Pedagógiai innováció az iskolai gyakorlatban

A szakirányú továbbképzés célja olyan pedagógus szakemberek képzése, akik képesek a közoktatás különböző területein érvényesíteni a gyermeki szükségletekkel adekvát, a befogadásra és fejlesztésre épülő pedagógia elveit és módszereit. 

A képzést a következő tanévben nem indítjuk. A jelentkezéssel kapcsolatos friss információkért keresse honlapunkat a legközelebbi felvételi időszakban.

A képzés adatlapja

A képzés szakmai felelőse: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar
A képzés indítását engedélyező OH-határozat száma:

OH-FHF/1196-6/2009. 

A képzés megnevezése:

pedagógiai innováció az iskolai gyakorlatban 

(Educational Innovations Training) 

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

pedagógiai innovációs szaktanácsadó 

(Specialist in Educational Innovations) 

Képzési terület: pedagógusképzés
A képzés időtartama, kreditértéke:

2 félév, 60 kredit

Tervezett munkarend: 

Esti

A képzés helyszíne: 

Budapest:1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27.

Irányszám: 

25 < 40

(A képzés csak abban az esetben indul, ha a jelentkezések száma eléri az indításhoz szükséges minimális irányszámot.)

Költségek:

önköltséges képzés

A jelentkezési díjat és a képzés féléves önköltségének összegét a meghirdetési oldalon tesszük közzé.


A képzés célja

A szakirányú továbbképzés célja olyan pedagógus szakemberek képzése, akik képesek a közoktatás különböző területein érvényesíteni a gyermeki szükségletekkel adekvát, a befogadásra és fejlesztésre épülő pedagógia elveit és módszereit. Ezen ismeretek és készségek kialakítása a reformpedagógia és az alternatív pedagógiai törekvések legfontosabb, a korszerű pedagógusi munkában jól hasznosítható, általános didaktikai-metodikai elemeinek megismerésén és gyakorlásán, valamint a differenciáló és befogadó szemlélet elsajátításán keresztül történik. 

A képzés eredményeként e pedagógusok olyan innovációs készségre és módszertani kultúrára tesznek szert, amellyel biztos alapon, hatékonyan tudnak a hagyományos oktatási-nevelési intézmények keretei között is tevékenykedni. A képzés ezen kívül megalapozza a speciális reformpedagógiai intézményekben (pl. Montessori, Jena-plan), valamint az inkluzív nevelést-oktatást megvalósító intézményekben való pedagógusi munkát, de csak további speciális tartalmú modulok elvégzésével lehet megszerezni a megfelelő szakpedagógusi szakképzettséget. 


Felvételi követelmények

A felvétel feltételei: 

Pedagógusképzés képzési területen alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél. 

Meghirdetési információk: 

A szakirányú továbbképzéseket a www.felvi.hu oldalon és a kar felvételi meghirdetéseket tartalmazó oldalán is közzétesszük a keresztféléves, általános és pótfelvételi eljárás időzítésének megfelelően. 


Program, tanterv

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: 

A képzésben részt vevő minden pedagógus az oklevél megszerzéséig az alábbi ismereteket, képességeket és attitűdöket sajátítja el: 

Ismeretek: 

 • Ismeri a reform- és alternatív pedagógiai koncepciók emberképét, eszközeit, módszereit, a különböző készségfejlesztő eljárásokat; 
 • elsajátította a kognitív funkciók működésének és fejlődésének főbb elméleti koncepcióit és az egyedi sajátosságok felismeréséhez szükséges ismereteket; 
 • tisztában van a tanulási nehézségek és figyelemzavarok oki hátterével és korrigálhatóságukkal; 
 • ismeri a személyiség életkori és individuális jellemzőit; 
 • tisztában van a főbb személyiségelméletekkel és a személyiségdinamika jellegzetességeivel; 
 • elsajátította a fejlődést és önfejlődést támogató eljárásokra vonatkozó tudást; 
 • ismeri a különböző társadalmi intézmények általános szocializációs hatásait, valamint a társas viszonyok természetét; 
 • ismeri a differenciálás eszközeit, az integrált és inkluzív nevelés és oktatás elveit, pedagógiai konzekvenciáit és magyarországi gyakorlatát. 

Képességek: 

 • gyakorlati tudásra tesz szert a csoport- és projektmódszerek területén, az értékelés és oktatásszervezés alternatív módjaiban; 
 • alkalmazni tudja az óvodai és/vagy iskolai csoportokban az új módszertani ismereteket és az oktatás-nevelés eredményességét növelő eszközöket; 
 • képes maga is új eszközök fejlesztésére a saját szakterületén; 
 • képes az oktatással-neveléssel kapcsolatos társadalmi összefüggések megértésére; 
 • képes felismerni és megérteni a gyerekek kognitív és személyiségbeli különbözőségeit, pedagógusként tud alkalmazkodni ezekhez; 
 • képes differenciált oktatásra és nevelésre, a növendékek haladását segítő, egyéni fejlesztési terv készítésére. 

Attitűdök: 

 • az egyes gyermekek individuális sajátosságaira alapozott, az egyének autonómiáját és a közösségiséget segítő fejlesztő nevelői gondolkodásmód; 
 • a gyerekek önállóságát segítő pedagógusszereppel való azonosulás; 
 • igény az önismeretre, az önreflexióra és az önfejlődésre. 

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 

 • Általános pedagógiai témakörök: reform- és alternatív pedagógiák és módszerek, differenciálás, adaptivitás, inklúzió. 
 • Alternatív, a differenciálást segítő pedagógiai módszerek, eljárások: kooperatív technikák, projektmunka, osztályzásmentes értékelési módok, alternatív időkeret- és térkialakítás, tananyagszervezés, eszközök. 
 • Pszichológiai témakörök: fejlődés és szocializáció, személyiséglélektan, a változás pszichológiája, kognitív fejlődés, tanulási zavarok, társaslélektan és rendszerműködés. 
 • Társtudományi témakörök: nevelés- és oktatásszociológia. 
 • Gyakorlati képzés: kommunikációs tréning, intézményi gyakorlat. 
 • Szakdolgozat. 

Az aktuálisan folyó képzések mintatantervei ezen az oldalon érhetők el. 


Diploma után

A szakképzettség alkalmazása: 

A közoktatás bármely intézményében (óvoda, általános iskola, középiskola, szakképzési intézmény) dolgozó pedagógus a továbbképzés során szerzett ismeretei, módszertani gyakorlati felkészültsége alapján képes a differenciáló, adaptív oktatás-nevelés gyakorlatát megvalósítani. 


2023.04.03.