Az oktatási egyenlőtlenségek és a korai iskolaelhagyás (drop out) társadalmi aspektusai

Akkreditált két féléves programunk a legfrissebb nemzetközi és hazai elméletekre és jó gyakorlatokra támaszkodva bevezetést ad az oktatási egyenlőtlenségek és a lemorzsolódás szerteágazó problematikájába, a korai iskolaelhagyás megelőzésének sikeres európai és hazai gyakorlataiba, miközben gyakorlati foglalkozások és esetmegbeszélések segítségével a hallgatókat felkészíti a korai iskolaelhagyás megelőzését célzó fejlesztő és közvetlen nevelési/pedagógiai munkába. 

A képzést a következő tanévben nem indítjuk. A jelentkezéssel kapcsolatos friss információkért keresse honlapunkat a legközelebbi felvételi időszakban.

A képzés adatlapja

A képzés szakmai felelőse: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar
A képzés indítását engedélyező OH-határozat száma:

FNYF/1662-4/2017

A képzés megnevezése:

az oktatási egyenlőtlenségek és a korai iskolaelhagyás (drop out) társadalmi aspektusai 

(Educational Inequalities and Early School Leaving /Drop-Out/ - Social Aspects) 

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

az oktatási egyenlőtlenségek és a korai iskolaelhagyás megelőzésének specialistája 

(Specialist in Prevention of Educational Inequalities and Early School Leaving /Drop-out/) 

Képzési terület: pedagógusképzés
A képzés időtartama, kreditértéke:

2 félév, 60 kredit

Tervezett munkarend: 

Esti 

A képzés helyszíne: 

Budapest: 1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27.

Irányszám: 

25 < 30

(A képzés csak abban az esetben indul, ha a jelentkezések száma eléri az indításhoz szükséges minimális irányszámot. Az egyes választható tanulmányi területek legalább 10 fő jelentkezése esetén indulnak. )

Költségek:

önköltséges képzés

A jelentkezési díjat és a képzés féléves önköltségének összegét a meghirdetési oldalon tesszük közzé.


A képzés célja

Akkreditált két féléves programunk a legfrissebb nemzetközi és hazai elméletekre és jó gyakorlatokra támaszkodva bevezetést ad az oktatási egyenlőtlenségek és a lemorzsolódás szerteágazó problematikájába, a korai iskolaelhagyás megelőzésének sikeres európai és hazai gyakorlataiba, miközben gyakorlati foglalkozások és esetmegbeszélések segítségével a hallgatókat felkészíti a korai iskolaelhagyás megelőzését célzó fejlesztő és közvetlen nevelési/pedagógiai munkába. 


Felvételi követelmények

Pedagógusképzésben szerzett, legalább alapképzési oklevél, ide számítva a szociálpedagógia szakot is, illetőleg az ezeknek megfeleltethető, korábbi egyetemi vagy főiskolai oklevél. 

A jelentkezőtől elvárt személyes adottságok: 

 • elkötelezett a társadalmi esélyegyenlőség iránt, 
 • nyitott a diverzitás formáinak és összetettségének megértésére, 
 • nyitott a sokféleségből eredő és az azokkal kapcsolatos különböző attitűdök összefüggésrendszerének és okainak feltárására, 
 • felismeri, hogy a sokféleség iskolai reprezentációja valójában a társadalmi integráció alapja, a tanári és tanulói eredményesség egyik meghatározó eleme, 
 • az iskolában található sokféleséget kiaknázandó lehetőségnek is tekinti, miközben igyekszik a nehézségekkel tudatosan bánni, 
 • nyitott a korai iskolaelhagyás jelenség fontosságának, általános és konkrét (helyi) jellemzőinek felismerésére, 
 • motiválttá válik a drop-out, annak intézményi szintű, tanári együttműködéseken alapuló, valamint egyéni pedagógiai kezelésére, 
 • tiszteletben tartja az emberi jogokat, az emberek közötti egyenlőséget és az emberi méltóságot, 
 • törekszik az előítéletes attitűdök megváltoztatására, 
 • nyitott mások és más kultúrák, identitások és értékvilágok megértésére és elfogadására, 
 • érzékeny a társadalmi/szociális diszkrimináció és igazságtalanságok minden formájára, 
 • kialakítja azt az attitűdöt, amely a szegregáció minden formáját problematikusnak tartja, 
 • elismeri és elfogadja a méltányosság elvének fontosságát az oktatásban, 
 • nyitott új módszerek alkalmazására, melyek a méltányosság és eredményesség elősegítését teszik lehetővé, 
 • érzékeny, reflektív és aktív az oktatási egyenlőtlenségek terén, igyekszik felismerni és alkalmazni a személyes cselekvési lehetőségeit. 

Meghirdetési információk: 

A szakirányú továbbképzéseket a www.felvi.hu oldalon és a kar felvételi meghirdetéseket tartalmazó oldalán is közzétesszük a keresztféléves, általános és pótfelvételi eljárás időzítésének megfelelően. 

