Fejlesztőpedagógus

A képzés célja olyan szakemberek (pedagógusok) képzése, akik komplex pszichológiai-pedagógiai ismereteik birtokában szakszerűen végezhetik a különböző beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő (BTMN) gyermekek pedagógiai szűrését, fejlesztését, prevencióját és korrekcióját csoportos és egyéni formában. 

A jelentkezés lezárult.

A képzés adatlapja

A képzés szakmai felelőse: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar
A képzés indítását engedélyező OH-határozat száma: OH-FRKP/1389-6/2007  
A képzés megnevezése:

fejlesztőpedagógus (Learning Development) 

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

fejlesztőpedagógus (Teacher of Learning Development) 

Képzési terület: pedagógusképzés
A képzés időtartama, kreditértéke:

4 félév, 120 kredit

(A képzési idő 4 félév, ami az előzetes tanulmányok beszámításával maximum 2 félévvel csökkenthető.) 

Tervezett munkarend/képzési napok: 

Heti 1 nap személyesen, mintatanterv szerinti 1-2. félév: péntek; mintatanterv szerinti 3-4. félév: szombat

A képzés helyszíne: 

1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27.

Irányszám: 

25 < 50

(A képzés csak abban az esetben indul, ha a jelentkezések száma eléri az indításhoz szükséges minimális irányszámot.)

Költségek:

a képzés önköltséges, amelynek összege 180.000 Ft/félév

A felvételi jelentkezési díjról a meghirdetési oldalon lehet tájékozódni.


A képzés célja

A képzés célja olyan szakemberek (pedagógusok) képzése, akik komplex pszichológiai-pedagógiai ismereteik birtokában szakszerűen végezhetik a különböző beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő (BTMN) gyermekek pedagógiai szűrését, fejlesztését, prevencióját és korrekcióját csoportos és egyéni formában. 


Felvételi követelmények

 1. pedagógusképzés képzési területen: óvodapedagógus, tanító, gyógypedagógia, konduktor alapképzési szakokon szerzett szakképesítés; 

 1. bármely képzési területen tanári szakon szerzett szakképzettség; 

 1. pedagógia, pszichológia képzési ágban: pszichológia, pedagógiai szakon szerzett szakképesítés; 

és 

 1. az a), b) pontban leírt szakképzettséggel pedagógus munkakörben eltöltött legalább két év gyakorlat. 

 1. a c) pontban leírt szakképesítéssel oktatási-nevelési intézményben eltöltött legalább két év gyakorlat. 

Meghirdetési információk: 

A szakirányú továbbképzéseket a www.felvi.hu oldalon és a kar felvételi meghirdetéseket tartalmazó oldalán is közzétesszük a keresztféléves, általános és pótfelvételi eljárás időzítésének megfelelően. 


Program, tanterv

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: 

Ismeretek: 

Ismeri a fejlődés-fejlesztés főbb elméleti koncepcióit, a személyiség és az értelmi fejlődés életkori és individuális jellemzőit. Elsajátította a tanulási nehézségek pszichológiai és pedagógiai diagnosztikáját. Tisztában van a fejlesztés elméleti és gyakorlati kérdéseivel, azok prevenciós és korrekciós formáival, egyéni és csoportos módszereivel. 

Az ismeretek alkalmazása a gyakorlatban: 

Képes a tanulási nehézségek pedagógiai diagnosztikájának gyakorlati alkalmazására, az eredmények elemzésére és értelmezésére. Módszertani ismereteit óvodai, iskolai csoportokban, egyéni és kiscsoportos fejlesztési eljárásokban alkalmazni tudja. Képes felismerni a tanulási zavarra utaló jeleket, diagnosztizálás céljából tovább irányítja ezeket a várhatóan a kompetenciakörén kívül eső a tanulókat. 

Elvárt szakmai hozzáállás és feladatok: 

Speciális elméleti és módszertani felkészültsége révén hatékonyan elősegíti az alapkészségek elsajátítását a készségek, képesség fejlesztését a lassúbb érési tempójú és a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeknél, egyben szerepet vállal a tehetségek felismerésében és gondozásában. 

Kompetenciája: 

Azokra a gyermekekre terjed ki, akik legalább normál intelligencia övezetben helyezhetők el, ép érzékszervekkel rendelkeznek, és érésbeli lemaradásuk vagy tanulási nehézségeik elsősorban a környezeti károsító hatásokkal indokolhatóak. Kompetenciája nem terjed ki a sajátos nevelési igényű (tanulási zavar BNO kóddal) tanulók diagnosztizálására, sem ezek terápiájára (ez gyógypedagógus szakember kompetenciája). A sajátos nevelési igényű tanulók kiszűrésében együttműködik a Szakértői Bizottsággal és tanulási zavar esetén a szakszerű terápia biztosítása céljából a gyógypedagógus kollegákkal. 

