A kurzusokon való részvétel szabályai a járványügyi készültség keretei között

2020.09.09.
A kurzusokon való részvétel szabályai a járványügyi készültség keretei között
Módosult tartalom: 2020.09.16-tól

Kedves Hallgatónk!

Sajnos előfordulhat, akár a közeljövőben is, hogy Ön az új típusú, SARS-CoV-2, koronavírussal való fertőzése miatt orvosi (esetleg kórházi) ellátásra szorul, vagy járványügyi elkülönítést (karantént) rendel el az illetékes hatóság, avagy hozzátartozójának, közeli ismerősének megfertőződése miatt kerül karanténba. Kérjük, hogy ilyen esetben feltétlenül tartsa be az Ön számára előírt egészségügyi szabályokat! Az alábbiakban a kurzusokon való részvétel egyes – a járványügyi készültséggel kapcsolatos – szabályairól olvashat tájékoztatást.

Az Egyetem területére, épületeibe nem léphet be az a személy, aki

 • a koronavírusos megbetegedés tüneteit mutatja, így különösen:
  • köhögés, nehézlégzés, légszomj, torokfájás,
  • láz (38 fok vagy afelett), hidegrázás,
  • szokatlan fáradékonyság, általános izomfájdalom,
  • újonnan kialakult ízérzés- vagy szaglászavar,
  • émelygés, hányás és/vagy hasmenés,
 • az elmúlt 10 napban koronavírussal fertőzött személlyel került közvetlen kapcsolatba,
 • folyamatban lévő kontaktkutatás alanya, vagy karanténban van.

Ha Ön a fentiek miatt nem tud a jelenléti oktatásban részt venni, általános tájékoztatási kötelezettsége az Egyetem felé nincsen, kizárólag azokat az oktatókat szükséges értesítenie, akiknek az óráit fölvette, és a hiányzása ezzel igazoltnak minősül.

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testülete ugyanakkor felhívja az egyetem összes polgárát, hallgatókat és oktatókat egyaránt, hogy statisztikai adatgyűjtés céljából egy erre létrehozott anonim felületen heti rendszerességgel jelentsék be az egészségi állapotukat, ha nem fertőződött meg a vírussal, avagy ha érintett a koronavírusos megbetegedésben, vagy ha már felgyógyult, továbbá azt is, ha járványügyi megfigyelés alatt áll, hatósági házi karanténban van, vagy pozitív PCR teszteredménnyel rendelkezik.

A kurzusokon való részvétel, illetve a hiányzás aktuális szabályai a járványügyi készültség keretei között:

 • Az előadásokon való részvétel nem kötelező, kivéve ha ezzel kapcsolatban a Neptunban eltérő szabályt tettek közzé a kurzusfelvételi időszakban.
 • A szemináriumokon/gyakorlatokon (a továbbiakban együtt: gyakorlat) a részvétel kötelező, és a tanár ellenőrzi azt. Eltérőek a személyes jelenlétet igénylő gyakorlatokra és a távolléti, online megtartott gyakorlatokra vonatkozó szabályok.
 • JELENLÉTI GYAKORLAT A hallgató a személyes jelenlétet igénylő gyakorlat megtartott kurzusainak legfeljebb 1/4-éről hiányozhat minden további következmény nélkül. Az 1/4-et meghaladó, bármilyen mértékű, akár 100%-os (!) hiányzás esetén az oktató többletfeladat-adással köteles biztosítani a kurzus teljesíthetőségét. A jelenléti gyakorlatok körébe tartoznak a hibrid oktatás keretében tartott, kombinált kurzusok is, amik egy része jelenléti, más része távolléti, online formában zajlik.
 • TÁVOLLÉTI FORMÁBAN MEGTARTOTT GYAKORLAT A távolléti gyakorlat szinkrón (a jelenlétivel egyidejű) online formájában az 1/4-et meghaladó mértékű hiányzásra más szabályok vonatkoznak. Az 1/4 és 1/3 közötti hiányzás esetén az oktató dönt arról, hogy megtagadja-e a jegyet, vagy többletfeladatot ír elő a jegy megszerzése érdekében. Az 1/3-ot meghaladó hiányzás esetén az oktató köteles (!) megtagadni a jegyet. Az aszinkron (eltérő idejű) távolléti gyakorlat esetében a hiányzás fogalma nem értelmezhető, így ilyen kurzusok esetében nem alkalmazhatók a fenti szabályok.
 • A JELENLÉTI GYAKORLAT speciális formája az, amit jellegéből adódóan kizárólag a hallgató személyes jelenlétével lehet teljesíteni (pl. egyes tréningek, szakmai gyakorlatok, sportos gyakorlatok stb.). A gyakorlatok ilyen jellegéről a hallgatók a Neptunban a kurzusleírásból értesülhetnek. Ilyen gyakorlatok esetében a hiányzásra azokat a szabályokat kell alkalmazni, amik a távolléti gyakorlatok esetében is alkalmazandók.

