IKT oktatásmódszertan

A szakirányú továbbképzés célja olyan pedagógus szakemberek képzése, akik az oktatás területén az eredményesség érdekében hatékonyan használják az információs- és kommunikációs technológia oktatást támogató eszközeit és alkalmazásait, beleértve a tanítási-tanulási folyamat tanórai és tanórán kívüli tevékenységeinek térbeli és időbeli kiterjesztését is.

A képzést a következő tanévben nem indítjuk. A jelentkezéssel kapcsolatos friss információkért keresse honlapunkat a legközelebbi felvételi időszakban.

A képzés adatlapja

A képzés szakmai felelőse: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar
A képzés indítását engedélyező OH-határozat száma:

FF/1105-2/2012 

A képzés megnevezése:

IKT oktatásmódszertan 

(Teaching and Learning with Technology)

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

információs és kommunikációs technológiák oktatásmódszertani szaktanácsadója 

(Specialist in Teaching and Learning with Technology)

Képzési terület: pedagógusképzés
A képzés időtartama, kreditértéke:

2 félév, 60 kredit

Tervezett munkarend: 

Esti

A képzés helyszíne: 

Budapest:1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27.

Irányszám: 

15 < 20

(A képzés csak abban az esetben indul, ha a jelentkezések száma eléri az indításhoz szükséges minimális irányszámot.)

Költségek:

önköltséges képzés

A jelentkezési díjat és a képzés féléves önköltségének összegét a meghirdetési oldalon tesszük közzé.

 


A képzés célja

A szakirányú továbbképzés célja olyan pedagógus szakemberek képzése, akik az oktatás területén az eredményesség érdekében hatékonyan használják az információs- és kommunikációs technológia oktatást támogató eszközeit és alkalmazásait, beleértve a tanítási-tanulási folyamat tanórai és tanórán kívüli tevékenységeinek térbeli és időbeli kiterjesztését is. A képzés eredményeként a pedagógusok olyan innovációs készségre, célorientált eszközhasználatra és módszertani kultúrára tesznek szert, amellyel biztos alapon, hatékonyan tudnak akár a hagyományos, akár az újszerű módszertani megoldásokkal dolgozó oktatási-nevelési intézmények keretei között is tevékenykedni. A szakirányú továbbképzés megfelelő alapot adhat a pedagógusoknak a saját személyes tanulási környezetük továbbfejlesztéséhez is. 


Felvételi követelmények

A felvétel feltételei: 

Pedagógusképzés képzési területen alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél. 

Meghirdetési információk: 

A szakirányú továbbképzéseket a www.felvi.hu oldalon és a kar felvételi meghirdetéseket tartalmazó oldalán is közzétesszük a keresztféléves, általános és pótfelvételi eljárás időzítésének megfelelően. 


Program, tanterv

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: 

A képzésben részt vevő minden pedagógus az oklevél megszerzéséig az alábbi ismereteket, képességeket és attitűdöket sajátítja el: 

Ismeretek: 

 • Ismeri az információs társadalom támasztotta új elvárásokat, kompetenciákat, érti az információs társadalom alapelveit, értékeit, működését; 
 • Ismeri a digitális generációk információfeldolgozásának, eszközhasználatának és tanulásának a sajátosságait, a nemzedékek közötti különbségek lehetséges okait és következményeit; 
 • Ismeri a különböző előismeretekkel, attitűddel rendelkező, akár életkorban is jelentősen különböző tanulók fejlesztésének alapjait, lehetséges céljait, a fejlesztés folyamatának fontosabb korlátait és a fejlesztés értékelésének módjait; 
 • Ismeri az online tanulási környezetekkel kapcsolatos főbb elméleti koncepciókat, a tartalomközpontú és a tevékenységközpontú megközelítések jellemzőit; 
 • Ismeri a különböző tanulási környezetek (multimédiás és interaktív eszközökkel ellátott osztálytermi környezet, számítógéppel és internettel támogatott osztálytermi környezet, online környezet, online közösségek) nevelési hatásrendszerét és a résztvevők közötti kommunikációs és interakciós lehetőségeket; 
 • Ismeri a sajátos nevelési igényű tanulók információs- és kommunikációs technológiával támogatott oktatásának sajátosságait, lehetőségeit és korlátait; 
 • Ismeri az osztálytermi környezetben és online környezetben zajló információs és kommunikációs folyamatokat, ezek technológiai megoldásait. 

