Kutatás - Doktori fokozatszerzési eljárás

az ELTE PPK doktori iskoláiban 2016 szeptembere előtt 3 éves doktori képzést megkezdő, abszolvált doktoranduszok számára

A 2013-as Egyetemi doktori szabályzat alapján

Doktori fokozatszerzési eljárásra szeptember 1. és május 31. között lehet jelentkezni. A doktorjelölti jogviszony két naptári évig tart. A jelentkezés Pedagógiai és Pszichológiai Doktori Tanács általi elfogadásának napjától számított két naptári éven belül a doktorjelölt szigorlatot tesz, a kutatóhelyi vitán részt vesz, valamint benyújtja disszertációját. A disszertáció megvédése eshet a két naptári éven kívülre is.

 

A fokozatszerzési eljárás elindítása

A fokozatszerzési eljárás elindításához készült tájékoztató anyagok

Doktori fokozatszerzési eljárás elindításához benyújtandó dokumentumok listája (frissítve: 2023.09.14.)
Ellenőrző lap fokozatszerzési eljárási kérelem benyújtásához (frissítve: 2023.09.14.)
Tájékoztató az publikációs lista készítéséhez az MTMT használatáról (frissítve: 2020.05.08.)

A fokozatszerzési eljárás indításhoz használatos űrlapok

Jelentkezési lap doktori eljárás indításához
Nyilatkozat doktori eljárás indításához (frissítve: 2020.05.08.)

Díjak
1. A fokozatszerzési eljárás indítási díja 30.000 Ft, melyet átutalással tud befizetni.

Az átutaláshoz szükséges adatok:
kedvezményezett neve: Eötvös Loránd Tudományegyetem
számlaszám: 10032000-01426201-00000000
A befizetés beazonosítása érdekében a közlemény rovatba az alábbiakat kérjük feltüntetni:
   - Neveléstudományi Doktori Iskola esetén: a saját nevet és az alábbi szöveget: "DJ_NEV AB9P01/12 R940533000"
   - Pszichológiai Doktori Iskola esetén: a saját nevet és az alábbi szöveget: "DJ_PS AB9P02/12 R940533000"
Felhívjuk figyelmüket, hogy a befizetés beérkezéséről a gazdasági rendszerből csak pontosan kitöltött közlemény rovat alapján kapunk visszajelzést, ami elengedhetetlen része a további ügyintézésnek.

2. A fokozatszerzési eljárás díja 130.000 Ft.
Az összeget a jogviszony létrejöttét követően, a Neptunban kell befizetni. A befizetéshez útmutatót itt talál.

A fenti tájékoztatók alapján összeállított jelentkezést elektronikusan lehet benyújtani az doktori.fokozat@ppk.elte.hu címre. Kérjük, benyújtás előtt tanulmányozzák végig alaposan a beküldendő dokumentumok listáját, mert csak a hiánytalan jelentkezést tudjuk befogadni. A hiányosan megküldött jelentkezés esetén e-mailben rövid határidővel hiánypótási felszólítást küldünk, a hiánytalanul beérkezett anyagokat visszaigazoljuk.

Az egyetemi/mesterszintű végzettséget igazoló oklevelet, a hatósági erkölcsi bizonyítványt, valamint a két nyelv ismeretét tanúsító nyelvvizsgák igazolását az ELTE PPK Tanulmányi Hivatal Oktatásszervezési Irodájában kell bemutatni.

A doktori szigorlat

A doktori szigorlatra elektronikusan, a szigorlati jelentkezési lap kitöltésével lehet jelentkezni, amennyiben Ön már doktorjelölt. A jelentkezési lapot az ELTE PPK Tanulmányi Hivatal Oktatásszervezési Irodájába kell eljuttatni. A doktorjelöltet az Oktatásszervezési Iroda a szigorlat napjáról azt megelőzően két héttel írásban értesíti.

Szigorlati jelentkezési lap (frissítve: 2020.05.08.)

A kutatóhelyi vita (műhelyvita) és a doktori disszertáció benyújtása

A doktori munkáról a benyújtása előtt az értekezés előzetes tudományos értékelésére a doktori iskola tudományos tanácskozást (kutatóhelyi vita, műhelyvita) szervez.

A doktori disszertációt és mellékleteit elektronikusan lehet benyújtani, a doktori értekezés terjedelméről és formai követelményeiről a PPK Kari doktori szabályzatának [2013] 32. § (2) bekezdése rendelkezik.

A doktori disszertáció benyújtása (frissítve: 2023.04.19.)
DOI azonosító igénylése (frissítve: 2020.05.08.)

A fenti tájékoztató alapján összeállított anyagot elektronikusan lehet benyújtani az ELTE PPK Tanulmányi Hivatal Oktatásszervezési Irodájában. Kérjük, benyújtás előtt tanulmányozzák végig alaposan a beküldendő dokumentumok listáját, mert csak a hiánytalan dokumentációt tudjuk befogadni. A hiányosan megküldött dokumentáció esetén e-mailben rövid határidővel hiánypótási felszólítást küldünk, a hiánytalanul beérkezett anyagokat visszaigazoljuk.

A disszertáció benyújtása után a két hivatalos bíráló két hónapon belül írásos bírálatot készít az értekezésről, és nyilatkozik, hogy teljesültek-e a doktori fokozat megszerzésének feltételei és javasolja-e az értekezés kitűzését nyilvános vitára. Amennyiben az egyik bíráló javaslata nemleges, a tudományági doktori tanács egy további, harmadik bírálót is felkér. Amennyiben az értekezés a bírálóktól két nemleges javaslatot kapott, a doktori eljárást a tudományági doktori tanács megszünteti.

A tudományági doktori tanács elnöke az értekezést két támogató javaslat kézhezvételét követően 15 napon túl, de 60 napon belül nyilvános vitára bocsátja. A megjelölt időszakba a július és az augusztus hónapok nem számítanak be. A jelölt a bírálatokat a vita előtt legalább 15 nappal kézhez kapja, és azokra a vita előtt írásban, a védés során a nyilvános vitában szóban válaszol.

A jelölt a nyilvános vita keretében ismertetheti értekezésének (munkájának) téziseit, vagy fenntarthatja a kiküldött tézisekben foglaltakat, majd a bírálók, a bizottsági tagok és a jelenlévők észrevételeire, kérdéseire válaszol. A vita során arról is meg kell győződni, hogy a dolgozat eredményei hitelesek és a pályázó saját eredményei. A vita lezárása után a bírálóbizottság zárt ülésen, titkos szavazással dönt az értekezés minősítéséről.

A szabályszerűen lefolytatott eljárás alapján, amennyiben a jelölt doktori szigorlatának és értekezésének minősítése nem “insufficienter”, és a nyilvános vita is sikeres, a tudományági doktori tanács javaslatot tesz a doktori fokozat odaítélésére és minősítésére az Egyetemi Doktori Tanácsnak. A fokozat minősítése – a kari doktori szabályzatban meghatározott értékelési szabályok és pontozás szerint – summa cum laude, cum laude vagy rite lehet. A fokozat odaítéléséről és a doktori oklevél átvételéről az Egyetemi Doktori Tanács értesíti a jelöltet.


az ELTE PPK doktori iskolái által kiadott abszolutóriummal NEM rendelkező jelöltek számára

A 2016-os Egyetemi doktori szabályzat alapján

2016. szeptember 1-jétől a doktori képzés átalakításával az önálló fokozatszerzési eljárás lehetősége megszűnt azon jelentkezők számára, akik az ELTE doktori iskoláiban nem szereztek abszolutóriumot. (Más felsőoktatási intézményben szerzett doktori abszolutórium nem vehető figyelembe a jelentkezés során.) Számukra az új, 8 féléves doktori képzésbe történő bekapcsolódással van lehetőség a doktori fokozat megszerzésére. Esetükben a doktori fokozatszerzési eljárás kérelem alapján, a komplex vizsga teljesítésével kezdődik. A komplex vizsga sikeres teljesítése esetén a felsőoktatási intézmény elismeri a komplex vizsgára bocsátás feltételéül meghatározott minimum krediteket, azzal, hogy kérelemre az előzetesen megszerzett ismeretek, kompetenciák alapján további krediteket is el lehet ismerni.