Ha valaki – lényegében bármilyen ok miatt – úgy dönt, hogy minden kurzusát távolléti formában szeretné elvégezni, akkor a Neptunban az Ügyintézés>Kérvények>Kitölthető kérvények menüben találja a távolléti oktatásban való részvételre irányuló kérelmet, amit a Neptunban tölthet ki és adhat le. Az engedély birtokában a hallgató kötelessége megkeresni az oktatóját (oktatóit) egyeztetni a kurzus teljesítésének feltételeiről.

Hatályos szabályozás

A fentiekre vonatkozó hatályos szabályozások a következők:

 • ELTE Hallgatói követelményrendszer (=HKR),
 • Az ELTE Hallgatói Követelményrendszer járványügyi készültségre tekintettel elrendelt hibrid oktatásra vonatkozó átmeneti sajátos szabályai (= hibrid tvsz),
 • az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület által kiadott TÁJÉKOZTATÓ a 2020/2021-es tanév őszi szemeszterére az egészségügyi válsághelyzetre tekintettel 2020. szeptember 7.

HKR 36/A. § (1) Távolléti oktatásban való részvétel a hallgató által az Elektronikus Tanulmányi Rendszerben benyújtott kérelem alapján, az alábbi esetekben engedélyezhető:

a) a hallgató Magyarországra történő beutazása a járványügyi helyzet miatt akadályba ütközik,
b) a hallgatónál olyan betegséget diagnosztizáltak, amely miatt a jelenléti oktatásban való részvétele kockázatos,
c) a hallgató veszélyeztetett korú,
d) a hallgatóval a tanulmányai során egy háztartásban él a b) vagy c) pont szerint veszélyeztetett személy,
e) egyéb méltányolható ok.

(2) A kérelemről a hallgató alapkarának dékánja dönt.
(3) Az engedély a kérelemre okot adó körülmény megszűntéig, de legkésőbb a félév végéig szól.
(4) A hallgató az engedély birtokában megkeresi a felvett kurzusai oktatóit a kurzusok teljesíthetőségének egyeztetése céljából.
(5) Az oktató – a jellegéből adódóan csak a hallgató fizikai jelenlétével teljesíthető kurzus kivételével – köteles biztosítani a kurzus teljesíthetőségének lehetőségét. Abban az esetben, ha az adott tanegység teljesítéséhez online kurzus is meghirdetésre került, az engedély alapján a hallgató áttehető az online kurzusra.

hibrid tvsz. 11. pont A HKR 63. § (1) bekezdésétől el lehet térni. [Az előadásokon való részvételi kötelezettségtől és annak ellenőrzésétől el lehet tekinteni abban az esetben is, ha azt a képzési terv előírja. Az eltérés módját a Neptunban közzé kell tenni.]

HKR 63. § (2) A gyakorlaton és a szemináriumon a részvétel és a gyakorlati követelmények teljesítése kötelező. A gyakorlaton való jelenlétet az oktatónak egyértelmű módon ellenőriznie kell, és nyilván kell tartania.

