Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga

A továbbképzésen végzett szakemberek az iskolák, oktatási, nevelési intézmények vezetői, vezető-helyettesi, szakmai munkaközösség-vezetői, a szakképzés tovább- és átképző intézményeinek vezetői munkaköreit, szaktanácsadói, szakértői, vizsgaelnöki feladatokat, a pedagógiai intézetek és szakszolgálatok munkatársi feladatait láthatják el. 

A jelentkezéssel kapcsolatos információk a meghirdetési oldalon olvashatók!

A képzés adatlapja

A képzés szakmai felelőse: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar
A képzés indítását engedélyező OH-határozat száma: FF/1119-4/2012 
A képzés megnevezése:

közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga 

(Public Education Manager and Teacher's Professional Examination) 

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető 

(Pedagogue with Special Qualification Examination, Public Education Manager) 

Képzési terület: pedagógusképzés
A képzés időtartama, kreditértéke:

4 félév, 120 kredit

Tervezett munkarend/képzési napok: 

Esti

Általános modul: hetente,

- hétfő délután online,

- péntek délután személyesen.

Közoktatási vezető modul: minden hónapban egy péntek és szombat személyesen.

A képzés helyszíne: 

1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27.

Irányszám: 

15 < 20

(A képzés csak abban az esetben indul, ha a jelentkezések száma eléri az indításhoz szükséges minimális irányszámot.)

Költségek:

önköltséges képzés

A jelentkezési díjat és a képzés féléves önköltségének összegét a meghirdetési oldalon tesszük közzé.


A képzés célja

A továbbképzésen végzett szakemberek az iskolák, oktatási, nevelési intézmények vezetői, vezető-helyettesi, szakmai munkaközösség-vezetői, a szakképzés tovább- és átképző intézményeinek vezetői munkaköreit, szaktanácsadói, szakértői, vizsgaelnöki feladatokat, a pedagógiai intézetek és szakszolgálatok munkatársi feladatait láthatják el. 


Felvételi követelmények

 1. alapképzésben (BSc/BA), mesterképzésben (MSc/MA) szerzett pedagógus végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlat, vagy 

 1. egyetemi/főiskolai szintű pedagógusi végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlat. 

Meghirdetési információk: 

A szakirányú továbbképzéseket a www.felvi.hu oldalon és a kar felvételi meghirdetéseket tartalmazó oldalán is közzétesszük a keresztféléves, általános és pótfelvételi eljárás időzítésének megfelelően. 

A korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok beszámítása: 

Amennyiben a jelentkező már rendelkezik pedagógus szakvizsgával, vagy korábban már elvégezte a pedagógus szakvizsga kötelezően oktatott ismeretköreinek tárgyait, az előírt 120-ból a kötelezően oktatott ismeretköröknek megfelelő 55 kredit befogadható és a képzési idő két félévre rövidül. 

A pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzésen szerzett végzettség, illetve folytatott tanulmányok meglétét kérjük, a felvételi eljárás során a jelentkezési lapon jelezze, hogy a megfelelő tanulócsoportba kerüljön beosztásra. A formális kreditbeszámításra a beiratkozás után kerül sor egy ún. kreditátviteli eljárás keretében, a tanulmányok/végzettség meglétének igazolását akkor szükséges bemutatni.

 


Program, tanterv

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: 

Felkészítést nyújt: 

 • az oktatásszervezés, az oktatásirányítás, a tanügyigazgatás, a gazdálkodás, a szakmai fejlesztés, a közoktatás egyéni és pedagógus közösségi jogok ismeretinek elsajátításához; 
 • az ismeretek gyakorlati alkalmazására a különböző szintű vezető, illetve pedagógus munkakörben dolgozók számára feladatuk szakszerű ellátásához; 
 • a pedagógus munkakörben dolgozóknak az intézmények pedagógiai fejlesztési, szervezési, minőségbiztosítási és teljesítményértékelési rendszere működtetésében, a pedagógiai és foglalkozási programok kidolgozásában való közreműködésre; 
 • az oktatás tartalmi fejlesztésére annak érdekében a különböző beosztásokban dolgozó közoktatási vezetők képesek legyenek a közoktatásirányításban bekövetkező változásokat követni, s úgy végrehajtani, hogy az a nevelőoktató munka folyamatosságát biztosítsa, illetve a változásmenedzseléssel az intézmény jobb színvonalon teljesítse közfeladatát. 

A képzés során a hallgató következő képességeinek, kompetenciáinak kialakítása és fejlesztése valósul meg: 

 • vezetői, irányítói készségek, képességek kialakítása, fejlesztése, 
 • kooperatív szervező készég, 
 • döntéselőkészítés, operatív folyamatirányítás, 
 • kapcsolatépítés, információgyűjtés, 
 • csapatépítés, koordináció, 
 • szervezeti kommunikációs rendszer kiépítése, működtetése, 
 • kommunikáció és tárgyalási képesség és készség, 
 • szakterületet érintő jogszabályok alkalmazása, 
 • képzések gazdasági tervezése szervezése, 
 • szervezeti egységek irányítása, 
 • mérések szervezése, lebonyolítása, elemzése, 
 • szakértési, szaktanácsadói tevékenység, 
 • minőségirányítás, minőségbiztosítási rendszer működtetése. 

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 

 • Kötelező ismeretkörök: közigazgatási vezetési ismeretek, a nevelési-oktatási intézmény, mint szervezet, az intézmény és környezete, a nevelési-oktatási intézmény hatékonysága, az integráció és szegregáció kérdései, a pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében, sajátos pedagógiai, pszichológiai ismereteket és módszereket igénylő személyek, illetve csoportok nevelése-oktatása; 
 • Választható ismeretkör – nevelési-oktatási intézmény-vezetői ismeretek: iskolaigazgatás, alkalmazott vezetéselmélet, tréning, oktatásirányítási gyakorlat, választható tárgyak (oktatásirányítás, szakképzés-igazgatás, minőségirányítás, minőségfejlesztés, értékelés és mérési módszerek, felnőttképzési akkreditáció, szervezési technikák, tantervi alapismeretek, érdekvédelem a közoktatásban); 
 • Szakdolgozat. 

Az aktuálisan folyó képzések mintatantervei ezen az oldalon érhetők el. 


Diploma után

A szakképzettség alkalmazása: 

 • az iskolák, oktatási, nevelési intézmények vezetői, vezetőhelyettesi, szakmai munkaközösségvezetői, a szakképzés tovább- és átképző intézmények vezetői munkakörei; 
 • a szaktanácsadói, szakértői, vizsgaelnöki feladatok; 
 • a pedagógia intézetek és szakszolgálatok munkatársi feladatai, továbbá  
 • valamennyi pedagógus munkakörben dolgozó szakmai szervezési, nevelőtestületi munkája során. 

2022.08.23.