Átvétel

Tanulmányi ügyek - Átvétel

Tisztelt Érdeklődő!

Az átvétel feltételeit a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján a fogadó intézmény határozza meg, így intézményenként, egyes intézményekben akár karonként vagy szakonként eltérő rendelkezések vonatkozhatnak rá. Az alábbiakban az ELTE PPK képzéseire vonatkozó szabályokat találja.

Az utoljára 2016-ban indult, tanári mesterszakra vonatkozó átvételről a Tanárképzési és Tanár-továbbképzési Tanács által elfogadott eljárásrend rendelkezik, a kar többi képzésére az alábbi egységes szabályok alkalmazandók.

Az őszi félévre vonatkozó kérelmeknek július 25-ig, a tavaszi félévre vonatkozó kérelmeknek pedig január 15-ig kell beérkezniük a PPK Tanulmányi Hivatalába.

A kar képzései esetében átvételre csak a kérelmezővel szemben állított alábbi feltételeknek való együttes megfelelés esetén kerülhet sor:

A kérelmező

 • hallgatói jogviszonya a kérelem beadásakor is fennáll egy másik felsőoktatási intézménnyel,
 • jelenleg a megjelölttel azonos szakon folytat tanulmányokat,
 • rendelkezik legalább 2 sikeresen lezárt félévvel,
 • minden lezárt félévében legalább 23 kreditet és legalább 4,00-es hagyományos tanulmányi átlagot teljesített,
 • a másik felsőoktatási intézményben teljesített felvételi eredményei alapján felvételének évében felvételt nyerhetett volna a PPK azonos szakjára/tagozatára.


A kérelmezővel szemben

 • a másik felsőoktatási intézményben nem állhatnak fenn a másik intézmény szabályzata szerinti kötelező elbocsátás feltételei.


Az átvételi kérelemhez a következő dokumentumokat kell csatolni:

 • hallgatói jogviszony-igazolás az érvényes hallgatói jogviszonyról,
 • igazolás arról, hogy a másik felsőoktatási intézményben nem állnak fenn az elbocsátás feltételei a kérelmezővel szemben,
 • a tanulmányi eredmények igazolása (leckekönyv hitelesített másolata, vagy a tanulmányi rendszerből nyomtatott, hitelesített teljesítésigazolás/leckekönyvkivonat/törzslapkivonat),
 • a másik felsőoktatási intézmény adott képzésére vonatkozó mintatanterv/tanegységlista,
 • a kérelmező által teljesített tanegységek leírása/tematikája,
 • a másik felsőoktatási intézménytől kapott felvételi határozat hiteles másolata vagy az adott felvételi eljárásban az Oktatási Hivatal által meghozott besorolási döntés hiteles másolata,
 • azon okmányok másolata, amelyeket a kérelmezőnek a felvételi eljárás során a jelentkezéséhez le kellett leadnia (pl.: érettségi bizonyítvány, oklevél, nyelvvizsga-bizonyítvány).


Az átvételi engedélynek a kérelmezővel szemben támasztott kritériumokon felül intézményi feltétele, hogy a karon az adott szakterületnek legyen kapacitása az átjelentkező hallgató oktatására. Ezen feltétel meglétének igazolását a kérelem ügyintézése során a PPK Tanulmányi Hivatala kéri meg az illetékestől.

FIGYELEM!
Mielőtt átvételi kérelmét beadja, fontolja meg ezeket a szempontokat is:

 • Átvétel esetén a kreditátviteli eljárásban teljesítettként elismert kurzusok együttes kreditértéke alapesetben nem lehet több az adott szakon meghatározott, a diploma megszerzéséhez szükséges összkreditérték 50%-nál, de a hallgató az adott képzésben a végbizonyítvány megszerzéséhez az Egyetemen legalább a képzés kreditértékének harmadát mindenképpen köteles teljesíteni.
 • A különböző felsőoktatási intézmények ugyanazon szakon eltérő mintatanterveket állítanak össze, vagyis a képzési tartalmakat eltérő ütemezéssel osztják szét a hallgató képzési idejében (ajánlott félévek), az egyes tárgyak felvételének más előfeltételeket is megadhatnak. Átvétel esetén a már teljesített tárgyak nem biztos, hogy pontosan illeszkednek a fogadó intézmény mintatantervébe, így a képzési idő az intézményváltás következtében megnőhet.
2018.06.01.