Család-iskola együttműködési szaktanácsadó pedagógus

A képzés célja olyan pedagógus szakemberek képzése, akik nevelési-oktatási intézményekben, családsegítő vagy gyermekjóléti szolgálatoknál, ifjúsági- vagy gyermekotthonokban képesek ellátni a gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatokat, a család- és gyermekvédelemmel kapcsolatos preventív és korrekciós munkát.

A képzést a következő tanévben nem indítjuk. A jelentkezéssel kapcsolatos friss információkért keresse honlapunkat a legközelebbi felvételi időszakban.

A képzés adatlapja

A képzés szakmai felelőse: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar
A képzés indítását engedélyező OH-határozat száma:

OH-FHF/1193-7/2009.

A képzés megnevezése:

család-iskola együttműködési szaktanácsadó pedagógus 

(School Cooperation Consultant Teacher)

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

család-iskola együttműködési szaktanácsadó pedagógus 

(School Cooperation Consultant Teacher)

Képzési terület: pedagógusképzés
A képzés időtartama, kreditértéke:

2 félév, 60 kredit

Tervezett munkarend: 

Esti 

A képzés helyszíne: 

Budapest: 1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27. és 1064 Budapest, Izabella utca 46.

Irányszám: 

18 < 40

(A képzés csak abban az esetben indul, ha a jelentkezések száma eléri az indításhoz szükséges minimális irányszámot.)

Költségek:

önköltséges képzés

A jelentkezési díjat és a képzés féléves önköltségének összegét a meghirdetési oldalon tesszük közzé.


A képzés célja

Olyan pedagógus szakemberek képzése, akik nevelési-oktatási intézményekben, családsegítő vagy gyermekjóléti szolgálatoknál, ifjúsági- vagy gyermekotthonokban képesek ellátni a gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatokat, a család- és gyermekvédelemmel kapcsolatos preventív és korrekciós munkát. Célunk olyan ismereteket nyújtani, melyek segítenek eligazodni a szervezeti, intézményi, jogi keretek és lehetőségek között. Fontosnak tartjuk erősíteni a gyermek-és személyközpontú szemléletet, fejleszteni a szociális érzékenységet és a segítő-fejlesztő attitűdöt.


Felvételi követelmények

A felvétel feltételei: 

Legalább alapképzésben szerzett pedagógus szakképzettséget igazoló oklevél.

Meghirdetési információk: 

A szakirányú továbbképzéseket a www.felvi.hu oldalon és a kar felvételi meghirdetéseket tartalmazó oldalán is közzétesszük a keresztféléves, általános és pótfelvételi eljárás időzítésének megfelelően. 


Program, tanterv

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: 

 • A gyermekjóléti, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális- és szabadidő-, illetve az ifjúsági civil világhoz tartozó intézményrendszerek jelenének, működésük jogi és törvényi hátterének ismerete; 
 • a gyermekvédelmi munkában felhasználható források és szervezetek ismerete; 
 • az egészségnevelési, mentálhigiénés és preventív programok ismerete és azok szakszerű megszervezésének képessége;  
 • a különböző nevelési színterek, különösen a család személyiségfejlődésben betöltött szerepének megértése; 
 • módszertani felkészültség a családokkal való kapcsolattartáshoz. 

Személyes, társas és módszertani kompetenciák: 

 • átlátja és érti az egyenlőtlenség társadalmi problémáit, és a társadalmi intézmények és szakemberek felelősségi körét, esélynövelő vagy esélycsökkentő jelentőségét; 
 • személyes kompetenciája, képességeinek és készségeinek fejlesztése révén alkalmas és képes mentálhigiénés segítő kapcsolat kialakítására és fenntartására; 
 • képes a gyermekvédelemi problémák felismerésére és pedagógiai eszközökkel történő kezelésére, a feladatok tervezésére, szervezésére, kivitelezésére; 
 • szociálisan érzékeny, empatikus, döntésképes, rendelkezik önismerettel, képes ezeket a saját és mások fejlődésének szolgálata során érvényesíteni; 
 • képes különböző szakmai szituációkban nyílt és hiteles kommunikációra a partnerek életkorának, kultúrájának megfelelően, képes felismerni és értelmezni kommunikációs nehézségeit és ezen a téren önmagát fejleszteni, továbbá képes a konfliktuskezelés konstruktív megoldásait támogatni; 
 • a kisebb-nagyobb szakmai csoportok, teamek tagjaként képes partneri együttműködésre a tanulókkal, kollégáival, a szülőkkel, más szakmai csoportok munkatársaival, intézményekkel, szervezetekkel a pedagógiai folyamatban betöltött szerepüknek megfelelően. Hatékonyan együttműködik a családokkal és a szakmai, gondozó szervezetekkel. 

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 

A család- és gyermekvédelemmel összefüggő, elméleti megalapozást szolgáló területek: szociológiai és szociálpolitikai ismeretek, kisebbségszociológiai alapok, család- és gyermekvédelmi jog, érzelmi, tanulási és beilleszkedési zavarok, krízisek pszichológiája, devianciaszociológia, kriminálpedagógia. 

Gyakorlati ismeretek: a család- és gyermekvédelmi jelzőrendszer és működése; a gyermekvédelmi intézmények légköre, szerepek a gyermekvédelmi intézményben, az együttműködés jellegzetességei és nehézségei, a teammunka alapjai; a közoktatási intézmény család- és gyermekvédelmi feladatai; a gyermekvédelmi felelős feladatköre; tanácsadás és konzultáció az iskolában; az iskola kapcsolódásai a szociális és civil szférához, szociális munka az iskolában. 

Önismeret fejlesztése és az erre épülő problémafelismerési és problémakezelési készségek elsajátítása; a gyermekvédelmi munkához szükséges kapcsolatkezelési és segítő kapcsolati készségek elsajátítása; a diákok beilleszkedési, életvezetési, kapcsolati és iskolai tanulási problémáinak felismerése és ezek kezelésének lehetőségei; tipikus konfliktusok és konfliktuskezelési stratégiák, a mediáció. 

Szakdolgozat 

Az aktuálisan folyó képzések mintatantervei ezen az oldalon érhetők el. 


Diploma után

A szakképzettség alkalmazása: 

A képzésben résztvevők szakértelmét mindenekelőtt a köznevelési intézmények, a szakképzési intézmények, valamint az ifjúsági tanácsadók, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok /központok, a gyermekotthonok, a különféle lelki segélyszolgálatok igénylik. 


2021.04.28.