Képességek: 

 • Képes felismerni a digitális generációk együttélésének szabályait, és megfelelő alapokat teremt a hatékony, közös munka érdekében; 
 • Gazdag módszertani repertoárja alapján képes változatos tanulásszervezésre, az információs- és kommunikációs technológiák, alkalmazások és eszközök adekvát használatára; 
 • Képes online tanulási környezetek differenciált és adaptív kialakítására, menedzselésére, szükség esetén a sajátos nevelési igényű tanulók sajátosságainak figyelembevételével; 
 • Képes információs- és kommunikációs technológiák, alkalmazások és eszközök eredményes tanórai, tanórán kívüli alkalmazására, figyelembe véve a tanulók közötti különbségeket; 
 • Képes a tanulók személyiségének, előzetes tudásának és kognitív jellemzőinek megismerésére, a megismert sajátosságok oktatási folyamatban való felhasználására; 
 • Képes az információs- és kommunikációs technológiák, alkalmazások, eszközök alkalmazására a pedagógiai folyamatok tervezésekor és értékelésekor; 
 • Képes aktív közösségi és tartalom-előállító szereplőként online közösségek kialakítására, formálására; 
 • Képes az információk értékének megállapítására, az információk szelektálására, a közösségi értékek meghatározása, információfeldolgozás szabályozására; 
 • Képes szakmai önfejlesztésre és önművelésre a folyamatosan változó technológiai környezethez, és a pedagógusokkal szemben támasztott elvárásoknak való megfelelésre. 

Attitűdök: 

 • Elfogadja, hogy az infokommunikációs technológiák használata nem múló divat, hanem a társadalmi, gazdasági és kulturális fejlődés elengedhetetlen része; 
 • Elfogadja, hogy az információs társadalomban változik a pedagógus szerepe, előtérbe kerülnek a mentoráló, facilitáló tevékenységek és tanulóit az egész életen át tartó, önszabályozó tanulásra készíti fel; 
 • Elkötelezett a tanulók digitális kompetenciájának fejlesztésében és az önművelés, önfejlesztés területén is; 
 • Nyitott a pedagógiai innovációra és a részvételen alapuló, produktív és információmegosztó számítógép- és internethasználatra; 
 • Elfogadja a tanulási-tanítási folyamat időben és térben való kiterjesztését és a nyitott iskola és nyílt oktatás felé történő pedagógiai elmozdulást; 
 • Elkötelezett a digitális eszközök kulturált, konstruktív, produktív használatára és a digitális kultúra formálására, kialakításának elkötelezett és aktív szereplője. 

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 

Általános pedagógiai, módszertani témakörök: 

 • információs társadalom, 
 • oktatásmódszertan, 
 • digitális nemzedékek. 

Információs és kommunikációs kompetenciafejlesztés: 

 • online és offline tartalomkezelés, 
 • online eszközrendszerek és alkalmazások, 
 • kollaboratív tartalomfejlesztés. 

Oktatásmódszertani kurzusok: 

 • a prezentálás módszertana, 
 • multimédia az oktatásban, 
 • az interaktív tábla módszertana, 
 • online tanulási környezetek és tartalomkezelő rendszerek I.- II., 
 • IKT által támogatott pedagógiai tervezés és értékelés, 
 • IKT által támogatott differenciálás, 
 • online identitás és ePortfolió. 

Pszichológia társtudományi témakörök: 

 • az információs társadalom pszichológiája. 

Gyakorlati képzés: 

 • intézményi gyakorlat, 
 • mikrotanítás. 

Szakdolgozat. 

Az aktuálisan folyó képzések mintatantervei ezen az oldalon érhetők el. 


Diploma után

A szakképzettség alkalmazása: 

A végzettség adta elhelyezkedési lehetőségek, ellátható feladatkörök: 

 • Információs és kommunikációs technológiák oktatásmódszertani szaktanácsadójaként tanácsadói feladatok ellátása a vállalati szférában (pl. oktatási ágazat, belső továbbképzések stb.); 
 • Digitális oktatásért felelős vezetői feladatok ellátása köznevelési intézményekben, felsőoktatási intézményekben és civil szervezeteknél. 

2023.04.03.