinyomtatottakat és a saját bizonyítványait, ezek fénymásolatait, igazolványait stb. – ld. checklist a Letölthető tájékoztatók menüpontban).

FIGYELEM! A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok száma gyarapodott (ld. a Letölthető tájékoztatók oldalon alul, az ÚJ DOKUMENTUMOK-at):
► mindenkinek szükséges kitöltenie a "Beiratkozáskori nyilatkozat"-ot, a járványügyi készültség utazási korlátozásai miatt, illetve
► csak a sportszakosoknak az "Egészségügyi nyilatkozat"-ot.

A beiratkozás szakos beosztása alább olvasható. Kérjük, hogy mindenképpen az Ön szakja szerini beiratkozási napon jöjjön személyesen beiratkozni, attól eltérni részben a járványügyi veszélyhelyzet miatt nem lehet, részben pedig amiatt, mert a beiratkozók személyi anyaga is szakonként a megjelölt napon áll helyben rendelkezésünkre. Ha semmiképpen nem tudja megoldani a beiratkozását, ezt szabályos meghatalmazással az Ön képviseletében más is megteheti, de a meghatalmazottjánál is ott kell legyen az összes dokumentum, és a távolságtartás, valamint a maszkviselés számára is kötelező. (A meghatalmazási űrlapot a Letölthető tájékoztatók menüpontban találja.)

szak a beiratkozás napja
edző BSc
emberi erőforrás tanácsadó MA
rekreáció MA
sport- és rekreációszervezés BSc (rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakirány)
sport- és rekreációszervezés BSc (sportszervezés szakirány)
szeptember 1. kedd,
9:00–16:00 óra
andragógia MA
közösségszervezés BA
pszichológia BA
szeptember 2. szerda,
9:00–16:00 óra

A személyes beiratkozás helyszíne: Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. E ép. fsz. 4. (bejárat a Gagarin út felől)

A felsorolásában nem szereplő, szombathelyi tanárszakok esetében (testnevelő tanár, gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár) a beiratkozással kapcsolatos információkat az ELTE Berzsenyi Dániel Tanárképző Központ honlapján a „Gólyáknak” menüpontban találja meg.

A személyes beiratkozásra szíveskedjék magával hozni a következőket:

 • a Neptunból nyomtatott, kitöltött és aláírt beiratkozási lapot (2 lap), valamint az Alumni nyilatkozatot (1 lap),
 • személyi igazolványát (külföldi állampolgár az útlevelét, tartózkodási engedélyét),
 • a felvételi döntésben figyelembe vett, eredeti okmányait,
  • alapképzésben az érettségi bizonyítványát,
  • mesterképzésben az alapképzési oklevelét,
  • ha van nyelvvizsgája, a nyelvvizsga-bizonyítványt vagy az ezt helyettesítő igazolást,
 • valamint ezen okmányok fénymásolatait egy-egy példányban (érettségi, oklevele/k/, nyelvvizsga-bizonyítvány/ok/) – függetlenül attól, hogy a felvételi eljárásban ilyen másolatokat már beküldött-e,
 • 1 db igazolványképet (3,5 x 4,5 cm), hátoldalára ráírva neve, születési ideje,
 • adóazonosító kártyáját,
 • TB-kártyáját,
 • továbbá legyen Önnél toll, és viseljen maszkot.

FIGYELEM! A gyors és folyamatos kiszolgálás érdekében fontos, hogy a fenti dokumentumok mindegyike itt legyen Önnél a beiratkozáskor. Ha ezek bármelyike hiányzik, akkor a személyes beíratását nem tudjuk elvégezni! Kérjük, segítse munkánkat azzal, hogy figyelmesen ellenőrzi a felsorolt dokumentumainak teljességét. A Letölthető tájékoztatók menüpontban talál egy checklist-et, ami segíthet a dokumentáció összeállításában.
A beiratkozáskor – részben a szakjával összefüggésben – szükséges majd aláírnia további dokumentumokat is. Ezeket nem kell magával hoznia, a beiratkozáson biztosítjuk, de itt előre megtekintheti őket a Letölthető tájékoztatók menüpontban.

2020.07.22.