Emberi erőforrás tanácsadó MA

2023.12.20.
Emberi erőforrás tanácsadó MA
Érdekelnek a munkaerő-piaci és foglalkoztatáspolitikai folyamatok? Szívesen dolgoznál emberi erőforrás menedzserként, HR tanácsadóként, pályaválasztási vagy karrier tanácsadóként? Válaszd az ELTE PPK emberi erőforrás tanácsadó mesterképzését!

A szakot azoknak ajánljuk, akik a munka és a felnőttképzés világában szeretnék továbbfejleszteni magukat, valamint érdeklődnek a szervezetekben zajló HR folyamatok támogatása, tervezése, fejlesztése iránt.  

Képzésünk az országban egyedülállóan olyan szemléletet, elméleti és módszertani tudást ad, amellyel végzettjeink hatékony karrier- és pályatanácsadást tudnak végezni egyének számára, ugyanakkor hatékonyan támogathatják a menedzsmentet is az emberierőforrás-gazdálkodásban, a dolgozók fejlesztésében és megtartásában.

Bemeneti feltételek

A Bologna-rendszerű mesterszakokra történő jelentkezés és felvétel feltételei a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.évi CCIV. törvény 16/A. §-a alapján a hivatalos kiadványként közzétett képzési és kimeneti követelmények szerint meghatározottak. Ennek elérhetősége ezen a linken található. Amennyiben a jelentkező a szükséges végzettséggel és az intézmény által megállapított és hivatalosan közzétett egyéb feltételekkel nem rendelkezik, jelentkezését a felvételi eljárásból ki kell zárni. 

A) Feltétel nélkül elfogadott alapképzési szakok: az andragógia és közösségszervező alapképzési szak, továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű művelődésszervező, személyügyi szervező, munkavállalási tanácsadó, valamint a bölcsészettudomány képzési területről a pedagógia, a pszichológia; a gazdaságtudományok képzési területről az emberi erőforrások, a társadalomtudomány képzési területről a szociológia, a politológia, az informatikus könyvtáros és a kulturális antropológia alapképzési szak; valamint a pedagógusi képzési terület alapképzési szakjai.
Amennyiben a fentiekben felsorolt végzettséggel rendelkezik, illetve fog rendelkezni a felvételi döntés meghozataláig, nincsen szükség előzetes kreditvizsgálatra.

B) A fentieken felül, bizonyos feltételek mellett az alábbi végzettségre épülő jelentkezéseket is el kell fogadnunk.
Feltételekkel elfogadott, elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: bármely alapképzési vagy mesterképzési szak, amennyiben a hallgató rendelkezik 30 kredittel az alábbi területekről: bölcsészettudományi diszciplínákhoz tartozó alapismeretek: pedagógiai, pszichológiai, filozófiai, etikai ismeretek; felnőttképzési ismeretek; kommunikációtudományi ismeretkör, kommunikációfejlesztés; informatika, könyvtárismeret; társadalomtudományi alapismeretek: társadalomismeret, szociológia, antropológia, politológia; gazdasági és jogi ismeretek. A felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján ezekből legalább 15 kredittel rendelkezzen, a 30 kreditből esetleg hiányzó krediteket a tanulmányok első két félévében pótolni lehet.

A feltételt, vagyis a felsorolt kreditek meglétét egy ún. előzetes kreditvizsgálat során tudjuk megállapítani, melyet Önnek kell kezdeményeznie a honlapunkon található ŰRLAP kitöltésével.

Beküldési határidő: 2024. március 31.

A kérelem be nem nyújtása a felvételi eljárásból való kizárást vonja maga után.

Ha végzettségét a végső hiánypótlási határidőig nem igazolja, jelentkezését kizárjuk a felvételi eljárásból. Amennyiben e félévben tesz záróvizsgát, és oklevele nem készül el addig, akkor az oklevél helyett egy, a sikeres záróvizsgáról és az oklevél megszerzéséről szóló igazolást is elfogadunk. Sikeres felvétel esetén azonban oklevelét legkésőbb a beiratkozáson be kell majd mutatnia.

Külföldi végzettség továbbtanulási célú elismertetése
Ha tanulmányait külföldi intézményben végzi/végezte, a honlapunkon található ŰRLAP kitöltésével kezdeményezheti a szakképzettség továbbtanulási célú elismerését. 
Kérjük, hogy az űrlap kitöltésén túl olvassa el figyelmesen a felvi.hu „Külföldi felsőfokú végzettségek továbbtanulási célú elismerése” című fejezetét is.


Beküldendő dokumentumok

KÖTELEZŐ DOKUMENTUMOK 
Minden dokumentumot a felvi.hu-ra szükséges feltölteni, ezek hiányában a jelentkezőt kizárhatják a felvételi eljárásból. A kötelezően beküldendő dokumentumok részben a felvételi vizsgák szervezéséhez, részben a bemeneti feltételek ellenőrzéséhez szükségesek.

2024. február 15-ig:
3 dokumentum egyetlen fájlba egyesítve, "motivációs levél/önéletrajz" jogcímre kérjük feltölteni a dokumentumot (önálló pontszámmal nem értékelt): 

 1. szakirodalmi lista (5 szakirodalom felsorolva, lásd felvételi szakmai beszélgetés) 
 2. magyar nyelvű motivációs levél (terjedelme maximum 1-1,5 oldal) 
 3. magyar nyelvű szakmai önéletrajz (csatolható továbbá szakmai tevékenység, publikációk dokumentálása: a publikációs lista és/vagy a művek másolata).

Végső hiánypótlási határidő, 2024. július 10-ig:
amennyiben oklevelét, nyelvvizsga-bizonyítványát 2024. február 15.  után kapja kézhez. 
A felvi.hu-ra feltöltött dokumentumokat folyamatosan rögzítjük, szükség esetén az érintetteket hiánypótlásra fogjuk felszólítani.
A 2006. február 1. után szerzett magyar felsőfokú és felsőoktatási szakképzésen szerzett oklevelek adatait a Hivatal elektronikus úton veszi át a felsőoktatás információs rendszeréből. Kivétel, azaz fel kell tölteni a tanítói oklevelet, ha idegennyelvi műveltségi területen végzett, illetve azokat az okleveleket, ahol a képzést idegen nyelven végezte a jelentkező és a záróvizsgát is idegen nyelven tette le. A végső hiánypótlási határidő 2024. július 10.

A jelentkezés utáni fontosabb határidők, időpontok a felvételi eljárásban
(Kérjük, kövesse az Oktatási Hivatal által közzétett információkat is!)
A felvételi vizsgák időpontja Budapesten: 2024. június 24-28.
A felvételi vizsgák időpontja Szombathelyen: 2024. június 17-28.
Adat- és sorrend módosítási határidő a felvi.hu-n: 2024. július 10.
Végső hiánypótlási határidő a felvi.hu-n: 2024. július 10.
Vonalhúzás várható időpontja: 2024. július 24.

A felvételi szakmai beszélgetésre külön behívó levelet küldünk minden érintett jelentkezőnek a vizsgabeosztás elkészülte után, de legkésőbb a felvételi vizsga időpontját megelőzően 15 nappal. Az értesítést a felvételi rendszerben megadott e-mail címre küldjük ki. Kérjük, ellenőrizzék le ezt, és szükség esetén módosítsák a felvi.hu-n.
A szóbeli vizsga díja a közzétett adatoknak megfelelően 4000 forint. A díj befizetésével kapcsolatos további teendőkről szóló ismertetőt (milyen formában, milyen határidővel kell megküldenie a befizetési bizonylatot) az e-mailben megküldött behívó levéllel együtt fogja megkapni. A felvételi szakmai beszélgetés időpontjára vonatkozó kérelmet a vizsgabeosztás elkészültéig kérjük, ne küldjön. A vizsgabeosztás módosítása csak indokolt esetben lehetséges, de akkor is csak a szóbeli vizsgákra hivatalosan közzétett időszakon belül.


Felvételi beszélgetés, pontszámítás

A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 34. §-a alapján a mesterképzésben a felvételi követelményeket és a rangsorolás módját a felsőoktatási intézmény szabályozza, de csak az a jelentkező vehető fel, akinek pontszáma az adható maximális pontszám 50 százalékát eléri.
Az ELTE Felvételi szabályzata értelmében az a jelentkező, aki az adott szak felvételijének bármely részeredményében (a többletpontokat kivéve) 0 pontot ér el, erre a szakra nem nyerhet felvételt.

