Pedagógus szakvizsga

A pedagógusképzésben szerzett ismeretekre és a köznevelésben, napközbeni gyermekellátásban szerzett tapasztalatokra épülően a köznevelés és a napközbeni gyermekellátás rendszerének, intézményrendszerének működésével, hatékony irányításával, fejlesztésével, az oktatás-nevelés-gondozás szabályozásának új követelményeivel és azok gyakorlati alkalmazásával, a pedagógus tevékenységével és az egyéni sajátosságokra érzékeny személyiségformálással kapcsolatos új ismeretek és kompetenciák fejlesztése a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésének támogatása érdekében. 

Választható modulok:

 • preventív és korrektív pedagógia, pszichológia
 • mentori, vezetőtanári feladatokra való felkészítés
 • tehetséggondozás, tehetségfejlesztés (Bővebb információ a megújult képzésről)
 • pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási ismeretek tanítása a közoktatásban
A jelentkezéssel kapcsolatos információk a meghirdetési oldalon olvashatók!

A képzés adatlapja

A képzés szakmai felelőse: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar
A képzés indítását engedélyező OH-határozat száma:

OH-FRKP/1389-7/2007, módosítva: OH-FIF/106-10/2011, 

módosítva: FNYF/1316-6/2017. 

A képzés megnevezése:

pedagógus szakvizsga (Teacher's Professional Examination) 

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

szakvizsgázott pedagógus (Educational Specialist) 

Képzési terület: pedagógusképzés
A képzés időtartama, kreditértéke:

4 félév, 120 kredit

Tervezett munkarend/képzési napok: 

levelező (elfogadás alatt)

Általános modul: 
- hetente hétfő délután online: 16:00-19:30,
- kéthetente szombaton személyesen. 

Modulok:

- mentor: hetente hétfő délután online: 16:00-19:30, kéthetente szombaton személyesen,

- pénzügyi: heti 1 szombat személyesen,

- tehetség: félévenként hét hétvége: péntek délután online és szombat egész nap online, alkalmanként személyesen,

- közoktatási vezető: minden hónapban egy péntek és szombat személyesen.

 

A képzés helyszíne: 

1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27.

Irányszám: 

25 < 100

(A képzés csak abban az esetben indul, ha a jelentkezések száma eléri az indításhoz szükséges minimális irányszámot. Az egyes választható tanulmányi területek legalább 10 fő jelentkezése esetén indulnak.)

Költségek:

önköltséges képzés

A jelentkezési díjat és a képzés féléves önköltségének összegét a meghirdetési oldalon tesszük közzé.


A képzés célja

A pedagógusképzésben szerzett ismeretekre és a köznevelésben, napközbeni gyermekellátásban szerzett tapasztalatokra épülően a köznevelés és a napközbeni gyermekellátás rendszerének, intézményrendszerének működésével, hatékony irányításával, fejlesztésével, az oktatás-nevelés-gondozás szabályozásának új követelményeivel és azok gyakorlati alkalmazásával, a pedagógus tevékenységével és az egyéni sajátosságokra érzékeny személyiségformálással kapcsolatos új ismeretek és kompetenciák fejlesztése a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésének támogatása érdekében. 


Felvételi követelmények

A 277/1997/XII.22. Kormányrendelet 13. § (1) bekezdése alapján a szakvizsgára történő felkészítésbe az a pedagógus kapcsolódhat be, aki 

 1. rendelkezik a pedagógus-munkakör betöltésére jogosító felsőfokú iskolai végzettséggel és szakképzettséggel, valamint 

 1. legalább három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlattal. 

Felsőfokú iskolai végzettségként és szakképzettségként elfogadható az alábbi alapképzési szakok (korábban főiskolai szintű képzések) valamelyikén szerzett oklevél: tanító, óvodapedagógus, csecsemő- és kisgyermeknevelő, konduktor, gyógypedagógus; vagy az osztatlan, illetve mesterképzési (korábban főiskolai vagy egyetemi szintű) szakon szerzett tanári oklevél. 

Meghirdetési információk: 

A szakirányú továbbképzéseket a www.felvi.hu oldalon és a kar felvételi meghirdetéseket tartalmazó oldalán is közzétesszük a keresztféléves, általános és pótfelvételi eljárás időzítésének megfelelően.

A korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok beszámítása: 

Az alábbi szakirányú továbbképzéseken szerzett oklevél birtokában az előírt 120-ból a választható tanulmányterületnek megfelelő 55 kredit befogadható és a képzési idő 2 félévre rövidül: fejlesztőpedagógus, mentortanár, módszertani szaktanácsadó a tehetséggondozásban, tehetségfejlesztő szaktanácsadó. 

Az alábbi tanfolyamon szerzett tanúsítvány birtokában az előírt 120-ból a választható tanulmányterületnek megfelelő 55 kredit befogadható és a képzési idő 2 félévre rövidül: Pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási ismeretek tanítása a közoktatásban. 

Amennyiben a jelentkező már rendelkezik pedagógus szakvizsgával, vagy korábban már elvégezte a pedagógus szakvizsga kötelezően oktatott ismeretköreinek tárgyait és a képzéssel valójában egy újabb választáson alapuló tanulmányterület elvégzését célozza, az előírt 120-ból a kötelezően oktatott ismeretköröknek megfelelő 55 kredit befogadható és a képzési idő 2 félévre rövidül. 

A fenti tanulmányok/végzettségek meglétét kérjük, a felvételi eljárás során a jelentkezési lapon jelezze, hogy a megfelelő tanulócsoportba kerüljön beosztásra. A formális kreditbeszámításra a beiratkozás után kerül sor egy ún. kreditátviteli eljárás keretében, a tanulmányok/végzettség meglétének igazolását akkor szükséges bemutatni. 


