Pedagógus szakvizsga

2023.04.03.
Pedagógus szakvizsga

A képzés során a résztvevők elsajátítják az intézményi feladatok szervezésével és a pedagógiai folyamattervezéssel kapcsolatos legfontosabb ismereteket, valamint olyan kompetenciákra tesznek szert, amelyek elősegítik a pedagógus kollégákkal, szülőkkel és az oktatásirányítás különböző szintjeivel való hatékony együttműködést.

Választható modulok:

 • preventív és korrektív pedagógia, pszichológia
 • mentori, vezetőtanári feladatokra való felkészítés
 • tehetséggondozás, tehetségfejlesztés
 • pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási ismeretek tanítása a közoktatásban
 • Ha a pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási ismeretek tanítása a közoktatásban modult választod, akkor az önköltség 20%-át kell csak kifizetned az OTP Fáy András Alapítvány nagyvonalú támogatásának köszönhetően.

A jelentkezés határideje: 2024. június 15., 24:00 óra.

A jelentkezéssel kapcsolatos információk: A JELENTKEZÉS HATÁRIDEJE ÉS MÓDJA>>>

A jelentkezéseket elektronikus jelentkezési lapon lehet benyújtani: JELENTKEZÉSI LAP

A képzés adatlapja

A képzés szakmai felelőse:

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar

A képzés indítását engedélyező OH-határozat száma:

OH-FRKP/1389-7/2007, módosítva: OH-FIF/106-10/2011, 

módosítva: FNYF/1316-6/2017. 

A képzés megnevezése:

pedagógus szakvizsga (Teacher's Professional Examination) 

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

szakvizsgázott pedagógus (Educational Specialist) 

Képzési terület:

pedagógusképzés

A képzés időtartama, kreditértéke:

4 félév, 120 kredit

Tervezett munkarend/képzési napok: 

levelező

Kéthetente pénteken és szombaton, jelenléti formában.

A képzés helyszíne: 

1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27.

Irányszám: 

25 < 100

A képzés csak abban az esetben indul, ha a jelentkezések száma eléri az indításhoz szükséges minimális irányszámot.

Költségek:

önköltséges képzés

A képzés féléves önköltségének összege 202.000 Ft/félév.

A „Pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási ismeretek tanítása a közoktatásban” című modult a kar az OTP Fáy András Alapítvánnyal való együttműködés keretében hirdeti, a modult választó hallgatók féléves önköltsége a képzésen az Alapítvány támogatásának jóvoltából a mindenkori meghirdetett összeg 20 %-a.

A költségek egészét vagy egy részét gyakran átvállalja a munkáltató, amennyiben úgy dönt, hogy szeretné emelni alkalmazottai tudásszintjét. Ha a hallgató nem saját maga vállalja a képzés költségeit, félévente nyilatkozhat a féléves önköltség befizetőjéről a tanulmányi rendszerben. Az ún. számlakérő nyilatkozaton megjelölhető befizetőként például a munkahely, vagy akár a saját vállalkozás is. A költségeket lehet egyben, vagy akár a befizetők között megosztva is teljesíteni.


Felvételi követelmények

A 277/1997/XII.22. Kormányrendelet 13. § (1) bekezdése alapján a szakvizsgára történő felkészítésbe az a pedagógus kapcsolódhat be, aki 

 1. rendelkezik a pedagógus-munkakör betöltésére jogosító felsőfokú iskolai végzettséggel és szakképzettséggel, valamint 

 1. legalább három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlattal. 

Felsőfokú iskolai végzettségként és szakképzettségként elfogadható az alábbi alapképzési szakok (korábban főiskolai szintű képzések) valamelyikén szerzett oklevél: tanító, óvodapedagógus, csecsemő- és kisgyermeknevelő, konduktor, gyógypedagógus; vagy az osztatlan, illetve mesterképzési (korábban főiskolai vagy egyetemi szintű) szakon szerzett tanári oklevél.

A korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok beszámítása: 

Az alábbi szakirányú továbbképzéseken szerzett oklevél birtokában az előírt 120-ból a választható tanulmányterületnek megfelelő 55 kredit befogadható és a képzési idő 2 félévre rövidül: fejlesztőpedagógus, mentortanár, módszertani szaktanácsadó a tehetséggondozásban, tehetségfejlesztő szaktanácsadó. 

Az alábbi tanfolyamon szerzett tanúsítvány birtokában az előírt 120-ból a választható tanulmányterületnek megfelelő 55 kredit befogadható és a képzési idő 2 félévre rövidül: Pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási ismeretek tanítása a közoktatásban. 

Amennyiben a jelentkező már rendelkezik pedagógus szakvizsgával, vagy korábban már elvégezte a pedagógus szakvizsga kötelezően oktatott ismeretköreinek tárgyait és a képzéssel valójában egy újabb választáson alapuló tanulmányterület elvégzését célozza, az előírt 120-ból a kötelezően oktatott ismeretköröknek megfelelő 55 kredit befogadható és a képzési idő 2 félévre rövidül. 

A fenti tanulmányok/végzettségek meglétét kérjük, a felvételi eljárás során a jelentkezési lapon jelezze, hogy a megfelelő tanulócsoportba kerüljön beosztásra. A formális kreditbeszámításra a beiratkozás után kerül sor egy ún. kreditátviteli eljárás keretében, a tanulmányok/végzettség meglétének igazolását akkor szükséges bemutatni. 


Beküldendő dokumentumok

Minden szükséges dokumentumot elektronikus formában (szkennelt pdf dokumentumként, vagy olvasható, jó felbontású képfájlként; a szakmai önéletrajzokat akár word formátumban) kell csatolni az elektronikus jelentkezési laphoz. (A jelentkezéssel kapcsolatos információk a meghirdetési oldalon olvashatók!)

