Habilitáció

Kutatás - Habilitáció

A habilitációs eljárás szabályait, a habilitáció menetét az Egyetem Habilitációs Szabályzata rögzíti, mely tartalmazza a karra vonatkozó különös részeket is.

A habilitáció az oktatói és az előadói képesség, valamint a tudományos teljesítmény egyetemi megítélése. A pályázó e szabályzatban meghatározott módon ad tanúságot tudományos, szakmai eredményeiről, továbbá a doktori fokozat megszerzése után folytatott oktatói, kutatói, gyakorlati, alkotói teljesítményről.
Az egyetem habilitációval ismeri el azon személy érdemes voltát, aki bizonyítja, hogy

a)      valamely tudományág területén széleskörű áttekintéssel és korszerű tudományos szakismerettel rendelkezik, s tudását szóban és írásban magas színvonalon, valamint idegen nyelven is át tudja adni,

b)      hazai vagy külföldi felsőoktatási intézményben legalább nyolc féléven keresztül – ebből a PhD fokozat vagy azzal egyenértékű tudományos fokozat (továbbiakban együtt: doktori fokozat) megszerzése óta legalább négy félév során – a tanrendben meghirdetett módon oktatott,

c)      a doktori fokozat megszerzése után is folyamatos, magas szintű önálló tudományos, alkotó tevékenységet folytatott, a nemzetközi tudományos életben is közzétett és elismert új tudományos eredményekkel hozzájárult annak a tudományágnak a fejlesztéséhez, melynek tárgykörében a habilitációját kéri.

A habilitációs folyamatot az Egyetemi Habilitációs Bizottság (EHB) indítja, felügyeli az eljárás jogszerűségét, valamint meghozza a végső döntést.

A Kari Habilitációs Bizottság (KHB) megállapítja, hogy a szakmai szempontoknak megfelel-e a benyújtott pályázat, s ha igen, ad hoc Szakmai Bíráló Bizottságot (SzBB) jelöl ki, melynek két tagja írásban is minősíti a benyújtott pályázatot. Az SzBB tesz javaslatot az előadások megtarthatóságára, témájára, az idegen nyelvű előadás nyelvére, és javaslata alapján a KHB tűzi ki az előadások idejét és helyét. A 45 perces magyar nyelvű és a 30 perces idegen nyelvű tudományos, vagy konferencia-előadást a pályázónak egy napon kell megtartania*. Az előadások megtartása után az SzBB visszavonul, és titkos szavazással eldönti, hogy elfogadja-e a habilitációs előadásokat. Sikeres habilitációhoz az igenlő szavazatok 67%-a szükséges.

A habilitációs előadások nyilvánosak, az előadások megszervezését az ELTE PPK Tanulmányi Hivatal Oktatásszervezési Irodája végzi. A habilitációs előadások időpontja meghirdetésre kerül a kari honlapon, illetve a www.doktori.hu oldalon.

Az SzBB meghallgatja és szavazással minősíti a habilitációs előadásokat, javaslatát továbbítja a KHB-nak, mely testület is szavaz a cím odaítélhetőségéről, majd javaslatát felterjeszti az EHB-nak. A KHB habilitáció odaítélésére vonatkozó javaslatát titkos szavazással hozza meg, a javaslat pedig akkor tekinthető elfogadottnak, ha azt a szavazók legalább 67%-a támogatta.

Az EHB pozitív döntése alapján a jelölt ünnepélyes keretek között veheti át habilitációs oklevelét és használhatja a habilitált címet.

Abban az esetben, ha a pályázó nem azon tudományterületen kíván habilitálni, amiből a doktori fokozatát szerezte, kérelmezheti a tudományterület-váltást, melynek elfogadásáról – a kari habilitációs bizottság szakmai véleménye alapján – az Egyetemi Habilitációs Bizottság dönt.

Tudományág váltási kérelem habilitációs eljáráshoz

Kérelem habilitációs eljárás indításához

* Az idegen nyelvű tudományos vagy konferenciaelőadásra vonatkozó tájékoztatás a szabályzat PPK-ra vonatkozó különös részének 127. § (1) bekezdése alapján módosítva 2019. október 21-én.

A habilitációs eljárás díjának befizetése

A habilitációs eljárás díja 150.000 Ft, melyet az eljárás elindításakor kell a pályázónak megfizetnie.

A díjat két részletben kérjük átutalni:

125.000 Ft összeget:

 • Eötvös Loránd Tudományegyetem
 • 10032000-01426201-00000000
 • Közleményben kérjük feltüntetni a következőket:
  • B104B0200AB9P04/12
  • Habilitációs eljárási díj

25.000 Ft összeget:

 • Eötvös Loránd Tudományegyetem
 • 10032000-01426201-00000000
 • Közleményben kérjük feltüntetni a következőket:
  • R112 N0500 RR9803/00
  • Habilitációs eljárási díj

Az idegen nyelvű eljárás díja 200.000 Ft.

