Kari kitüntetések a tanévnyitón

Több mint 2000 új hallgatóval indul a 2020-2021-es tanév a PPK-n

2020.09.09.
Kari kitüntetések a tanévnyitón
Rendhagyó módon megtartott összmunkatársi értekezleten nyitotta meg a 2020/2021-es tanévet 2020. szeptember 8-án Demetrovics Zsolt, a kar dékánja.

Az évnyitón a dékán elismerését fejezte ki a kar kiváló oktatóinak, kutatóinak, munkatársainak és hallgatóinak a munkája iránt, és megosztotta a kar munkatársaival azt az örömteli hírt is, hogy a most beiratkozott több mint 2000 új hallgatóval az elmúlt tanévhez képest 10%-kal nőtt a PPK-ra felvett hallgatók száma. A Kazinczy utcai épület Aulájában megtartott rendezvényen a kar vezetői és a kari kitüntetésben részesülők vehettek részt személyesen, a távolságtartás szabályainak betartásával. A jelen nem lévő budapesti és szombathelyi munkatársak online követhették az eseményt.

Az eseményen Demetrovics Zsolt beszélt a járványhelyzetben tett óvintézkedésekről, a hagyományos és távolléti oktatást ötvöző hibrid oktatási rend bevezetéséről. Mint elmondta, az egyetem rendszeres takarítással, fertőtlenítéssel, fertőtlenítőszerek kihelyezésével biztosítja a munkavégzéshez szükséges megfelelő higiéniai körülményeket. A dékán felhívta a figyelmet a maszkviselés, a távolságtartás, az online ügyintézés a fontosságára.

Az eseményen a PPK dékánja beszámolt a kar szervezeti struktúráját érintő fontosabb változásokról és személyi híreket is bejelentett. Az új tanévben immár nyolc intézettel működik a kar, illetve módosult a Pszichológiai Intézet tanszéki struktúrája: két tanszék egyesülésével létrejött a Tanácsadás és Iskolapszichológia Tanszék, valamint új néven, Szervezet- és Vezetéspszichológia Tanszékként működik tovább az intézet egy másik tanszéke. A Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézetet szeptembertől megbízott igazgatóként Dorner Helga egyetemi docens vezeti, az Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet új vezetője pedig Boros Szilvia egyetemi docens.

Bővült a kar képzéskínálata is: elindult a pszichológia alapszak Szombathelyen, illetve az osztatlan tanárképzés keretében a testnevelő tanár szak Budapesten.

Az idei tanévben már teljes mértékben birtokba veheti a kar a Kazinczy utcai épület felújított alagsorát, a közösségi térként funkcionáló tetőkertet, és az Izabella utcai épületben is befejeződtek a tetőtér beépítésével kapcsolatos munkálatok. Az év eleje óta ideiglenesen rendelkezésünkre áll egy nem járványhelyzetben akár 300 fő befogadására alkalmas előadóterem a Lágymányosi campuson, és a szombathelyi pszichológia képzés oktatói is új helyen a Savaria campus E épületében kerültek elhelyezésre. Továbbra is arra törekszünk, hogy a fizikai munkakörnyezet támogassa a karon végzett magas színvonalú oktatói és kutatói munkát.

Demetrovics Zsolt megköszönte a kar munkatársainak a kitartást, a kreativitást és az innovativitást, amellyel a járványhelyzet okozta kihívásokat kezelték. A kar elismeréssel és köszönettel tartozik a Kari Távolléti Oktatást Támogató Munkacsoportnak, a mentoroknak, a hivatalok munkatársainak, a könyvtárosoknak, az Életvezetési Tanácsadó pszichológusainak, akik támogatták és továbbra is támogatják az oktatóinkat, kutatóinkat és hallgatóinkat ebben a nehéz helyzetben.

Az összmunkatársi értekezleten Demetrovics Zsolt dékán kari kitüntetéseket adott át az ELTE PPK kiemelkedő munkát végző oktatóinak, kutatóinak, dolgozóinak és hallgatóinak, valamint egyetemi tanári kinevezését vehette át Bernáth László és Győri János.

ARBOR VITAE DÍJ

Az Arbor Vitae Díj azon személyeknek adományozható, akik életművükkel meghatározó mértékben járultak hozzá a Karon végzett oktató-kutató munkához, a Kar alapítása óta vagy évtizedeken át fontos szerepet töltöttek be az intézmény szervezeti működésében.

Kiemelkedő szakmai életútjuknak elismeréséül Arbor Vitae Díjban részesült:

Bárdos György a pszichofiziológia tudományterületének továbbfejlesztésében, rendszerszerű felsőoktatási kiépítésében, szakmai közéletének irányításában végzett fáradhatatlan és gyümölcsöző tevékenységének méltó elismeréseként, a karon és az egyetemen végzett aktív és fáradhatatlan tevékenységéért.

Némethné Kollár Katalin az ELTE-n folytatott, közel négy évtizede tartó kiemelkedő oktatói, kutatói-fejlesztői munkásságának elismeréseként, a pedagógusok felkészítése iránti elhivatottságáért. Némethné Kollár Katalin ez év májusában elnyerte a címzetes egyetemi tanári címet, az évnyitó alkalmával nyújtotta át Dékán Úr számára az erről szóló dokumentumot is.

