Módszertani szaktanácsadó a tehetséggondozásban

A szakirányú továbbképzési szak célja a képzésben részt vevő pedagógusok felkészítése a tehetségfejlesztés speciális gyakorlati feladatnak ellátására egyrészt a közoktatásban, másrészt különböző (nevelési, pályaválasztási, családsegítő, közművelődési) intézményekben. 

A képzést megújult tartalommal és formában kínálja 2022 őszétől az ELTE PPK. Részletes cikkünket itt olvashatja.

A jelentkezéssel kapcsolatos információk a meghirdetési oldalon olvashatók!

A képzés adatlapja

A képzés szakmai felelőse: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar
A képzés indítását engedélyező OH-határozat száma: OH-FHF/1191-7/2009 
A képzés megnevezése:

módszertani szaktanácsadó a tehetséggondozásban 

(Specialist in Talent Development Methodology)

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

módszertani szaktanácsadó a tehetséggondozásban 

(Specialist in Talent Development Methodology) 

Képzési terület: pedagógusképzés
A képzés időtartama, kreditértéke:

2 félév, 60 kredit

Tervezett munkarend/képzési napok: 

Esti / Félévente hét hétvége: péntek délután online és szombat egész nap online, alkalmanként személyesen.

A képzés helyszíne: 

Budapest: 1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27.

Irányszám: 

25 < 40

(A képzés csak abban az esetben indul, ha a jelentkezések száma eléri az indításhoz szükséges minimális irányszámot.)

Költségek:

önköltséges képzés

A jelentkezési díjat és a képzés féléves önköltségének összegét a meghirdetési oldalon tesszük közzé.


Felvételi követelmények

 1. legalább alapképzésben szerzett pedagógus szakképzettséget igazoló oklevél és 

 1. pedagógus szakképzettséget igénylő munkakörben eltöltött minimum egy éves szakmai gyakorlat. 

Meghirdetési információk: 

A szakirányú továbbképzéseket a www.felvi.hu oldalon és a kar felvételi meghirdetéseket tartalmazó oldalán is közzétesszük a keresztféléves, általános és pótfelvételi eljárás időzítésének megfelelően. 

Egyéb kiegészítő információk: 

A módszertani szaktanácsadó szakirányú továbbképzés a pedagógus szakvizsgával kombinálható: 

 • egyrészt annak választható moduljaként is indul, vagyis ha a jelentkező egyszerre pedagógus szakvizsgát is szeretne szerezni, akkor arra kell jelentkeznie, a felvételi eljárás során a tehetséggondozás választható modult megjelölve, ekkor a képzési idő 4 félév lesz; 
 • másrészt a képzésen szerzett oklevél birtokában később jelentkezve a pedagógus szakvizsgára, a felvételi eljárás során a tehetséggondozás modult megjelölve, a választáson alapuló ismeretkör 55 kreditjét befogadtatva, annak képzési ideje 2 félévre rövidül. 

A képzésen elvégzett tanulmányok 55 kredit értékben szintén befogadhatók a tehetségfejlesztő szaktanácsadó szakirányú továbbképzésbe, melynek képzési ideje ekkor szintén 2 félévre rövidül. 


A képzés célja

A szakirányú továbbképzési szak célja a képzésben részt vevő pedagógusok felkészítése a tehetségfejlesztés speciális gyakorlati feladatnak ellátására egyrészt a közoktatásban, másrészt különböző (nevelési, pályaválasztási, családsegítő, közművelődési) intézményekben. 

Felkészülésük során a tehetségfejlesztő pedagógusok (szaktanácsadók) olyan ismeretek, módszerek eszközök birtokába jussanak, melyekkel biztos alapokon tudják azonosítani és kiválasztani a tehetséges gyerekeket, a fejlesztésük, nevelésük során felmerülő problémák megoldásához segítséget, tanácsot tudnak adni. 

