Honosítás

Kutatás - Honosítás

Külföldön szerzett tudományos fokozat honosítása

A külföldön szerzett tudományos fokozat doktori fokozatként történő honosításra vonatkozó kérelmet szorgalmi időszakban az erre a célra meghatározott formanyomtatványon lehet benyújtani a Pedagógiai és Pszichológiai Doktori Tanács (PPDT) elnökének címezve az Oktatásszervezési Irodára.

A kérelem csak az Egyetemen akkreditált tudományágakra nyújtható be.

Kérelem külföldön szerzett tudományos fokozat honosításához

A kérelemhez csatolni kell:

 • az eredeti doktori oklevél hiteles másolatát,
 • a külföldi oktatási intézmény által kiállított olyan okirat hiteles másolatát (pl. leckekönyv), amely hitelt érdemlően igazolja a doktori tanulmányok időtartamát, és a doktori oklevél megszerzése érdekében előírt tanulmányi követelmények (a hallgatott tárgyak, vizsgák, szakdolgozatok, államvizsgák stb.) sikeres teljesítését,
 • a fokozatszerzési eljáráshoz előírt, kari doktori szabályzatban meghatározott két idegen nyelv ismeretének igazolását:
  • első nyelvként egy államilag elismert legalább B2 szintű, komplex típusú vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgát angol nyelvből és
  • és egy második nyelv ismeretének igazolását, amelyre az alábbi szabályok vonatkoznak:
   • második nyelvként a világ bármely olyan tudományos lexikával rendelkező, élő nyelvéből, amelyen írásban és szóban egyaránt aktív tudományos diskurzus folyik,
   • amennyiben az első nyelv szintje szintje B2, akkor másodikként elfogadható egy államilag elismert legalább B2 szintű, szóbeli, írásbeli vagy komplex típusú vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga,
   • amennyiben az első nyelv szintje legalább C1, akkor másodikkén elfogadható egy államilag elismert legalább B1 szintű, komplex típusú vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga.
   • második nyelvként –a jogszabályban meghatározotton túl – elfogadott az ELTE idegen nyelvi lektorátusán 2009. május 25. előtt letett középfokú nyelvvizsga.
   • kizárólag abban az esetben, ha az adott (angol melletti második) idegen nyelvből az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központja által akkreditált vizsgarendszerben és vizsgaközpontban legalább B2 szintű nyelvvizsgát nem lehet tenni, és abból külföldi nyelvvizsga központban tett nyelvvizsgát honosítani sem lehet, a második nyelvként–a jogszabályban meghatározotton túl –egyenértékűnek minősül az ELTE BTK idegen nyelvi tanszékei által a doktori eljárásra kidolgozott nyelvi vizsga is.

A nyelvismeretet az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központja által akkreditált vizsgarendszerben és vizsgaközpontban kiállított nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal, a felsorolt nyelvismeretet az ott írt vizsgán szerzett bizonyítvánnyal kell igazolni.

*Hiteles fordításnak minősül
a) az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda hiteles fordítása és a hitelesítési záradékával ellátott fordítás,
b) a magyar külképviseleti szerv hitelesítési záradékával ellátott fordítás,
c) a magyar közjegyző hitelesítési záradékával ellátott fordítás, továbbá
d) az a magyar nyelvű fordítás, amely hitelesnek minősül valamely tagállam joga szerint.

**A  honosítás  díja a  felsőoktatási,  valamint  az  államilag  elismert  nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről szóló 12/2013. (II. 12.) EMMI rendeletben meghatározott eljárási díj, amelynek összege elsőfokú eljárásban 45000 Ft. A díjat a következő számlaszámra kell befizetni: Magyar Államkincstár, 10032000-01426201-00000000 Közleményben kérjük feltüntetni a következőket: Neveléstudomány területen: B104B0310B10401/18 honosítási eljárási díj, név; Pszichológia tudományterületen: B104B0200B10402/18 honosítási eljárási díj, név

A honosított doktori értekezés és a tézisek nyilvánossága érdekében az Egyetemi Doktori Szabályzat 62. §-ában és 76. §-ában foglaltakat a honosítási eljárásban és a honosított doktori értekezések esetén is megfelelően alkalmazni kell. A doktori értekezés nyilvánossá tételéhez szükséges az alábbi adatlapot kitölteni, mellyel a kérelmező hozzájárul, hogy a doktori disszertáció nyilvánosságra kerüljön.

DOI azonosító igénylése

A kérelemmel leadott dokumentumok beérkezése után a Hivatal állásfoglalást kér a Magyar Ekvivalencia és Információs Központtól arra vonatkozóan, hogy a kérelmező által benyújtott és mellékelt oklevélmásolat milyen végzettségi szintnek felel meg, továbbá, hogy az oklevelet kiállító külföldi intézmény a külföldi állam joga alapján jogosult-e tudományos fokozat kiállítására. Az állásfoglalás beérkezését követően az illetékes doktori iskola szakmai véleménye alapján a PPDT tárgyalja a honosítás odaítélését, melyről a bizottság tagjai titkos szavazással döntenek. A PPDT az állásfoglalását az Egyetemi Doktori Tanács elé terjeszti, mely a tudományági doktori tanács javaslata alapján dönt a honosításról. A honosított fokozatnak nincs minősítése.

2019.02.12.