Átvétel

Tanulmányi ügyek - Átvétel

Tisztelt Érdeklődő!

Az átvétel feltételeit a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján a fogadó intézmény határozza meg, így intézményenként, egyes intézményekben akár karonként vagy szakonként eltérő rendelkezések vonatkozhatnak rá. Az alábbiakban az ELTE PPK képzéseire vonatkozó szabályokat találja.

Az utoljára 2016-ban indult, tanári mesterszakra vonatkozó átvételről a Tanárképzési és Tanár-továbbképzési Tanács által elfogadott eljárásrend rendelkezik, a kar többi képzésére az alábbi egységes szabályok alkalmazandók.

A kar képzései esetében átvételre csak a kérelmezővel szemben állított alábbi feltételeknek való együttes megfelelés esetén kerülhet sor a Hallgatói követelményrendszer alapján:

34. §

(1) A más felsőoktatási intézményben már hallgatói jogviszonnyal rendelkező személy azon kar dékánjához intézett kérelemben kérheti átvételét az Egyetemre, amelyik kar ellátja az érintett szak(pár) alapkarának funkcióját.
(2) A kérelmező – a képzési és létszámkapacitásokra is figyelemmel – abban az esetben vehető át,
a) egy lezárt félévet követően, amennyiben a kérelemmel érintett képzést gondozó karra vonatkozó különös részi rendelkezésekben meghatározott átvételi feltételeknek megfelel;
b) alapképzési és osztatlan szak kivételével a beiratkozás félévében, ha a másik felsőoktatási intézményben teljesített felvételi eredményei alapján felvételének évében az Egyetem kérelemmel érintett képzésére felvételt nyert volna, és ezt a kérelemmel érintett képzést gondozó karra vonatkozó különös részi rendelkezések lehetővé teszik;
c) alapképzési és osztatlan szakon akkor, ha az előző intézményben legalább 30 kreditet szerzett;
d) ha a hallgatói jogviszonya elbocsátás vagy fegyelmi úton való kizárás miatt nem szűnt meg, illetőleg vele szemben az elbocsátás vagy kizárás feltételei nem állnak fenn;
e) ha az átadó intézményben az adott szakon folytatott tanulmányaival nem haladta meg a képzési és kimeneti követelményben meghatározott képzési időt.
Az átvételt kérelmező hallgató számára felvételi, alkalmassági, illetve különbözeti vizsga írható elő. A vizsgát a (4) bekezdés szerinti döntési határidőt megelőzően kell teljesíteni.
(3) Az átvételi kérelmek elbírálása tárgyában első fokon a dékán vagy a dékán jogkörében az oktatási dékánhelyettes jár el. A dékán döntésének előkészítéséhez az átvételi kérelmet a kari tanulmányi bizottság és/vagy más kari fórum – különösen a kreditátviteli bizottság, a szakfelelős – véleményezheti.
(4) Az átvételi kérelmek benyújtásának jogvesztő határideje a (2) bekezdés a) pontja esetén július 1., illetőleg január 20., a (2) bekezdés b) pontja esetén a félév regisztrációs időszakának vége. A kérelmet mellékleteivel együtt az illetékes kari TH-ba kell benyújtani az érintett képzési helyen. Hiánypótlásra a kar által meghatározott határidővel van lehetőség, annak figyelembevételével, hogy az átvételi kérelemre a határozatot a (2) bekezdés a) pontja esetén a regisztrációs időszak végéig, a (2) bekezdés b) pontja esetén legkésőbb szeptember 14-ig illetve február 14-ig kell meghozni.
(5) A hallgatónak a következő dokumentumokat kell csatolnia az átvételi kérelemhez:
a) igazolást az érvényes hallgatói jogviszonyáról,
b) hitelesített kreditigazolást az elvégzett tanulmányairól, ennek hiányában teljesítésigazolást és a teljesített tárgyak hitelesített leírását,
c) azon okmányok másolatát, amelyeket a felvételihez be kellett nyújtania (pl.érettségi bizonyítvány, oklevél, nyelvvizsga-bizonyítvány).
(6) Átvétel esetén a hallgató hallgatói jogviszonya a korábbi felsőoktatási intézménnyel megszűnik. Az átvételről hozott határozatban rendelkezni kell arról, hogy az átvett hallgató mely képzésen, – ilyen képzési elem esetén – melyik szakirányon/specializáción/műveltségi területen, milyen munkarendben és finanszírozási formában folytathatja a tanulmányait. Az átvételi határozatot elektronikus úton, valamint postai úton vagy személyes átvétellel is kézbesíteni kell a hallgatónak.


404. §

(1) A 34. § szerinti – magyarországi felsőoktatási intézményből történő – átvételre, továbbá a külföldi felsőoktatási intézményből a magyar képzési nyelvű képzésre csak az alábbi feltételeknek való együttes megfelelés esetén kerülhet sor:
a) azonos szakon folytatott tanulmányok, ideértve a szak munkarendjét, képzési nyelvének egyezését is, (a hallgatói jogviszonya a kérelem benyújtásakor is fönnáll)
b) legalább két, mesterképzési szak esetében legalább egy sikeresen lezárt félév,
c) a hallgató minden korábbi félévében legalább 23 kreditet és legalább 4,00-es súlyozott tanulmányi átlagot teljesített,
d) a másik felsőoktatási intézményben teljesített felvételi eredményei alapján felvételének évében felvételt nyerhetett volna a PPK azonos szakjára/munkarendjére,
e) a szakfelelős igazolja, hogy a hallgató fogadására a szak rendelkezik a szükséges kapacitással.

A külföldi felsőoktatási intézményből való átvétel feltételeit az adott intézmény sajátosságaira figyelemmel, a magyar nyelvű képzésnek megfeleltetve kell vizsgálni.
(1a) A központi felsőoktatási felvételi eljáráson kívüli, nemzetközi közös képzésekre és a külföldi állampolgárok számára hirdetett, idegen nyelven folyó képzésekre más intézmény hallgatója csak az adott képzés felvételi követelményeiben meghatározottaknak való megfelelés esetén vehető át.
(2) Mentesülhet
a) az (1) bekezdésben meghatározott feltételek alól az élsportoló hallgató,
b) az (1) bekezdés c) pontban meghatározott követelmény teljesítésének feltétele alól a speciális szükségletű, továbbá az egyetemen belül képzési helyszín változását kérő hallgató.
(3) A megfelelő indoklást tartalmazó átvételi kérelmet a TH-ba kell benyújtani, az őszi félévre vonatkozó kérelmet július 25-ig, a tavaszi félévre vonatkozó kérelmet január 15-ig. A később beérkező kérelmet csak az adott félévet követő félévre lehet elfogadni.
(4) Karon belüli képzésváltás – a jelen szabályzatban foglaltakon túl – a következő esetekben lehetséges:
a) szakirányú továbbképzések között,
b) egészségügyi alkalmasság megváltozása esetén történő szakváltás.
(5) Azon a szakon, ahol a hallgató a szakirányra nyer felvételt, a szakirányváltásra az átvétel szabályait kell alkalmazni.

Az átvételi kérelemhez a következő dokumentumokat kell csatolni:

 • hallgatói jogviszony-igazolás az érvényes hallgatói jogviszonyról,
 • igazolás arról, hogy a másik felsőoktatási intézményben nem állnak fenn az elbocsátás feltételei a kérelmezővel szemben,
 • a tanulmányi eredmények igazolása (leckekönyv hitelesített másolata, vagy a tanulmányi rendszerből nyomtatott, hitelesített teljesítésigazolás/leckekönyvkivonat/törzslapkivonat),
 • a másik felsőoktatási intézmény adott képzésére vonatkozó mintatanterv/tanegységlista,
 • a kérelmező által teljesített tanegységek leírása/tematikája,
 • a másik felsőoktatási intézménytől kapott felvételi határozat hiteles másolata vagy az adott felvételi eljárásban az Oktatási Hivatal által meghozott besorolási döntés hiteles másolata,
 • azon okmányok másolata, amelyeket a kérelmezőnek a felvételi eljárás során a jelentkezéséhez le kellett leadnia (pl.: érettségi bizonyítvány, oklevél, nyelvvizsga-bizonyítvány),
 • az átvételi kérelem benyújtásának eljárási díjáról szóló igazolás, melyet banki átutalással kell teljesíteni az alábbi paraméterek alapján, majd az átutalás megtörténtének igazolását mellékelni kell a kérelemhez, a díj eljárási költség, a kérelem benyújtásának feltétele, egyszeri díj, vissza nem igényelhető
  • kedvezményezett neve: Eötvös Loránd Tudományegyetem
  • a kedvezményezett bankszámlaszáma: 10032000-01426201-00000000
  • közlemény: B11101/16 + átjelentkező neve
  • összeg: 8000 Ft


Az átvételi engedélynek a kérelmezővel szemben támasztott kritériumokon felül intézményi feltétele, hogy a karon az adott szakterületnek legyen kapacitása az átjelentkező hallgató oktatására. Ezen feltétel meglétének igazolását a kérelem ügyintézése során a PPK Tanulmányi Hivatala kéri meg az illetékestől.

FIGYELEM!
Mielőtt átvételi kérelmét beadja, fontolja meg ezeket a szempontokat is:

 • Átvétel esetén a kreditátviteli eljárásban teljesítettként elismert kurzusok együttes kreditértéke alapesetben nem lehet több az adott szakon meghatározott, a diploma megszerzéséhez szükséges összkreditérték 50%-nál, de a hallgató az adott képzésben a végbizonyítvány megszerzéséhez az Egyetemen legalább a képzés kreditértékének harmadát mindenképpen köteles teljesíteni.
 • A különböző felsőoktatási intézmények ugyanazon szakon eltérő mintatanterveket állítanak össze, vagyis a képzési tartalmakat eltérő ütemezéssel osztják szét a hallgató képzési idejében (ajánlott félévek), az egyes tárgyak felvételének más előfeltételeket is megadhatnak. Átvétel esetén a már teljesített tárgyak nem biztos, hogy pontosan illeszkednek a fogadó intézmény mintatantervébe, így a képzési idő az intézményváltás következtében megnőhet.
2023.08.21.