ELTE PPK - Szakirányú továbbképzések

Alap- vagy mesterképzésben szerzett oklevél birtokában és egy- vagy több éves munkatapasztalatot követően szakirányú továbbképzések keretében újabb szakképzettség, pedagógus- vagy pszichológus szakvizsga megszerzésére nyílik lehetőség az ELTE PPK-n. A képzési programok összeállításakor a kar minden esetben figyelembe veszi a munkaerő-piac igényeit, beleértve pl. a köznevelés tartalmi és szerkezeti változásai okán jelentkező új feladatokat. Ezért minden évben több száz pedagógus és pszichológus jelentkezik az egy- vagy kétéves szakirányú továbbképzésekre. A szakirányú továbbképzések egy részében is jellemző, hogy közös alapozó kurzusok után többféle specializáció választható, sőt a választható modulok gyakran önálló képzés keretében is elvégezhetők.

A képzések többsége esti tagozatos formában folyik, tömbösített kontakt órákkal, heti vagy havi rendszerességgel 1-3 teljes napot vesz igénybe. Szakirányú továbbképzéseinket önköltséges finanszírozási formában indítjuk. Évente a felsőoktatási felvételi tájékoztatóban is közzétesszük a jelentkezéssel és a képzésekkel kapcsolatos legfontosabb információkat, de honlapunk tanulmányi oldalain részletesebb tájékozódásra is van mód.

Szakirányú továbbképzéseinket többségében Budapesten kínáljuk, de egyes pedagógus-továbbképzéseinket Szombathelyen is indítjuk.

Bölcsész képzések - szakpszichológus képzések (csak Budapesten)

A pszichológia mesterszakon különböző specializációkon végeznek a hallgatók, de egyes szakterületeken (például az egészségügyben, igazságügyben, gyermekvédelmi ellátásban, pedagógiai szakszolgálatoknál) alkalmazási feltétel a szakvizsga megszerzése, amit az alábbi szakirányú továbbképzéseken szerezhetnek meg a végzett pszichológusok.

Az egészségfejlesztő szakpszichológus  továbbképzést (4 félév) teljesítő szakemberek megfelelő felkészültséggel rendelkeznek az egészségügy területén jelentkező különböző pszichológiai (rehabilitációs és prevenciós célú) feladatok önálló végzésére, szaktudásuk alkalmazható az egészségügyi dolgozók pszichológiai képzésében, a felsőoktatásban az egészségpszichológiai programok vezetésében.

felvételi információk

Az igazságügyi klinikai szakpszichológus továbbképzés (4 félév) célja klinikai szakpszichológusok felkészítése az igazságügyi klinikai szakpszichológiai területen alkalmazható elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítására. A képzés elvégzése után az  igazságügyi klinikai szakpszichológus ismeri és betartja az igazságügyi klinikai pszichológia kompetenciahatárait, alapvető jogi ismeretekkel rendelkezik az adekvát jogterületek  vonatkozásában (polgári jog, polgári eljárásjog, büntetőjog, büntető eljárásjog, családjog, közigazgatási jog), átfogó elméleti és gyakorlati tudása van az igazságügyi klinikai  pszichológiai vizsgálat során alkalmazható pszichodiagnosztikai módszerekről (figyelemmel a fogyatékos személyek sajátosságaira is), képes önállóan szakmai állásfoglalást készíteni, a szakmai állásfoglalást kommunikálni.

felvételi információk

A katasztrófa- és kríziskezelő szakpszichológus továbbképzés (2 félév) célja, hogy a különböző – egészségügyi, pedagógiai, szociális, rendvédelmi, gazdasági, ipari – területeken dolgozó pszichológus szakemberek elméleti és gyakorlati szinten egyaránt felkészültek legyenek katasztrófakrízis, illetve egyéb súlyos válsághelyzet esetén a segítő beavatkozásra. A résztvevők a képzés során olyan készségeket és eljárásokat sajátítanak el, amelyek által képessé válnak arra, hogy kompetensen vegyenek részt a katasztrófa-, illetve krízishelyzetek sürgősségi, közép- és hosszú távú kezelésében és prevenciójában.

felvételi információk

A pedagógiai szakpszichológus továbbképzés (4 félév) célja a pszichológusok felkészítése arra, hogy a pszichológia sajátos lehetőségeire támaszkodva segítséget tudjanak nyújtani a nevelési- és oktatási intézmények, a pedagógiai szakszolgálatok, valamint a gyermekvédelmi intézmények számára a nevelési és oktatási feladatok hatékony ellátására, a problémák megelőzésére és megoldására.

felvételi információk

A szexuálpszichológiai szakpszichológus továbbképzés (4 félév) célja a pszichológusok felkészítése arra, hogy segítséget tudjanak nyújtani az egyéneknek vagy pároknak az egészséges és kiegyensúlyozott párkapcsolati és pszichoszexuális működés eléréséhez és megtartásához, illetőleg hogy a szexualitással és családtervezéssel kapcsolatos egyéni vagy csoportos szexuális felvilágosító foglalkozásokat tudjanak tartani fiatalok számára iskolai vagy egyéb környezetben.

felvételi információk

A tanácsadó szakpszichológus továbbképzés (4 félév) célja a pszichológusok felkészítése arra, hogy a pszichológia eszközeivel, konzultáció keretében segítséget tudjanak nyújtani a lelkileg alapvetően egészséges, tehát klinikai értelemben nem beteg kliensnek az életvezetési és pályakrízisek, elakadások, valamint a családi és párkapcsolati problémák megelőzéséhez és megoldásához. Az adott probléma megoldásán túl a tanácsadó szakpszichológus igyekszik ügyfeleinek önfejlesztési képességeit, önállóságát is erősíteni. A végzettségben megjelenő választható szakirányok: családi és párkapcsolati tanácsadás, krízistanácsadás, munka-és pályatanácsadás

felvételi információk


Bölcsész képzések - egyéb bölcsész szakirányú képzések (csak Budapesten)

Az alkalmazott viselkedéselemzés továbbképzés (4 félév) célja, hogy a pszichológia BA szakos oklevéllel rendelkező hallgatók átfogó ismereteket szerezzenek a viselkedéselemzés elméleti hátteréről és gyakorlati alkalmazásairól. A képzés elvégzése után a hallgatók képesek lesznek szupervízió mellett a gyakorlatban hatékonyan alkalmazni a viselkedésváltoztatás tudományos kutatások által bizonyítottan hatékony technikáit az egyének vonatkozásában többek között az agysérülések, demencia, pszichiátriai kórképek, autizmus, értelmi sérülés területén, illetőleg gazdálkodó szervezetek, költségvetési és önkormányzati, valamint civil szervezetek esetében a szervezetfejlesztés terén. A szakirányú továbbképzés követelményei igazodnak a Board Certified Behavior Analyst® (BCBA) nemzetközi szakvizsga letételéhez szükséges kurzuskövetelményekhez.

felvételi információk

Az általános és családügyi mediáció (közvetítés) továbbképzés (2 félév) célja, hogy a különböző – pedagógiai, szociális, jogi, pszichológiai, egészségügyi, rendvédelmi, gazdasági – területeken dolgozó szakemberek képessé váljanak az egymással tartós konfliktusban álló felek közötti konfliktusok megoldását célzó folyamatban a közvetítésre, mediálásra elméleti és gyakorlati szinten egyaránt. A résztvevők a képzés során olyan készségeket és eljárásokat sajátítanak el, amelyek által kompetenssé válnak a konfliktusok hatékony és hosszú távú megoldásában.

felvételi információk

A felsőoktatás- és tudománymenedzsment továbbképzés (4 félév) során elsajátított elméleti és gyakorlati ismeretek és jártasságok segítségével elsősorban a felsőoktatás terepén biztosítható az intézményi menedzsment, PR, marketing, tudománykommunikáció, felsőoktatás-kutatás, emberierőforrás-fejlesztés és minőségbiztosítás terén a döntés-előkészítés, a stratégiai tervezés, az operatív ügyintézés és a folyamatszervezés hatékonyabb ellátása.

felvételi információk

A kreativitásökológiai szaktanácsadó továbbképzésben (2 félév) végzettséget szerzett szakember, a Chief Innovation Officer (CIO) feladata a nagyvállalati szervezetben a csoportpszichológiai, tudásmenedzsment- és vállalatstratégiai ismeretek birtokában a megújulási hangulat életre keltése és zökkenőmentes fenntartása, valamint az innovátorok támogatása, integrálása. Ennek a nagyvállalatoknál a felső vezetésben jelentkező új szakmának a szükséges háttértudás-anyagát és gyakorlati ismereteit adja meg a képzés.

felvételi információk

A meddőségi, reprodukciós és örökbefogadási szaktanácsadó továbbképzés (3 félév) célja a meddőség, illetve az asszisztált reprodukciós és az örökbefogadási folyamat iránt érdeklődő, e területeken tapasztalattal rendelkező, diplomás szakemberek továbbképzése. A képzés fókusza egyfelől a legkorszerűbb szakmai ismeretek átadása, másfelől a résztvevők hivatás-személyiségének célzott fejlesztése. Az interdiszciplináris képzés során az említett témákat több szempontból közelítjük meg, és hangsúlyt kap a különböző területekről érkező szakemberek tapasztalatcseréje is.

