Módszertani szaktanácsadó a tehetséggondozásban

2022.05.25.
Módszertani szaktanácsadó a tehetséggondozásban
Megújult tartalommal és formában kínálja nagy hagyományú képzését az ELTE PPK. A képzésben részt vevők a tehetséggondozásban, a tehetséges tanulók fejlesztésében jártas pedagógiai szakemberekké válnak.

A képességek kibontakoztatása, a potenciál teljesítménnyé alakítása, mindeközben a lelki egészség megőrzése, a pszichés ellenálló- és megküzdési képesség fejlesztése kulcsfontosságú a 21. században. Mindezt vegyes tanulói csoportban, dinamikusan változó társadalmi helyzetben, ugyanakkor tudományosan és nemzetközileg is naprakész formában tenni még nagyobb kihívás. Ezért gondoltuk úgy, hogy a 2022-2023-as tanévre megújítjuk a módszertani szaktanácsadó a tehetséggondozásban szakirányú továbbképzést, és ezzel az új formával és tartalommal segítjük a pedagógusokat ebben a nagyszerű feladatban.

A megújult kurzuskínálatnak köszönhetően a hallgatók többek között megismerkedhetnek

 • az intelligenciaelméletek és a tehetség,
 • a kreativitás és a tehetség összefüggéseivel,
 • az iskolai és iskolán kívüli tehetséggondozás,
 • az egészségpszichológia,
 • a versengés és a tehetség,
 • a tehetséges lányok/nők,
 • az informatikai és vállalkozói tehetségek

fejlesztésének új típusú kihívásaival, e területek és számos további tehetségpedagógiai téma legkorszerűbb tudományos elméleteivel és a fejlesztés gyakorlati lehetőségeivel.

A képzést a tehetséggondozás nemzetközileg is elismert hazai kutatói és oktatói tartják.

Tantárgyak, oktatók – a teljesség igénye nélkül

A tehetséggondozás lehetőségei a közoktatás színterein:

Támogató tanulási környezetek kialakítása különféle életkori szakaszokban

Prof. dr. Győri János,
az ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet egyetemi tanára, a Módszertani Szaktanácsadó a Tehetséggondozásban képzési program szakmai vezetője
A kurzuson a hallgatók megismerik, hogy milyen támogató tanulási környezetek létrehozása és milyen fejlesztőmódszerek alkalmazása kívánatos és hatékony a tehetséges tanulók nevelése során az iskolás évek idején, különféle életkori szakaszokban.

 Pozitív pszichológia és tehetségfejlesztés

Dr. habil. Fodor Szilvia,
az ELTE PPK Pszichológiai Intézet Tanácsadás- és Iskolapszichológia Tanszék docense, a European Talent Centre, Budapest munkatársa
A kurzus áttekintést nyújt a pozitív pszichológia alapfogalmairól, valamint a teljesítmény és jóllét összefüggéseiről. A jóllét meghatározása és gyakorlati fejlesztési lehetőségei mellett megjelennek az erősségek, a mindset, a pozitív érzelmek, a flow, a célok és jelentésteliség, valamint a mentális egészséghez és optimális teljesítményhez kapcsolódó reziliencia és a pszichológiai tőke elemei.

A tehetség összetevői, a tehetségek felismerése, azonosítása

Dr. Bereczki Enikő,
az ELTE PPK Neveléstudományi Intézet egyetemi adjunktusa
A kurzus során a résztvevők megismerik a tehetség főbb felfogásait, elméleteit és definícióit, valamint elsajátítják a tehetségígéretek azonosításának tudományos alapú módszereit. A kurzus abban is támogatja a résztvevőket, hogy létrehozzanak egy a saját kontextusukban alkalmazható átfogó és méltányos tehetségazonosítási stratégiát szülőkkel, kollégákkal és más szakemberekkel együttműködve.

Verseny, versengés és együttműködés a tehetségek fejlődésében és fejlesztésében:

család, iskola, kortárs csoportok

Prof. dr. Fülöp Márta, 
a Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézet Szociál- és Interkulturális Pszichológiai Tanszékének professzora, a Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Természettudományi Kutatóközpont tudományos tanácsadója.
A kurzus során a résztvevők megismerik a versenyek tehetségazonosításban, a tehetségek életében és tehetségük kibontakozásában betöltött szerepét. Megismerkednek az egyénre jellemző versengési attitűdökkel, a győzelemmel és a vesztéssel való különböző megküzdés típusokkal, valamint azzal, hogy ezek közül melyek adaptívak és segíthetnek a tehetséges személyeknek abban, hogy képességeinek megfelelően tudjanak teljesíteni.

