Általános és családügyi mediáció

A szakirányú továbbképzés célja, hogy a különböző – pedagógiai, szociális, jogi, pszichológiai, egészségügyi, rendvédelmi, gazdasági – területeken dolgozó szakemberek elméleti és gyakorlati szinten egyaránt képessé váljanak az egymással tartós konfliktusban álló felek közötti konfliktusok megoldását célzó folyamatban a közvetítésre, mediálásra. A résztvevők a képzés során olyan készségeket és eljárásokat sajátítanak el, amelyek által kompetenssé válnak a konfliktusok hatékony és hosszú távú megoldásában. 

A jelentkezéssel kapcsolatos információk a meghirdetési oldalon olvashatók!

A képzés adatlapja

A képzés szakmai felelőse: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar
A képzés indítását engedélyező OH-határozat száma: FNYF/863-5/2017.
A képzés megnevezése:

általános és családügyi mediáció (közvetítés) 

(General and Family Mediation)

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

általános és családügyi mediátor 

(General and Family Mediator) 

Képzési terület: bölcsészettudomány
A képzés időtartama, kreditértéke: 2 félév, 60 kredit

Tervezett munkarend/képzési napok: 

Levelező/félévente négy hónapon át, havonta egyszer pénteki és szombati napokon (összesen 8 + 8 nap), egész nap. 

A képzés helyszíne: 

Budapest (ELTE PPK 1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27.)

Irányszám: 

15 < 30

(A képzés csak abban az esetben indul, ha a jelentkezések száma eléri az indításhoz szükséges minimális irányszámot.)

Költségek:

önköltséges képzés

A jelentkezési díjat és a képzés féléves önköltségének összegét a meghirdetési oldalon tesszük közzé.


A képzés célja

A szakirányú továbbképzés célja, hogy a különböző – pedagógiai, szociális, jogi, pszichológiai, egészségügyi, rendvédelmi, gazdasági – területeken dolgozó szakemberek elméleti és gyakorlati szinten egyaránt képessé váljanak az egymással tartós konfliktusban álló felek közötti konfliktusok megoldását célzó folyamatban a közvetítésre, mediálásra. A résztvevők a képzés során olyan készségeket és eljárásokat sajátítanak el, amelyek által kompetenssé válnak a konfliktusok hatékony és hosszú távú megoldásában. 

A szakirányú továbbképzés fókuszában a humánus konfliktuskezelés áll, amely szerint a konfliktusok kezelését irányító mediátor a képzés eredményeképpen képessé válik felszámolni az egymással konfliktusban álló felek közötti destruktív, azaz a nyerő-vesztő típusú konfliktuskezelést, helyette a konstruktív, azaz nyerő-nyerő típusú konfliktuskezelést facilitálva. A mediátor segítségével a felek megtanulják az adekvát konfliktuskezelési technikákat, kommunikációs szabályokat önállóan is alkalmazni, ezáltal a konfliktusban álló felek kapcsolata nem rongálódik tovább, sokkal inkább épül. 

A mediátor a képzés alatt megtanulja a felek közötti konfliktusok rendezését szolgáló megegyezéseket mediációs megállapodásban rögzíteni, mely dokumentum hivatalos egyezségként kezelendő. 

A mediátori kompetenciák elsajátításával a mediátor lehetővé teszi az egymással konfliktusban álló felek konfliktusának rendezését és a korábban konfliktusban álló felek kapcsolatának hosszú távú békés működését. 


Felvételi követelmények

A társadalomtudomány, bölcsészettudomány, pedagógusképzés, orvos- és egészségtudomány, jogi képzési területek, valamint az államtudományi képzési terület valamelyikén szerzett, legalább alapképzési oklevél, illetőleg az ezeknek megfeleltethető, korábbi egyetemi vagy főiskolai oklevél. 

A jelentkezők felvételi beszélgetésen vesznek részt, ami a jelentkező érdeklődési körét, motivációját, korábbi gyakorlati tapasztalatait, illetve a szakterülettel kapcsolatos jövőbeni elképzeléseit, terveit járja körül. 

A jelentkezőtől elvárt képességek és készségek: 

 • az emberi problémák iránti nyitottság; 
 • magas toleranciaszint; 
 • előítéletmentes gondolkodás; 
 • kiváló kommunikációs és empátiás készség; 
 • az érzelmek és impulzusok megfelelő kontrollja; 
 • kiegyensúlyozott személyiség; 
 • rugalmas gondolkodás; 
 • önreflektív képesség. 

