A tanévnyitó értekezleten 16-an vehették át a kar kitüntetéseit

2019.09.06.
A tanévnyitó értekezleten 16-an vehették át a kar kitüntetéseit
Második dékáni ciklusa indításaként összmunkatársi értekezleten értékelte az elmúlt időszak eredményeit Demetrovics Zsolt, a kar dékánja. A 2019. szeptember 5-i rendezvényen szó esett az induló tanév fő számairól is: az előző dékáni ciklus 2014-es indulása óta több mint 30%-kal nőtt a hallgatók száma, 13-ról 21 főre emelkedett az egyetemi tanárok száma, és hasonló arányban nőtt a minősített oktatók száma is, köztük megduplázódott az MTA doktora cím birtokosainak száma (12 fő).

A kar kiváló és a növekvő hallgatószámhoz igazodva bővülő oktatói gárdájára és 39 kutatócsoportjára támaszkodva válik képessé arra, hogy hat szakot angol nyelven meghirdetve egyre nagyobb számban vonzzon be nemzetközi hallgatókat, és szélesebbre tárja a doktori iskolák kapuit is a tehetséges hallgatók előtt. Ebben a tanévben közel 500 nemzetközi diák tanul a PPK-n, a PhD-képzésben pedig háromszor annyi ösztöndíjas doktorandusz kezdheti meg tanulmányait, mint tavaly.

Az új tanév több épületünkben is javuló fizikai körülmények között indulhat, még ha nem is fejeződtek be teljeskörűen a felújítási munkák. Megújult, és hamarosan átadásra kerül a Kazinczy utcai épület alagsora, közösségi térként funkcionál majd az új tetőkert, és az Izabella utcai épületben is befejeződött a tetőtér beépítése. A jövőben ezen a területen még sok további feladat áll előttünk, hogy a karon végzett oktatói és kutatói munka magas színvonalához méltó legyen mindenhol a munkakörnyezet.

Az eseményen a PPK dékánja bejelentette, hogy az új tanévtől Dúll Andrea általános dékánhelyettes és Felvinczi Katalin nemzetközi és pályázati dékánhelyettes mellett a kari vezetés új tagjaként Rónay Zoltán oktatási dékánhelyettesként vesz rész a PPK munkájának irányításában.

Az összmunkatársi értekezleten Demetrovics Zsolt dékán kari kitüntetéseket adott át az ELTE PPK kiemelkedő munkát végző kutatóknak, dolgozóknak és hallgatóknak.

Arbor Vitae Díj

Az Arbor Vitae Díj azon személyeknek adományozható, akik életművükkel meghatározó mértékben járultak hozzá a Karon végzett oktató-kutató munkához, a Kar alapítása óta vagy évtizedeken át fontos szerepet töltöttek be az intézmény szervezeti működésében.

Kiemelkedő szakmai életutjának elismeréséül Arbor Vitae Díjban részesült:

 • Németh András egyetemi tanár, a Történeti, Elméleti és Összehasonlító Pedagógiai Kutatócsoport vezetője, a PPK alapító tagja, akinek kiemelkedő szerepe van a neveléstörténet nemzetközi és hazai kutatásában, és a tudományos utánpótlás nevelésében.

Pro Facultate Díj

A Pro Facultate Díj olyan – az ELTE állományában legalább öt éve dolgozó – közalkalmazottaknak adományozható, akik kiemelkedő, áldozatos munkát végeztek a Karért. A díj továbbá adható olyan jogi vagy természetes személyeknek, akik több éven át segítették a kar tevékenységét anyagi vagy más eszközökkel, vagy jó hírét vitték az itt végzett kutatásnak, oktatásnak.

