Perinatális szaktanácsadó szakirányú továbbképzés

2023.04.03.
Perinatális szaktanácsadó szakirányú továbbképzés

A szakirányú továbbképzés célja a már diplomával rendelkező, a születés körül tevékenykedő, valamint a felnövekvő generáció oktatásában és nevelésében részt vevő szakemberek számára igényes, magas szintű, tudományosan megalapozott perinatális képzést nyújtani.

További szakmai információ kérhető:

Varga Katalin vagy Andrek Andrea ELTE PPK Affektív Pszichológiai Tanszék (varga.katalin@ppk.elte.hu, andrek.andrea@ppk.elte.hu vagy affektiv@ppk.elte.hu).

A jelentkezéssel kapcsolatos információk a meghirdetési oldalon olvashatók!
A jelentkezés határideje: 2024. május 31., 24:00 óra.

A képzés adatlapja

A képzés szakmai felelőse:

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar

A képzés indítását engedélyező OH-határozat száma:

OH-FRKP/1587-9/2007. 

A képzés megnevezése:

perinatális szaktanácsadó 

(Perinatal Consultant) 

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

perinatális szaktanácsadó 

(Perinatal Consultant)

Képzési terület:

bölcsészettudomány

A képzés időtartama, kreditértéke:

4 félév, 120 kredit

Tervezett munkarend/képzési napok: 

Esti / Kéthetente pénteken és szombaton (8 péntek és szombat, páratlan heteken).

A képzés helyszíne: 

Budapest:1064 Budapest, Izabella utca 46.

Irányszám: 

25 < 40

(A képzés csak abban az esetben indul, ha a jelentkezések száma eléri az indításhoz szükséges minimális irányszámot.)

Költségek:

önköltséges képzés

A képzés féléves önköltségének összege 213.000 Ft/félév.

A költségek egészét vagy egy részét gyakran átvállalja a munkáltató, amennyiben úgy dönt, hogy szeretné emelni alkalmazottai tudásszintjét. Ha a hallgató nem saját maga vállalja a képzés költségeit, félévente nyilatkozhat a féléves önköltség befizetőjéről a tanulmányi rendszerben. Az ún. számlakérő nyilatkozaton megjelölhető befizetőként például a munkahely, vagy akár a saját vállalkozás is. A költségeket lehet egyben, vagy akár a befizetők között megosztva is teljesíteni.


Felvételi követelmények

A felvétel feltételei:

 • legalább alapfokú (BA, BSc, korábbi képzésben főiskolai szintű) végzettség a pedagógia, pszichológia; gyógypedagógia; szociális; pedagógusképzés; egészségtudomány; sporttudomány; jogtudomány, közgazdaságtudomány, élő természettudomány képzési ágakban szerezhető szakképzettségekkel vagy
 • legalább alapfokú (BA, BSc, korábbi képzésben főiskolai) végzettség bármely egyéb képzési területen, feltéve, hogy igazoltan rendelkezik perinatális területen (például PIC-önkéntes, szülőcsoport vezető, jógaoktató stb.) szerzett legalább 3 év szakmai gyakorlattal. Ennek igazolására a perinatális tevékenységet szervező intézmény (például civil szervezet, kórház, művelődési ház, stb.) szakmai vezetőjének ajánlása szükséges.

A képzés felnőttképzési tanfolyam formájában is elérhető (Perinatális tanácsadó). Ha a jelentkező nem rendelkezik felsőfokú végzettséggel, ám van perinatális gyakorlata,  akkor azt a képzési utat választhatja. A szakirányú továbbképzés és a tanfolyam meghirdetése és oktatása párhuzamosan zajlik. A felnőttképzési tanfolyamot elvégzők tanúsítványt kapnak, míg a szakirányú továbbképzést elvégzők oklevelet szereznek.

A korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok beszámítása: A perinatális tanácsadó tanfolyamon szerzett tanúsítvány birtokában az előírt 120-ból a megfelelő 80 kredit befogadható és a képzési idő rövidül. A tanfolyami tanúsítvány meglétét kérjük, a felvételi eljárás során a jelentkezési lapon jelezze.

