Pedagógiai gyakorlat kutatása, fejlesztése

A szakirányú továbbképzés célja olyan pedagógus vagy andragógus szakemberek képzése, akik a szakirányú továbbképzés elvégzése után saját osztálytermi munkájukat kutató pedagógusi szemmel meg tudják újítani. Képesek az intézményi és osztálytermi folyamatok empirikus elemzésével támogatni, illetve koordinálni a saját és más pedagógiai intézményekben folyó pedagógiai fejlesztéseket, innovációkat.

A képzést a következő tanévben nem indítjuk. A jelentkezéssel kapcsolatos friss információkért keresse honlapunkat a legközelebbi felvételi időszakban.

A képzés adatlapja

A képzés szakmai felelőse: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar
A képzés indítását engedélyező OH-határozat száma:

FF/1122-2/2012. 

A képzés megnevezése:

a pedagógiai gyakorlat kutatása, fejlesztése 

(research and development of teacher practice)

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

kutató-fejlesztő pedagógus 

(research and development teacher) 

Képzési terület: pedagógusképzés
A képzés időtartama, kreditértéke:

2 félév, 60 kredit

Tervezett munkarend/képzési napok: 

Esti / Hetente 1 nap (szombat)

A képzés helyszíne: 

Budapest:1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27.

Irányszám: 

25 < 40

(A képzés csak abban az esetben indul, ha a jelentkezések száma eléri az indításhoz szükséges minimális irányszámot.)

Költségek:

a képzés önköltséges, amelynek összege 180.000 Ft/félév

A felvételi jelentkezési díjról a meghirdetési oldalon lehet tájékozódni.


A képzés célja

A szakirányú továbbképzés célja olyan pedagógus vagy andragógus szakemberek képzése, akik a szakirányú továbbképzés elvégzése után saját osztálytermi munkájukat kutató pedagógusi szemmel meg tudják újítani. Képesek az intézményi és osztálytermi folyamatok empirikus elemzésével támogatni, illetve koordinálni a saját és más pedagógiai intézményekben folyó pedagógiai fejlesztéseket, innovációkat. Önállóan kutatási kérdéseket tudnak megfogalmazni, ezek vizsgálatához kutatási tervet készíteni, illetve ebben támogatni szakmai közösségüket. Továbbá saját vagy más kutatási eredmények rendszerezése és elemzése alapján megfelelő és mértéktartó következtetéseket tudnak levonni, ezek alapján pedagógiai intervenciókat tudnak javasolni és innovációs célokat megfogalmazni. Mindebben támogatni tudják szakmai közösségüket. A képzés legfőbb törekvése, hogy a résztvevők elsajátítsák a kutató pedagógusi szemléletet, s megértsék a folyamatos reflektálás jelentőségét saját nevelési-oktatási gyakorlatukban. 


Felvételi követelmények

A felvétel feltételei:  

Pedagógusképzés képzési területen legalább alapképzésben, vagy bölcsészettudomány képzési terület pedagógia vagy andragógia alapképzési szakjain szerzett oklevél. 

Meghirdetési információk: 

A szakirányú továbbképzéseket a www.felvi.hu oldalon és a kar felvételi meghirdetéseket tartalmazó oldalán is közzétesszük a keresztféléves, általános és pótfelvételi eljárás időzítésének megfelelően. 


Program, tanterv

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: 

Ismeri és érti: 

 • a kutatásetikai alapvetéseket, a kompetenciahatárok figyelembevételének jelentőségét; 
 • a pedagógiai fejlesztések és az innováció szerepét a pedagógiai gyakorlatban, valamint a pedagógiai innováció társadalmi meghatározottságát; 
 • a főbb tudományelméleti megközelítéseket és a kutatásmetodológiai paradigmákat, különbségeiket és szembeállításuk problémáit; 
 • a pedagógiai jelenségek és folyamatok makro-, mezo- és mikroszintű elemzésének lehetőségeit, színtereit és szempontjait; 
 • az osztálytermi kutatások elméletét és módszertanát, a kutató pedagógusi gyakorlat, mint pedagógiai szemlélet és munkamódszer sajátosságait; 
 • a kutatási kérdések megfogalmazásának elveit és szempontjait, a hipotézisek, kutatási kérdések kialakításának szabályait; 
 • a kutatások tervezésének logikáját, az alkalmazható kutatási stratégiákat, módszereket és eszközöket, valamint a közülük való választás szempontjait, dilemmáit. 

Képes arra, hogy 

 • a pedagógiai jelenségeket és folyamatokat rendszerben szemlélje; 
 • pedagógiai kutatási és fejlesztési munkát igénylő szituációkat felismerjen és elemezzen, ezek alapján kutatási kérdéseket fogalmazzon meg; 
 • kutatást és szükség esetén erre alapozott fejlesztő munkát tervezzen a saját szakterületén, a tervezés során együttműködjön az adott intézmény más szereplőivel és a külső partnerekkel; 
 • kutatásban és az esetlegesen erre épülő fejlesztő munka során irányítsa és ellenőrizze egy csoport tevékenységét; 
 • kutatási módszereket alkalmazzon, kutatási eszközöket készítsen, valamint azok beválását ellenőrizze és értékelje; 
 • a kutatás, fejlesztés és innováció alapján releváns következtetéseket fogalmazzon meg, kutatási beszámolót készítsen, az eredmények disszeminálásában vegyen részt szűkebb és tágabb szakmai közösségben egyaránt; 
 • reflektáljon saját pedagógiai gyakorlatára, kutatói szerepére. 

Törekszik arra, hogy 

 • megértse és fontosnak tartsa a tudományos kutatás jelentőségét a pedagógiai gyakorlat számára; 
 • belássa a különféle megközelítések létjogosultságát a tudományos kutatásban, legyen nyitott a különféle paradigmákra, megközelítésmódokra, de legyen kritikus a kutatások módszertanát illetően, és csak az elméletileg és módszertanilag megalapozott kutatásokat tekintse tudományosnak; 
 • tartsa fontosnak a kutatás etikai dimenzióját és az azzal járó követelményeket; 
 • mind a pedagógiai kutatásokat, mind a fejlesztési és innovációs folyamatokat sajátos tanulási folyamatokként értelmezze és elemezze; 
 • hatékonyan vezesse és/vagy támogassa a kutatási/innovációs folyamatban részt vevő csoport munkáját; 
 • pedagógiai gyakorlatára, saját kutatói szerepére rendszeresen reflektáljon. 

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 

 • tudományelméleti alapozó ismeretkörök, 
 • kutatásmódszertani ismeretkörök 
 • a kutatási, fejlesztési és innovációs folyamat menedzselését és prezentálását célzó ismeretkörök, 
 • kutatási, fejlesztési, innovációs szakmai gyakorlat, 
 • szakdolgozat. 

Az aktuálisan folyó képzések mintatantervei ezen az oldalon érhetők el. 


Diploma után

A szakképzettség alkalmazása: 

Közoktatási, köznevelési, felnőttoktatási intézményben, illetve a közoktatás, köznevelés és felnőttoktatás területén dolgozó pedagógus a továbbképzés során elsajátított kompetenciái alapján alkalmassá válik arra, hogy a pedagógiai jelenségek és folyamatok makro-, mezo- és mikroszintű elemzésével kutatást, fejlesztést, innovációs folyamatot kezdeményezzen, megvalósítson, irányítson, támogasson és értékeljen. 


2021.04.28.