Sportmenedzser MSc

2024.01.29.
Sportmenedzser MSc

A sportmenedzser mesterszakot mindazoknak ajánljuk, akik akár sportszakmai, akár gazdasági alapképzettséget szereztek, és a sportszektorban vagy a szélesen értelmezett sportgazdaság valamely területén szeretnének majd dolgozni. Ha szeretnél komplex képzést kapni egy speciális szakterületen, válaszd az ELTE PPK sportmenedzser mesterszakát!

Olvasd el a Gősi Zsuzsanna szakfelelőssel készült interjúnkat!>>>

Bemeneti feltételek

A Bologna-rendszerű mesterszakokra történő jelentkezés és felvétel feltételei a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.évi CCIV. törvény 16/A. §-a alapján a hivatalos kiadványként közzétett képzési és kimeneti követelmények szerint meghatározottak. Ennek elérhetősége ezen a linken található. Amennyiben a jelentkező a szükséges végzettséggel és az intézmény által megállapított és hivatalosan közzétett egyéb feltételekkel nem rendelkezik, jelentkezését a felvételi eljárásból ki kell zárni. 

A) Feltétel nélkül elfogadott alapképzési szakok: a sportszervező alapképzési szak, a sport- és rekreációszervezés alapképzési szak sportszervező szakiránya, továbbá az 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű sportmenedzser, testnevelés-sportszervezés alapképzési szak. Amennyiben a fentiekben felsorolt végzettséggel rendelkezik, illetve fog rendelkezni felvételi döntés meghozataláig, nincsen szükség előzetes kreditvizsgálatra.

B) A fentieken felül, bizonyos feltételek mellett az alábbi végzettségre épülő jelentkezéseket is el kell fogadnunk. 
Feltételekkel elfogadott alapképzési szakok: A további alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok tekintetében, a korábbi tanulmányokból – a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján – legalább 60 kredit szükséges az alábbi területekről:
- sporttudomány, egészségtudomány területéről 20 kredit;
- neveléstudomány, pszichológia, társadalomtudományok területéről 20 kredit;
- közgazdaság- és jogtudomány, illetve szervezés és vezetéstudományok területéről 20 kredit.

A felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján ezekből legalább 30 kredittel rendelkezzen, a 60 kreditből esetleg hiányzó krediteket a tanulmányok első két félévében pótolni lehet.

A feltételt, vagyis a felsorolt kreditek meglétét egy ún. előzetes kreditvizsgálat során tudjuk megállapítani, melyet Önnek kell kezdeményeznie a honlapunkon található ŰRLAP kitöltésével.

Beküldési határidő: 2024. március 31.

A kérelem be nem nyújtása a felvételi eljárásból való kizárást vonja maga után.

Ha végzettségét a végső hiánypótlási határidőig nem igazolja, jelentkezését kizárjuk a felvételi eljárásból. Amennyiben e félévben tesz záróvizsgát, és oklevele nem készül el addig, akkor az oklevél helyett egy, a sikeres záróvizsgáról és az oklevél megszerzéséről szóló igazolást is elfogadunk. Sikeres felvétel esetén azonban oklevelét legkésőbb a beiratkozáson be kell majd mutatnia.

Külföldi végzettség továbbtanulási célú elismertetése
Ha tanulmányait külföldi intézményben végzi/végezte, a honlapunkon található ŰRLAP kitöltésével kezdeményezheti a szakképzettség továbbtanulási célú elismerését. 
Kérjük, hogy az űrlap kitöltésén túl olvassa el figyelmesen a felvi.hu „Külföldi felsőfokú végzettségek továbbtanulási célú elismerése” című fejezetét is.


Beküldendő dokumentumok

KÖTELEZŐ DOKUMENTUMOK 
Minden dokumentumot a felvi.hu-ra szükséges feltölteni, ezek hiányában a jelentkezőt kizárhatják a felvételi eljárásból. 

2024. február 15-ig: 
- egészségügyi alkalmasság igazolása az Egészségügyi lap beküldésével. A nyomtatványt saját kezű aláírással kell feltölteni az e-felvételire (szkennelve vagy fotózva) "egészségügyi igazolás" jogcímen.
Az egészségügyi alkalmasság igazolásának, vagyis az Egészségügyi lap beküldésének hiánya esetén a jelentkező a szakra nem nyerhet felvételt. A sporttudomány képzési területhez tartozó szakokon a képzés időtartama alatt bekövetkező esetleges egészségügyi alkalmatlanság kizárhatja a tanulmányok változatlan feltételek melletti befejezését.