A képzésben részt vevők hatékonyabbá tudják tenni a műveltségi blokkhoz, tantárgyhoz, egyéb tevékenységi területhez kapcsolódó tehetségfejlesztő munkát tanórán és a differenciált fejlesztés más szervezeti kereteiben (szakkörök, fakultációk, szabadidő, stb.) egyaránt. 


Program, tanterv

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: 

A végzett hallgatók az elméleti alapok (pedagógia, pszichológia) termén ismerik: 

 • a tehetséggondozás és kutatás történetét; 
 • a tehetség leírását, definícióit, fajtáit; 
 • a tehetség összetevőit; 
 • a tehetség és társadalom összefüggéseit; 
 • a tehetség és szocio-emocionális fejlődés összefüggéseit; 
 • a kreativitásfejlesztés és pedagógiai implikációk módszereit, eszközeit. 

A végzett hallgatók a tehetségfejlesztés metodikája terén elsajátítják: 

 • a pedagógus szerepét a tehetségvédelemben és -fejlesztésben, tanácsadásban, egyéni fejlesztésben; 
 • a tehetségek felismerésének, azonosításának módszereit; 
 • a tehetségek fejlesztését, tehetségfejlesztő stratégiákat; 
 • a gazdagító tehetségmetodikát; 
 • az alulteljesítés, tanulási zavarok kezelését. 

Az elvárt szakmai attitűdök: 

 • Munkája során fontosnak tartja az egyéni sajátosságok figyelembevételét, törekszik minden tanulóban felfedezni saját értékeit, tehetségét és igyekszik megérteni egyéni világukat. 
 • Elfogadja, hogy terveinek megvalósításában rugalmasan kell alkalmazkodnia a nem tervezett szituációkhoz, nyitott a tanulói kezdeményezésekre. 
 • El tudja fogadni a tanulók ötleteit, kezdeményezéseit, saját javaslatai elutasítását is. 
 • Elfogadó attitűddel rendelkezik a tanulók és a szülők irányában. 
 • Meggyőződéssel képviseli az értékelésben is a differenciálás és individualizálás elvét. 
 • Törekszik a valós helyzetek multidiszciplináris, sokoldalú elemzésére, nyitott a tananyag más tudományok felöli megközelítésére, a tanulás szervezése során törekszik a kreatív, sokoldalú megoldások megvalósítására. 
 • Megfelelő önismerettel rendelkezik ahhoz, hogy tanári kompetenciáit reflektálni és fejleszteni tudja. 

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 

 • Elméleti és alapozó képzés: a tehetséggondozás és kutatás története; a tehetség definíciói, fajtái; a tehetség összetevői; a pedagógusszerep a tehetséggondozásban, a tehetségek felismerése és azonosítása. 
 • Metodika és fejlesztés: a tehetség és társadalom; a tehetség és szocio-emocionális fejlesztés, kreativitásfejlesztés, alulteljesítő tehetségek, tanácsadás, egyéni fejlesztés, tehetségfejlesztő stratégiák, gazdagító tehetségmetodikák. 
 • Szabadon választható tárgyak. 
 • Szakdolgozat. 

Az aktuálisan folyó képzések mintatantervei ezen az oldalon érhetők el. 


Diploma után

A szakképzettség alkalmazása: 

Az elméleti, alapozó képzés tanegységei olyan szakmai ismeretekhez, tudáshoz juttatják a képzésben résztvevőket, melyeknek birtokában azokat jártasság szintjén tudják alkalmazni a tehetséggondozás gyakorlatában, a közoktatás intézményeiben, pedagógiai szakszolgálatok keretében, mindenek előtt a Tehetségpontok működése keretében (ma 101 ilyen van az országban). 

Jártasság: 

 • a tehetség identifikáció objektív és szubjektív eszközeinek használatában; 
 • tehetségpedagógiai módszerek és stratégiák alkalmazásában az oktató-nevelő munka folyamatában; 
 • a speciális tehetségfejlesztő program elemeinek kidolgozásában, alkalmazásában; 
 • a tanácsadásban, a problémák kezelésében. 

2022.08.23.