Intézményelemző és –értékelő

A szakirányú továbbképzés célja olyan pedagógus szakemberek képzése, akik képesek a közoktatási – köznevelési intézmények elemzésével és értékelésével kapcsolatos feladatok tervező, szervező és értékelő tevékenységeinek ellátására, folyamatainak menedzselésére, ezáltal aktív kezdeményezői és résztvevői lehetnek az intézményi fejlesztéseknek, innovációknak. 

A képzést a következő tanévben nem indítjuk. A jelentkezéssel kapcsolatos friss információkért keresse honlapunkat a legközelebbi felvételi időszakban.

A képzés adatlapja

A képzés szakmai felelőse: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar
A képzés indítását engedélyező OH-határozat száma: FF/1108-2/2012. 
A képzés megnevezése:

intézményelemző és –értékelő 

(Educational Organization Analysis Training) 

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

közoktatási és szakképzési intézményelemző és -értékelő szakember 

(Educational Organization Analyst) 

Képzési terület: pedagógusképzés
A képzés időtartama, kreditértéke:

2 félév, 60 kredit

Tervezett munkarend: 

Esti

A képzés helyszíne: 

Budapest: 1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27.

Irányszám: 

20 < 30

(A képzés csak abban az esetben indul, ha a jelentkezések száma eléri az indításhoz szükséges minimális irányszámot.)

Költségek:

önköltséges képzés

A jelentkezési díjat és a képzés féléves önköltségének összegét a meghirdetési oldalon tesszük közzé.


A képzés célja

A szakirányú továbbképzés célja olyan pedagógus szakemberek képzése, akik képesek a közoktatási – köznevelési intézmények elemzésével és értékelésével kapcsolatos feladatok tervező, szervező és értékelő tevékenységeinek ellátására, folyamatainak menedzselésére, ezáltal aktív kezdeményezői és résztvevői lehetnek az intézményi fejlesztéseknek, innovációknak. 

Az intézményelemző, értékelő képzés alapja lehet más kapcsolódó, speciális szakmai ismeretet nyújtó továbbképzésnek: - intézményfejlesztő, vezető. 


Felvételi követelmények

Pedagógusképzés képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél. 

Meghirdetési információk: 

A szakirányú továbbképzéseket a www.felvi.hu oldalon és a kar felvételi meghirdetéseket tartalmazó oldalán is közzétesszük a keresztféléves, általános és pótfelvételi eljárás időzítésének megfelelően. 


Program, tanterv

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: 

A képzésben részt vevő minden pedagógus az oklevél megszerzéséig az alábbi ismereteket, képességeket és attitűdöket sajátítja el. 

Ismeretek: 

A hallgató a képzés végén ismeri: 

 • a közoktatási-köznevelési intézmény, mint szervezet működésének alapelveit, 
 • a szervezeti kultúra fogalmát, összetevőit, szerepét az intézmény működésében és fejlesztésében, 
 • az önértékelési modellek fő jellemzőit, alkalmazásuk módszertani szabályait, 
 • az intézményi diagnosztika lehetséges céljait, területeit és módszereit, 
 • az intézményelemzés és értékelés kutatásmódszertanát, a kutatás folyamatát, különös tekintettel az adatfelvétel módszereire, eszközeire, az adatfeldolgozás és az adatok, információk elemzésnek szempontjaira, eljárásaira, valamint közlésének műfajaira. 
 • A legfontosabb nemzetközi és hazai standard méréseket, 
 • a minőségfejlesztés alapvető elméletét és abban az intézmény értékelés szerepét, jelentőségét, 
 • az értékelés és fejlesztés szerves kapcsolatát. 

Képességek: 

A hallgató a képzés végén képes: 

 • az intézményi önértékelési modellek helyi adaptációjára és alkalmazására, 
 • egy intézményi diagnosztikus folyamat tervezésére, szervezésére és értékelésére, a diagnosztikát végző teamben való együttműködésre, 
 • az érvényes és megbízható intézményértékelés módszertani lebonyolítására, a korszerű kutatás módszertani eszközök, eljárások szakszerű alkalmazására, 
 • a fontosabb nemzetközi és hazai standard mérések értelmezésére, elemzésére és másodelemzésére, 
 • az intézmény elemzési és értékelési feladatait a minőségfejlesztés rendszerébe illeszteni, értelmezni, 
 • az intézmény-diagnosztika, elemzés, értékelés eredményeit fejlesztési folyamatokhoz rendelni. 

Attitűdök: 

A hallgató a képzés végén: 

 • elkötelezett az intézmény belső világának megismerése és ez által történő fejlesztése mellett, 
 • nyitott a szervezeti tanulásra, a szükséges változás menedzselésére, a tanuló szervezet támogatására, 
 • fontosnak tartja munkája reflektív elemzését szakmai fejlődése érdekében, 
 • elfogadja, tevékenységében az együttműködés jelentőségét. 

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 

Szervezetelméleti alapozó témakörök: minőségfejlesztés. 

Elemzési-diagnosztikai feladatok elvégzését segítő témakörök:  

 • önértékelési modellek, 
 • intézmény diagnosztika, 
 • standard mérések elemzése, 
 • eredmények kommunikációja. 
 • értékelés – fejlesztés. 

Kutatás módszertan: kutatás módszertan I., II. 

Gyakorlati képzés: 

 • együttműködés és kommunikáció tréning, 
 • intézményi gyakorlat – műhelymunka. 

Szakdolgozat. 

Az aktuálisan folyó képzések mintatantervei ezen az oldalon érhetők el.


Diploma után

A szakképzettség alkalmazása: 

A közoktatás-köznevelés bármely intézményében (óvoda, általános iskola, középiskola, szakképzési intézmény, kollégium, szakmai szolgáltató, szakszolgálat, önkormányzat, oktatási és államigazgatási hivatal stb.) dolgozó a továbbképzés során szerzett ismeretei, képességei, valamint e tevékenységekhez szükséges személyes diszpozíciói alapján képes az intézményelemzéssel és -értékeléssel kapcsolatos tervező, szervező és értékelő tevékenység gyakorlatát szakszerűen megvalósítani, illetve az ilyen irányú eredményeket értékelni. 


2023.04.03.