Végső hiánypótlási határidő, 2024. július 10-ig:
amennyiben oklevelét, nyelvvizsga-bizonyítványát 2024. február 15.  után kapja kézhez. 
A felvi.hu-ra feltöltött dokumentumokat folyamatosan rögzítjük, szükség esetén az érintetteket hiánypótlásra fogjuk felszólítani.

A jelentkezés utáni fontosabb határidők, időpontok a felvételi eljárásban
(Kérjük, kövesse az Oktatási Hivatal által közzétett információkat is!)
A motivációs, szakmai elbeszélgetés időpontja: 2024. július 1-3.
Adat- és sorrend módosítási határidő a felvi.hu-n: 2024. július 10.
Végső hiánypótlási határidő a felvi.hu-n: 2024. július 10.
Vonalhúzás várható időpontja: 2024. július 24.


Motivációs, szakmai beszélgetés és pontszámítás

A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 34. §-a alapján a mesterképzésben a felvételi követelményeket és a rangsorolás módját a felsőoktatási intézmény szabályozza, de csak az a jelentkező vehető fel, akinek pontszáma az adható maximális pontszám 50 százalékát eléri.
Az ELTE Felvételi szabályzata értelmében az a jelentkező, aki az adott szak felvételijének bármely részeredményében (a többletpontokat kivéve) 0 pontot ér el, erre a szakra nem nyerhet felvételt.

Legfeljebb 100 pont szerezhető, az alábbi megoszlás szerint:

1. Oklevél minősítése (legfeljebb 45 pont): az alapképzési vagy ennek megfeleltethető oklevél minősítéséből számítandó a következők szerint: 
- jeles (5) minősítésű oklevél = 45 pont, 
- jó (4) minősítésű oklevél = 40 pont, 
- közepes (3) minősítésű oklevél = 32 pont, 
- elégséges (2) minősítésű oklevél = 18 pont.

2. Motivációs, szakmai elbeszélgetés (legfeljebb 45 pont):
Motivációs beszélgetés (15 pont): 
- A felvételiző sporthoz való kötődése, sportszeretete. 
- Motivációk, amelyek a mesterszakra történő jelentkezésre sarkallták. 
- Konkrét célok, amelyek a sportmenedzser szak elvégzéshez köthetők. 
- Milyen elképzelései vannak a területen való elhelyezkedésről?
- A sportszervezés, sportmenedzsment mely területei iránt érdeklődik? 
- Milyen készséget, tudást szeretne fejleszteni a képzés során?
Szakmai ismereteket feltérképező beszélgetés (15 pont): 
A beszélgetés alapja a felvételi időpontjában hatályos Sporttörvény. A témakörök a sportjog és a sport szervezetei, melyek a Sporttörvény egyes fejezeteiben találhatók meg: 
- Az amatőr és a hivatásos sportoló státuszának jellemzése, összehasonlítása. 
- A sportszervezetek típusai, legfőbb jellemzőik. 
- A sportszövetségek rendszere, az egyes szövetségi típusok főbb tevékenységrendszerei. 
- A sport versenyrendszere. 
- A sport civil igazgatási és érdekvédelmi rendszere, a sportköztestületek feladatai. 
- Az állami és az önkormányzati sportirányítás főbb feladatai. 
- A sport állami támogatásának pénzügyi rendszere.
Szakirodalmi, szakcikk ismertetés elemzés (15 pont): 
Az alább megjelölt két fő témakör szakirodalmából a felvételiző által választott és megismert munkák alapján zajlik. A választott szakirodalom lehet mindkét témakörből: 

 • egy-egy könyv, melyeket 2000. után adtak ki, de nem lehet oktatási tankönyv vagy jegyzet; vagy 
 • témakörönként két-két (hazai vagy nemzetközi) folyóiratban vagy más írott kiadványban megjelent tudományos igényű cikk (előnyt jelent, ha a négy cikkből egy idegen nyelvű.) Lehetséges „vegyes” választás is, pl. egyik témakörből könyv, a másik témakörből pedig két szakcikk. 

