A PPK pályázati felhívása a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra (2022/2023-as tanév)

2022.06.01.
A PPK pályázati felhívása a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra (2022/2023-as tanév)

LEZÁRULT PÁLYÁZAT!

Az oktatásért felelős miniszter tanévenként nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományoz a felsőoktatási intézmények kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatói részére. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj adományozásának rendjét és feltételeit a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet szabályozza. Az ELTE Hallgatói követelményrendszer 110. §-a és 437. §-a rendelkezik a Pedagógiai és Pszichológiai Karra vonatkozó szabályokról.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra a teljes idejű (nappali munkarendű) alapképzésben, mesterképzésben vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgatók pályázhatnak – a finanszírozási formájuktól függetlenül.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesíthető hallgatók irányszáma a PPK-n összesen 20 fő.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj egy tanévre, 10 hónapra szól, összege 2022-ben 40.000,- Ft havonta. A pályázat keretében elnyert ösztöndíj csak a 2022/2023-as tanévben folyósítható. Ha a hallgató hallgatói jogviszonya bármilyen okból megszűnik vagy a 2022/2023-as tanévben szünetel, a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj nem folyósítható számára. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat elnyert hallgató az ösztöndíja mellett jogosult más (pl. tanulmányi) ösztöndíjra is.

A pályázat benyújtásának feltételei

Ki pályázhat?

Az pályázhat a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra, aki

  • a PPK képzéseinek teljes idejű (nappali munkarendű), alap-, mester- vagy osztatlan képzéses hallgatója, és
  • eddigi tanulmányai során legalább két félévben aktív volt a jogviszonya, továbbá
  • a pályázat benyújtásáig legalább 55 kreditet szerzett.

Pályázhat az az alapképzésben részt vevő hallgató is, aki a jelen félévben oklevelet szerez, de ősztől mesterképzésre felvételt nyer, és azon folytatja tanulmányait.
 

Hol, mikor és mit kell benyújtani?

A pályázat csak a Neptunban nyújtható be az Ügyintézés>Kérvények menüpont alatt kiválasztható kérvény formájában. A kérvény 2022. június 1. 12:00-tól 2022. július 1. 8:00-ig érhető el a „Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj – 2022/23” néven. A pályázat benyújtásának és elbírálásának feltételei, valamint A pályázat pontrendszere tartalmazza azokat a mellékletként benyújtható dokumentumokat, amelyekkel a pályázó az egyes jogcímeket igazolhatja. A dokumentumokat elektronikus formában, a Neptun-kérvényhez csatolt fájlban (pdf, docx, xlsx, jpg, ppt stb.) lehet benyújtani. A mellékleteket a megfelelő tevékenységtípusok szövegdobozaiban kell felsorolni, a megnevezésük elején szerepeljen A pályázat pontrendszere szerinti sorszám (pl. II.1. OTDK második helyezés; III.4.a. kortárs segítő csoport tagja). A letölthető dokumentumok között található Segédlet tartalmazza a Neptunban található pályázati űrlap és a pontrendszer kategóriáinak a megfeleltetését.

A pályázat elbírálása során – szükség esetén – a bíráló bizottság jogosult kétnapos határidő megadásával a melléklet eredetijének a bemutatását kérni. Az eredeti dokumentum bemutatása a PPK Tanulmányi Hivatalában történik. Az eredeti igazolás kért bemutatásának hiányában az adott jogcímre nem adható pont.

A pályázathoz benyújtott valamennyi tevékenység teljesítése és a teljesítést igazoló dokumentum csak abban az esetben értékelhető, ha a teljesítés az előző éves pályázati időszakban a pályázatok benyújtására meghatározott határidő, 2021. július 15. után történt, illetőleg az igazoló dokumentum e határidő után keletkezett.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 1. 8:00 óra.


FIGYELEM! A pályázat elbírálása a benyújtott dokumentumok alapján fog történni, hiánypótlásra a benyújtási határidő után nincs lehetőség, a Neptunban azonban a kérvény elérhetőségének időtartamában utólag is rögzíthetők dokumentumok.

A pályázat benyújtásával és az elbírálással kapcsolatban a tanulmanyi@ppkhok.elte.hu ímélcímen lehet föltenni a felmerült kérdéseket.

A pályázat elbírálása

A benyújtott pályázatokban szereplő tanulmányi adatokat a Tanulmányi Hivatal ellenőrzi.

A pályázatokat a PPK Hallgatói Önkormányzat Tanulmányi Bizottsága az elért pontszámok alapján rangsorolja A pályázat pontrendszere alapján. A pályázókat az elbírálás során kialakult eredményükről és a rangsorban elfoglalt helyükről a Tanulmányi Hivatal 2022. július 6-án határozatban értesíti a Neptunban.

A rangsorolás eredményével szemben a pályázó 2022. július 21. 15-én 16:00 óráig jogorvoslati kérelemmel élhet, melyet kizárólag ímélben lehet benyújtani a Kancellária Jogi, Igazgatási és Közbeszerzési Igazgatóságára a hjb@kancellaria.elte.hu ímélcímen. A fellebbezés egyéb úton, postán vagy személyesen történő benyújtása nem lehetséges.

Budapest, 2022. június 1.
 

Letölthető dokumentumok: