Szervezet- és vezetőfejlesztő és munkapszichológiai szakpszichológia

A szakirányú továbbképzés célja pszichológusok módszeres felkészítése arra, hogy a munkahelyeken, szervezetekben felmerülő, vagy vezetői magatartással kapcsolatos problémák megelőzéséhez, megoldásához, a sikeres működés hosszú távú fenntartásához gyakorlati pszichológiai támogatást nyújtsanak akár a hozzájuk forduló klienseknek, akár azoknak a piaci, állami vagy civil szervezeteknek, ahol pszichológusként tevékenykednek.

A jelentkezéssel kapcsolatos friss információkért keresse honlapunkat a legközelebbi felvételi időszakban.

A képzés adatlapja

A képzés szakmai felelőse: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar
A képzés indítását engedélyező OH-határozat száma:

NYF/1424-3/2021.

A képzés megnevezése:

szervezet- és vezetőfejlesztő és munkapszichológiai szakpszichológia

 (Work, Organisational and Leadership Development Psychology)

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

szervezet- és vezetőfejlesztő és munkapszichológiai szakpszichológus

(Work, Organisational and Leadership Development Psychologist)

Képzési terület: bölcsészettudomány
A képzés időtartama, kreditértéke: 4 félév, 120 kredit 

Tervezett munkarend/képzési napok: 

esti (hetente péntek délután és szombaton)

A képzés helyszíne: 

Budapest (ELTE PPK 1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27.)

Irányszám: 

15 < 40

(A képzés csak abban az esetben indul, ha a jelentkezések száma eléri az indításhoz szükséges minimális irányszámot.)

Költségek:

a képzés önköltséges

A jelentkezési díjat és a képzés féléves önköltségének összegét a meghirdetési oldalon tesszük közzé.

 


A képzés célja

A szakirányú továbbképzés célja pszichológusok módszeres felkészítése arra, hogy a pszichológia lehetőségeire támaszkodva a munkahelyeken, szervezetekben felmerülő, vagy vezetői magatartással kapcsolatos problémák megelőzéséhez, megoldásához, a sikeres működés hosszú távú fenntartásához gyakorlati pszichológiai támogatást nyújtsanak akár a hozzájuk forduló klienseknek, akár azoknak a piaci, állami vagy civil szervezeteknek, ahol pszichológusként tevékenykednek.

A képzés során a résztvevők szisztematikus áttekintést kapnak a szervezetek működésének pszichológiai hátteréről, a személyzeti, munkaszervezési és a vezetéspszichológiai és fejlesztési modellekről, evidence-based elméletekről. Megismerik azokat az etikai és munkajogi kérdéseket, melyek a munka- és szervezetpszichológusi, valamint a szervezet- és vezetőfejlesztői tevékenység hátterében merülnek fel. A képzés az egyént fókuszba helyezve biztosít szakmai önismeretet, szakmai szocializációt, nyújt módszertani technikákat, melyek a szakképzés elvégzése után képessé teszi a hallgatókat a szakma sokoldalú és színvonalas gyakorlására, a tanácsadói szerep hatékony és eredményes betöltésére.

A képzés megalapozza a munkapszichológiai (mint munkakörnyezet, munkatér, munkafolyamatok, munkahelyi ergonómia és egészségpszichológia, munkahelyi mentálhigiéné és rehabilitáció), szervezetpszichológiai (mint egészséges 21. századi szervezet, szervezeti változások, szervezeti sikeresség, szervezetfejlesztés), személyzeti pszichológiai (mint stratégiai személyzeti tervezés, alkalmasságvizsgálat és személyzeti értékelés) tevékenység, és a vezetőfejlesztés (mint átalakító vezetés, vezetői támogatás és coaching) terén alkalmazandó tudást, részleteiben tárgyalja az egészséges szervezeti működéseket, az egyéni, csoportos és szervezeti szintű társas dinamikákat, majd a munkaegészség, munka- és szervezetpszichológia, vezetéspszichológia, valamint a személyzeti pszichológia terén, modulok keretében speciálisabb kérdéskörökben biztosít elmélyülést. Áttekintés ad arról, hogyan segíthet a pszichológus a szervezetek mentális jóllétében, változásmenedzsmentjében, munkatervezésében, személyzeti tervezésében, általában az eredményes és hatékony működésében.

A képzés gyakorlatorientált és sok saját élmény jellegű elemet tartalmaz. A résztvevők a képzés során megismerik saját szakmai lehetőségeiket és a szerepeik határait. Támogatást kapnak abban, hogy szakmai munkájuk során a lehető leghatékonyabban tudják a munka- és szervezetpszichológia, valamint a személyzeti pszichológia és vezetéspszichológia elveit érvényesíteni és összehangolni a dolgozó emberek pszichológiai jóllétével. A képzés részét képezi egy terepgyakorlat és egy esetvezetés, melyeket módszerspecifikus gyakorlatok alapoznak meg. A résztvevők az egyes kurzusokhoz kapcsolódóan a képzés egésze alatt betekintést nyerhetnek és aktívan be is kapcsolódhatnak olyan szakértői projektekbe, melyekben a tudományterület gyakorlói (gyakorló szervezetfejlesztők, HR szakemberek, környezetpszichológusok, coachok) dolgoznak együtt szervezetfejlesztési célok elérése érdekében.

A továbbképzés képzési és kimeneti követelményei a EuroPsy diploma követelményeihez igazodnak, melyet az ENOP (European Network of Organisational and Work Psychologists) és az EAWOP (European Association of Work and Organisational Psychology) egyaránt elfogad a szakma nemzetközi gyakorlásához szükséges tanúsítványként. Ekképp biztosít a képzés szükséges számú oktatási kreditet a munkapszichológia, a szervezetpszichológia és a személyzeti pszichológia terén. A szervezet- és vezetőfejlesztő modul révén egyúttal az ICF (International Coach Federation) követelményeknek is megfelelő tudást, készséget, képességet biztosít a szakirányú továbbképzés.


Felvételi követelmények

A felvétel feltétele pszichológia mesterképzési szakon szerzett diploma vagy korábban egységes öt éves egyetemi szintű pszichológus képzésben szerzett diploma.

A jelentkezők felvételi beszélgetésen vesznek részt, ami a jelentkező érdeklődési körét, motivációját, korábbi gyakorlati tapasztalatait, illetve a szakterülettel kapcsolatos jövőbeni elképzeléseit, terveit járja körül. A beküldendő dokumentumokon túl lehet hozni szakmai anyagokat az elbeszélgetésre.

 


Program, tanterv

 A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek

Tudás:

 • szervezetfejlesztési, vezetőfejlesztési és egészségfejlesztési modellek ismerete és programok kidolgozása, munkahelyi pszichoszociális kockázatokról való tudás, és ezek értő csökkentéséhez szükséges intervenciók ismerete,
 • kurrens és evidence-based szervezeti elméletek, paradigmák, megközelítések széleskörű ismerete,
 • szervezetek felépítésének, működésének, kultúrájának ismerete, elemzésük, diagnózisok, értékelések és fejlesztések, változásmenedzsment kapcsán nélkülözhetetlen szakszerű és kurrens tudás,
 • a szervezetek, egyének, csoportok munkahelyi fejlődési folyamatának és a fejlődés dinamikájának ismerete,
 • az emberierőforrás-gazdálkodás rendszerének ismerete, stratégiai szintű tervezése, munkaszervezési kérdések ismerete,
 • vezetők és alkalmazottak értékelésében és képzésében, fejlesztésében, támogatásában, coachingban ismert alapvető modellek ismerete, a kiválasztás, alkalmasságvizsgálat, szocializáció, valamint a teljesítményértékelés, a képzés és a fejlesztés gyakorlati megvalósításához szükséges tudás ismerete,
 • speciális csoportok esetében felmerülő kérdésekben rehabilitációs, foglalkozás-egészségügyi, munkavédelmi feladatok ismerete,
 • külső szolgáltatók szerepeinek, feladatainak, valamint a szakmaközi együttműködések lehetőségeinek és kereteinek ismerete,
 • gazdasági és szervezeti, vezetői döntésekkel kapcsolatos ismeretek,
 • munkajogi ismeretek és munkahelyi érdekvédelmi ismeretek,
 • munkahelyi környezeti és ergonómiai ismeretek,
 • a szervezet- és vezetőfejlesztő és munkapszichológiai szakpszichológus kompetenciáinak, szerephatárainak ismerete, etikai szempontok, kérdések ismerete,
 • szervezet- és vezetőfejlesztő és munkapszichológiai szakpszichológus lehetséges szakmai partnerei, együttműködési lehetőségei,
 • a szervezet- és vezetőfejlesztő és munkapszichológiai szakpszichológus pszichés egyensúlyát veszélyeztető körülmények és azok hatásának prevenciós lehetőségeiről való tudás.