 


Program, tanterv

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: 

Az oktatási egyenlőtlenségek és a korai iskolaelhagyás megelőzésének specialistája elsajátítja: 

 • az oktatási egyenlőtlenségek eredetét, társadalmi, közösségi, családi és egyéni működésmódjait magyarázó pedagógiai, szociológiai, nevelésszociológiai és szociálpszichológiai, pedagógiai pszichológiai elméleteket, 

 • a korai iskolaelhagyás eredetét, a társadalmi, közösségi, családi és egyéni összetevőit magyarázó kulturális, pedagógiai, nevelésszociológiai, szociálpszichológiai és további pszichológiai elméleteket, 
 • a különböző családi rendszerek sajátosságait és azok szocializációs hatásait, valamint ezeknek az oktatásban megnyilvánuló hatásait, 
 • az előítéletek kialakulására és fennmaradására vonatkozó legfontosabb szociálpszichológiai elméleteket, valamint ezek hatását a tanulók társas kapcsolataira, tevékenységére és eredményességére az oktatásban, 
 • a szelekciós és szegregációs mechanizmusokat az oktatásban, különös tekintettel az oktatás hazai világára, 
 • széles körben mindezen jelenségek megelőzésének, szükség esetén kezelésének elméleti modelljeit és hatékony gyakorlatát nemzetközi és hazai kontextusban egyaránt, 
 • a család és az iskola kapcsolatának az oktatásban maradás és a tanulói teljesítmény növelése érdekében megvalósítható módszereit, 
 • a méltányosság és eredményesség integrálásának hazai és nemzetközi környezetben hatékony példáit, elméleti modelljeit és jó gyakorlatát a társadalompolitika, az oktatáspolitika, az iskolák, a családok és az egyes tanulók szintjén. 

Az oktatási egyenlőtlenségek és a korai iskolaelhagyás megelőzésének specialistája képes: 

 • azonosítani a magyar oktatási rendszerben és konkrétan saját iskolájában a társadalmi előnyöket fenntartó folyamatokat, 
 • felismerni a diverzitás értékeit és a sokféleség-szemlélet szükségességét, 
 • a multikulturális tanulási környezet alakításához szükséges folyamat megtervezésére a saját területén, 
 • a tanulók veszélyeztetettségét a korai iskolaelhagyást illető helyzetek felismerésére, 
 • olyan módszereket használni, amelyekkel hatékonyan megelőzhető vagy korrigálható a korai iskolaelhagyás, 
 • felismerni azokat a mechanizmusokat, jelenségeket, amelyek az iskolai szelekciót és szegregációt eredményezik, 
 • reflektálni a saját kulturális keretére, társadalmi státuszának a hatására, 
 • reflektálni saját attitűdjeire, prekoncepcióira és sztereotípiáira és a pedagógiai tevékenysége szempontjából leginkább hasznos módon kezelni, valamint mindezekhez a képességekhez a tanítványait hozzásegíteni, 
 • a család – a tanuló helyzetéhez alkalmazkodó pedagógusi szerep végiggondolására, 
 • a családi kultúrák és az iskolai kultúra közti inkongruencia elemzésére és a kultúraazonos pedagógiai gyakorlat szükségességének felismerésére, 
 • értelmezni és elemezni a méltányossághoz kapcsolódó jelenségeket az oktatási rendszerben, 
 • a méltányosság szempontjából jó gyakorlatnak tekinthető módszereket, eljárásokat felismerni, nyitott közeg esetén bizonyos elemeket alkalmazni, 
 • a hazai és nemzetközi jó gyakorlatokat kritikai személettel elemezni, ezeket a saját gyakorlattal összevetni. 

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 

Elméleti ismeretek és tárgykörök: 

 • Az egyenlőtlenségek különböző formái és az iskola, 

 • A korai iskolaelhagyás jelensége és tendenciái, szelekció és szegregáció az oktatásban, 
 • Család, kultúra, társadalmi státusz, tanulás, 
 • Eredményesség, méltányosság és jó gyakorlatok az oktatásban. 

Módszertani kurzusok: 

 • Esetvezetés/megbeszélés, 
 • Művészeti narratívák az oktatási egyenlőtlenségekről. 

Szakmai gyakorlati képzés: 

 • A diverzitás megjelenése az iskolarendszerben és az iskolában, 
 • Előítélet-csökkentés, emberi és állampolgári jogok, 
 • Előítéletek és társadalmi identitások, 
 • A családi kultúrák megismerési lehetőségei, 
 • Stratégiák a korai iskolaelhagyás megelőzésére, 
 • Pedagógiai fejlesztések a gyakorlatban. 

Szabadon választható tárgyak. 

Szakdolgozat. 

Az aktuálisan folyó képzések mintatantervei ezen az oldalon érhetők el. 


Diploma után

A szakképzettség alkalmazása: 

Az oktatási egyenlőtlenségek és a lemorzsolódás problematikájának, társadalmi aspektusainak a megértése, a korai iskolaelhagyás megelőzése módszereinek, gyakorlatainak az ismerete nélkülözhetetlen a közvetlen nevelési, oktatási, fejlesztési munkát végző, valamint az oktatást segítő, irányító intézményekben. Így az iskolákban, a formális és nonformális oktatásban, a pedagógiai szakszolgálatokban (pályaorientáció, tehetségkoordinátor, nevelési tanácsadás), családsegítő központokban, gyermekjóléti intézményekben, speciális nevelőintézményekben, az oktatással foglalkozó civilszervezetekben, tanodákban, önkormányzatok oktatásért felelős egységeiben, a Klebelsberg Központokban, Pedagógiai Oktatási Központokban.


2023.04.03.