Program, tanterv

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: 

A gyakorlati tevékenységük tapasztalataira építve a képzés során a pedagógusok: 

 • felkészülnek a pedagógus munkakörök, illetve az intézményhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására; 
 • ismereteket szereznek az oktatás-nevelés tartalmi szabályozásának új követelményeiről, azok alkalmazási lehetőségeiről a szaktárgyi oktatásban és nevelésben; 
 • megismerik az intézmények eredményes irányítására, működésére vonatkozó legfontosabb alapelveket; 
 • felkészülnek a gyermekek/tanulók egyéni sajátosságait figyelembe vevő személyiségformálás elméletére, módszereire. 

Személyes adottságok, készségek, attitűdök: 

 • tudatosság kompetenciák birtoklásában és gyakorlásában; 
 • önállóság, kreativitás a saját nevelőmunkában; 
 • kezdeményezőkészség saját intézményi fejlesztésekben, innovációs tevékenységekben; 
 • nyitottság a pedagógiai kezdeményezések iránt; 
 • segítő, támogató, irányító attitűd és kapcsolat kialakítása intézményi környezetben. 

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 

Kötelezően oktatott témakörök: 

 • Közigazgatási vezetési ismeretek: Magyarország alkotmányos alapjai, a közigazgatás felépítése és működése, alapvető államháztartási ismeretek, a közigazgatási eljárás szabályai az oktatáshoz-neveléshez- gyermekellátáshoz kapcsolódó ügyekben. 
 • A nevelési-oktatási intézmény, mint szervezet: A közoktatási intézmények működése és annak jogi szabályozása, szervezeti kultúra, az intézmény vezetése, intézményszintű tervezés, információáramlás, kommunikáció; Innováció és szervezetfejlesztés, az intézmény képének tudatos alakítása. Az intézmény és környezete: fenntartói jogok és kötelezettségek, (kis)térségi, szakmaközi együttműködés lehetőségei és keretei, a családdal való kapcsolattartás, együttműködés és intézményes formái. 
 • A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága: Az eredményesség–hatékonyság-sikeresség mutatói, mérési lehetőségei; Mérési-értékelési-ellenőrzési folyamatok a köznevelésben-gyermekellátásban, a pedagógusi munka értékelése, a gyermekek-tanulók fejlődésének, tanulásának nyomon követése és értékelése; A minőségfejlesztés módszerei; A pedagógusi, tanulói és szülői szerveződések; Szervezeti tanulás. 
 • Pedagógus a nevelési-oktatási intézményben: A pedagógus szerepei, munkatevékenységei; Pedagógiai folyamat tervezése, az intézményi feladatok megszervezése, szakmai együttműködés; Szakmai önismeret és önreflexió a pedagógiai gyakorlatban; A pedagógusok mentálhigiénéje, konfliktusok és kezelésük; A pedagógus tevékenységét segítő új eljárások, módszerek, technikák; Feltáró vizsgálatok tervezése, módszerei. 
 • Sajátos pedagógiai, pszichológiai ismereteket és módszereket igénylő személyek, illetve csoportok nevelése-oktatása: Az integráció és szegregáció kérdései: hátrányos megkülönböztetés, az esélyegyenlőség elve, fenntartói megoldások az integrációra, szektorközi együttműködés; A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek; A hátrányos helyzetű gyermekek; Egészségnevelés, egészségfejlesztés, mentálhigiéné, drogmegelőzés; Multikulturális nevelés; Az élethosszig tartó tanulás, felnőttoktatás. 

Választáson alapuló tanulmányterületek: 

 • Az iskolai oktatás 5-6. évfolyamán a nem szakrendszerű oktatás feladatainak ellátására felkészítés, 
 • Iskolai nevelési és szociálpszichológiai ismeretek, 
 • Az inklúzió pedagógiája, 
 • Iskolai szabadidős programok, 
 • Preventív és korrektív pedagógia, pszichológia, 
 • A történelem és történettudomány, 
 • Mentori, vezetőtanári feladatokra való felkészítés (elsősorban tanár végzettségűek jelentkezését várjuk), 
 • A lelki, fizikai egészség megőrzésének és fejlesztésének elméleti és gyakorlati kérdései az iskolában, 
 • Zenei munkaképesség-gondozás, 
 • Könyvtár-pedagógia, 
 • Szakképzés, szakképzésfejlesztés, 
 • Diáktanácsadás, 
 • Család- és gyermekvédelem, 
 • Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés, 
 • Tantárgy-pedagógiai kérdések az iskolai gyakorlatban (a tantárgy megjelölésével), 
 • Gyakorlatvezető óvodapedagógus, 
 • Gyakorlatvezető tanító, 
 • Fejlesztő, differenciáló pedagógia, 
 • Mérési-értékelési feladatok, 
 • Oktatási egyenlőtlenségek és korai iskolaelhagyás. 

Szabadon választható tárgyak. 

Szakdolgozat 

Az aktuálisan folyó képzések mintatantervei ezen az oldalon érhetők el. 

Specializálódás a képzés során: 

A választáson alapuló tanulmányterületek közül választottat már a felvételi eljárás keretében meg kell jelölni. A fenti listájából kizárólag azokra lehet benyújtani a jelentkezést, amelyek az aktuális felvételi meghirdetésben szerepelnek. 


Diploma után

A szakképzettség alkalmazása:  

A szakirányú továbbképzésben résztvevők a megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretek alapján képesek az intézményi feladatok szervezésére, pedagógiai folyamattervezésre, együttműködésre a pedagógus kollégákkal, szülőkkel, az oktatásirányítás különböző szintjeivel. 


2023.04.03.