Meddőségi, reprodukciós és örökbefogadási szaktanácsadó

A szakirányú továbbképzés célja a meddőség, illetve az asszisztált reprodukciós és az örökbefogadási folyamat iránt érdeklődő, e területeken tapasztalattal rendelkező, diplomás szakemberek továbbképzése.

A képzést a következő tanévben nem indítjuk. A jelentkezéssel kapcsolatos friss információkért keresse honlapunkat a legközelebbi felvételi időszakban.

A képzés adatlapja

A képzés szakmai felelőse: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar
A képzés indítását engedélyező OH-határozat száma:

OH FNYF/1662-3/2017.  

A képzés megnevezése:

meddőségi, reprodukciós és örökbefogadási szaktanácsadó 

(Infertility, Reproduction and Adoption Counselling) 

 

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

meddőségi, reprodukciós és örökbefogadási szaktanácsadó 

(Specialist in Infertility, Reproduction and Adoption Counselling) 

Képzési terület: bölcsészettudomány
A képzés időtartama, kreditértéke:

3 félév, 90 kredit

Tervezett munkarend: 

esti

A képzés helyszíne: 

Budapest:1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.

Irányszám: 

20 < 30

(A képzés csak abban az esetben indul, ha a jelentkezések száma eléri az indításhoz szükséges minimális irányszámot.)

Költségek:

önköltséges képzés

A jelentkezési díjat és a képzés féléves önköltségének összegét a meghirdetési oldalon tesszük közzé.


A képzés célja

A szakirányú továbbképzés célja a meddőség, illetve az asszisztált reprodukciós és az örökbefogadási folyamat iránt érdeklődő, e területeken tapasztalattal rendelkező, diplomás szakemberek továbbképzése. A képzés fókusza egyfelől a legkorszerűbb szakmai ismeretek átadása, másfelől a résztvevők hivatás-személyiségének célzott fejlesztése. 

Az interdiszciplináris képzés során az említett témákat több szempontból közelítjük meg, és hangsúlyt kap a különböző területekről érkező szakemberek tapasztalatcseréje is. 


Felvételi követelmények

A felvétel feltételei: 

 1. Az alábbi képzési területek valamelyikén legalább alapképzésben szerzett végzettség és szakképzettség: 

 • társadalomtudomány, bölcsészettudomány, természettudomány, pedagógusképzés, orvos- és egészségtudomány, hittudomány, jogi, valamint az államtudományi; 
 • egyéb szakok esetében a felvétel feltételei az előzetes szakképzettség tekintetében egyedileg vizsgálhatók, valamint 
 1. a fentieken túl a felvétel előfeltétele a meddőség, humán reprodukció vagy örökbefogadás területein végzett, legalább egyéves, 100 órányi, önkéntes vagy hivatásos munka. 

A jelentkezők felvételi beszélgetésen vesznek részt, ami a jelentkező érdeklődési körét, motivációját, korábbi gyakorlati tapasztalatait, illetve a szakterülettel kapcsolatos jövőbeni elképzeléseit, terveit járja körül. 

Meghirdetési információk: 

A szakirányú továbbképzéseket a www.felvi.hu oldalon és a kar felvételi meghirdetéseket tartalmazó oldalán is közzétesszük a keresztféléves, általános és pótfelvételi eljárás időzítésének megfelelően.


Program, tanterv

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: 

Ismeretek: 

 • a gyakorlatban elfogadott és alkalmazott, a meddőséggel, humán reprodukcióval és az örökbefogadással kapcsolatos magyar és nemzetközi szabályozás alapjai, 
 • a kapcsolódó szakmai elvek és módszerek, 
 • a releváns témák interdiszciplináris szemlélete, 
 • a segítő tevékenység legfontosabb etikai szempontjai, 
 • a releváns kutatások legalapvetőbb formái. 