felvételi információk

A múzeumpedagógiai szaktanácsadó továbbképzés (4 félév) célja olyan képzőművészeti, történettudományi, természettudományi, művelődéstörténeti és pedagógiai/andragógiai ismeretek átadása, melyek birtokában a végzett szakemberek képesek lesznek múzeumi keretek között tanórákat, szakköröket, felnőttek csoportjainak, családoknak fakultatív foglalkozásokat tartani – figyelemmel az élethosszig tartó tanulás lehetőségeinek biztosítására is.

felvételi információk

A perinatális szaktanácsadó továbbképzés (4 félév) célja a már diplomával rendelkező, a születés körül tevékenykedő, valamint a felnövekvő generáció oktatásában és nevelésében résztvevő szakemberek számára igényes, magas szintű, tudományosan megalapozott perinatális képzést nyújtani. A perinatális tudomány holisztikus, rendszerszemléletű megközelítése egyetlen egységes folyamatként kezeli a szülés-születés időszakát a fogantatástól a következő nemzedék megszületéséig, melyben a kapcsolódó szakmák interdiszciplináris együttműködése kívánatos. A képzésben tanfolyami keretben azok is részt vehetnek, akik felsőfokú végzettséggel nem rendelkeznek.

felvételi információk

Szoft technológiai szaktanácsadó továbbképzés (2 félév). Az egyetemek régóta sikeresen képzik a vállalatok életében felmerülő „jól strukturált” problémák megoldásának szakembereit: mérnököket, közgazdászokat, jogászokat, bölcsészeket, kutatókat, pszichológusokat. A szoft technológiai szaktanácsadó képes a korábban megszerzett „hard” tudását konvertálni az új helyzetek többnyire csak lazán strukturált, „szoft” problémáira. Ismeri az ehhez szükséges fogalmi kereteket (káoszelmélet, skálafüggetlenség, többszörös lojalitás, validálás, narratívák stb.), és ezeket a legváltozatosabb körülmények között tudja alkalmazni.

felvételi információk


Pedagógus-továbbképzések (Budapesten és Szombathelyen)

A fejlesztőpedagógus továbbképzés (4 félév, csak Budapesten) célja olyan szakemberek (pedagógusok) képzése, akik pszichológiai, pedagógiai ismereteik birtokában szakszerűen végezhetik a különböző beilleszkedési és/vagy tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek pedagógiai szűrését, prevencióját és korrekcióját csoportos és egyéni formában. A szak első 2 féléve azonos a pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés választható ismeretkörei között található, 2 féléves preventív és korrektív pedagógia, pszichológia modullal.

felvételi információk

Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga (csak Budapesten) A továbbképzésen (4 félév) végzett szakemberek az iskolák, oktatási, nevelési intézmények vezetői, vezető-helyettesi, szakmai munkaközösség-vezetői, a szakképzés tovább- és átképző intézményeinek vezetői munkaköreit, szaktanácsadói, szakértői, vizsgaelnöki feladatokat, a pedagógiai intézetek és szakszolgálatok munkatársi feladatait láthatják el.

felvételi információk

Tankerület-igazgatási vezető pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak (csak Szombathelyen). A képzés (4 félév) célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak az állami köznevelési intézmények fenntartói feladatait ellátó köznevelési intézményfenntartó központ, valamint a tankerületek szakmai és fenntartói feladatainak ellátására, pedagógiai és szakmai törvényességi ellenőrzésére, az optimális köznevelési intézményszerkezet kialakítására. Képesek lesznek a köznevelési intézmények vezetésére, a köznevelési feladatok hatékony és méltányos ellátásának biztosítására, szakmai és helyi szempontok érvényesítésére, mérési rendszerek alkalmazására, a speciális nevelési-oktatási feladatok intézményi meghatározására és megvalósítására, a pedagógusok támogatására.

felvételi információk

A tehetségfejlesztő szaktanácsadó továbbképzésen (4 félév, csak Budapesten) végzett pedagógus jártasságot szerez a tehetség felismerése és fejlesztése módszereinek megválasztásában, az egyéni stratégiák kiválasztásában. Képes lesz speciális tehetségprogramok kidolgozására, olyan fejlesztő elemek alkalmazására, melyeknek segítségével hatékony fejlesztési folyamatot indíthat el.

