Perinatális szaktanácsadó

A szakirányú továbbképzés célja a már diplomával rendelkező, a születés körül tevékenykedő, valamint a felnövekvő generáció oktatásában és nevelésében részt vevő szakemberek számára igényes, magas szintű, tudományosan megalapozott perinatális képzést nyújtani.

A jelentkezéssel kapcsolatos információk a meghirdetési oldalon olvashatók!

A képzés adatlapja

A képzés szakmai felelőse: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar
A képzés indítását engedélyező OH-határozat száma:

OH-FRKP/1587-9/2007. 

A képzés megnevezése:

perinatális szaktanácsadó 

(Perinatal Consultant) 

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

perinatális szaktanácsadó 

(Perinatal Consultant)

Képzési terület: bölcsészettudomány
A képzés időtartama, kreditértéke:

4 félév, 120 kredit

Tervezett munkarend/képzési napok: 

Esti / Kéthetente pénteken és szombaton

A képzés helyszíne: 

Budapest:1064 Budapest, Izabella utca 46.

Irányszám: 

25 < 40

(A képzés csak abban az esetben indul, ha a jelentkezések száma eléri az indításhoz szükséges minimális irányszámot.)

Költségek:

önköltséges képzés

A jelentkezési díjat és a képzés féléves önköltségének összegét a meghirdetési oldalon tesszük közzé.


A képzés célja

A szakirányú továbbképzés célja a már diplomával rendelkező, a születés körül tevékenykedő, valamint a felnövekvő generáció oktatásában és nevelésében részt vevő szakemberek számára igényes, magas szintű, tudományosan megalapozott perinatális képzést nyújtani. 

A perinatális tudomány holisztikus, rendszerszemléletű megközelítése egyetlen egységes – ún. transzgenerációs – folyamatként kezeli a szülés-születés időszakát a fogantatástól a következő nemzedék megszületéséig, melyben a vonatkozó szakmák interdiszciplináris együttműködése kívánatos. A képzés egységes keretben foglalkozik az egészséges (normális) élettani folyamatokkal illetve ezek kóros formáival, elakadásaival, kudarcaival. Ezzel is hangsúlyozza, hogy mindezek mögött egyetlen, egységes, természetes alapokon nyugvó folyamat rejlik. Ezzel egyúttal lehetőséget ad a szakembereknek, hogy a hagyományos képzésük rendszerint komplikációkra és patológiás formákra „kiélesített” szemléletüket az egészséges, természetes perinatális események megismerésével gazdagítsák. 


Felvételi követelmények

A felvétel feltételei: 

 1. BA, BSc vagy MA végzettség (illetve a 2006 előtti felsőoktatási képzési rendszerben szerzett, ezeknek megfelelő szakképzettség) a pedagógia, pszichológia; szociális; pedagógusképzés; gyógypedagógia, egészségtudomány; sporttudomány; élő természettudomány képzési ágakban, és 

 1. szakmai gyakorlati tapasztalat és/vagy hospitálási lehetőség perinatális munka területén. 

A jelentkezők felvételi beszélgetésen vesznek részt, mely a jelentkező érdeklődési körét, elköteleződését, szemléleti irányultságát, eddigi gyakorlati tapasztalatait, illetve perinatális tevékenységének jövőbeni lehetőségeit méri fel. 

Ha a jelentkező nem rendelkezik az 1) pontban felsorolt végzettségek valamelyikével, a képzés tanfolyami formában történő elvégzését választhatja (ld. Egyéb kiegészítő információk).

Egyéb kiegészítő információk: 

A képzés felnőttképzési tanfolyam formájában is elérhető (Perinatális tanácsadó). A szakirányú továbbképzés és a tanfolyam meghirdetése és oktatása párhuzamosan zajlik. Ha a jelentkező nem rendelkezik „A felvétel feltételei” c. pontban felsorolt végzettségek valamelyikével, akkor azt a képzési utat választhatja. A felnőttképzési tanfolyam végén azonban a szakirányú továbbképzéssel ellentétben, ahol a képzést elvégzők oklevelet kapnak, tanúsítvány kerül kiadásra. 

Meghirdetési információk: 

A szakirányú továbbképzéseket a www.felvi.hu oldalon és a kar felvételi meghirdetéseket tartalmazó oldalán is közzétesszük a keresztféléves, általános és pótfelvételi eljárás időzítésének megfelelően. 


Program, tanterv

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: 

Ismeretbeli kompetenciák: 

 • rendelkezik a gyakorlatban elfogadott és alkalmazott perinatális elvek, modellek, módszerek ismeretével, 
 • képes interdiszciplináris szemléletben gondolkodni, elemezni, végrehajtani, tervezni, 
 • tájékozott a perinatális tevékenység legfontosabb etikai szempontjai terén, és ezeket egyeztetni tudja más, adott esetben ellentétes megfontolásokkal, 
 • jártas a perinatális kutatás terén alkalmazott statisztikai és adatszerzési módszerek legalapvetőbb formáiban, képes a tudományos publikációk értő feldolgozására, kritikai elemzésére. 