A határidő után beérkező, hiányos, valamint e-mailben, faxon vagy postai úton küldött, illetve személyesen benyújtott dokumentumokat nem áll módunkban elfogadni.

Beküldendő dokumentumok: 

 1. oklevél másolata,
 2. szakmai önéletrajz,
 3. a jelentkezési díj (9000,- Ft) befizetéséről szóló bizonylat másolata,
 4. szakmai gyakorlat igazolása.

A képzés célja

A képzés célja a pedagógusképzésben szerzett ismeretekre és a köznevelésben, napközbeni gyermekellátásban szerzett tapasztalatokra épülően a köznevelés és a napközbeni gyermekellátás rendszerének, intézményrendszerének működésével, hatékony irányításával, fejlesztésével, az oktatás-nevelés-gondozás szabályozásának új követelményeivel és azok gyakorlati alkalmazásával, a pedagógus tevékenységével és az egyéni sajátosságokra érzékeny személyiségformálással kapcsolatos új ismeretek és kompetenciák fejlesztése a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésének támogatása érdekében. 


Program, tanterv

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

A gyakorlati tevékenységük tapasztalataira építve a képzés során a pedagógusok:

 • felkészülnek a pedagógus munkakörök, illetve az intézményhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására;
 • ismereteket szereznek az oktatás-nevelés tartalmi szabályozásának új követelményeiről, azok alkalmazási lehetőségeiről a szaktárgyi oktatásban és nevelésben;
 • megismerik az intézmények eredményes irányítására, működésére vonatkozó legfontosabb alapelveket;
 • felkészülnek a gyermekek/tanulók egyéni sajátosságait figyelembe vevő személyiségformálás elméletére, módszereire.

Személyes adottságok, készségek, attitűdök:

 • tudatosság kompetenciák birtoklásában és gyakorlásában;
 • önállóság, kreativitás a saját nevelőmunkában;
 • kezdeményezőkészség saját intézményi fejlesztésekben, innovációs tevékenységekben;
 • nyitottság a pedagógiai kezdeményezések iránt;
 • segítő, támogató, irányító attitűd és kapcsolat kialakítása intézményi környezetben.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

Kötelezően oktatott témakörök:

 • Közigazgatási vezetési ismeretek: Magyarország alkotmányos alapjai, a közigazgatás felépítése és működése, alapvető államháztartási ismeretek, a közigazgatási eljárás szabályai az oktatáshoz-neveléshez- gyermekellátáshoz kapcsolódó ügyekben.
 • A nevelési-oktatási intézmény, mint szervezet: A közoktatási intézmények működése és annak jogi szabályozása, szervezeti kultúra, az intézmény vezetése, intézményszintű tervezés, információáramlás, kommunikáció; Innováció és szervezetfejlesztés, az intézmény képének tudatos alakítása. Az intézmény és környezete: fenntartói jogok és kötelezettségek, (kis)térségi, szakmaközi együttműködés lehetőségei és keretei, a családdal való kapcsolattartás, együttműködés és intézményes formái.
 • A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága: Az eredményesség–hatékonyság-sikeresség mutatói, mérési lehetőségei; Mérési-értékelési-ellenőrzési folyamatok a köznevelésben-gyermekellátásban, a pedagógusi munka értékelése, a gyermekek-tanulók fejlődésének, tanulásának nyomon követése és értékelése; A minőségfejlesztés módszerei; A pedagógusi, tanulói és szülői szerveződések; Szervezeti tanulás.
 • Pedagógus a nevelési-oktatási intézményben: A pedagógus szerepei, munkatevékenységei; Pedagógiai folyamat tervezése, az intézményi feladatok megszervezése, szakmai együttműködés; Szakmai önismeret és önreflexió a pedagógiai gyakorlatban; A pedagógusok mentálhigiénéje, konfliktusok és kezelésük; A pedagógus tevékenységét segítő új eljárások, módszerek, technikák; Feltáró vizsgálatok tervezése, módszerei.
 • Sajátos pedagógiai, pszichológiai ismereteket és módszereket igénylő személyek, illetve csoportok nevelése-oktatása: Az integráció és szegregáció kérdései: hátrányos megkülönböztetés, az esélyegyenlőség elve, fenntartói megoldások az integrációra, szektorközi együttműködés; A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek; A hátrányos helyzetű gyermekek; Egészségnevelés, egészségfejlesztés, mentálhigiéné, drogmegelőzés; Multikulturális nevelés; Az élethosszig tartó tanulás, felnőttoktatás.

Választáson alapuló tanulmányterületek:

 • Preventív és korrektív pedagógia, pszichológia,
 • Mentori, vezetőtanári feladatokra való felkészítés (elsősorban tanár végzettségűek jelentkezését várjuk),
 • Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés,
 • Tantárgy-pedagógiai kérdések az iskolai gyakorlatban (Pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási ismeretek tanítása a közoktatásban),
 • Oktatási egyenlőtlenségek és korai iskolaelhagyás.

Szabadon választható tárgyak.

Portfólió típusú szakdolgozat

Az aktuálisan folyó képzések mintatantervei ezen az oldalon érhetők el.

Specializálódás a képzés során: 

A választáson alapuló tanulmányterületek közül választottat már a felvételi eljárás keretében meg kell jelölni. A fenti listájából kizárólag azokra lehet benyújtani a jelentkezést, amelyek az aktuális felvételi meghirdetésben szerepelnek. 


Diploma után

A szakképzettség alkalmazása:  

A szakirányú továbbképzésben résztvevők a megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretek alapján képesek az intézményi feladatok szervezésére, pedagógiai folyamattervezésre, együttműködésre a pedagógus kollégákkal, szülőkkel, az oktatásirányítás különböző szintjeivel.