Szakdolgozatok (diplomamunkák) témabejelentése a 2020/2021-es tanév tavaszi félévében

2021.04.30.
Szakdolgozatok (diplomamunkák) témabejelentése a 2020/2021-es tanév tavaszi félévében

A hallgatónak a tanulmányai lezárásához minden szakon szakdolgozatot kell írnia. A szakdolgozat megnevezése a mesterképzési szakokon: diplomamunka. A szakdolgozat témáját a hallgatónak a Neptunban kell bejelentenie a záróvizsgája időszaka előtt az alábbi szabályok szerint.
 

Mely szakokon kell, és mely szakokon nem kell témát bejelenteni?

Minden szakon kötelező a szakdolgozati téma bejelentése, kivéve azokat a szakokat, amelyeken a szakdolgozat kötelező formája a portfólió. Nincsen tehát témabejelentés a következő szakokon: pszichológia BA, közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzés, mentortanár szakirányú továbbképzés, pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés. FIGYELEM! Azoknak a hallgatóknak, akik a pedagógus szakvizsga pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási ismeretek tanítása a közoktatásban modulját végzik, a portfólió kötelező része egy tanulmány is, amihez témavezetőt kell választani, és be is kell jelenteni a tanulmány témáját.
A pszichológia MA szakon a szakdolgozatnak két része van, a kutatási rész és az alkalmazott rész, ezekhez külön-külön szükséges a témabejelentés, két különböző időszakban.

Ki lehet témavezető?

A témavezető az Egyetem oktatója, tudományos kutatója, illetve külső, óraadó szakember is lehet. Ha a hallgató olyan témavezetőt választ, aki nem szerepel a Neptunban (aki a témabejelentés űrlapon nem választható ki), akkor szükséges egy ún. „belső” témavezető választása is. A hallgató az általa választott témavezetővel előre egyeztetve választ témát. A témavezető a hallgató által benyújtott témabejelentés alapján nyilatkozik a Neptunban arról, hogy elvállalja a témavezetést. Abban az esetben, ha a hallgató előre meghatározott témakörökből választ – ez csak Szombathelyen fordul elő a Pedagógiai és Pszichológiai Intézet (PPI) szakjain –, ehhez kapcsolódva választja ki a témakörhöz előzetesen hozzárendelt témavezetőt, és ilyen esetben a témavezető külön nem nyilatkozik a téma vállalásáról. A téma és a témavezető választását a szakért felelős intézet igazgatója vagy az általa kijelölt személy hagyja jóvá a Neptunban.

Mi lehet a téma?

Az egyes intézetek minden félévben szakonként felajánlanak szakdolgozati témákat, ezeket az intézeti honlapon teszik közzé. Ha az adott szakon a hallgató a Neptunban majd egyéni témát jelent be, az lehet az intézeti honlapon javasoltak közül is valamelyik, de a témavezetőjével egyeztetve ő maga is megfogalmazhat ezektől eltérő, saját témát is. A PPI szombathelyi szakjain a hallgatók a Neptunban is elsősorban az előre meghatározott témakörökből választanak témát és témavezetőt is, de nekik is lehetséges az egyedi témaválasztás.

FONTOS! A téma nem azonos a majdani szakdolgozat címével. Érdemes olyan témát választani, ami kellően tágan határozza meg azt az elméleti/empirikus/módszertani/fejlesztési stb. tartalmat, amit a hallgató a szakdolgozatában fog majd kifejteni. Ha kellően általános a téma, nem szükséges a témabejelentés megváltoztatása akkor, ha a szakdolgozat és annak a címe mindössze a témának egy szűkebb, specifikus részét tárgyalja.
A témabejelentés határidői

 

őszi záróvizsgához

tavaszi záróvizsgához

általános határidő:

 

 

alapképzési szakokon (BA, BSc) és szakirányú továbbképzésben (a záróvizsga előtt fél évvel)

május 15.

október 15.

mesterképzési szakokon (MA, MSc), beleértve a pszichológia MA szakon a kutatási szakdolgozati részt (a záróvizsga előtt két félévvel)

október 15.

május 15.

az általános határidőtől eltérő esetek:

 

 

társadalmi befogadás tanulmányok MA / interkulturális pszichológia és pedagógia MA

május 15.

október 15.

a pszichológia MA szakon az alkalmazott szakdolgozati rész (a kutatási rész a fenti általános határidő szerint)

a szorgalmi időszak második hetének péntekéig

Nem kötelező témavezető felkérése, és a témát sem kell bejelenteni a következő szakokon, amelyeken a szakdolgozat portfólió:

 • pszichológia BA,
 • közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzés,
 • mentortanár szakirányú továbbképzés,
 • pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés. VIGYÁZAT! a pedagógus szakvizsga pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási ismeretek tanítása a közoktatásban modulján a portfólió kötelező része egy tanulmány is, amihez témavezetőt kell választani, és be is kell jelenteni a tanulmány témáját az általános határidő szerint.
Hogyan történik a témabejelentés a Neptunban?

