Múzeumpedagógiai szaktanácsadó

A szakirányú továbbképzés tartalma jól illeszkedik a közoktatásban a Nemzeti Alaptanterv, a kerettanterv valamint a helyi tantervek célkitűzéseihez. A múzeumpedagógia egyik legfontosabb feladata, a magyar kulturális örökség közkinccsé tétele, a különböző korosztályú gyermekek múzeumlátogató, a művészeteket értő és befogadó felnőttekké nevelése.

A jelentkezéssel kapcsolatos információk a meghirdetési oldalon olvashatók!

A képzés adatlapja

A képzés szakmai felelőse: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar
A képzés indítását engedélyező OH-határozat száma: OH-FHF/279-2/2009. 
A képzés megnevezése:

múzeumpedagógiai szaktanácsadó 

(Museum Education)

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

múzeumpedagógiai szaktanácsadó 

(Specialist of Museum Education) 

Képzési terület: bölcsészettudomány
A képzés időtartama, kreditértéke: 4 félév, 120 kredit 

Tervezett munkarend/képzési napok: 

levelező (elfogadás alatt)

Péntek, szombat.

A képzés helyszíne: 

Budapest (ELTE PPK 1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27.), valamint a főváros különböző múzeumaiban

Irányszám: 

25 < 40

(A képzés csak abban az esetben indul, ha a jelentkezések száma eléri az indításhoz szükséges minimális irányszámot.)

Költségek:

önköltséges képzés

A jelentkezési díjat és a képzés féléves önköltségének összegét a meghirdetési oldalon tesszük közzé.


A képzés célja

A szakirányú továbbképzés tartalma jól illeszkedik a közoktatásban a Nemzeti Alaptanterv, a kerettanterv valamint a helyi tantervek célkitűzéseihez. A múzeumpedagógia egyik legfontosabb feladata, a magyar kulturális örökség közkinccsé tétele, a különböző korosztályú gyermekek múzeumlátogató, a művészeteket értő és befogadó felnőttekké nevelése. A múzeumi foglalkozások nem helyettesíthetik az iskolai tanítási órákat, de a tanulók a múzeumban hasznosíthatják az iskolában tanultakat, az iskolai órán pedig alkalmazhatják a múzeumi tapasztalatokat. Tekintettel az élethosszig tartó tanulás lehetőségeinek biztosítására is, a képzés célja olyan képzőművészeti, történettudományi, természettudományi, művelődéstörténeti és pedagógiai/andragógiai ismeretek átadása, melynek birtokában a végzett szakemberek képesek lesznek múzeumi keretek között tanórákat, szakköröket, felnőttek csoportjainak, családoknak fakultatív foglalkozásokat tartani. Ezért az általános pedagógiai/andragógiai kompetenciák mellett speciális múzeumpedagógusi kompetenciák kialakítása szükséges. 


Felvételi követelmények

Pedagógusképzés, bölcsészettudomány vagy természettudomány képzési területen alapképzésben (korábban főiskolai képzésben) szerzett szakképzettség. 


Program, tanterv

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: 

Tudja, hogy a múzeumpedagógia hogyan járulhat hozzá a gyermekek, fiatalok és felnőttek művelődéséhez, 

 • ismeri az iskolai és az „iskolán kívüli” - a múzeumokban szerezhető - tudás integrációjának szükségességét, 
 • ismeri a múzeumi szakóra szervezésének feltételrendszerét, pedagógiai többletértékeit, 
 • tudja, hogy hogyan építse be a tanítási-tanulási folyamatba a tanulók által a tanórán kívül, nem direkt tanulási céllal (egy múzeumlátogatás során) használt, tanulási forrásokat, 
 • ismeri a megismerési folyamat pszichológiai jellemzőit, az ezeket befolyásoló tényezőket és képes az aktivitást, interaktivitást elősegítő életkori sajátosságoknak megfelelő tanítási stratégiákat, módszereket alkalmazni a múzeumi foglalkozásokon, 
 • ismeri a múzeumi kommunikáció fontosabb jellegzetességeit. 

Képes a múzeumlátogató gyermekek, fiatalok és felnőttek fejlettségi szintjének megfelelő tananyagrendszerek tervezésére és tanítására,  

 • forrásalapú múzeumi foglalkozást tervezni és előkészíteni, 
 • a megfelelő módszerek és eszközök megválasztására és alkalmazására, elősegítve az értő befogadást és az alkotó kreativitást, miközben teret ad a személyes érdeklődésnek, az egyéni ötleteknek, az önálló vélemények megfogalmazásának, 
 • a tanulói önállóságot, aktivitást és a tanulók közti interaktivitást inspiráló tanulási környezetet biztosítani, 
 • elméleti és gyakorlati tevékenységek összehangolására, 
 • együttműködni a múzeumok munkatársaival, a szülőkkel, a pedagógus kollégákkal, a múzeumi szakemberekkel. 

Meggyőződése, hogy a múzeum által közvetített tudás eszközként alkalmazható a gyermekek, fiatalok és felnőttek különböző kompetenciáinak fejlesztésében, 

 • a múzeumok által kínált művelődési formák képesek az egész életen át tartó tanulást támogatni,  
 • vallja, hogy képzőművészeti, történettudományi, természettudományi múzeumokban megszerezhető specifikus és non-specifikus ismeretek, készségek és képességek a mindennapi életben is eredményesen használhatók, a hétköznapi helyzetekre transzformálhatók valamennyi korosztály számára, 
 • nyitott, empatikus és toleráns, elkötelezett híve a fenntarthatóságnak.   

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 

 • Elméleti képzés: a múzeumpedagógia, történeti, pszichológiai, muzeológiai alapismeretek; 
 • Képzőművészeti, történettudományi, természettudományi és művelődéstörténeti múzeumtípusok szakirányú tevékenységének, közművelődési munkájának megismerése; 
 • Módszertani-gyakorlati ismeretek (projektpedagógia, élménypedagógia, drámapedagógia); 
 • Szakmai gyakorlatok. 
 • Szabadon választható tárgyak. 
 • Szakdolgozat. 

Az aktuálisan folyó képzések mintatantervei ezen az oldalon érhetők el. 


Diploma után

A szakképzettség alkalmazása: 

A múzeumpedagógiai szaktanácsadó végzettséggel rendelkező feladata: erősíteni a különböző korosztályú látogatókat abban, hogy tartós múzeumlátogató és művészetet kedvelő személlyé váljanak. 

A szakirányú továbbképzés során szerzett ismeretek és módszertani, gyakorlati felkészültség alapján képes: 

 • múzeumpedagógiai foglalkozások tervezésére, azok megtartására (online és offline formában), megvalósítva a differenciáló, adaptív oktatás-nevelés gyakorlatát, 
 • kapcsolatot tartani a régió köznevelési-közoktatási intézményeivel és partnereivel, 
 • múzeumon kívüli – iskola-foglalkozások, szakkörök megszervezésére és megtartására, 
 • aktívan részt vesz és közreműködik a múzeumi nagyrendezvények, projektek és tárlatvezetések múzeumpedagógiai-múzeumandragógiai elemeinek megtervezésében és lebonyolításában, a családi napok megszervezésében, 
 • közreműködik a múzeumpedagógiai témájú pályázatírásban, 
 • munkájával hozzájárul a múzeum sikeres kommunikációjához (honlap, közösségi média). 

Elhelyezkedési lehetőségek: 

 • hazai állami, egyházi és magán muzeális intézményekben, levéltárakban és galériákban 

2023.04.03.