Mentortanár-képzés

A szakirányú továbbképzés célja a résztvevők pedagógiai, pszichológiai, szociológiai és szakmódszertani tudásának bővítése, frissítése célzottan a tanárjelöltek és a pályakezdő tanárok eredményes segítése érdekében.

A jelentkezés lezárult.

A képzés adatlapja

A képzés szakmai felelőse: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar
A képzés indítását engedélyező OH-határozat száma: OH-FHF/1199-6/2009.  
A képzés megnevezése:

mentortanár-képzés (Mentor Teacher Training)

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

mentortanár (Mentor Teacher) 

Képzési terület: pedagógusképzés
A képzés időtartama, kreditértéke:

2 félév, 60 kredit

Tervezett munkarend/képzési napok: 

Esti / Heti 1 munkanap (péntek) személyesen.

A képzés helyszíne: 

Budapest: 1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27.

Irányszám: 

20 < 25

(A képzés csak abban az esetben indul, ha a jelentkezések száma eléri az indításhoz szükséges minimális irányszámot.)

Költségek:

a képzés önköltséges, amelynek összege 180.000 Ft/félév

A felvételi jelentkezési díjról a meghirdetési oldalon lehet tájékozódni.


A képzés célja

A szakirányú továbbképzés célja a résztvevők pedagógiai, pszichológiai, szociológiai és szakmódszertani tudásának bővítése, frissítése célzottan a tanárjelöltek és a pályakezdő tanárok eredményes segítése érdekében. Annak támogatása, hogy a legfontosabb reflektív és tanácsadói elméletek és módszerek ismerete és alkalmazásának tapasztalatai alapján kialakíthassák saját szerepértelmezésüket, képessé váljanak a pedagógiai szituációk tervezésében, megvalósításában és értékelésében mintát adni, az önfejlesztésre motiválni. 


Felvételi követelmények

 1. legalább alapképzésben szerzett oklevél és tanári szakképzettség, 

 1. 5 éves tanári munkakörben eltöltött gyakorlat, valamint 

 1. pedagógus szakvizsga (ld. „Egyéb kiegészítő információk” c. pont). 

A képzésre olyan pedagógusok jelentkezését várjuk, akik a képzés 2. félévében vállalni tudják egy intézményükben dolgozó pályakezdő pedagógus, vagy az ELTE PPK tanárszakos hallgatóinak tanítási gyakorlatában történő mentortanári közreműködést. 

Meghirdetési információk: 

A szakirányú továbbképzéseket a www.felvi.hu oldalon és a kar felvételi meghirdetéseket tartalmazó oldalán is közzétesszük a keresztféléves, általános és pótfelvételi eljárás időzítésének megfelelően. 

Egyéb kiegészítő információk: 

A képzés a pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzéssel együtt, annak választható moduljaként is indul, amelynek teljes képzési ideje: 4 félév. Ha a jelentkező nem rendelkezik pedagógus szakvizsgával, de a többi bemeneti feltételnek megfelel, akkor a pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzésre tud jelentkezni a felvételi eljárás során a mentortanár választható modult megjelölve. 


Program, tanterv

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: 

 • azoknak az elméleti ismereteknek, gyakorlati eljárásoknak az elsajátítása, amelyek szükségesek a tanárjelöltekkel és a pályakezdő tanárokkal való munka szakszerű előkészítéséhez, irányításához, értékeléséhez; 
 • jártasság teljes és szelektív megfigyelési jegyzőkönyvet készítésében, ennek alapján képesség a jelöltek, a pályakezdő kollégák munkájáról komplex, reális és segítő értékelés adására mind a tanítási órákra, mind egyéb pedagógiai feladatokra vonatkozóan; 
 • felkészültség olyan bemutató órák vagy más jellegű pedagógiai foglalkozások tartására, amelynek előkészítése, megvalósítása és elemzése szaktárgyi, pedagógiai, módszertani értelemben is mintaként szolgálhat; 
 • a tanácsadási stratégiák, használatuk követelményeinek elméleti birtoklása, és jártasság a tanácsadói módszerek adaptív alkalmazásában; 
 • annak megértése, elfogadása, közvetítése, hogy milyen szerepe és alkalmazási lehetősége van a reflektív gondolkodásnak a pályafejlődésben, a segítő kapcsolatban. 

Személyes adottságok, készségek: 

 • A pedagógus kompetenciák magas szintű, tudatos alkalmazása jellemzi saját iskolai tevékenységét, önállóság, kreativitás saját oktató-nevelő munkájában. 
 • Kezdeményező a saját intézményi fejlesztésben innovációs tevékenységben. 
 • Nyitott a jelöltek, illetve pályakezdők szakmai, pedagógiai kezdeményezései iránt. 
 • Segítő, támogató kapcsolat kialakítására, fenntartására törekvő. 
 • Folyamatos önreflexió alapján alakítja szerepét a mentoráltakkal, akik fejlődését pozitív visszajelzésekkel támogatja. 

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 

Elméleti ismeretek: 

 • a mentortanár szerepe az iskolában; 
 • a mentori tevékenységet megalapozó elméleti szociológiai, pszichológiai, pedagógiai ismeretek; 
 • a mentori szerep pszichológiai, pedagógiai elméletei; 
 • a reflektivitás szerepe, fejlesztésének módszerei; 
 • a pályafejlődés szakaszai; 
 • tantárgy-pedagógiai ismeretek. 

Szakmai gyakorlati képzés: 

 • önismeret, kommunikáció, reflektivitás fejlesztése; 
 • a mentori tevékenységet megalapozó pszichológiai, pedagógiai készségek fejlesztése; 
 • a mentori szerep pedagógiai és pszichológiai gyakorlata; 
 • a tanárjelöltek, pályakezdő tanárok problémáinak rétegei, a pályafejlődés lehetséges változatai; 
 • korszerű tantárgy-pedagógiai ismeretek és gyakorlat. 

Szakdolgozat 

Az aktuálisan folyó képzések mintatantervei ezen az oldalon érhetők el. 


Diploma után

A szakképzettség alkalmazása: 

A továbbképzésben részt vevők szerzett elméleti és gyakorlati ismereteik alapján a közoktatás szakrendszerű képzéseiben tanító, gyakorlati félévüket végző tanárjelöltek, illetve kezdő tanárok iskolai munkájának eredményes támogatását végezhetik, jellemzően nem gyakorlóiskolákban. 


2022.07.04.