Ha Ön egyidejűleg több szakon is folytat, vagy abszolutóriummal már befejezett tanulmányokat, akkor először ki kell választania a Neptunban bal oldalon felül azt a képzést, amihez a szakdolgozatának témáját be kívánja jelenteni. Ez után a Tanulmányok > Szakdolgozat / Szakdolgozat jelentkezés menüpontban a Műveletek: közül válassza ki a Szakdolgozat jelentkezés gombot. A megnyíló ablakban az Időszak: szűrésben válassza ki az Önre vonatkozó kategóriát a Listázás gombbal.

Az "Időszak" megnevezés valójában a szakok és a hallgatók azon körét jelenti, akikre a témabejelentés feltételei azonosak, így különösen a kötelező vagy egyénileg választható témák, a témavezetők köre és a témabejelentés határideje. Ennek megfelelően a következő "Időszakok" választhatók:
  ► Budapest – BA/BSc, szakirányú továbbképzés 2020/21/2
  ► Budapest – MA/MSc 2020/21/2
  ► Budapest – PSZM alkalmazott rész / PSYM applied part 2020/21/2
  ► Budapest – IPPI/IIPE 2020/21/2
  ► Szombathely – STI 2020/21/2
  ► Szombathely – PPI BA 2020/21/2
  ► Szombathely – PPI MA 2020/21/2 

Innen szétválik a témabejelentés folyamata, attól függően, hogy Ön (i) a szakját gondozó intézet által megadott témák és a hozzájuk rendelt témavezető oktatók közül választ, vagy (ii) a választott témavezetőjével egyeztetve egyénileg fogalmazza meg a szakdolgozatának témáját, és szabad szövegesen írja be majd egy űrlapon. A PPK-n az (i) szerinti témaválasztás csak a PPI Szombathelyen gondozott szakjain történik, de e szakok hallgatói is tehetnek témabejelentést a (ii) módon.

(i) Témaválasztás a megadott témák és a hozzájuk rendelt témavezetők közül

A Szakdolgozat jelentkezés ablakban a Szombathely – PPI BA 2020/21/2 vagy a Szombathely – PPI MA 2020/21/2 időszak listázását követően megjelennek a PPI által megadott témák és témavezetőik. A kiválasztott sorra klikkelve megnyílik a téma adatait bemutató ablak. A választott téma sorának végén lévő + (Lehetőségek) gombbal megnyíló menüpontok közül a Jelentkezés választásával újabb ablak nyílik meg, amelyben a témához tartozó címet lehet (de nem kötelező) módosítani. Innen a Tovább gombbal fejezheti be a témaválasztást, aminek utána a téma sorában megjelenik egy zöld színű pipa jel.
Ha esetleg módosítani szeretne a témaválasztásán, akkor törölheti azt a témavezető általi jóváhagyást megelőzően, a bejelentési határidő előtt. Ehhez ugyancsak a téma sorának végén lévő + (Lehetőségek) gombot kell használnia a Lejelentkezés menüpont kiválasztásával.

(ii) Egyéni témabejelentés

Ha az Ön szakján szabadon lehet szakdolgozati témát bejelenteni – akár az intézeti honlapon közzétett témajavaslatok alapján is –, akkor a Tanulmányok > Szakdolgozat / Szakdolgozat jelentkezés menüpontban a Műveletek: közül válassza ki a Szakdolgozat jelentkezés gombot. A megnyíló ablakban az Időszak: szűrésben válassza ki az Önre vonatkozó kategóriát a Listázás gombbal. Ezt követően az ablakban bal alul nyomja meg az Egyedi téma gombot, amire megnyílik a SZAKDOLGOZATI TÉMABEJELENTÉS űrlap. Az űrlap értelemszerű kitöltése után alul a Következő gomb megnyomásával lehet továbblépni, majd ellenőrzés után a Kérvény leadása gombbal véglegesítheti a témabejelentését. Vigyázzon! a kérvény leadása után azon változtatni vagy a kérvényt visszavonni nem lehet.

A benyújtott témaválasztását vagy az egyedi témabejelentését a Szakdolgozat jelentkezés ablakban balra alul a Jelentkezések gombbal ellenőrizheti.

FIGYELEM! A témabejelentés előtt mindenképpen egyeztessen a választott témavezetőjével.

A témabejelentés szabályai a HKR-ben

HKR 77. §

(1) A szakért felelős oktatási szervezeti egységek (intézet, tanszék) minden tanév/félév kezdetéig kötelesek szakdolgozati témákat felajánlani a hallgatóknak.

(2) A hallgatót a szakdolgozat elkészítésében egy vagy több témavezető segíti. Témavezető az Egyetem oktatója, tudományos kutatója, illetve nem egyetemi alkalmazott szakember lehet.

(3) A szakdolgozat témáját a hallgató az (1) bekezdésben jelzett oktatási szervezeti egység által felajánlott témák közül vagy a témavezetővel, illetve annak hiányában a szakért felelős oktatási szervezeti egység vezetőjével egyeztetve választja.