Kétszeresen kivételes, atipikus tehetségek.

Kulturális specialitások, kisebbségek és tehetséggondozás

Prof. dr. Gyarmathy Éva,
az Apor Vilmos Katolikus Főiskola egyetemi tanára, a Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Természettudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa és Prof. dr. Győri János

A kurzus során a pedagógusok megismerik a tehetséges gyermekek komplex tehetséggondozásának elméleti és gyakorlati alapjait, így a kettős különlegességű, valamint a kulturális és másféle kisebbségi közösségekhez tartozó tehetségek fejlesztésének elméleti és gyakorlati alapjait. A kurzus a megismerő-fejlesztő szemléletben történő ellátásra készíti fel a pedagógusokat, arra, hogy a fejlődést a személyes és környezeti interakciókon keresztül tudják értelmezni és biztosítani.


Tehetség és szocio-emocionális fejlődés

Dr. Olajos Tímea,
a DE BTK Pszichológiai Intézet Pedagógiai Pszichológia Tanszék vezetője, főiskolai docens

A kurzus átfogó képet nyújt a tehetségek személyiségfejlődéséről és érzelmi-társas jellemzőiről, különösen tekintettel az intenzitás és a szenzitivitás személyiségvonások alakulására. Ezek birtokában a hallgatók olyan intervenciós stratégiákat alakíthatnak ki, melyek támogatják a pszichoszociális fejlődést és a tehetségfejlődés jellegzetes kríziseinek megoldását.


A tehetség összetevői, a tehetségek felismerése, azonosítása – Kognitív képességek

Dr. Kovács Kristóf,
az ELTE PPK Pszichológiai Intézet Tanácsadás- és Iskolapszichológia Tanszék tudományos főmunkatársa, a Kognitív Képességek Kutatócsoport vezetője, a Mensa International felügyelő pszichológusa

A tantárgy bemutatja a tehetség kognitív, affektív és pszichoszociális összetevőit, a legújabb intelligenciaelméleteket, valamint a tehetségazonosítás korszerű módszereit. A kurzus során a résztvevők nemcsak megismerhetik, hanem ki is próbálhatják az online, adaptív képességteszteket.


Tanácsadás és mentorálás a tehetségfejlesztés gyakorlatában

Dr. Karner Orsolya,
az ELTE PPK Pszichológiai Intézet, Tanácsadás- és Iskolapszichológia Tanszék egyetemi adjunktusa, tanácsadó szakpszichológus, az ELTE Életvezetési Tanácsadó vezetője

A tantárgy a tehetségek személyes támogatási formáit mutatja be a lehetséges elakadások, a tanácsadás és a segítő beszélgetés jellemzőin keresztül. A célok megfogalmazása, a mentori kapcsolat és az erőforrás-fókuszú szemlélet középpontba helyezésével a résztvevők a kompetenciahatárok szem előtt tartásával megismerhetik a személyre szabott támogatás korszerű formáit.

 Alapvető tudnivalók a képzésről

 • A képzés időtartama, kreditértéke: 2 félév (1 év) 60 kredit
 • A képzés munkarendje, képzési napok: esti, félévente hét hétvége (pénteken délután online és szombaton egész nap online, alkalmanként személyesen)
 • A képzés önköltsége: 180.000 Ft/félév
 • A képzésre legalább alapképzésben szerzett pedagógus szakképzettséget igazoló oklevél birtokában és pedagógus szakképzettséget igénylő munkakörben eltöltött minimum egy éves szakmai gyakorlat után lehet jelentkezni.
 • A képzés a pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés egyik moduljaként is választható.

A jelentkezés módja

A 2022-2023-as tanévben induló képzésre online lehet jelentkezni 2022. június 20-ig.

A jelentkezési felület a képzés honlapján érhető el: ppk.elte.hu/szakiranyu/modszertani-szaktanacsado-a-tehetseggondozasban

További információ: felveteli@ppk.elte.hu

A képzés megújult tanterve hamarosan elérhető lesz a képzés honlapján.

Letölthető brosúra