Oktatás-informatikai fejlesztő tanácsadó

A szakirányú továbbképzés célja olyan pedagógus szakemberek képzése, akik magas szintű jártassággal rendelkeznek az információs- és kommunikációs technológiák oktatásban való alkalmazásához szükséges ismeretekkel, és nagyrészt saját tevékenységük alapján, illetve tanácsadói és mentor szerepben közreműködve képesek a jó gyakorlatok hétköznapi pedagógiai munkában való meghonosítására.

A képzést a következő tanévben nem indítjuk. A jelentkezéssel kapcsolatos friss információkért keresse honlapunkat a legközelebbi felvételi időszakban.

A képzés adatlapja

A képzés szakmai felelőse: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar
A képzés indítását engedélyező OH-határozat száma:

FF/1126-2/2012.   

A képzés megnevezése:

oktatás-informatikai fejlesztő és tanácsadó 

(Educational technology coach and advisor)

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

oktatás-informatikai fejlesztő és tanácsadó 

(Educational technology coach and advisor) 

Képzési terület: pedagógusképzés
A képzés időtartama, kreditértéke:

2 félév, 60 kredit

Tervezett munkarend/képzési napok: 

Esti / Hetente 2 nap (péntek, szombat)

A képzés helyszíne: 

Budapest:1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27.

Irányszám: 

15 < 20

(A képzés csak abban az esetben indul, ha a jelentkezések száma eléri az indításhoz szükséges minimális irányszámot.)

Költségek:

a képzés önköltséges, amelynek összege 210.000 Ft/félév

A felvételi jelentkezési díjról a meghirdetési oldalon lehet tájékozódni.


A képzés célja

A szakirányú továbbképzés célja olyan pedagógus szakemberek képzése, akik magas szintű jártassággal rendelkeznek az információs- és kommunikációs technológiák oktatásban való alkalmazásához szükséges ismeretekkel, és nagyrészt saját tevékenységük alapján, illetve tanácsadói és mentor szerepben közreműködve képesek a jó gyakorlatok hétköznapi pedagógiai munkában való meghonosítására. Átfogó módszertani eszköztáruknak köszönhetően - szaktárgytól függetlenül - képesek támogatni pedagógus kollégáikat az információs- és kommunikációs technológiák tanórai és tanórán kívüli felhasználásával kapcsolatban. 

A továbbképzést elvégző szakemberek a képzés során elsajátított ismeretek birtokában képesek az oktatási intézményekben zajló folyamatok korszerűsítésére, illetve az intézményi pedagógiai gyakorlat fejlesztésére és ezzel az intézmény oktatási hatékonyságában fontos szerepet játszó oktatás-informatikai módszerek fenntartható fejlesztésére. 

A képzést követően, az egyes intézmények IKT-stratégiáit megismerve fejlesztő javaslatokkal segítik az intézmények vezetőit, és az ott dolgozó kollégákat, illetve figyelemmel kísérik és folyamatosan támogatják a módszertani és szervezeti kultúra változásait. 


Felvételi követelmények

A felvétel feltételei: 

Pedagógus képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett szakképzettség. 

Meghirdetési információk: 

A szakirányú továbbképzéseket a www.felvi.hu oldalon és a kar felvételi meghirdetéseket tartalmazó oldalán is közzétesszük a keresztféléves, általános és pótfelvételi eljárás időzítésének megfelelően. 


Program, tanterv

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: 

A képzésben részt vevő minden pedagógus az oklevél megszerzéséig az alábbi ismereteket, képességeket és attitűdöket sajátítja el. 

Ismeretek: 

 • Ismeri a digitális írástudás alapjait; 
 • elfogadja az információs társadalomban lezajló tanulói és tanári szerepváltozásokat; 
 • ismeri a nyitott iskola értékeit; 
 • ismeri a szakmai önfejlesztés és önművelés IKT-val támogatott lehetőségeit; 
 • ismeri a digitális generációk sajátosságainak különbségeiből adódó konfliktushelyzeteket, és azok lehetséges megoldási stratégiáját; 
 • ismeri az online tanulási környezetek és tartalomkezelő keretrendszerek működését; 
 • ismeri az intézményi jó gyakorlatok elemzésének elméleti alapjait; 
 • ismeri a mentorálás elméleti alapjait, és a mentorálás folyamatához szükséges személyi és tárgyi feltételeket; 
 • ismeri az intézményfejlesztés és értékelés elméletét és gyakorlatát. 

Képességek: 

 • Képes online tartalomkezelő keretrendszerek telepítésére, menedzselésére, online tanulási környezetek kialakítására és hatékony működtetésére; 
 • képes a pedagógusok IKT-kompetenciájának fejlesztésére mentoráló, facilitáló szerepben; 
 • képes hatékonyan kommunikálni, konzultációs, tanácsadó tevékenységet folytatni; 
 • képes IKT-stratégiát tervezni, készíteni és azt értékelni; 
 • képes az oktatási folyamtok elemzésére és az arra irányuló reflexió kialakítására; 
 • képes az intézményi változások okainak feltárására, a változásmenedzsment kialakítására. 

Attitűdök: 

 • Elfogadja a mentor szerepéből fakadó sajátos helyzetet, a konzultáció alapelveit; 
 • elkötelezett az intézményfejlesztés irányában; 
 • elfogadja, hogy az iskolák fejlődésének egyik lehetséges eszköze az IKT-s módszertan megalapozása és a pedagógusok IKT-kompetenciáinak fejlesztése. 

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 

Általános pedagógiai témakörök: 

 • Információs társadalom 
 • Digitális írástudás 
 • Az oktatási folyamat komplex elemzése  

Intézményfejlesztés és mentorálás: 

 • Intézményértékelés és fejlesztés 
 • Intézményi állapotfelmérés és önértékelés 
 • Mentorálás, folyamattanácsadás 
 • Oktatásmódszertani esettanulmányok I. - Intézményi jó gyakorlatok 
 • Oktatásmódszertani esettanulmányok II. - Tanári jó gyakorlatok 
 • Oktatásmódszertani esettanulmányok III. - Mentorálási jó gyakorlatok 

Oktatási környezetek és online kommunikáció: 

 • Online tanulási környezetek és tartalomkezelő rendszerek I. 
 • Online tanulási környezetek és tartalomkezelő rendszerek II. 
 • Online identitás és ePortfólió 
 • Intézmények online kommunikációja 
 • Információs és adminisztratív rendszerek az oktatásban 

Fejlesztő tréningek: 

 • Tanári szerepértelmezések 
 • Konfliktuskezelés 

Szakdolgozat

Az aktuálisan folyó képzések mintatantervei ezen az oldalon érhetők el. 


Diploma után

A szakképzettség alkalmazása: 

A végzettség adta elhelyezkedési lehetőségek, ellátható feladatkörök: 

 • Oktatás-informatikai fejlesztő és tanácsadói feladatok ellátása a vállalati szférában (pl. oktatási ágazat, belső továbbképzések stb.); 
 • Oktatás-informatikai tanácsadóként asszisztensi, vezetői feladatok ellátása köznevelési intézményekben, felsőoktatási intézményekben és civil szervezeteknél. 

2021.04.28.