Szakmai kompetenciák: 

 • képes egyének, csoportok és helyzetek jellemzőinek szakszerű megítélésére, 
 • képes egy adott probléma megoldásához releváns és eredményes módszer kiválasztására, 
 • képes a rendelkezésre álló adatok alapján perinatális szempontokat is érvényesítő döntést hozni, valamint mások döntését ilyen szempontokkal támogatni, 
 • képes a perinatális tevékenység terepéül szolgáló szervezetben fellépő nehezített helyzetek értő elemzésére egyéni és csoportos szinten egyaránt, 
 • képes a perinatális ismeretek alapján eredményes kommunikáció kiépítésére az interakciós partnerre, adott esetben csoporttal, 
 • tisztában van saját emberi és szakmai kompetenciáinak határaival, 
 • képes a perinatális folyamatok transzgenerációs, rendszerszemléletű megközelítésére. 

Elvárt szakmai attitűdök: 

A perinatális tudomány holisztikus, rendszerszemléletű megközelítése egyetlen egységes – ún. transzgenerációs – folyamatként kezeli a szülés-születés időszakát a fogantatástól a következő nemzedék megszületéséig, melyben a vonatkozó szakmák interdiszciplináris együttműködése kívánatos. 

A képzés egységes szemléleti keretben foglalkozik az egészséges (normális) élettani folyamatokkal, illetve ezek kóros formáival, elakadásaival, kudarcaival. Ezzel is hangsúlyozza, hogy mindezek mögött egyetlen, egységes, természetes alapokon nyugvó folyamat rejlik. Ezzel egyúttal lehetőséget ad a szakembereknek, hogy a hagyományos képzésük rendszerint komplikációkra és patológiás formákra „kiélesített” szemléletüket az egészséges, természetes perinatális események megismerésével gazdagítsák. 

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 

Elméleti alapozó kurzusok: 

 • Magzati fejlődés élettana és lélektana, 
 • Várandósság és szülés élettana, lélektana, 
 • Az életciklus és a fejlődés krízisei, 
 • A várandósság és magzati fejlődés elakadásai, problémái, 
 • Gyász: változás, veszteség, elengedés, 
 • Gyermekágy, korai anya-gyerek kapcsolat és az első év, 
 • Apaság, 
 • Az első 3 életév kompetenciái. 

Interdiszciplináris társtudományi kurzusok: 

 • Művészet, rítusok és szimbolikus rendszerek a születés körül, 
 • Szociológiai alapismeretek: a gyermekvállalás egészség- és családszociológiai megközelítése, 
 • Fájdalom a perinatális időszakban, Születés élmény, transzgenerációs pályák, 
 • Szexualitás, termékenység, fogamzás interdiszciplináris megközelítésben, 
 • Speciális kollégium: a perinatális tudomány aktuális kérdései. 

Tudománymódszertani kurzusok: 

 • Kutatásmódszertan, statisztika, a perinatális tevékenység etikai és jogi vonatkozásai, 
 • Szakirodalom-feldolgozó szeminárium. 

Szakmai gyakorlati kurzusok: 

 • Kommunikációs alapfogalmak: alapgyakorlatok, 
 • Kommunikációs gyakorlatok: a segítő beszélgetés alapjai, 
 • Perinatális terápiás módszerek I-II., 
 • Önismereti csoport I-IV. 

Szigorlat. 

Szakdolgozati konzultáció és szakdolgozat. 

Az aktuálisan folyó képzések mintatantervei ezen az oldalon érhetők el. 

További szakmai információ kérhető: 

Varga Katalin vagy Andrek Andrea ELTE PPK Affektív Pszichológia Tanszék (varga.katalin@ppk.elte.huandrek.andrea@ppk.elte.hu vagy affektiv@ppk.elte.hu). 


Diploma után

A szakképzettség alkalmazása: 

A perinatális szaktanácsadó feladatkörét alapvégzettsége rajzolja ki és határozza meg. A szülésznő, védőnő, pszichológus, szülész-nőgyógyász orvos, korai fejlesztő, óvónő, dúla és számos további szakterületekről képzésünkre érkező szakemberek olyan holisztikus, rendszerszemléletű képzésben vesznek részt, amelyben a fogantatás, várandósság, szülés-születés, gyermekágy időszakára mint egészséges élettani, generációkon átívelő folyamatra képesek tekinteni. Ebben a szemléletben lehetőség nyílik arra, hogy az adott szakember munkája során egyetlen, egységes, természetes alapokon nyugvó folyamatként tekintsen a fejlődésre, hagyományos képzése során rendszerint komplikációkra és patológiára kiélesített szemléletét az egészséges, természetes perinatális események megismerése által munkájában gyakorlati szinten is alkalmazza. 


2023.04.03.