Rekreáció- és szabadidősport-szervező

A szakirányú képzés célja, hogy a tágabb értelemben vett sportszféra különböző területein tevékenykedő, illetve a sportszférát perspektivikus területnek tekintő, más területeken dolgozó szakemberek számára biztosítsa az alapképzettségüket kiegészítő (i) sporttudományi, (ii) pszichológiai, (iii) vezetés- és szervezéstudományi, (iv) üzleti és kommunikációs, továbbá (v) jogi és igazgatási kompetenciák szervezett továbbképzés formájában történő megszerzésének lehetőségét. 

A képzést a következő tanévben nem indítjuk. A jelentkezéssel kapcsolatos friss információkért keresse honlapunkat a legközelebbi felvételi időszakban.

A képzés adatlapja

A képzés szakmai felelőse: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar
A képzés indítását engedélyező OH-határozat száma:

OH-FHF/1586-5/2009.

A képzés megnevezése:

rekreáció- és szabadidősport-szervező 

(Recreation and Leisure Sport Manager) 

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

rekreáció- és szabadidősport-szervező 

(Recreation and Leisure Sport Manager) 

Képzési terület: sporttudomány
A képzés időtartama, kreditértéke:

2 félév, 60 kredit

Tervezett munkarend: 

esti 

A képzés helyszíne: 

Budapest:1119 Budapest, Mérnök utca 35

Irányszám: 

20 < 35

(A képzés csak abban az esetben indul, ha a jelentkezések száma eléri az indításhoz szükséges minimális irányszámot.)

Költségek:

önköltséges képzés

A jelentkezési díjat és a képzés féléves önköltségének összegét a meghirdetési oldalon tesszük közzé.

 


A képzés célja

A szakirányú képzés célja, hogy a tágabb értelemben vett sportszféra különböző területein tevékenykedő, illetve a sportszférát perspektivikus területnek tekintő, más területeken dolgozó szakemberek számára biztosítsa az alapképzettségüket kiegészítő (i) sporttudományi, (ii) pszichológiai, (iii) vezetés- és szervezéstudományi, (iv) üzleti és kommunikációs, továbbá (v) jogi és igazgatási kompetenciák szervezett továbbképzés formájában történő megszerzésének lehetőségét. 

Az elsajátított ismeretek és kompetenciák birtokában a végzettek a sport különböző területein (sportszervezetekben, az állami és önkormányzati sportirányítás, sportigazgatás szervezeteiben, a sportban érdekelt kereskedelmi, szolgáltató és média vállalatoknál) képesek eredményes önálló szervezői feladatok ellátására. A képzés célja olyan háttértudás biztosítása és olyan személyes kompetenciák fejlesztése, amelyek birtokában a végzettek a tanultak alkalmazásával képesek a fenti területeken gyakorlati feladatvégzésre és problémamegoldásra akár egyszemélyi vezetői szerepben, akár csoportok tagjaiként dolgozva. 


Felvételi követelmények

A felvétel feltételei: 

A sporttudomány, pedagógusképzés, jogi és igazgatási, gazdaságtudományok képzési területen vagy a bölcsészettudomány képzési terület pedagógia és pszichológia képzési ágban alapképzésben szerzett vagy ezeknek megfeleltethető felsőfokú végzettség és szakképzettség. 

Meghirdetési információk: 

A szakirányú továbbképzéseket a www.felvi.hu oldalon és a kar felvételi meghirdetéseket tartalmazó oldalán is közzétesszük a keresztféléves, általános és pótfelvételi eljárás időzítésének megfelelően. 


