Andragógia MA

2023.12.20.
Andragógia MA
Elkötelezett vagy az egész életen át tartó tanulás mellett? Szeretnél a felnőttképzés szakértőjévé válni? Akkor jelentkezz az ELTE PPK andragógia mesterképzési szakára!

Andragógusként elhelyezkedhetsz egyfelől a felnőttképzés intézményrendszerében programfejlesztőként, szervezeteknél képzés- és tananyagfejlesztőként, vagy oktatási intézményekben a nemzetközi mobilitás területén. A mesterdiploma birtokában dolgozhatsz a felnőttképzés tervezését, irányítását, fejlesztését, kutatását végző intézményeknél is. Másfelől munkát találhatsz a kultúra, a média és a turisztika területén, például művelődési és ifjúsági házakban, faluházakban, állami, önkormányzati kulturális intézményeknél, nonprofit szervezeteknél szervező munkakörökben.

Képzésünket azoknak ajánljuk, akik alapvető kérdésekben tájékozottak a felnőttképzés világában, és ezen a területen szeretnék továbbfejleszteni magukat. Céljuk, hogy szakemberként kapcsolódhassanak be az élethosszig tartó tanulás világába, szervező, irányító, kutató tevékenységükkel segítsék annak fejlődését; programfejlesztőként, felnőttképzési és szakképzési stratégiai döntések megalapozójaként pedig hozzájáruljanak az andragógia tudományának és a felnőttképzés intézményeinek fejlődéséhez.

Bemeneti feltételek

A Bologna-rendszerű mesterszakokra történő jelentkezés és felvétel feltételei a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.évi CCIV. törvény 16/A. §-a alapján a hivatalos kiadványként közzétett képzési és kimeneti követelmények szerint meghatározottak. Ennek elérhetősége ezen a linken található. Amennyiben a jelentkező a szükséges végzettséggel és az intézmény által megállapított és hivatalosan közzétett egyéb feltételekkel nem rendelkezik, jelentkezését a felvételi eljárásból ki kell zárni. 

A) Feltétel nélkül elfogadott alapképzési szakok: az andragógia és a közösségszervező alapképzési szak, továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű művelődésszervező, személyügyi szervező, munkavállalási tanácsadó szak, illetve ezekkel megfeleltethető korábbi főiskolai szintű szakok (népművelés, közművelődési szakember), a bölcsészettudomány képzési területről a pedagógia, a pszichológia; a gazdaságtudományok képzési területről az emberi erőforrások; a társadalomtudomány képzési területről a szociológia, a politológia, az informatikus könyvtáros és a kulturális antropológia alapképzési szak, a pedagógusképzés képzési terület alapképzési szakjai.
Amennyiben a fentiekben felsorolt végzettséggel rendelkezik, illetve fog rendelkezni felvételi döntés meghozataláig, nincsen szükség előzetes kreditvizsgálatra.

B) A fentieken felül, bizonyos feltételek mellett az alábbi végzettségre épülő jelentkezéseket is el kell fogadnunk.
Feltételekkel elfogadott, elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: bármely alapképzési vagy mesterképzési szak, amennyiben a hallgató rendelkezik 30 kredittel az alábbi területekről: bölcsészettudományi diszciplínákhoz tartozó alapismeretek: pedagógiai, pszichológiai, filozófiai, etikai ismeretek; felnőttképzési ismeretek; kommunikációtudományi ismeretkör, kommunikációfejlesztés; informatika, könyvtárismeret; társadalomtudományi alapismeretek: társadalomismeret, szociológia, antropológia, politológia; gazdasági és jogi ismeretek. A felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján ezekből legalább 15 kredittel rendelkezzen, a 30 kreditből esetleg hiányzó krediteket a tanulmányok első két félévében pótolni lehet.

A feltételt, vagyis a felsorolt kreditek meglétét egy ún. előzetes kreditvizsgálat során tudjuk megállapítani, melyet Önnek kell kezdeményeznie a honlapunkon található ŰRLAP kitöltésével.

Beküldési határidő: 2024. március 31.

A kérelem be nem nyújtása a felvételi eljárásból való kizárást vonja maga után.

Ha végzettségét a végső hiánypótlási határidőig nem igazolja, jelentkezését kizárjuk a felvételi eljárásból. Amennyiben e félévben tesz záróvizsgát, és oklevele nem készül el addig, akkor az oklevél helyett egy, a sikeres záróvizsgáról és az oklevél megszerzéséről szóló igazolást is elfogadunk. Sikeres felvétel esetén azonban oklevelét legkésőbb a beiratkozáson be kell majd mutatnia.