A komplex vizsgára és a doktori fokozat megszerzésére előzetes doktori képzés nélkül az jelentkezhet, aki a diplomáját a jelentkezést megelőzően legalább öt évvel korábban szerezte, megfelel a doktori iskolába való felvétel feltételeinek, és szakmai, tudományos tevékenysége alapján megállapítható, hogy munkássága megfelel az adott doktori program képzési tervében legalább a képzési és kutatási szakaszra előírt követelményeknek. A hallgatói jogviszony ebben az esetben a komplex vizsga teljesítése esetén a kiadott felvételi határozat alapján a beiratkozással jön létre.

A fokozatszerzési eljárás elindításához készült tájékoztató anyagok

Doktori fokozatszerzésre – és komplex vizsgára – jelentkezés az ELTE PPK doktori iskolájában folytatott előzetes doktori képzés nélkül

A fokozatszerzési eljárás indításhoz használatos űrlapok
Jelentkezési lap komplex vizsgára
Jelentkezési lap bírálati eljárás indításához

Díjak
1. A komplex vizsgára jelentkezés és habitusvizsgálat díja összesen 60.000 Ft, melyet két részletben kérünk befizetni:
   - 20.000 Ft a jelentkezési díj és
   - 40.000 Ft a habitusvizsgálat díja; és
2. a komplex vizsga lefolytatásnak díja 100.000 Ft.

A díjakat átutalással lehet kiegyenlíteni.

Az átutaláshoz szükséges adatok:
számlaszám: 10032000-01426201-00000000
kedvezményezett neve: Eötvös Loránd Tudományegyetem
A befizetés beazonosíthatósága igen fontos, mivel a befizetés beérkezéséről a gazdasági rendszerből csak pontosan kitöltött közlemény rovat alapján kapunk visszajelzést, ami elengedhetetlen része a további ügyintézésnek. Ezért a közlemény rovatba az egyes díjak esetén az alábbiakat kérjük feltüntetni.

díj Neveléstudományi Doktori Iskola Pszichológiai Doktori Iskola
jelentkezés komplex vizsgára saját név és az alábbi szöveg:
"KVJ_NEV AB9P01/12 R940533000"
saját név és az alábbi szöveg:
"KVJ_PS AB9P02/12 R940533000"
habitusvizsgálat

saját név és az alábbi szöveg:
"HAB_NEV AB9P01/12 R940533000"

saját név és az alábbi szöveg:
"HAB_PS AB9P02/12 R940533000"
komplex vizsga lefolytatása

saját név és az alábbi szöveg:
"KV_NEV AB9P01/12 R940533000"

saját név és az alábbi szöveg:
"PS_PS AB9P02/12 R940533000"

A fenti tájékoztatók alapján összeállított jelentkezést elektronikusan lehet benyújtani az ELTE PPK Tanulmányi Hivatal Oktatásszervezési Irodájában. Kérjük, benyújtás előtt tanulmányozzák végig alaposan a beküldendő dokumentumok listáját, mert csak a hiánytalan jelentkezést tudjuk befogadni. A hiányosan megküldött jelentkezés esetén e-mailben rövid határidővel hiánypótási felszólítást küldünk, a hiánytalanul beérkezett anyagokat visszaigazoljuk.

Minden dokumentumot, köztük az egyetemi/mesterszintű végzettséget igazoló oklevelet és a jogszabályban előírt nyelvvizsgák igazolását is elfogadjuk egyszerű másolatként, (olvasható módon) szkennelt, vagy fotózott formában, de felhívjuk figyelmüket, hogy az itt kiemelt okmányok esetében a sikeres komplex vizsga esetén meghozott felvételi határozat alapján a beiratkozáskor az eredeti dokumentumokat köteles bemutatni.


az ELTE PPK doktori iskoláiban 2016 szeptembere után 2+2 éves doktori képzést megkezdő, abszolvált doktoranduszok számára

A 2016-os Egyetemi doktori szabályzat alapján

A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül a doktori szabályzatban meghatározottak szerinti doktori értekezést kell benyújtania. A doktori értekezés benyújtásának feltétele az abszolutórium megszerzése.