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 

Alapozó ismeretek: 

 • a fejlődés, fejlesztés elméleti kérdései, a szocializáció mechanizmusa, 
 • a személyiségfejlődés életkori és egyéni sajátosságai, a személyiségfejlesztés főbb feladatai, 
 • az értelmi fejlődés főbb koncepciói, életkori sajátosságok, 
 • a tanulási képességet meghatározó pszichés funkciók fejlődése, 
 • az iskolai tanulást befolyásoló kognitív és affektív tényezők, 
 • a pedagógus szerepe és lehetőségei, 
 • adaptivitás a pedagógiai gyakorlatban. 

Speciális ismeretkörök: 

 • neveléspszichológia, életkorok pszichológiai jellemzői, devianciák, veszélyeztetettség 
 • iskolai szociálpszichológia, speciális, problémás pedagógiai helyzetek elemzése és kezelése, 
 • a tanulási nehézségek oki háttere és tünetei (az olvasási és számolási nehézségek elméleti és gyakorlati kérdései), prevenció és fejlesztés, 
 • tanulásmódszertan, 
 • komplex szűrések a fejlesztőpedagógus szolgálatában: a szűrőeljárások menete, etikája, az eredmények értékelése, a fejlesztőpedagógus kompetenciája, 
 • a fejlesztés fő területei, módszertani alapok, 

A gyakorlati képzés fő területei: 

 • a gyermek/tanuló személyiségének megismerésére szolgáló neveléspszichológiai és pedagógiai eljárások, 
 • az értelmi fejlettség, tanulási képességek mérésére, szűrésére szolgáló eljárások elemzése, esetmegbeszélések, 
 • testséma-, percepciófejlesztés gyakorlati eljárásai, 
 • a mozgás mint a prevenciós fejlesztés fő területe, 
 • a játék szerepe a prevenciós korrekciós fejlesztésben, fejlesztő játékok alkalmazásának gyakorlati lehetőségei 
 • a zene szerepe a prevenciós és korrekciós fejlesztésben, 
 • tehetséggondozás. 

Szakdolgozat 

Az aktuálisan folyó képzések mintatantervei ezen az oldalon érhetők el. 

A korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok beszámítása: 

Beszámítható: 

 • a Fejlesztőpedagógus 120 órás tanfolyam, akkreditációs száma: T-300730-340/1999.; 
 • a gyógypedagógus végzettség; 
 • az ELTE pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzése keretében a preventív és korrektív pedagógiai pszichológia moduljának teljesítése. 

A fenti tanulmányok/végzettségek meglétét kérjük, a felvételi eljárás során a jelentkezési lapon jelezze, hogy a megfelelő tanulócsoportba kerüljön beosztásra. A formális kreditbeszámításra a beiratkozás után kerül sor egy ún. kreditátviteli eljárás keretében, a tanfolyami tanúsítvány/végzettség/elvégzett tárgyak igazolását akkor szükséges bemutatni. 

A kreditátviteli eljárás során egyéb korábbi tanulmányok egyedi beszámítása is lehetséges az erre szolgáló kérelem és csatolmányainak benyújtásával. 

Egyéb kiegészítő információk: 

A fejlesztőpedagógus szakirányú továbbképzésen szerzett oklevél birtokában jelentkezve a pedagógus szakvizsgára, a felvételi eljárás során a preventív és korrektív pedagógiai pszichológia modult megjelölve, a választáson alapuló ismeretkör 55 kreditjét befogadtatva, annak képzési ideje 2 félévre rövidül. 


Diploma után

A szakképzettség alkalmazása: 

A pedagógiai szakszolgálatokban végzett pedagógiai-pszichológiai vizsgálatok alapján beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel (BTMN) diagnosztizált gyermekek/tanulók fejlesztését a köznevelési törvény értelmében az intézmény (óvoda/iskola) látja el. A fejlesztőpedagógus végzettséget megszerzett pedagógusok az intézményben végzik a BTMN gyermekek/tanulók fejlesztését, egyéni vagy kiscsoportos formában.  

A BTMN gyermekek/tanulók nagy száma és az intézményi ellátási kötelezettség miatt jelenleg óriási a kereslet erre a képzettségre. Emellett foglalkoztatnak fejlesztőpedagógusokat a pedagógiai szakszolgálatok és fejlesztőházak is. 


2022.07.04.