Legfeljebb 100 pont szerezhető, az alábbi megoszlás szerint:

1. Felvételi szakmai beszélgetés (legfeljebb 90 pont), amire a jelentkező előzetesen készül, kiválaszt a megadott témakörök közül egyet és a kiválasztott témán belül egy konkrét részterületre vonatkozóan összeállít egy 5 elemes szakirodalmi listát (hazai és nemzetközi tudományos folyóirat, szakkönyv), melyet a jelentkezéskor feltölt a felvi.hu-ra. A kiválasztott részterületről, a felhasznált források segítségével készít egy 5-10 perces (max. 5 slide) prezentációt, amelyet a felvételin bemutat. A felvételi szakmai beszélgetés a szakirodalmi lista és a prezentáció alapján történik. 
Témakörök: 
- Pályaorientáció (pályaválasztás, pályaismeret), 
- Kompetenciák (tanulási és munkavállalási készségek), 
- Oktatási rendszer (a hazai oktatási rendszer szerkezete, nemzetközi összehasonlítás),
- Munkaerőpiac (munkanélküliség, munkaerőhiány, új jelenségek – kizárólag 2015 utáni szakirodalmakból), 
- Emberi erőforrás menedzsment (elemei, funkciói, helye a szervezetben). 

Értékelési szempontok: 
- szakirodalmi lista szakszerűsége, relevanciája 
- szakirodalom feldolgozásának mélysége, a feldolgozott témakörben való jártasság 
- önálló véleményalkotás képessége
- nyelvi kifejezőkészség
- prezentáció formai és tartalmi jellemzői.

2. Többletpontok (legfeljebb 10 pont): 
- az előnyben részesítés eseteiben (hátrányos helyzet, fogyatékosság és gyermekgondozás) bármely igazolt jogcím alapján 5 pont, 
- bármely idegen nyelvből tett C1 (korábban felsőfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga esetén 5 pont,
- magyarországi OTDK (andragógia, neveléstudomány, közművelődés) első három helyezettje 5 pont. 


A képzés bemutatása

A képzési idő: 4 félév
Megszerzendő kreditek száma: 120
Munkarend: nappali és levelező

A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira – az érintett hallgatókkal kötött, eltérő megállapodás hiányában – tömbösítve munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor.

Finanszírozási formák:

 • állami ösztöndíjas
 • önköltséges: 375.000 Ft/félév

Képzés helye: Budapest és Szombathely
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles emberi erőforrás tanácsadó.

A képzés tanterveit innen töltheti le.

2023-as felvételi ponthatárok:
Budapest MNA - 65       
Budapest MNK – 59
Budapest MLA - 67
Budapest MLK – 56

Szombathelyen nem indult el a képzés 2023-ban.

A képzés célja
A nálunk szerzett humán és gazdasági ismeretek, valamint analitikus szemléletmód birtokában hallgatóink képesek lesznek tervező, tanácsadó, értékelő tevékenységek végzésére a munka és a képzés világában. Képzésünk az országban egyedülállóan olyan szemléletet, elméleti és módszertani tudást ad, amellyel hatékony karrier- és pályatanácsadást tudnak végezni egyének számára, ugyanakkor hatékonyan támogathatják a menedzsmentet is az emberi erőforrás-gazdálkodásban, a dolgozók megtartásában, fejlesztésében.
 
Főbb ismeretek

 • a tanácsadás pszichológiája és módszerei
 • emberi erőforrás-menedzsment
 • közgazdaságtan
 • munkaerőpiaci és foglalkoztatáspolitikai trendek
 • változás- és projektmenedzsment
 • szervezet- és vezetéspszichológia
 • szervezeti tanulás és fejlesztés 
 • karrier- és pályatanácsadás
 • munkajogi ismeretek

Diploma után

Hallgatóink a szak elvégzésével olyan komplex szakmai ismeretekre tesznek szert, amelyek birtokában elhelyezkedhetnek akár a magán-, akár az állami-önkormányzati szektorban. Dolgozhatnak HR vagy munkaügyi osztályokon, munkaügyi központokban vagy munkaközvetítő irodákban, illetve munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó szervezeteknél. Foglalkozhatnak majd fiatalok pályaorientációjával vagy felnőttek karriermenedzsmentjével, munkavállalási tanácsadással.

Karriertanácsadóként olyan tanácsadást tudnak végezni, amely

 • modern pályalélektani elméletekre alapoz,
 • figyelembe veszi a legújabb munkaerőpiaci trendeket,
 • támogatja az egyént karrierjének/életpályájának tudatos alakításában.

Menedzsmentet támogató HR tanácsadóként pedig olyan tanácsadást tudnak végezni, amely szem előtt tartja

 • a legújabb humánmenedzsment funkciókat,
 • a munkaerőpiaci alkalmazkodó képességet,
 • a hatékony konfliktuskezelést.
A mesterképzés elvégzésével lehetőség lesz bekapcsolódni a Neveléstudományi Doktori Iskola PhD-képzésbe, de bővítheti tudását szakirányú továbbképzéseinken is.

Tájékoztató videók