A díjat két részletben kérjük átutalni:

167.000 Ft összeget:

 • Eötvös Loránd Tudományegyetem
 • 10032000-01426201-00000000
 • Közleményben kérjük feltüntetni a következőket:
  • B104B0200AB9P04/12
  • Habilitációs eljárási díj

33.000 Ft összeget:

 • Eötvös Loránd Tudományegyetem
 • 10032000-01426201-00000000
 • Közleményben kérjük feltüntetni a következőket:
  • R112 N0500 RR9803/00
  • Habilitációs eljárási díj

Habilitációs kérelem benyújtása

Habilitáció iránti kérelmet a jelen szabályzat 2. sz. függeléke szerinti formanyomtatványon vagy annak adatait tartalmazó beadvánnyal az EHB titkársági feladatait ellátó Rektori Kabinethez kell benyújtani a következő címen:

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Rektorhelyettesi titkárság
1056 Budapest, Szerb u. 21-23.
tel: (1) 411-6537; (1) 411-6500/2619
e-mail: maria.foki@rk.elte.hu

A kérelemhez csatolandó dokumentumok:

 • kérelem űrlap (1 pld)
 • az egyetemi végzettséget igazoló eredeti oklevelet be kell mutatni, és másolatait csatolni kell (2 pld)
 • a doktori vagy azzal egyenértékű tudományos fokozat megszerzését igazoló eredeti oklevelet be kell mutatni, és másolatait csatolni kell /ez a külföldön szerzett oklevél esetén annak eredeti honosított példányára vonatkozik (2 pld)
 • az eljárási díj befizetését igazoló csekkszelvény, vagy banki átutalásról szóló igazolás
 • a kérelmező nyilatkozata arról, hogy ugyanezen tudományágban nincs folyamatban habilitációs eljárása, és arról, hogy 2 éven belül visszavont, illetve elutasított kérelme sem volt (2 pld)
 • a tudományterületen folytatott legalább nyolc féléves oktatói gyakorlatát tanúsító, a munkáltatói jogkör gyakorlója által aláírt igazolás (2 pld)
 • részletes szakmai önéletrajz (3 pld)
 • a tervezett féléves kollégium vázlata, témája, rendszere, tárgyalási módjai
 • a habilitációs és a tudományos előadás vázlata (legalább két habilitációs, és egy tudományos előadás témavázlatának beadása kötelező) (2 pld)
 • a pályázó által készített, a doktori fokozat megszerzése óta eltelt időszakban elért tudományos eredményeinek a nemzetközi szakirodalomra figyelemmel történő érdemi áttekintése, melyben tudományos munkásságát összefoglalja, annak jelentősebb eredményeit tézisekben világosan bemutatja (3 pld)
 • az ELTE Habilitációs Szabályzat 4. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott dolgozat, monográfia vagy tanulmánykötet (2 pld)
 • a doktori fokozat megszerzése óta publikált szakirodalmi közleményeinek, könyveinek teljes listája és a tudományterület sajátosságainak megfelelően összeállított hivatkozási jegyzéke (3 pld)
 • az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, ill. külföldi állampolgár esetén az ezt pótló hatósági bizonyítvány (1 pld)

A habilitációs eljárás megindításakor a felsoroltakon túl elektronikus formában is benyújtandók a PPK Tanulmányi Hivatal Oktatásszervezési Irodájába a következők:

 • a kérelem űrlapja
 • részletes szakmai önéletrajz
 • a habilitációs és a tudományos előadások vázlatai
 • a doktori fokozat megszerzése óta eltelt időszakban elért tudományos eredményeinek a nemzetközi szakirodalomra figyelemmel történő érdemi áttekintése
 • tudományos mű vagy habilitációs dolgozat (tudományos munkásság igazolására benyújtandó tudományos mű, ami lehet kéziratos habilitációs dolgozat, illetőleg öt éven belül megjelent monográfia vagy tanulmánykötet (amelyben szereplő tanulmányok túlnyomórészt öt éven belül születtek), de nem lehet azonos a doktori (PhD) dolgozattal)
 • a doktori fokozat megszerzése óta publikált szakirodalmi közlemények, könyvek teljes listája
A kérelem Kari Habilitációs Bizottsága általi befogadását követően a kijelölt Szakmai Bíráló Bizottság tagjainak további pályázati példányok benyújtása lehet szükséges.

Más felsőoktatási intézményben szerzett habilitáció elfogadása

2019.02.12.