Külföldi végzettség továbbtanulási célú elismertetése
Ha tanulmányait külföldi intézményben végzi/végezte, a honlapunkon található ŰRLAP kitöltésével kezdeményezheti a szakképzettség továbbtanulási célú elismerését. 
Kérjük, hogy az űrlap kitöltésén túl olvassa el figyelmesen a felvi.hu „Külföldi felsőfokú végzettségek továbbtanulási célú elismerése” című fejezetét is.


Beküldendő dokumentumok

KÖTELEZŐ DOKUMENTUMOK 
Minden dokumentumot a felvi.hu-ra szükséges feltölteni, ezek hiányában a jelentkezőt kizárhatják a felvételi eljárásból. A kötelezően beküldendő dokumentumok részben a felvételi vizsgák szervezéséhez, részben a bemeneti feltételek ellenőrzéséhez szükségesek.

2024. február 15-ig: 

Szakmai önéletrajz és motivációs levél: "motivációs levél/önéletrajz" jogcímre egyben kérjük feltölteni a két dokumentumot

 • magyar nyelvű szakmai önéletrajz és motivációs levél (önálló pontszámmal nem értékeltek) (csatolható továbbá szakmai tevékenység, publikációk dokumentálása: a publikációs lista és/vagy a művek másolata).

Végső hiánypótlási határidő, 2024. július 10-ig:
amennyiben oklevelét, nyelvvizsga-bizonyítványát 2024. február 15.  után kapja kézhez. 
A felvi.hu-ra feltöltött dokumentumokat folyamatosan rögzítjük, szükség esetén az érintetteket hiánypótlásra fogjuk felszólítani.

A jelentkezés utáni fontosabb határidők, időpontok a felvételi eljárásban
(Kérjük, kövesse az Oktatási Hivatal által közzétett információkat is!)
A felvételi vizsgák időpontja Budapesten: 2024. június 24-25.
A felvételi vizsgák időpontja Szombathelyen: 2024. június 17-28.
Adat- és sorrend módosítási határidő a felvi.hu-n: 2024. július 10.
Végső hiánypótlási határidő a felvi.hu-n: 2024. július 10.
Vonalhúzás várható időpontja: 2024. július 24.

A felvételi elbeszélgetésre külön behívó levelet küldünk minden érintett jelentkezőnek a vizsgabeosztás elkészülte után, de legkésőbb a felvételi vizsga időpontját megelőzően 15 nappal. Az értesítést a felvételi rendszerben megadott e-mail címre küldjük ki. Kérjük, ellenőrizzék le ezt, és szükség esetén módosítsák a felvi.hu-n.
A szóbeli vizsga díja a közzétett adatoknak megfelelően 4000 forint. A díj befizetésével kapcsolatos további teendőkről szóló ismertetőt (milyen formában, milyen határidővel kell megküldenie a befizetési bizonylatot) az e-mailben megküldött behívó levéllel együtt fogja megkapni. A felvételi elbeszélgetés időpontjára vonatkozó kérelmet a vizsgabeosztás elkészültéig kérjük, ne küldjön. A vizsgabeosztás módosítása csak indokolt esetben lehetséges, de akkor is csak a szóbeli vizsgákra hivatalosan közzétett időszakon belül.


Felvételi elbeszélgetés, pontszámítás

A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 34. §-a alapján a mesterképzésben a felvételi követelményeket és a rangsorolás módját a felsőoktatási intézmény szabályozza, de csak az a jelentkező vehető fel, akinek pontszáma az adható maximális pontszám 50 százalékát eléri.
Az ELTE Felvételi szabályzata értelmében az a jelentkező, aki az adott szak felvételijének bármely részeredményében (a többletpontokat kivéve) 0 pontot ér el, erre a szakra nem nyerhet felvételt.

Legfeljebb 100 pont szerezhető, az alábbi megoszlás szerint:

1. Oklevél minősítése (legfeljebb 20 pont): az alapképzési vagy ennek megfeleltethető oklevél minősítéséből számítandó a következők szerint: 
- jeles (5) minősítésű oklevél = 20 pont, 
- jó (4) minősítésű oklevél = 17 pont,
- közepes (3) minősítésű oklevél = 10 pont, 
- elégséges (2): 0 pont.