PRO FACULTATE DÍJ

A Pro Facultate Díj olyan – az ELTE állományában legalább öt éve dolgozó – közalkalmazottaknak adományozható, akik kiemelkedő, áldozatos munkát végeztek a Karért. A díj továbbá adható olyan jogi vagy természetes személyeknek, akik több éven át segítették a kar tevékenységét anyagi vagy más eszközökkel, vagy jó hírét vitték az itt végzett kutatásnak, oktatásnak.

Pro Facultate Díjban részesültek:

Elek József a kar sportszakos hallgatóinak a képzésen túlmutató szabadidős közösségi fejlesztéséért, valamint a kar nem sportszakos diákjainak a sportolási, testmozgási lehetőségeinek biztosításáért.

Érdiné Szalay Mariann a kar sportszakos hallgatóinak az elkötelezett oktatásán és képzésen túlmutató szakmai és emberi példanyújtásáért.

Kandikó Viktória kiemelkedő munkabírással végzett, empatikus, segítőkész munkájáért.

Lajkó Edina a Karért folytatott, kiemelkedő színvonalon és áldozatosan végzett munkájáért.

Somogyvári-Korb Attila a hosszú időn át tartó, sokrétű, a PPK egészének nyújtott szolgáltatási szemléletű munkájáért, kiemelkedő lojalitásáért.

Weiszmüller Ágnes a Kar érdekében, problémás területeken folytatott konszolidáló, átlagon felüli munkabírással végzett, kitűnő és eredményes munkájáért.

PRO PROGRESSIO ERUDITIONIS DÍJ

Pro Progressio Eruditionis Díj adományozható annak a karon oktatási feladatot ellátó személynek, aki oktatási tevékenységével jelentős mértékben hozzájárult a kari tanítás-tanulás megújításához, magas minőségéhez.

Pro Progressio Eruditionis Díjban részesültek:

Bokor Judit, aki sportszakemberek nemzedékeit kinevelve végezte magas színvonalú oktató, szakfejlesztő és sportszakmai tevékenységét 2017. decemberi nyugdíjba vonulásáig.

Forrás-Biró Aletta a tanárképzésben, az iskolapszichológus képzésben és a szakirányú továbbképzésekben nyújtott magas színvonalú, sokoldalú és a hallgatók egyéni igényeire is figyelő oktatói tevékenységének elismeréseként.

Kissné Viszket Mónika a pszichológiai tanácsadás területén nyújtott magas színvonalú és sokoldalú oktatói és szakmapolitikai munkásságáért, valamint a tanácsadó szakpszichológus szakirányú továbbképzés szakmai megújításában játszott szerepének elismeréséül.

Kocsis Csabáné két évtizedes lelkiismeretes, empatikus és innovatív oktató munkájáért, valamint mert nagy szakmai gyakorlati tapasztalatainak átadásával jelentős mértékben hozzá járult a testnevelő tanárképzés egészségszemléletű megújításához.

Nádasiné Sipos Zsuzsanna példaértékű oktató, szakfejlesztő és sportszakmai tevékenységéért, 1981-től folyamatosan, magas színvonalon végzett szakmai munkájáért.

Rausch Attila a tehetséggondozás támogatásáért, lelkiismeretesen, precízen végzett tudományszervezési munkájáért.

Simon Katalin, akinek munkája példaértékű a tanításban, az oktatási dokumentumok, segédanyagok összeállításában, illetve a tananyag-fejlesztés területén csakúgy, mint a kollégák tevékenységének segítésében.

SAPERE AUDE DÍJ

Sapere Aude Díj adományozható annak a kar meghatározó tudományos kutatóműhelyében vezető szerepet betöltő oktatónak, kutatónak, aki jelentős hatású tudományos tevékenységével hozzájárult a kar hírnevének öregbítéséhez.

Sapere Aude Díjban részesültek:

Ihász Ferenc, aki meghatározó kutatói és kutatástámogatói szerepet tölt be a sporttudományos életben a dr. Mészáros János Alkalmazott Terhelésélettan Kutatócsoport alapító vezetőjeként.

Kaló Zsuzsa a kvalitatív drogkutatásokban, a kvalitatív pszichológiai módszerek fejlesztésében, valamint a gender-szemléletű pszichológiai tanácsadás vizsgálatában végzett kutatói munkásságának elismeréseként.

SAPERE AUDE JUNIOR DÍJ

Sapere Aude Junior Díj adományozható annak a kar meghatározó tudományos kutatóműhelyében közreműködő hallgatónak, aki kiemelkedő eredménnyel járó tanulmányi és hallgatói tudományos tevékenységet végzett a karon.

Sapere Aude Junior Díjban részesültek:

Buti Nikolett a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat eredményező kiemelkedő tanulmányi és sportszakmai munkájáért, önálló, OTDK első helyezést érő hallgatói tudományos tevékenységéért.

Káplár-Kodácsy Kinga magas színvonalú kutatási, gazdag szakmai, tudományos és közéleti tevékenységének elismeréseként.

Kovács Asztrik a kvalitatív pszichológiai kutatásokban végzett sokrétű vizsgálódásainak elismeréseként.

Stadler Helga rendkívüli szorgalommal és precizitással végzett hallgatói tudományos tevékenységéért, melyet kiemelkedő önállósággal és pontossággal végez.

Tóth-Fáber Eszter elhivatott és aktív kutatómunkájáért, kiváló kutatási eredményeiért. Méltán sikeres hazai és nemzetközi konferenciákon történő szerepléséért.

Összmunkatársi értekezlet 2020

Összmunkatársi értekezlet 2020

0

/

0

0

/

0