Képesség:

 • munkája során képes megfelelő módszerekkel adekvát információk gyűjtésére a szervezetek működésével kapcsolatos pszichológia problémák, tevékenységek érintettjeik szükségleteiről; ennek ismeretében képes elfogadható és megvalósítható célok kitűzésére, megfelelő intervenciós lehetőségek kidolgozására és végrehajtására,
 • képes a hatékony prevencióra és intervencióra a szervezetekben, munkahelyeken egyéni, csoportos és szervezeti szinten egyaránt,
 • rendelkezik problémafeltáró és -elemző készséggel, rendszerszemléletű látásmóddal és szintetizáló képességgel,
 • képes a beavatkozások tágabb rendszerben való szemlélésére, szemléltetésére és prezentálására,
 • képes a pszichoedukációra,
 • kommunikációja világos és egyértelmű, pszichológiai véleményt tud készíteni adott formai és tartalmi szempontok alapján,
 • képes olyan pszichológiai tevékenységek megtervezésére és végrehajtására, melyek a szervezetek hatékonyságának és eredményességének, a beosztottak jóllétét is figyelembe vevő céljait szolgálják,
 • képes a szervezeti változások, működési problémák által okozott negatív pszichés reakciók csökkentésére, kezelésére, képes a hatékony konfliktuskezelésre,
 • érett az empátiás készsége, nyitott, rugalmas, és alkalmazkodókészség jellemzi,
 • képes az érzelmek és impulzusok megfelelő kontrolljára,
 • jó kommunikációs készség és tárgyalási készség jellemzi,
 • képes az önreflexióra, felismeri saját kompetenciahatárait, képes az érintettek motiválására és szükség esetén tovább irányítására megfelelő szakemberhez, illetve intézményekkel, társ-szakmák képviselőivel való együttműködésre.

  Attitűd:

 • elkötelezettség a pszichológiai ismereteknek a munka-, és szervezetpszichológiával, vezetőfejlesztéssel kapcsolatos felhasználása mellett,
 • előítéletmentes, segítőkész viszonyulás a szervezetek, munkahelyek összes munkavállalójához, függetlenül az adott problémában betöltött szerepétől, beosztásától, különös tekintettel az egyéni és a csoportos speciális szükségletekre,
 • nyitottság és tisztelet a különböző specializációjú szakember-társak tudása iránt, a szervezetek szakembereinek, vezetőinek, beosztottjainak tudása iránt,
 • együttműködő attitűd a multiprofesszionális teamek tagjai és tapasztalati szakértők iránt,
 • az együttműködési készség fejlesztése különböző szakemberekkel, tapasztalati szakértőkkel, társ-szakmák képviselőivel,
 • a kapcsolatteremtő készség fejlesztése,
 • igénye van a munka-, szervezet és vezetőfejlesztő szakpszichológiával kapcsolatos szakirodalmi szövegek önálló feldolgozására, elemzésére, előadására,
 • reflektíven gondolkodik saját szervezet- és vezetőfejlesztő és munkapszichológiai szakpszichológusi tevékenységéről, és felhasználja azt tevékenysége fejlesztéséhez,
 • az önreflexió készségének fejlesztése.

Autonómia és felelősség:

 • felismeri azokat a lehetőségeket, ahol a szervezet- és vezetőfejlesztő és munkapszichológiai szakpszichológus a szakpszichológiai tudását, képességeit hasznosítani tudja oly módon, hogy az egyszerre szolgálja a szervezetek céljainak és a szervezet tagjai életminőségének javulását, és autonóm módon kezdeményezéseket indít e lehetőségek kihasználása érdekében,
 • szervezet, munkahelyi vonatkozású lelki problémák esetében felismeri, hogy mikor járhat el saját kompetenciahatárain belül, és mikor kell más szakembert is bevonnia a fennálló problémák megoldásába,
 • pszichológusi munkáját a pszichológia bármely szakterületén úgy végzi, hogy az emberek szervezeteken belüli életminőségének javítása mellett figyelembe veszi a szervezetek, munkahelyek értékeit is,
 • a munka-, szervezet és vezetőfejlesztő szakpszichológiával kapcsolatos etikai elveket mindenkor szem előtt tartja.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök

 • Elméleti ismeretek (előadások): munka-, szervezet- és vezetéspszichológia, stratégiai emberierőforrás-gazdálkodás, munkahelyi egészségpszichológia, munkahelyi környezetpszichológia és ergonómia, munkahelyi szociálpszichológia, társtudományi ismeretek
 • Gyakorlati ismeretek (szemináriumok): szervezetdiagnosztikai és fejlesztési módszertanok, vezetői tanácsadás és coaching, emberi erőforrás értékelése és fejlesztése, munkahelyi egészségfejlesztés, munkahelyi környezetpszichológia és ergonómia, szervezeti kommunikáció, szakmai önismeret, szakterületek közötti együttműködés
 • Szakmai gyakorlat                                                                                                                
 • Szabadon választható tárgyak

Az aktuálisan folyó képzések mintatantervei ezen az oldalon érhetők el.


