Diáktanácsadás

A szakirányú továbbképzés célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak és képesek a közoktatásban, a szakképzésben, illetve a felsőoktatásban tanuló diákok körében – egyéni és csoportos formában – végzendő információs és mentálhigiénés tanácsadási feladatok ellátására. 

A képzést a következő tanévben nem indítjuk. A jelentkezéssel kapcsolatos friss információkért keresse honlapunkat a legközelebbi felvételi időszakban.

A képzés adatlapja

A képzés szakmai felelőse: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar
A képzés indítását engedélyező OH-határozat száma:

OH-FRKP/17522-5/2007. 

A képzés megnevezése:

diáktanácsadás (Student Counselling) 

 

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

diáktanácsadó (Student Counsellor) 

Képzési terület: bölcsészettudomány
A képzés időtartama, kreditértéke:

4 félév, 120 kredit

Tervezett munkarend: 

esti

A képzés helyszíne: 

Budapest:1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27.

Irányszám: 

25 < 40

(A képzés csak abban az esetben indul, ha a jelentkezések száma eléri az indításhoz szükséges minimális irányszámot.)

Költségek:

önköltséges képzés

A jelentkezési díjat és a képzés féléves önköltségének összegét a meghirdetési oldalon tesszük közzé.


A képzés célja

A szakirányú továbbképzés célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak és képesek a közoktatásban, a szakképzésben, illetve a felsőoktatásban tanuló diákok körében – egyéni és csoportos formában – végzendő információs és mentálhigiénés tanácsadási feladatok ellátására. 


Felvételi követelmények

A felvétel feltételei: 

A bölcsészettudomány, társadalomtudomány, jogi és igazgatási, gazdaságtudományok, orvos- és egészségtudomány, pedagógusképzés, természettudomány és sporttudomány képzési területeken szerzett alapfokozatú végzettség, bármely szakképzettség. 

Meghirdetési információk: 

A szakirányú továbbképzéseket a www.felvi.hu oldalon és a kar felvételi meghirdetéseket tartalmazó oldalán is közzétesszük a keresztféléves, általános és pótfelvételi eljárás időzítésének megfelelően. 


Program, tanterv

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: 

  • segíteni tudják a diákok tájékozódását a közoktatás, a szakképzés, illetve a felsőoktatás rendszerében, az oktatás, illetve képzés során és a befejezés után elérhető tanulási és munkavállalási lehetőségekben, beleértve a tájékoztatás fenti témákra vonatkozó nemzetközi információit is; 
  • segítséget, tanácsot tudnak nyújtani a közoktatási, a szakképzési, illetve a felsőoktatási intézményekbe való jelentkezéshez, a beilleszkedéshez, a tanulmányi, tanulási, valamint az oktatás vagy képzés időszakában jelentkező életvezetési, magánéleti, karriertervezési problémák megoldásához, ennek során képesek megítélni, mely problémák esetén szükséges más szakemberek (pszichológus, orvos, jogász, szociális munkás, munkavállalási tanácsadó stb.) bevonása, ezen lehetőségek igénybevételéhez megfelelő információkkal rendelkeznek; 
  • képesek hozzájárulni a tanulók vagy hallgatók pályafejlődéséhez, személyes lehetőségeik kibontakoztatásához, a szakképzésbe, a felsőoktatásba vagy munka világába való belépéshez szükséges döntési, alkalmazkodási és karriertervezési stratégiák kialakításához; 
  • személyes kompetenciájuk, képességeik és készségeik kifejlesztése révén alkalmasak és képesek a tanulók vagy hallgatók körében mentálhigiénés segítő kapcsolat kialakítására és fenntartására. 
  • A tanulóknak vagy hallgatóknak az oktatási rendszerben történő eligazodása, továbbhaladási lehetőségeinek a kiválasztása, illetve az adott oktatási intézmény speciális jellegzetességeihez, céljaihoz való sikeres alkalmazkodása érdekében képesek a diáktanácsadás területén lehetséges átfogó fejlesztési megoldások kezdeményezésére a közoktatási, a szakképzési, a felsőoktatási, illetve a munkavállalási információs szervezeti rendszerekben. 

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 

Alapozó szakasz: 

  • Elméleti ismeretek: 

A tanácsadással és mentálhigiénével összefüggő, elméleti megalapozást szolgáló területek: pszichológia, szociológia, kulturantropológia, életkori jellegzetességek és pszichológiai problémák a serdülő-, ifjú- és felnőttkorban, krízisprevenció és –intervenció, életpálya-építési, párkapcsolati tanácsadás, a tanulmányi teljesítmények optimalizálásának lehetőségei, deviancia, foglalkoztatáspolitika, jog. 

  • Szakmai gyakorlati képzés: 

Önismeret fejlesztése és az erre épülő problémafelismerési és problémakezelési készségek elsajátítása. Az egyéni és csoportos tanácsadáshoz szükséges kapcsolatkezelési és segítő kapcsolati készségek elsajátítása. A diákok beilleszkedési, életvezetési, kapcsolati és iskolai tanulási problémái, illetve ezek kezelése, stratégiáinak kialakítása. A munkavállalással, pályakezdéssel, munkanélküliséggel összefüggő problémák kezelése. 

A specializáció megalapozása és a specializáció szakasza: 

  • A közoktatási szakágban: 

A közoktatás intézményrendszere és működése; a gyermekkor, a serdülőkor és a tanulói szerep sajátosságai; az iskolai légkör; a szülő-gyermek, a tanár-diák és a kortárskapcsolatok konfliktusai és kezelése; a tanulás és továbbtanulás támogatása. 

  • A szakképzési szakágban: 

A szakképzés intézményrendszere és működése; a közoktatással, a felsőoktatással és a munka világával való kapcsolódásai; a tanulói és felnőtt szerep, a serdülő-, ifjú- és felnőttkor életkori és tanulási sajátosságai; szakmák-foglalkozások képzési követelményei, iskolai rendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzési, felnőttoktatási lehetőségek; munkavállalási, karrierépítési tanácsadás. 

  • A felsőoktatási szakágban: 

A felsőoktatás intézményrendszere és működése; átmenetek, kapcsolatok a közoktatás, a szakképzés és a munka világával; diák- és a felnőtt szerep, az ifjú- és felnőttkor életkori és tanulási sajátosságai; képzési, továbbképzési és felnőttoktatási lehetőségek; szakmai szocializáció, értelmiségivé válás; munkavállalási, karrierépítési, párkapcsolati tanácsadás, szülői, csalási szerepek. 

A gyakorlati képzés egyéni és csoportos formában, a gyakorlati órán, illetve a diáktanácsadás különböző, majd a szakági specializációnak megfelelő területein és helyszínein, szupervízió mellett folyó terepmunka során valósul meg. 

Szakdolgozat. 

Az aktuálisan folyó képzések mintatantervei ezen az oldalon érhetők el. 


Diploma után

A szakképzettség alkalmazása: 

A képzésben résztvevők szakértelmét mindenek előtt a közoktatási intézmények, a szakképzési intézmények, a felsőoktatási intézmények, valamint az ifjúsági tanácsadók, a pályaválasztási tanácsadó intézmények, a felsőoktatási tanácsadók, a munkaügyi központok, a családsegítő központok, a speciális nevelőintézmények, a különféle lelki segélyszolgálatok és a drogambulanciák igénylik. 


2023.04.03.