felvételi információk

Pedagógus-szakvizsga (Budapesten és Szombathelyen egyaránt) A szakirányú továbbképzésben (4 félév) megszerezhető végzettség szükséges a pedagógus-életpálya mesterpedagógus fokozat eléréséhez. A képzés moduláris szerkezetű, egy 2 féléves, jogszabályban rögzített tartalmú, kötelező ismeretköröket tartalmazó részből és egy szintén 2 féléves választható ismeretköröket tartalmazó részből áll. A kötelező rész a nevelés-oktatás jogi, igazgatási, szervezeti és menedzsmentismereteivel, speciális nevelési feladatokkal ismerteti meg a hallgatókat. A választható tanulmányterületek moduljai:

Budapesti képzések

 • család- és gyermekvédelem
 • diáktanácsadás
 • az inklúzió pedagógiája
 • az iskolai oktatás 5-6. évfolyamán a nem szakrendszerű oktatás feladatainak ellátására felkészítés
 • az oktatási egyenlőtlenségek és a korai iskolaelhagyás (drop out) társadalmi aspektusai
 • iskolai nevelési és szociálpszichológiai ismeretek
 • az iskolai szabadidős programok szervezési feladatai
 • könyvtár-pedagógia
 • a lelki, fizikai egészség megőrzésének és fejlesztésének elméleti és gyakorlati kérdései az iskolában
 • mentori, vezetőtanári feladatokra való felkészítés
 • pénzügyi és gazdálkodási alapismeretek
 • preventív és korrektív pedagógia, pszichológia (a modul megegyezik a 4 féléves fejlesztőpedagógus szak első 2 félévével)
 • szakképzés, szakképzésfejlesztés
 • tantárgy-pedagógiai kérdések az iskolai gyakorlatban
 • tehetséggondozás, tehetségfejlesztés
 • a történelem- és történettudomány szociálpszichológiája
 • zenei munkaképesség-gondozás

Szombathelyi képzések

 • iskolai tanácsadó és konzultáns
 • fejlesztő, differenciáló pedagógia
 • mentorpedagógus
 • mérési-értékelési feladatok
 • tananyag- és taneszköz-innovátor

felvételi információk

A választható területek egy része önálló, 2 féléves szakirányú továbbképzésként is elvégezhető, a pedagógus szakvizsga megszerzése nélkül, de akár a szakvizsga után, újabb szakterületi képzésként.

A pedagógus szakvizsgához választható, de önállóan is elvégezhető képzések:

Az oktatási egyenlőtlenségek és a korai iskolaelhagyás (drop out) társadalmi aspektusai szakirányú továbbképzés (2 félév) a legfrissebb nemzetközi és hazai elméletekre és jó gyakorlatokra támaszkodva bevezetést ad az oktatási egyenlőtlenségek és a lemorzsolódás szerteágazó problematikájába, a korai iskolaelhagyás megelőzésének sikeres európai és hazai gyakorlataiba, miközben gyakorlati foglalkozások és esetmegbeszélések segítségével a hallgatókat felkészíti a korai iskolaelhagyás megelőzését célzó fejlesztő és közvetlen nevelési/pedagógiai munkába.

felvételi információk

A mentortanár továbbképzésben (2 félév) szerzett elméleti és gyakorlati ismereteik alapján a végzettek a köznevelés szakrendszerű képzéseiben tanító, gyakorlati félévüket végző tanárjelöltek, illetve kezdő tanárok iskolai munkájának eredményes támogatását végezhetik, jellemzően nem gyakorlóiskolákban.

felvételi információk

A módszertani szaktanácsadó a tehetséggondozásban továbbképzést (2 félév) elvégző pedagógusok a megszerzett ismereteiket jártasság szintjén tudják alkalmazni a tehetséggondozás gyakorlatában (a tehetséges gyerekek azonosítása és kiválasztása, fejlesztésük, nevelésük során felmerülő problémák megoldása, tanácsadás) a közoktatás intézményeiben, pedagógiai szakszolgálatok keretében, mindenek előtt a Tehetségpontok működése keretében.

felvételi információk


Egyéb továbbképzések (csak Budapesten)

A coach – üzleti edző továbbképzés (3 félév) célja az, hogy a képzés résztvevői (elsősorban pszichológusok, trénerek, HR-szakemberek, tanácsadási tevékenységet folytató, illetve vezető beosztást betöltő szakemberek) az alapképzettségüket kiegészítve olyan háttértudást szerezzenek, és olyan személyes kompetenciákat sajátítsanak el, amelyek birtokában képesek az üzleti élet és a nonprofit szféra különböző területein eredményes coaching tevékenységre, illetve coach szemléletű vezetésre. A képzéssel a coaching eszközrendszerét alkalmazva megfelelő támogatást tudnak nyújtani akár szervezeten belül, akár külső szakértőként a coacholt személy vagy csoport hatékonyságának növeléséhez.

felvételi információk


2017.04.03.