Képességek: 

 • egyének, csoportok és helyzetek jellemzőinek szakszerű megítélése, 
 • egy adott probléma megoldásához releváns és eredményes módszer kiválasztása, 
 • a rendelkezésére álló adatok alapján szakmailag megalapozott döntéshozatal, valamint mások döntésének megítélése, 
 • a segítő tevékenység terepéül szolgáló szervezetben fellépő, nehezített helyzetek értő elemzése egyéni és csoportos szinten egyaránt, 
 • az etikai szempontok beépítése a segítő beavatkozás jellegének komplex mérlegelése során, 
 • az elsajátított ismeretek integrálása a képzés résztvevőjének eredeti szakmájával és tevékenységével, 
 • a képzés során elsajátított ismeretek alapján eredményes kommunikáció kiépítése az interakciós partnerrel, adott esetben csoporttal, 
 • a meddőséghez, a reprodukciós eljárásokhoz és az örökbefogadáshoz kapcsolódó szubjektív és intézményi folyamatok rendszerszemléletű megközelítése, 
 • saját munkájában megfelelően alkalmazni az elsajátított ismereteket, felismerni ezek relevanciáját a konkrét élethelyzetekben megjelenő problémák segítő megközelítésében, 
 • a tudományos publikációk értő feldolgozása, kritikai elemzése. 

Személyes adottságok, készségek, attitűdök: 

 • tisztában van saját emberi és szakmai kompetenciáinak határaival, 
 • rendszerező képesség, problémamegoldás, problémaelemző képesség, helyzetfelismerés, 
 • jó kommunikációs készség, hatékony kérdezés, kapcsolatteremtési készség, 
 • ösztönző képesség, konfliktusmegoldó képesség, 
 • empátiás készség, 
 • kooperációs készség, 
 • felelősségtudat, határozottság, 
 • ítélkezésmentes attitűd, tolerancia, 
 • önállóság, kreativitás, precizitás. 

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 

Elméleti ismeretek és tárgykörök: 

 • a meddőség medicinális okai és kezelése, 
 •  reprodukciós anatómia és élettan, 
 • asszisztált reprodukciós eljárások, 
 • bio-etika, 
 • szexualitás és fogamzási nehézségek, 
 • a meddőség és az asszisztált reprodukciós kezelések lélektana, 
 • örökbefogadási alapfogalmak, 
 • az örökbefogadás jogi és gyermekvédelmi háttere, 
 • az örökbefogadási háromszög, 
 • családterápiás alapismeretek, 
 • fejlődéslélektan, 
 • gyermekpszichiátriai kórképek, 
 • kötődéselmélet, 
 • az örökbefogadott és asszisztált reprodukciós eljárással fogant gyermekek és családjaik sajátosságai, 
 • kötődési zavarok és kezelésük örökbefogadott gyerekeknél, 
 • tanulási és viselkedészavarok, 
 • fejlődési elmaradások, 
 • identitás és örökbefogadás, 
 • társadalmi kérdések. 

Tudomány-módszertani kurzusok: 

 • szakirodalom-feldolgozás, 
 • szakdolgozati konzultáció

Szakmai gyakorlati képzés: 

 • pályaszocializáció, 
 • szakirodalom-feldolgozó szeminárium, 
 • terepgyakorlat, 
 • pszichológiai eszközök / terápiás intervenciók az örökbefogadási folyamat során, illetve a meddőség kezelésében, 
 • esetmegbeszélések, 
 • a segítő beszélgetés alapjai, 
 • kötelezően választható tárgyak (szülőcsoportok vezetése, párterápia alkalmazása termékenységi nehézséggel küzdő pároknál, az örökbeadó szülők támogatása, családon belüli örökbefogadás, mozaik-családok). 

Szakdolgozat 

Az aktuálisan folyó képzések mintatantervei ezen az oldalon érhetők el. 

További szakmai információ kérhető: 

Dr. Bátki Anna címzetes egyetemi docens (batki.anna@ppk.elte.hu), Mészáros Krisztina címzetes egyetemi docens (meszikriszti@staff.elte.hu). 


Diploma után

A szakképzettség alkalmazása: 

A képzésen elsajátított elméleti és gyakorlati ismeretek jól alkalmazhatóak a meddőség, az asszisztált reprodukció és az örökbefogadás területeihez kapcsolódó munkakörökben: 

 • meddőségi intézetek, 
 • területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, 
 • gyámhivatalok, 
 • védőnői hálózat, 
 • civil szervezetek, 
 • pedagógiai szakszolgálatok, 
 • gyermekvédelmi intézmények, 
 • oktatási Intézmények, 
 • anyaotthonok, 
 • szociális intézmények, 
 • szülészet-nőgyógyászati munkakörök. 

2023.04.03.