A jelentkezők felvételi beszélgetésen vesznek részt, ami a jelentkező érdeklődési körét, motivációját, korábbi gyakorlati tapasztalatait, illetve a szakterülettel kapcsolatos jövőbeni elképzeléseit, terveit járja körül.

A felvételi beszélgetéseket jelenléti formában fogjuk lebonyolítani. A felvételi beszélgetés pontos időpontjáról és helyszínéről személyre szóló e-mailben értesítjük.

A felvételi beszélgetések tervezett ideje: 2024. június 10.


Beküldendő dokumentumok

Minden szükséges dokumentumot elektronikus formában (szkennelt pdf dokumentumként, vagy olvasható, jó felbontású képfájlként; a szakmai önéletrajzokat akár word formátumban) kell csatolni az elektronikus jelentkezési laphoz. (A jelentkezéssel kapcsolatos információk a meghirdetési oldalon olvashatók!)

A határidő után beérkező, hiányos, valamint e-mailben, faxon vagy postai úton küldött, illetve személyesen benyújtott dokumentumokat nem áll módunkban elfogadni.

Beküldendő dokumentumok: 

 1. oklevél másolata (kivétel: perinatális tanácsadó felnőttképzési tanfolyam esetében oklevél helyett elegendő az érettségi bizonyítvány),
 2. szakmai önéletrajz,
 3. a jelentkezési díj (9000,- Ft) befizetéséről szóló bizonylat másolata,
 4. szakmai gyakorlat igazolása (végzettségtől függően).

A képzés célja

A szakirányú továbbképzés célja a már diplomával rendelkező, a születés körül tevékenykedő, valamint a felnövekvő generáció oktatásában és nevelésében részt vevő szakemberek számára igényes, magas szintű, tudományosan megalapozott perinatális képzést nyújtani. 

A perinatális tudomány holisztikus, rendszerszemléletű megközelítése egyetlen egységes – ún. transzgenerációs – folyamatként kezeli a szülés-születés időszakát a fogantatástól a következő nemzedék megszületéséig, melyben a vonatkozó szakmák interdiszciplináris együttműködése kívánatos. A képzés egységes keretben foglalkozik az egészséges (normális) élettani folyamatokkal illetve ezek kóros formáival, elakadásaival, kudarcaival. Ezzel is hangsúlyozza, hogy mindezek mögött egyetlen, egységes, természetes alapokon nyugvó folyamat rejlik. Ezzel egyúttal lehetőséget ad a szakembereknek, hogy a hagyományos képzésük rendszerint komplikációkra és patológiás formákra „kiélesített” szemléletüket az egészséges, természetes perinatális események megismerésével gazdagítsák. 


Program, tanterv

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: 

Ismeretbeli kompetenciák: 

 • rendelkezik a gyakorlatban elfogadott és alkalmazott perinatális elvek, modellek, módszerek ismeretével, 
 • képes interdiszciplináris szemléletben gondolkodni, elemezni, végrehajtani, tervezni, 
 • tájékozott a perinatális tevékenység legfontosabb etikai szempontjai terén, és ezeket egyeztetni tudja más, adott esetben ellentétes megfontolásokkal, 
 • jártas a perinatális kutatás terén alkalmazott statisztikai és adatszerzési módszerek legalapvetőbb formáiban, képes a tudományos publikációk értő feldolgozására, kritikai elemzésére. 

Szakmai kompetenciák: 

 • képes egyének, csoportok és helyzetek jellemzőinek szakszerű megítélésére, 
 • képes egy adott probléma megoldásához releváns és eredményes módszer kiválasztására, 
 • képes a rendelkezésre álló adatok alapján perinatális szempontokat is érvényesítő döntést hozni, valamint mások döntését ilyen szempontokkal támogatni, 
 • képes a perinatális tevékenység terepéül szolgáló szervezetben fellépő nehezített helyzetek értő elemzésére egyéni és csoportos szinten egyaránt, 
 • képes a perinatális ismeretek alapján eredményes kommunikáció kiépítésére az interakciós partnerre, adott esetben csoporttal, 
 • tisztában van saját emberi és szakmai kompetenciáinak határaival, 
 • képes a perinatális folyamatok transzgenerációs, rendszerszemléletű megközelítésére. 

