Alkalmazott viselkedéselemzés

A szakirányú továbbképzés célja, hogy a pszichológia BA szakos oklevéllel rendelkező hallgatók átfogó ismereteket szerezzenek a viselkedéselemzés elméleti hátteréről és gyakorlati alkalmazásairól. A képzés elvégzése után a hallgatók képesek lesznek szupervízió mellett a gyakorlatban hatékonyan alkalmazni a viselkedésváltoztatás tudományos kutatások által bizonyítottan hatékony technikáit az egyének vonatkozásában többek között az agysérülések, demencia, pszichiátriai kórképek, autizmus, értelmi sérülés területén, illetőleg gazdálkodó szervezetek, költségvetési és önkormányzati, valamint civil szervezetek esetében a szervezetfejlesztés terén.

A képzést bemutató videó itt megtekinthető.

A jelentkezéssel kapcsolatos információk a meghirdetési oldalon olvashatók!

A képzés adatlapja

A képzés szakmai felelőse: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar
A képzés indítását engedélyező OH-határozat száma: OH FNYF/579-3/2019. 
A képzés megnevezése:

alkalmazott viselkedéselemzés 

(Applied Behavior Analysis) 

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

alkalmazott viselkedéselemző 

(Applied Behavior Analyst) 

Képzési terület: bölcsészettudomány
A képzés időtartama, kreditértéke: 4 félév, 120 kredit 

Tervezett munkarend/képzési napok: 

levelező

Kéthetente (péntek, szombat)

A képzés helyszíne: 

Budapest (ELTE PPK 1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27.)

Irányszám: 

12 < 25 

(A képzés csak abban az esetben indul, ha a jelentkezések száma eléri az indításhoz szükséges minimális irányszámot.)

Költségek:

önköltséges képzés

A jelentkezési díjat és a képzés féléves önköltségének összegét a meghirdetési oldalon tesszük közzé.


A képzés célja

A szakirányú továbbképzés célja, hogy a pszichológia BA szakos oklevéllel rendelkező hallgatók átfogó ismereteket szerezzenek a viselkedéselemzés elméleti hátteréről és gyakorlati alkalmazásairól. A képzés elvégzése után a hallgatók képesek lesznek szupervízió mellett a gyakorlatban hatékonyan alkalmazni a viselkedésváltoztatás tudományos kutatások által bizonyítottan hatékony technikáit az egyének vonatkozásában többek között az agysérülések, demencia, pszichiátriai kórképek, autizmus, értelmi sérülés területén, illetőleg gazdálkodó szervezetek, költségvetési és önkormányzati, valamint civil szervezetek esetében a szervezetfejlesztés terén.  

A képzés résztvevői szakmai tevékenységüket a Behavior Analyst Certification Board (BACB) által közzétett viselkedéselemzési szakmai etikai kódexben foglalt szabályokhoz igazítják (https://www.bacb.com/wp-content/uploads/BACB-Compliance-Code-english_190318.pdf). A hallgatók ezen felül képesek lesznek az alkalmazott viselkedéselemzés módszertanának megfelelő kutatások tervezésére és lebonyolítására. A 200 óra szupervizionált szakmai gyakorlat biztosításával a hallgatók a tanultak gyakorlati alkalmazásának útján is elindulnak. 


Felvételi követelmények

 1. pszichológia szakon, legalább alapképzési szinten szerzett végzettség és szakképzettség és 

 1. legalább középfokú (B2), alkalmazásra képes angol nyelvtudás (a képzés második félévétől egyes témaköröket angol nyelven dolgozunk fel). 

A jelentkezők felvételi beszélgetésen vesznek részt, ami a jelentkező érdeklődési körét, motivációját, korábbi gyakorlati tapasztalatait, illetve a szakterülettel kapcsolatos jövőbeni elképzeléseit, terveit járja körül.  

A jelentkezőtől elvárt képességek és készségek: 

 • tudományos érdeklődés, 

 • motiváció és képesség az önálló tanulásra és a professzionális fejlődésre, 

 • személyes és szakmai integritás, 

 • másokkal való kooperáció, 

 • professzionális viselkedés. 


Program, tanterv

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: 

Tudás: 

 • Megértik és definiálni tudják a viselkedéselemzés alkalmazásának legfőbb jellemzőit. 