(4) A témaválasztás és a záróvizsga-időszak kezdete között

 1. az alapképzés és a mesterképzés esetén legalább 6 hónapnak,
 2. az osztatlan képzés esetén legalább 12 hónapnak kell eltelnie.

(6) A szakdolgozat témáját, témavezetőjét a szakért felelős oktatási szervezeti egység vezetője, illetve megbízottja (intézetigazgató, tanszékvezető, programvezető), az Nftv. hatálya alá tartozó tanárszak esetén a szakfelelős, illetve megbízottja hagyja jóvá írásban 1 hónapon belül, az esetleges titkosság engedélyezésével együtt.

(8) A hallgató jogosult a szakdolgozat témáját megváltoztatni, de a változtatás időpontja és a záróvizsga-időszak kezdete között

 1. az alapképzés és a mesterképzés esetén legalább 4 hónapnak,
 2. az osztatlan képzés esetén legalább 8 hónapnak,

kell eltelnie. A szakfelelős ezt az időtartamot szükség esetén a (4) bekezdésben meghatározott időtartamra meghosszabbíthatja.

(9) A hallgató második és minden további témaváltoztatása esetén, valamint a hallgatói jogviszony megszűnését követően az Egyetem témavezetőt nem köteles biztosítani.

412. §

(1) A szakdolgozat témabejelentésének határideje figyelemmel a jelen szakaszban foglalt kivételekre

 1. alapképzés és szakirányú továbbképzés esetén a (3) bekezdésben foglaltak kivételével
 • a tavaszi félévi záróvizsgához október 15.,
 • az őszi félévi záróvizsgához május 15.;
 1. mesterképzés esetén, beleértve az osztatlan mesterképzést is, a c) és d) pontban foglaltak kivételével
 • a tavaszi félévi záróvizsgához a megelőző tanévben május 15.,
 • az őszi félévi záróvizsgához a megelőző tanévben október 15.
 1. az interkulturális pszichológia és pedagógia vagy a társadalmi befogadás szak esetén
 • a tavaszi félévi záróvizsgához október 15.,
 • az őszi félévi záróvizsgához május 15.
 1. pszichológia mesterszakon
 • a 2015-ig érvényes követelmények, valamint a 2016-tól érvényes követelmények szerinti diplomamunka kutatási részének esetén a b) pontban foglaltak szerint,
 • a 2016-tól érvényes követelmények szerinti diplomamunka alkalmazott részének vonatkozásában a záróvizsga félévében a szorgalmi időszak második hetének péntekéig.

(2) Az oktatási szervezeti egység által a szakdolgozat témavezetésének elvállalásához megszabott, az (1) bekezdésben foglaltaknál hosszabb határidőt a TH teszi közzé az illető oktatási szervezeti egység értesítése alapján.

(3) Nem tanári szakos, portfólió típusú szakdolgozat esetén – amennyiben e követelményt az adott szak tanterve kötelezően írja elő – a hallgatónak szakdolgozati témát választania nem kell, témavezető felkérése nem kötelező, így a témabejelentésre sem kerül sor.


kérdések – válaszok

 • Nem találom a saját "Időszakomban" a felajánlott témákat. Az egyes intézetek döntése alapján jelennek meg, vagy nem jelennek meg a Neptunban a választható témák. A mostani témabejelentés során kizárólag a szombathelyi Pedagógiai és Pszichológiai Intézet tett közzé választható témákat a Neptunban, ezek ennek megfelelően csak a "Szombathely – PPI BA/BSc 2020/21/2" időszak választásakor jelennek meg. Ebben az esetben a témabejelentést a fenti (i) Témaválasztás a megadott témák és a hozzájuk rendelt témavezetők közül cím alatt olvashatók szerint kell elvégezni. Minden más esetben, a (ii) Egyéni témabejelentés szerint zajlik a témabejelentés, az intézetek által javasolt témák ekkor a Neptunban nem jelennek meg, csak az adott intézet honlapján.
 • Nem tudom leadni a kérelmemet, nem fogadja el a kutatásetikai engedélynél egyik opciót sem, mit tegyek? A Neptun rendszer 2021. május 3-i, éjjeli, központi frissítésekor azonosítatlan okból keletkezett ez a hiba, a hibát javítottuk, a kérelem május 4-én déltől rendben benyújtható.
 • Meggondoltam magam, hogyan változtathatnék a témabejelentésemen? Ha egyéni témát jelentett be, akkor a Kérvény leadása gomb megnyomásával véglegesítette a témabejelentését, azon változtatni nem tud. Ilyen esetben írjon ímélt a Tanulmányi Hivatalnak a th@ppk.elte.hu címre. Ha a Neptunban listázott, a "Szombathely – PPI BA/BSc 2020/21/2" időszakhoz közzétett témán kíván változtatni, akkor törölnie kell a témabejelentését a téma sorának végén lévő + (Lehetőségek) gombbal a Lejelentkezés menüpontot választva, és elvégezheti az új választást.