Elvárt szakmai attitűdök: 

A perinatális tudomány holisztikus, rendszerszemléletű megközelítése egyetlen egységes – ún. transzgenerációs – folyamatként kezeli a szülés-születés időszakát a fogantatástól a következő nemzedék megszületéséig, melyben a vonatkozó szakmák interdiszciplináris együttműködése kívánatos. 

A képzés egységes szemléleti keretben foglalkozik az egészséges (normális) élettani folyamatokkal, illetve ezek kóros formáival, elakadásaival, kudarcaival. Ezzel is hangsúlyozza, hogy mindezek mögött egyetlen, egységes, természetes alapokon nyugvó folyamat rejlik. Ezzel egyúttal lehetőséget ad a szakembereknek, hogy a hagyományos képzésük rendszerint komplikációkra és patológiás formákra „kiélesített” szemléletüket az egészséges, természetes perinatális események megismerésével gazdagítsák. 

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 

Elméleti alapozó kurzusok: 

 • Magzati fejlődés élettana és lélektana, 
 • Várandósság és szülés élettana, lélektana, 
 • Az életciklus és a fejlődés krízisei, 
 • A várandósság és magzati fejlődés elakadásai, problémái, 
 • Gyász: változás, veszteség, elengedés, 
 • Gyermekágy, korai anya-gyerek kapcsolat és az első év, 
 • Apaság, 
 • Az első 3 életév kompetenciái. 

Interdiszciplináris társtudományi kurzusok: 

 • Művészet, rítusok és szimbolikus rendszerek a születés körül, 
 • Szociológiai alapismeretek: a gyermekvállalás egészség- és családszociológiai megközelítése, 
 • Fájdalom a perinatális időszakban, Születés élmény, transzgenerációs pályák, 
 • Szexualitás, termékenység, fogamzás interdiszciplináris megközelítésben, 
 • Speciális kollégium: a perinatális tudomány aktuális kérdései. 

Tudománymódszertani kurzusok: 

 • Kutatásmódszertan, statisztika, a perinatális tevékenység etikai és jogi vonatkozásai, 
 • Szakirodalom-feldolgozó szeminárium. 

Szakmai gyakorlati kurzusok: 

 • Kommunikációs alapfogalmak: alapgyakorlatok, 
 • Kommunikációs gyakorlatok: a segítő beszélgetés alapjai, 
 • Perinatális terápiás módszerek I-II., 
 • Önismereti csoport I-IV. 

Szigorlat. 

Szakdolgozati konzultáció és szakdolgozat. 

Az aktuálisan folyó képzések mintatantervei ezen az oldalon érhetők el. 

További szakmai információ kérhető: 

Varga Katalin vagy Andrek Andrea ELTE PPK Affektív Pszichológia Tanszék (varga.katalin@ppk.elte.huandrek.andrea@ppk.elte.hu vagy affektiv@ppk.elte.hu). 


Diploma után

A szakképzettség alkalmazása: 

A perinatális szaktanácsadó feladatkörét alapvégzettsége rajzolja ki és határozza meg. A szülésznő, védőnő, pszichológus, szülész-nőgyógyász orvos, korai fejlesztő, óvónő, dúla és számos további szakterületekről képzésünkre érkező szakemberek olyan holisztikus, rendszerszemléletű képzésben vesznek részt, amelyben a fogantatás, várandósság, szülés-születés, gyermekágy időszakára mint egészséges élettani, generációkon átívelő folyamatra képesek tekinteni. Ebben a szemléletben lehetőség nyílik arra, hogy az adott szakember munkája során egyetlen, egységes, természetes alapokon nyugvó folyamatként tekintsen a fejlődésre, hagyományos képzése során rendszerint komplikációkra és patológiára kiélesített szemléletét az egészséges, természetes perinatális események megismerése által munkájában gyakorlati szinten is alkalmazza.