Fő témakörök: 
Sportfinanszírozás, sportgazdaságtan: 
- Nemzetközi trendek a sportgazdaságtanban. 
- Szabadidősport gazdaságtana. 
- Hivatásos sportcsapatok működési jellemzői. 
- Sportfinanszírozás jellemzői Magyarországon (TAO támogatás, KSF rendszer). 
- Sportesemények, nemzetközi sportesemények szervezési és/vagy gazdasági kérdései. 
- Sportturizmus gazdasági jelentősége. 
- Fizikai aktivitás nemzetgazdaságra gyakorolt hatása. 
Marketing, sportmarketing: 
- Marketingstratégiák bemutatása, marketingstratégiák a gyakorlatban. 
- Marketingmix elemei. 
- Hivatásos sport és szegmensei, szabadidősport és egyéb sportpiacok. 
- Márkaépítés. Sporthoz köthető márkaépítés: egyéni és csapat. 
- Sportesemények marketing szempontú megközelítése. 
- Marketingkommunikáció a sportban. 
- Kommunikáció a sporton keresztül. 
- Reklám és PR kérdések a sport területén.

3. Többletpontok (legfeljebb 10 pont): 
- az előnyben részesítés eseteiben (hátrányos helyzet, fogyatékosság és gyermekgondozás) bármely igazolt jogcím alapján 3 pont, 
- bármely idegen nyelvből tett B2 (korábban középfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga esetén 3 pont,
- bármely idegen nyelvből tett C1 (korábban felsőfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga esetén 5 pont, 
- magyarországi OTDK első három helyezettje 5 pont. 


A képzés bemutatása

A képzési idő: 4 félév
Megszerzendő kreditek száma: 120
Munkarend: levelező

A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira – az érintett hallgatókkal kötött, eltérő megállapodás hiányában – tömbösítve, legfeljebb hetente péntek délután és/vagy szombaton kerül sor.

Finanszírozási formák:

 • állami ösztöndíjas
 • önköltséges: 400.000 Ft/félév

Képzés helye: Budapest 
Szakmai gyakorlat: 100 óra
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles sportmenedzser.

A képzés tanterveit innen töltheti le.

2023-as felvételi ponthatárok:
Budapest MLA - 64
Budapest MLK – 80

A képzés célja
A mesterszak célja olyan sportmenedzserek képzése, akik megalapozott speciális elméleti és gyakorlati ismeretek, készségek birtokában alkalmasak a rendelkezésre álló erőforrások tervezésére, vezetésére, valamint eligazodnak a sportra ható társadalmi és gazdasági tényezők és folyamatok között, akik képesek az amatőr és a profi sport legkülönbözőbb szervezetei számára meghatározni a sportvezetésnek a modern piacgazdaság viszonyai között betöltendő céljait, előírni feladatait. Jól eligazodnak a sportot átható társadalmi, gazdasági, jogi tényezők és folyamatok között. Képesek megkeresni, kitermelni és hatékonyan felhasználni a különböző szinteken megvalósuló sporttevékenységekhez szükséges erőforrásokat. A képzés magas szakmai színvonalát garantálja, hogy az oktatásban az ELTE PPK Egészségfejlesztési- és Sporttudományi Intézete mellett az ELTE Gazdálkodástudományi Karának szakemberei is részt vesznek.
 
Főbb tantárgyak

sporttudomány, egészségtudomány

 • sportmarketing
 • a turizmus és a sport üzleti aspektusai
 • sportjog
 • sportmédia
 • életmód és egészség

közgazdaság- és jogtudomány

 • üzleti gazdaságtan
 • számvitel
 • vállalati pénzügyek
 • szervezés- és vezetéstudományok
 • stratégiai menedzsment
 • vállalati kommunikáció
 • szervezetfejlesztés

társadalomtudomány, nevelés- és pszichológiatudomány

 • sportpolitika
 • közösségi gazdaságtan
 • szervezetpszichológia
 • hatékony vezetés

Diploma után

A szakot elvégzők okleveles sportmenedzser MSc (Master of Science) diplomát szereznek, amely a gazdaság szinte bármely területén hasznosítható ismeretekről és készségekről tanúskodik.
A sportmenedzser végzettséggel betölthető munkakörök a sportszektorban a teljesség igénye nélkül: sportszervezet, sportegyesület, sportklub, sportszövetség vezetője, szabadidőközpont igazgatója, sport- és rendezvényszervező, sportlétesítmény igazgatója, szakosztályvezető, sportmarketing-szakértő.

A szakon végzettek felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására is.


Tájékoztató videók