 • Definiálni tudják a viselkedéselemzés legfőbb alapelveit és fogalmait (pl. megerősítés, kioltás, stimuluskontroll). 

 • Ismerik a viselkedéselemzés kutatásmódszertanát (pl. a viselkedés mérése, adatok vizuális ábrázolása, a viselkedés funkciójának felmérése). 

 • Beható ismeretekkel rendelkeznek a viselkedésváltoztatás kutatások által bizonyítottan hatékony technikáiról (pl. megkülönböztető megerősítés, promptolás, formázás). 

 • Ismerik a viselkedéselemzésre és viselkedésváltoztatásra vonatkozó nemzetközi és hazai etikai irányelveket.  

 • Ismerik a viselkedéselemzés szakterületének alapvető ismeretszerzési és problémamegoldási módszereit. 

Képességek és készségek: 

 • adatokon alapuló döntéshozatal; 

 • adatok felvétele és elemzése; 

 • adatok vizuális ábrázolása; 

 • a viselkedésváltoztatás módszereinek funkcióhoz való illesztése; 

 • motivációs rendszerek kidolgozása; 

 • a viselkedéselemzés kutatásmódszertanának a gyakorlatban való használata; 

 • a viselkedéselemzés hatékony technikáinak a gyakorlatban szupervízió mellett való alkalmazása során a szakmai etikai irányelveknek megfelelően a kliensekhez igazítása; 

 • a viselkedésváltoztatás kutatások által bizonyítottan hatékony technikáinak alkalmazása a gyakorlatban; 

 • az elméleti és gyakorlati tudás összekapcsolása; 

 • a viselkedéselemzés szakirodalmának, forrásainak használata. 

Attitűdök: 

 • előítélet-mentes, segítőkész viszonyulás az emberekhez; 

 • elemző és kritikai gondolkodás; 

 • szakmai szupervízió szükségességének felismerése és elfogadása; 

 • ismeri, vállalja és hitelesen képviseli a viselkedéselemzés társadalmi helyét és szerepét, alapvető viszonyát a világhoz;  

 • nyitott a viselkedéselemzés átfogó gondolkodásmódja és gyakorlati alkalmazása alapvető jellemzőinek hiteles közvetítésére, átadására; 

 • folyamatos önképzés igénye jellemzi. 

Autonómia és felelősség: 

 • szakmai szupervízió támogatása mellett önállóan végzi az egyéni és szervezeti viselkedéselemezési tevékenységet; 

 • a viselkedéselemzés alapelveit, nézetrendszerét, alkalmazási feltételeit és etikai normáit tudatosan és felelősséggel vállalja és képviseli; 

 • a kliensekkel, a szakmai szupervíziót végzőkkel és a viselkedéselemzés területén dolgozó más szakemberekkel való együttműködés és felelősség jellemzi. 

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 

 • Az alkalmazott viselkedéselemzés elméleti alapjai, 

 • a viselkedéselemzés szakmai etikája, 

 • az alkalmazott viselkedéselemzés módszertana, 

 • a viselkedéselemzés alkalmazási területei, 

 • szakmai gyakorlat 200 óra, benne 20 óra személyes BACB szupervízióval, 

 • szabadon választható tárgyak, 

 • szakdolgozat. 

Az aktuálisan folyó képzések mintatantervei ezen az oldalon érhetők el. 


Diploma után

A szakképzettség alkalmazási területei: 

A kurzus során a hallgatók elsajátítják az alábbi alkalmazási területeken való elhelyezkedéshez szükséges eszköztárat. A szakmai etikai irányelvek alapján minden részterületen szoros szakmai szupervízióra van szükség. A szükséges szupervízió mennyiségét az aktuális nemzetközi irányvonalak határozzák meg. A kurzus során elsajátított tudás hazai és külföldi környezetben egyaránt használható. 

 • kihívást jelentő viselkedések csökkentése és új készségek tanítása tipikusan fejlődő és speciális nevelési igényű, illetve neurotipikusan fejlődő gyerekek esetében; 

 • pszichoterápia (felnőtt populáció); 

 • szervezetiviselkedés-menedzsment; 

 • demencia, Alzheimer-kór; 

 • agysérülések; 

 • intézményes és egyéni oktatás-nevelés; 

 • autizmussal és/vagy értelmi sérüléssel élő fiatalok/felnőttek fejlesztése. 


2023.04.03.