Program, tanterv

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: 

A végzettek rendelkeznek az alábbi ismeretekkel: 

 • a rekreáció- és szabadidősport-szervezés társadalmi összefüggései, elméleti és gyakorlati problémái, különös tekintettel a sport megváltozott társadalmi funkciójára; 
 • pszichológiai alap- és szakismeretek, különös tekintettel a szervezetek működésének pszichológiai jelenségeire, illetve a sportszervezetek működését befolyásoló pszichológiai tényezőkre; 
 • vezetés és szervezéstudományi ismeretek, különös tekintettel a különböző szintű menedzsment funkciókat támogató vezetési és szervezési sajátosságokra; 
 • üzleti és kommunikációs ismeretek, különös tekintettel a sport finanszírozására, a sport gazdaságtanára, a sportszervezetek gazdálkodására és adózására; 
 • jogi és igazgatási ismeretek, különös tekintettel a sportszervezetek jogi és igazgatási problémáira, illetve a sportszervezetek és a sportvállalkozások működésének jogi környezetére. 

A végzettek az elsajátított ismeretek alkalmazásával a gyakorlatban képesek: 

 • megérteni saját sportszervezetük, vállalkozásuk működését és a sport társadalmi szintű, rendszerszintű jelenségeinek működését; 
 • felismerni az általuk vezetett szervezet esetleges működési zavarainak mozgatórugóit, az elvárt teljesítmény elérése útjában álló akadályokat; 
 • kiválasztani a szervezet erőforrásainak mozgósításához a legmegfelelőbb eszközöket; 
 • a sportszervezet / sportvállalkozás szintjén jelentkező menedzsment feladatok változatos formáinak a gyakorlati ellátására; 
 • a sportban az egyéni, az intézményi és a rendszerszinten megjelenő problémák megértésére, elemzésére és az ezek megoldását szolgáló javaslatok megfogalmazására, alternatívák kidolgozására; 
 • csoporthelyzetben végzett problémamegoldásra változatos problémahelyzetekben a szervezeti folyamatok átlátására, a dinamikus, komplex rendszerekben történő gondolkodásra, ezek révén képesek stratégia alkotásra, stratégiai irányításra; 
 • a sport területét érintő kutató- és fejlesztő munkára, innovációs folyamatok menedzselésére; 
 • a sport különböző területein szakmai tanácsadásra, döntések előkészítésére a sport területén a szakmai és tágabb társadalmi nyilvánosság különböző szereplőivel való kommunikációra és médiaszereplésre; 
 • a sportot érintő nemzetközi folyamatok átlátására és nemzetközi együttműködések szervezésére. 

A végzettek rendelkeznek az alábbi szakmai attitűdökkel: 

 • fejlett szociális kompetenciák, jó együttműködési és kommunikációs képességek, empátia, általában a vezetéshez és a szervezetekben történő munkavégzéshez szükséges általános személyes képességek; 
 • kezdeményezőkészség, személyes felelősségvállalás, kockázatvállalási hajlandóság; 
 • komplex problémamegoldó képesség, magas szintű problémaelemző és döntési képesség; 
 • kritikai attitűd és önálló szakmai álláspont kialakításának képessége; 
 • nyitottság a szakterület fejlődését meghatározó új szakmai eredmények iránt; 
 • kreativitás, nyitottság, rugalmasság; 
 • elkötelezettség és igény a hatékony gazdálkodás, a teljesítmény, az eredményesség és a minőség iránt; 
 • az értékek iránti érzékenység, értékek alkotására és megőrzésére való képesség; 
 • tanulási készség, információfeldolgozási képesség, a folyamatos szakmai önfejlődéshez szükséges pozitív hozzáállás, széleskörű szakmai műveltségre törekvés; 
 • alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat után vezetői feladatok ellátására. 

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 

 • sporttudományi ismeretek, 
 • pszichológiai ismeretek, 
 • vezetés és szervezéstudományi ismeretek, 
 • üzleti és kommunikációs ismeretek, 
 • jogi és igazgatási ismeretek, 
 • szakdolgozat. 

Az aktuálisan folyó képzések mintatantervei ezen az oldalon érhetők el. 


Diploma után

A szakképzettség alkalmazása: 

A rekreáció- és szabadidősport szervező képes szervezői, szakértői feladatok betöltésére a szabadidősportot kínáló helyszínek tekintetében. Elhelyezkedhet a sport, kifejezetten a szabadidősport célú állami, civil, illetve profitorientált szervezeteknél. 


2023.04.03.