A 2006. február 1. után szerzett magyar felsőfokú és felsőoktatási szakképzésen szerzett oklevelek adatait a Hivatal elektronikus úton veszi át a felsőoktatás információs rendszeréből. Kivétel, azaz fel kell tölteni a tanítói oklevelet, ha idegennyelvi műveltségi területen végzett, illetve azokat az okleveleket, ahol a képzést idegen nyelven végezte a jelentkező és a záróvizsgát is idegen nyelven tette le. A végső hiánypótlási határidő 2024. július 10.

2. Felvételi elbeszélgetés (legfeljebb 70 pont), melynek tartalma: a felnőttképzés aktuális kérdései a törvények és rendeletek, a szaksajtóban megjelenő cikkek és tanulmányok alapján. A Bizottság figyelembe veszi a jelentkező korábbi tudományos munkásságának, külföldön szerzett szakmai tapasztalatainak (pl. Erasmus-utak), szakmai tevékenységének, publikációinak dokumentálását, a beküldött motivációs levelet és szakmai önéletrajzot.

3. Többletpontok (legfeljebb 10 pont): 
- az előnyben részesítés eseteiben (hátrányos helyzet, fogyatékosság és gyermekgondozás) bármely igazolt jogcím alapján 5 pont, 
- bármely idegen nyelvből tett C1 (korábban felsőfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga esetén 5 pont, a nyelvvizsgáért járó többletpont csak egy középfokú, komplex nyelvvizsgán túli másik nyelvből tett, első felsőfokú nyelvvizsga esetén jár, újabb nyelvvizsgáért többletpont nem adható.
- magyarországi OTDK (andragógia, neveléstudomány, közművelődés) első három helyezettje 5 pont. 


A képzés bemutatása

A képzési idő: 4 félév
Megszerzendő kreditek száma: 120
Munkarend: levelező

A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira – az érintett hallgatókkal kötött, eltérő megállapodás hiányában – tömbösítve munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor.

Finanszírozási formák:

 • állami ösztöndíjas
 • önköltséges: 375.000 Ft/félév

Képzés helye: Budapest és Szombathely
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles andragógus.

A képzés tanterveit innen töltheti le.

2023-as felvételi ponthatárok:
Budapest MLA - 74
Budapest MLK – nem indult
Szombathelyen nem indult el a képzés 2023-ban.

A képzés célja
Hallgatóink a szak elvégzésével olyan felnőttképzési szakemberré válnak, akik elméleti ismeretek és gyakorlati tapasztalatok birtokában képesek felnőttoktatási és -képzési intézmények vezetésére és irányítására, stratégiai tervezési és szervezési feladatainak teljeskörű ellátására. Emellett képesek lesznek felnőttképzési kurrikulumok fejlesztésére, a képzési folyamat minőségbiztosítási feladatainak koordinálására, előzetes tudásmérési eszközök használatára, hagyományos és elektronikus tananyagok fejlesztésére. Megismerik az emberierőforrás-fejlesztésre irányuló európai tendenciákat, a felnőttképzés feltételrendszerét, a felnőttoktatás és -képzés jogszabályi környezetét, finanszírozási formáit, a képzési folyamat tervezési és irányítási folyamatait, a különböző felnőttképzési célcsoportok jellemzőit, igényeit és ezek alapján a megfelelő felnőttképzési módszertani eljárásokat.

Főbb tárgyak

 • az andragógia társadalomtudományi aspektusai
 • a felnőttképzés intézményrendszere
 • a felnőttképzési intézmények menedzsmentje
 • felnőttképzési trendek az Európai Unióban
 • kompetenciaalapú, modulrendszerű képzésfejlesztés
 • kurrikulumfejlesztés
 • oktatásinformatika, távoktatás és e-learning
 • pályaorientáció, pályakorrekció

Diploma után

Andragógusként elhelyezkedhetnek egyfelől a felnőttképzés és a humánerőforrás-fejlesztés intézményrendszerében oktatásszervezőként vagy oktatási intézményekben a nemzetközi mobilitás területén. A mesterdiploma birtokában dolgozhatnak a felnőttképzés tervezését, irányítását, fejlesztését, kutatását végző intézményeknél is. Másfelől munkát találhatnak a kultúra, a média és a turisztika területén, például művelődési és ifjúsági házakban, faluházakban, állami, önkormányzati kulturális intézményeknél, nonprofit szervezeteknél szervező munkakörökben.
A mesterképzés elvégzésével lehetőség lesz bekapcsolódni a PhD-képzésbe, de bővíthetik tudásukat szakirányú továbbképzéseinken is.


Tájékoztató videók