Pro Facultate  Díjban részesültek:

 • Csányi Kinga, a Neveléstudományi Intézet titkárságvezetője, magas színvonalú adminisztratív és szervezési munkájáért, az intézeti titkárság kiváló irányításáért, ezáltal az egész kar munkájának segítéséért.
 • Lengyel Ágnes, a Tanulmányi Iroda irodavezetője, aki több mint tizenöt éve rendkívüli igényességgel és munkabírással, valamint mértékadó lojalitással járul hozzá a Pedagógiai és Pszichológiai Kar és az Egyetem egésze működéséhez.
 • Romsics-Ondré Ágnes, a Tanulmányi Hivatal Titkárságvezetője átlagon felüli pontosságú, megbízható munkájáért, kitűnő együttműködési készségéért, kiemelkedő lojalitásáért. Romsics-Ondré Ágnes nem tudja személyesen átvenni a kitüntetést.
 • Solymosi Katalin mestertanár, közel három évtizedes odaadó felsőoktatási oktatói tevékenysége elismeréseként, melyet az igényes szakmaiság és folyamatos fejlődés iránti igény, valamint a hallgatók irányában a személyes odafigyelés jellemez.
 • Vernyikné Fekete Erika, aki az egyetemi közösséghez és értékekhez való gondos hozzáállásával, az oktatók és a diákság irányába mutatott példaértékű figyelmességével több mint hat éven keresztül segítette az ELTE PPK Pszichológiai Intézetben folyó munkát.

Pro Progressio Eruditionis Díj

Pro Progressio Eruditionis Díj adományozható annak a karon oktatási feladatot ellátó személynek, aki oktatási tevékenységével jelentős mértékben hozzájárult a kari tanítás-tanulás megújításához, magas minőségéhez.

Pro Progressio Eruditionis Díjban részesültek:

 • Győri János habilitált egyetemi docens közel négy évtizedes, kiemelkedő gyakorlóiskolai és másfél évtizedes egyetemi tehetséggondozó munkájáért, valamint a tehetségpedagógia terén végzett nemzetközileg is elismert kutatói és publikációs tevékenységéért. Győri János nem tudja személyesen átvenni a kitüntetést.
 • Lukács Anikó testnevelő tanár az egyetemi kosárlabda oktatásba, valamint az edzői alapképzés elindításába és minőségi fejlesztésébe fektetett erőfeszítéséért.
 • Tarsoly-Huszár Ágnes testnevelő tanár a kar sportszakos hallgatóinak a képzésen túlmutató közösségfejlesztéséért, valamint a kar sportszakmai szervezetekben való képviseletéért.
 • Veres-Székely Anna egyetemi tanár, akinek kutatási tevékenysége a pszichológia interdiszciplináris területén jelentős mértékben hozzájárult a hazai pszichogenetikai kutatások megalapozásához, valamint oktatási feladatai mellett sikeresen támogatja a tehetséges hallgatók tudományos munkáját is.

Sapere Aude Junior Díj

Sapere Aude Junior Díj adományozható annak a kar meghatározó tudományos kutatóműhelyében közreműködő hallgatónak, aki kiemelkedő eredménnyel járó tanulmányi és hallgatói tudományos tevékenységet végzett a karon.

Sapere Aude Junior Díjban részesültek:

 • Rendkívüli szorgalommal végzett hallgatói tudományos tevékenységéért Csirmaz Luca pszichológia mesterszakos hallgató, aki az MTA-ELTE Lendület Adaptáció Kutatócsoportban végzi tevékenységét.
 • A tanulás és emlékezet pszichológiai és pszichofiziológiai kutatásában folytatott kiemelkedő nemzetközi teljesítményéért Horváth Kata, a Pszichológia Doktori Iskola Kognitív Pszichológia programjának hallgatója.
 • Kiemelkedő módszertani és statisztikai képességei elismeréseként Kovács Márton pszichológia mesterszakos hallgató, aki a Döntéspszichológiai Kutatócsoport munkájában vesz részt.
 • A láttássérült nők és férfiak identitásával kapcsolatos úttörő jellegű, interdiszciplináris kutatása elismeréseként Lendvai Lilla, a Pszichológiai Doktori Iskola szocializáció és társadalmi folyamatok programjának hallgatója.
 • Kiemelkedő tudományos tevékenységéért Szécsi Péter pszichológia mesterszakos hallgató, aki szintén a Döntéspszichológiai kutatócsoportban végzi tevékenységét.
 • Az elmúlt három évben végzett, kivételesen magas szintű kutatómunkája elismeréseként Zimonyi Szabolcs Ádám pszichológia mesterszakos hallgató, az MTA-ELTE Lendület Adaptáció Kutatócsoport hallgatói munkatársa.

Képek a tanévnyitó értekezletről és a kitüntetések átadásáról

Képek a tanévnyitó értekezletről és a kitüntetések átadásáról

0

/

0

0

/

0