Tájékoztatás a doktori értekezés benyújtásának határidejét módosító jogszabályi és szabályzati rendelkezésekről, valamint a méltányossági jogkörben adható határidő-módosításról

A doktori munkáról a benyújtása előtt az értekezés előzetes tudományos értékelésére a doktori iskola tudományos tanácskozást (kutatóhelyi vita, műhelyvita) szervez. A műhelyvita időpontját úgy kell kijelölni, hogy a disszertáció benyújtásáig elégséges idő maradjon az elhangzott javaslatok figyelembevételére.

A bírálati eljárás megindítására irányuló kérelmet elektronikusan lehet benyújtani, a bírálati eljárás szeptember 1. és június 30. között folytatható le.

A bírálati eljárás elindításához készült tájékoztató anyagok

Bírálati eljárás megindításához benyújtandó dokumentumok listája (frissítve: 2023.09.14.)
Ellenőrző lap bírálati eljárás megindításához (frissítve: 2023.09.14.)
Tájékoztató az publikációs lista készítéséhez az MTMT használatáról (frissítve: 2020.05.08.)
DOI azonosító igénylése (frissítve: 2020.05.08.)

A doktori értekezés terjedelméről és formai követelményeiről a PPK Kari doktori szabályzatának [2016] 30. § (2) bekezdése rendelkezik.

A bírálati eljárás indításhoz használatos űrlapok

Jelentkezési lap bírálati eljárás megindításához (frissítve: 2020.05.08.)
Adatlap DOI azonosító igényléséhez (frissítve: 2020.05.08.)

A fenti tájékoztatók alapján összeállított jelentkezést elektronikusan lehet benyújtani az ELTE PPK Tanulmányi Hivatal Oktatásszervezési Irodájában. Kérjük, benyújtás előtt tanulmányozzák végig alaposan a beküldendő dokumentumok listáját, mert csak a hiánytalan jelentkezést tudjuk befogadni. A hiányosan megküldött jelentkezés esetén e-mailben rövid határidővel hiánypótási felszólítást küldünk, a hiánytalanul beérkezett anyagokat visszaigazoljuk.

A bírálati eljárás megindításáról szóló kérelemről a tudományági doktori tanács dönt. A kérelem elfogadásával egyidejűleg a tudományági doktori tanács dönt a bírálóbizottság tagjairól és a hivatalos bírálókról. A két hivatalos bíráló a tudományági doktori tanács felkérésére két hónapon belül írásos bírálatot készít az értekezésről, és nyilatkozik, hogy teljesültek-e a doktori fokozat megszerzésének feltételei és javasolja-e az értekezés kitűzését nyilvános vitára. Amennyiben az egyik bíráló javaslata nemleges, a tudományági doktori tanács egy további, harmadik bírálót is felkér. Amennyiben az értekezés a bírálóktól két nemleges javaslatot kapott, a bírálati eljárást a tudományági doktori tanács megszünteti.

A tudományági doktori tanács elnöke az értekezést két támogató javaslat kézhezvételét követően 15 napon túl, de 60 napon belül nyilvános vitára bocsátja. A megjelölt időszakba a július és az augusztus hónapok nem számítanak be. A doktorandusz a bírálatokat a vita előtt legalább 15 nappal kézhez kapja, és azokra a vita előtt írásban, a védés során a nyilvános vitában szóban válaszol.

A doktorandusz a nyilvános vita keretében ismertetheti értekezésének téziseit, vagy fenntarthatja a kiküldött tézisekben foglaltakat, majd a bírálók, a bizottsági tagok és a jelenlévők észrevételeire, kérdéseire válaszol. A vita során arról is meg kell győződni, hogy a dolgozat eredményei hitelesek és a pályázó saját eredményei. A vita lezárása után a bírálóbizottság zárt ülésen, titkos szavazással dönt az értekezés minősítéséről.

A szabályszerűen lefolytatott eljárás alapján, amennyiben a doktori értekezés és a nyilvános vitán a doktorandusz teljesítményének minősítése nem “insufficienter”, a tudományági doktori tanács javaslatot tesz a doktori fokozat odaítélésére és minősítésére az Egyetemi Doktori Tanácsnak. A fokozat minősítése – a kari doktori szabályzatban meghatározott értékelési szabályok és pontozás szerint – summa cum laude, cum laude vagy rite lehet. A fokozat odaítéléséről és a doktori oklevél átvételéről az Egyetemi Doktori Tanács értesíti a jelöltet.