Diploma után

Alkalmazási területek:

 • A szervezet- és vezetőfejlesztő és munkapszichológiai szakpszichológust végzettsége képessé teszi pszichológiai feladatok önálló ellátására szervezetek emberi erőforrás fejlesztéséért felelős szervezeti egységeiben, szervezeti és vezetési tanácsadó cégeknél, valamint olyan ágazati (egészségügyi, fegyveres testületek, közlekedési stb.) intézményekben, amelyekben munka- és szervezetpszichológiai, valamint szervezet- és vezetőfejlesztő tevékenység folyik.
 • A szervezet- és vezetőfejlesztő és munkapszichológiai szakpszichológus szaktudása alkalmazható továbbá speciális képzések megtartására, felsőoktatásban a munka- és szervezet- és vezetéspszichológiai ismeretek oktatására, gyakorlatvezetői, szupervizori feladatok ellátására.
 • A szervezet- és vezetőfejlesztő és munkapszichológiai szakpszichológus alkalmas vezetői feladatok ellátására a munka világában az alábbi területeken:
  - emberi erőforrás fejlesztéséért felelős szervezeti egységek,
  - pszichológiai labor, alkalmasságvizsgálati központok, vállalkozások,
  - képző, fejlesztő központok, coaching tevékenységet folytató központok, vállalkozások,
  - munkavédelemmel, munkahelyi egészségfejlesztéssel, ergonómiával foglalkozó központok, vállalkozások,
  - szervezetfejlesztéssel foglalkozó központok, vállalkozások.
 • A szervezet- és vezetőfejlesztő és munkapszichológiai szakpszichológus szaktudása alkalmazható a szociálpszichológia területén szervezetek mint politikai rendszerek fejlesztésében, szervezeti kultúrák elemzésében, kultúrák átalakulásának a támogatásában, (merőleges, támogató, ellen-) kultúrák, szubkultúrák viszonyának a rendezésében, csoportok, vezető és csoport együttműködésének a fejlesztésében, szervezeti értékrendszerek, szervezeten belüli attitűdök, vélekedésének a megismerésében és alakításában.
 • Tudása, készsége, képessége alkalmazható továbbá a környezetpszichológiában a környezeti kérdéseket is érintő szervezetfejlesztési folyamatok támogatásában, az ember–természet-kapcsolat hatásaira is építő csapatépítési folyamatok, a cégek társadalmi felelősségvállalási programjai részeként környezeti kérdéseket érintő pszichoedukációs folyamatok támogatásában, ergonómiai jellegű fejlesztésekben.
 • Az óvoda- és iskolapszichológia területén az intézmény szocializációs, vezetőfejlesztési, csoportfejlesztési, pályaorientációs tevékenységének pszichológiai támogatásában, a szervezetműködési kérdésekkel kapcsolatban megjelenő problémák, társas konfliktusok kezelésében való közreműködésben van fontos szerepe a szakképzett pszichológusnak.
 • A kognitív pszichológiában az ember-gép és ember-munkakörnyezet, ember-számítógép (MI) interakciójának, a használhatóság javításában hasznosulhat a megszerzett tudása, képessége, készsége.
 • A klinikai és egészségpszichológia területén a vezetők és beosztottak jóllétének, pszichés, mentális értelemben vett egészséges működésének támogatásában, a szervezet egészséges működésének támogatásában képes értékes tudást képviselni.
 • A jövő vállalatának munkahelyi és szervezeti kérdéseivel kapcsolatos társadalmi szemléletformáló, pszichoedukációs programok pszichológiai támogatásában képes hatékonyan részt venni.

A szervezet- és vezetőfejlesztő és munkapszichológiai szakpszichológus által használt eljárások között kiemelendő

 • a munkaszervezéssel, a személyzeti kérdésekkel, szervezet és vezetője működésével kapcsolatos pszichológiai problémák, magánéleti, munkahelyi konfliktusok esetén fejlődésközpontú egyéni és csoportos, szervezeti szintű tanácsadás, a munka-magánélet egyensúlyát támogató pozitív életmódváltás támogatása, a munkamotiváció kialakítása, a kihívást nyújtó, de biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése, a flow élmény munkahelyi feltételeinek megalapozása,
 • participatív tervezés, multidiszciplináris csapatmunka szervezeti hatékonyságot érintő kérdésekkel kapcsolatban,
 • tréningek, programok, workshopok tartása a munka- és szervezetpszichológiával, valamint a szervezet- és vezetőfejlesztéssel összefüggő pszichológiai témákban,
 • munkaszervezéssel, egyéni és csoportos munkavégzéssel, vezetői működéssel kapcsolatos szervezeti innovációk, pszichoedukációs intervenciók hatásvizsgálata.

2021.11.08.