Program, tanterv

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: 

Tudás: 

 • a rendszerszemléletű gondolkodást és munkavégzést; 
 • a felmerülő problémák adekvát azonosítását; 
 • a problémák mögött meghúzódó szükségletek, érdekek, kívánalmak megfogalmaztatását, megnevezését; 
 • a megfelelő analizálás és szintetizálás képességeit; 
 • az értő figyelem alkalmazásának feltételeit; 
 • az adott probléma megoldásához illeszthető adekvát eszközök használatát; 
 • a bővíthető javak, erőforrások felismerését; 
 • a saját kompetenciahatárok pontos felismerését és ennek alapján, szükség esetén más szakemberekkel, illetve intézményekkel való együttműködést; 
 • jogszabályok ismeretét és alkalmazásának képességét; 
 • hivatali eljárások folyamatának ismeretét, mediáció elhelyezésének képességét; 
 • hivatali folyamatban való aktív részvételt. 

A mediátor: 

 • a mediációs munkához szükséges mértékben alkalmazza a pszichológia, pszichopatológia, pszichodiagnosztika, a jog, a gazdasági tudományok alapvető ismereteit; 
 • elsajátítja a konfliktuskezelés alternatív lehetőségeit, a mediáción túl egyéb resztoratív technikákat; 
 • elsajátítja a mediáció legfontosabb elméleti és gyakorlati ismereteit, technikáit; 
 • készségszinten elsajátítja a mediációban használatos módszereket. 

A képzés során fejlesztendő személyes adottságok, készségek: 

 • kapcsolatteremtő készség fejlesztése; 
 • a problémafelismerő, illetve a problémamegoldó készség fejlődésének elősegítése; 
 • a konfliktuskezelési készség professzionális fejlesztése annak céljából, hogy a mediátor a különböző érzelmeket, szükségleteket, érdekeket felismerje és kezelje visszajelzéssel; 
 • az empátiás készség fejlődése kontrollált körülmények között; 
 • az aktív odafigyelés, a nyitott kérdések, a visszaidézés, az átfogalmazás, az átkeretezés, az empátia, a témák azonosítása, az elfogadás, a visszajelzés készségeinek fejlesztése; 
 • a semlegesség, pártatlanság készségszintű elsajátítása; 
 • a mediáció módszereinek, technikáinak készségszintű elsajátítása; 
 • az önismeret és a személypercepciós készség fejlesztése; 
 • verbális és nonverbális kommunikáció fejlődése; 
 • a verbális és nonverbális kommunikáció összerendezettségének kialakítása. 

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 

A mediációs szakmát megalapozó elméleti ismeretek: 

 • Családpszichológia elméleti és gyakorlati ismeretei 
 • Pszichopatológia elméleti és gyakorlati ismeretei 
 • Családjog elméleti és gyakorlati alapismeretei 

Szakterületi ismeretek: 

 • Bevezetés a mediációba 
 • Mediáció határterületei. Jelzőrendszer ismertetése 
 • A mediációs eljárás teljes folyamata 

A mediáció gyakorlati alkalmazása: 

 • Kommunikáció elmélete, kommunikációs és kérdezési technikák és készségek 
 • Konfliktuskezelési és tárgyalástechnikai készségek 
 • Szimulált esetgyakorlat szakágak szerint 
 • Esetfeldolgozó csoportfoglalkozás szakágaktól függetlenül 

Szabadon választható tárgyak: 

 • A válás pszichológiai tényezői, abúzus a családban és annak következményei 
 • A válás jogi aspektusai 

Szakmai gyakorlat 

Szakdolgozat 

Az aktuálisan folyó képzések mintatantervei ezen az oldalon érhetők el. 


Diploma után

A szakképzettség alkalmazása: 

A mediációs módszer a konfliktuskezelés univerzális technikája, amely az élet valamennyi területén jól alkalmazható, a közszférában és a civil szférában egyaránt. 

Alkalmazási területek: 

 • a pedagógiai szakszolgálatok (pályaorientáció, tehetségkoordinátor, nevelési tanácsadás),  
 • családsegítő központok, gyermekjóléti intézmények, speciális nevelőintézmények, felsőoktatási tanácsadók; 
 • munkaügyi központok, regionális képző központok; 
 • munkahelyi közösségek, szervezetek intézményeiben; 
 • egészségügyi intézmények: kórház, rendelőintézet, magán rendelés; 
 • nevelési-oktatási intézmények: bölcsődék, óvodák, iskolák; 
 • fegyveres és rendvédelmi szervek: katonaság, rendőrség, fogdák, menekültügyi központok; 
 • idős emberekkel foglalkozó intézmények, lelki segélyszolgálatok és drogambulanciák, gyámhivatal, önkormányzat. 

A mediátorok képessé válnak a különböző területeken fellépő konfliktusok békés rendezésére, kezelésére. A képzés során elsajátított képességek és készségek birtokában a végzett mediátor a közvetítés eszközei által hatékonyan képes segíteni a problémák és konfliktusok megfelelő és hosszú távú megoldásában. 


2023.04.03.