Interkulturális nevelési szaktanácsadó

A szakirányú továbbképzés célja olyan szakemberek képzése, akik elmélyült interkulturális pszichológiai és pedagógiai tudásuk és kompetenciájuk révén tudatosan kezelik a plurális társadalomban, de különösen az iskolában megjelenő értékek sokféleségét.

A képzést a következő tanévben nem indítjuk. A jelentkezéssel kapcsolatos friss információkért keresse honlapunkat a legközelebbi felvételi időszakban.

A képzés adatlapja

A képzés szakmai felelőse: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar
A képzés indítását engedélyező OH-határozat száma:

OH-FHF/1195-6/2009.  

A képzés megnevezése:

interkulturális nevelési szaktanácsadó 

(Intercultural Education Counsellor) 

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

interkulturális nevelési szaktanácsadó 

(Intercultural Education Counsellor) 

Képzési terület: pedagógusképzés
A képzés időtartama, kreditértéke:

2 félév, 60 kredit

Tervezett munkarend/képzési napok: 

Esti / Heti 1 munkanap (péntek). 

A képzés helyszíne: 

Budapest:1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27.

Irányszám: 

25 < 40

(A képzés csak abban az esetben indul, ha a jelentkezések száma eléri az indításhoz szükséges minimális irányszámot.)

Költségek:

a képzés önköltséges, amelynek összege 180.000 Ft/félév

A felvételi jelentkezési díjról a meghirdetési oldalon lehet tájékozódni.


A képzés célja

A szakirányú továbbképzés célja olyan szakemberek képzése, akik elmélyült interkulturális pszichológiai és pedagógiai tudásuk és kompetenciájuk révén tudatosan kezelik a plurális társadalomban, de különösen az iskolában megjelenő értékek sokféleségét. Képesek munkájukban olyan helyzetek teremtésére, amelyek ezeknek az értékeknek az elfogadását segítik, miközben a szükségszerűen fellépő konfliktusokat is eredményesen kezelik. 


Felvételi követelmények

A felvétel feltételei: 

A bölcsészettudomány, társadalomtudomány, jogi és igazgatási, orvos- és egészségtudomány, pedagógusképzés képzési területek bármelyikén, alapképzésben szerzett oklevél. 

Az ettől eltérő képzési területen szerzett végzettség esetén a felvétel feltétele legalább 50 kredit humán jellegű ismeret megszerzése, melyet előzetes kreditvizsgálat alapján a képző intézmény fogad el. 

Meghirdetési információk: 

A szakirányú továbbképzéseket a www.felvi.hu oldalon és a kar felvételi meghirdetéseket tartalmazó oldalán is közzétesszük a keresztféléves, általános és pótfelvételi eljárás időzítésének megfelelően. 


Program, tanterv

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: 

A szakirányú továbbképzésen végzettek ismerik: 

 • és értik a különböző kultúrák értékvilágának fő sajátosságait, 
 • az iskolarendszerek társadalmi szerepét, 
 • a szociokulturális-ökonómiai háttér, a családi viszonyok és a társadalmi sikeresség összefüggéseit, 
 • a hazai kisebbségeket, és a rájuk vonatkozó dokumentumokat, 
 • és értik a sztereotípiák, előítéletek működését és olyan módszereket, amelyek elősegítik az előítéletek csökkentését. 

A szakirányú továbbképzésen végzettek alkalmasak: 

 • tevékenységükben figyelembe venni az alapvető emberi jogokat, a különféle kultúrák értékvilágát, 
 • az elsajátított interkulturális szemléletet munkájukban képviselni, közvetíteni, 
 • partnereik és tanítványaik munkájának eredményes szervezésére, a folyamat közben fellépő konfliktusok hatékony kezelésére, 
 • reflektálni a saját kultúrájuk rejtett feltételezéseire, képesek azonosítani és kritikusan viszonyulni saját előítéleteikhez, 
 • olyan munkakörnyezetet teremteni, amelyben a partnerek és tanítványok értékesnek, elfogadottnak érezhetik magukat, képesek a konstruktív együttműködésre. 

A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek (attitűdök): 

 • nyitottság mások és más kultúrák, értékvilágok elfogadására, 
 • a kulturális különbözőség legitimitásának és a kulturális identitás jelentőségének elismerése minden ember életében, 
 • annak elfogadása, hogy a kultúrák együttélése együtt járhat a társadalmi élet minden területén, így az iskolában is, olyan konfliktusok keletkezésével, amelyek egy plurális társadalomban békés úton megoldhatók. 

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 

Alapozó ismeretkörök: 

 • a kultúra fogalma és dimenziói (antropológiai, szociológiai, pszichológiai és pedagógiai szempontokból is); 
 • kisebbségi és többségi identitás (etnikai, vallási, nemi, életkori, szexuális kisebbségek); 
 • kisebbségek a társadalomban (társadalmi egyenlőtlenségi rendszerek); 
 • a multikulturalizmus kialakulása és a multikulturális elméletek kritikái, előítéletek és ideológiák (rasszizmus, antiszemitizmus); 
 • szenzitivitás tréning. 

A szakmai törzsanyag ismeretkörei: 

 • kulturális és kulturális összehasonlító pszichológia: társas viselkedés, gyermekfejlődés, gyermeknevelés és szocializáció 
 • nemek közötti kapcsolatok, nemi szerepek, a nemmel kapcsolatos nézetek, 
 • kultúrák találkozása és az oktatás, 
 • kisebbségi oktatási modellek a világban és a hazai kisebbségek oktatása, 
 • társadalmi csoportok reprezentációja a médiában 
 • interkulturális pszichológia: előítéletek, sztereotípiák és csoportközi viszonyok elméleti, társadalmi konfliktusok, 
 • interkulturalitás a gyakorlatban: család, iskola, tanácsadás, egészség, szervezet és kultúra, konfliktuskezelés, tárgyalás, béke, fenntartható fejlődés, segélyszervezetek, 
 • esetelemzési gyakorlatok – irányított megfigyelés, iskolai gyakorlat 

Szabadon választható ismeretek 

Szakdolgozat 

Az aktuálisan folyó képzések mintatantervei ezen az oldalon érhetők el. 


Diploma után

A szakképzettség alkalmazása: 

Az alapképzettségüknek megfelelő munkahelyeken, különösen iskolákban, felnőttképzési intézményekben, humánerőforrás-gazdálkodási intézményekben, hivatalokban, egészségügyi és szociális intézményekben a továbbképzésen szerzett kompetenciájuk alapján tudatosan kezelni képesek az értékek megjelenésének sokféleségét és annak elfogadását segítik, eredményesen kezelni tudják a felmerülő konfliktusokat. 


2021.04.28.