HKR 66. §, hibrid tvsz. 12/a. pont [egybeszerkesztve]
(1) Ha a hallgató nem kapott a jelen Szabályzat 63. § (5) bekezdésben leírt felmentést, valamint az oktató ellenőrzi a jelenlétet, akkor a jelenlét hiánya miatt

a) az oktató a gyakorlati jegyet nem tagadhatja meg, ha a hallgató a meghirdetett foglalkozások legfeljebb negyedéről hiányzott;
b) jelenléti kurzuson egynegyedet meghaladó hiányzás esetén az oktató többletfeladat-adással köteles biztosítani a kurzus teljesíthetőségét, egyéb esetben jogosult többletfeladatot előírni vagy a gyakorlati jegyet megtagadni;
c) egyharmadot meghaladó távollét esetén – jelenléti kurzus kivételével – a gyakorlati jegyet meg kell tagadni.

JOKT 2020.09.07.
I. Az egészség megőrzését célzó irányelvek

Az egészség megőrzését célzó irányelvek betartása az Egyetem valamennyi polgára, az Egyetem látogatói, továbbá az Egyetem épületében bármilyen okból tartózkodó személyek számára kötelező.

1. Az Egyetem épületeit, rendezvényeit, tanóráit nem látogathatja, aki koronavírussal fertőzött, vagy a koronavírusos megbetegedés tüneteit mutatja.
2. TILOS az Egyetem területére belépnie és ott tartózkodnia annak a hallgatónak / oktatónak / dolgozónak, akinek új típusú koronavírus fertőzésre jellemző tünetei vannak, vagy a megelőző három napban (ha igazolt fertőzöttel találkozott vagy volt olyan helyzetben, amely magas fertőzési kockázattal jár: a megelőző tíz napban) tapasztalt magán ilyen tüneteket:

 • köhögés, nehézlégzés, légszomj;
 • láz (38 fok vagy afelett);
 • szokatlan fáradékonyság, általános izomfájdalom;
 • hirtelen kezdetű ízérzés- vagy szaglászavar.

A lista nem sorol fel minden lehetséges tünetet, egyéb, kevésbé gyakori tünetekről is beszámoltak a vírusfertőzéssel kapcsolatban, ideértve a gastrointestinalis tüneteket, mint például: émelygés, hányás és/vagy hasmenés. Amennyiben valaki ilyen tüneteket észlel magán, haladéktalanul hívja fel háziorvosát, és kövesse az utasításait.
3. A magasfokú kockázatra tekintettel az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület az Egyetemtől való távolmaradásra kötelezi azokat az egyetemi polgárokat is,

a) akik a mindenkori állapotot alapul véve az elmúlt 10 napban koronavírussal fertőzött személlyel kerültek közvetlen kapcsolatba;
b) akik folyamatban lévő kontaktkutatás alanyai;
c) akik hatósági járványügyi intézkedés (pl. házi karantén) hatálya alatt állnak.

Közvetlen kapcsolatnak minősül beltérben 1,5 méter távolságon belüli találkozás maszkviselet nélkül, vagy távolságtól függetlenül olyan kisebb légterű szellőzetlen helyiségben tartózkodás, amelyben a fertőzött huzamosabb ideig (maszk nélkül fél órát meghaladóan) tartózkodott.
4. [...]
5. Az egyetemi kollégiumokra és diákotthonokra további biztonsági és elkülönítési szabályok vonatkoznak. Kollégiumi érintettség esetén – az elkülönítésről való intézkedés mellett haladéktalanul – a járványügyi bejelentést a kollégium vezetője teszi meg.
6. Azok a hallgatók, akik a fenti 2–3. pont alapján nem tudnak részt venni a jelenléti oktatásban, értesíteni kötelesek a jelenléti kurzusaik oktatóit. Hiányzásuk ezzel igazoltnak minősül.

II. A személyi higiéné követelmények betartása

1. A személyi higiéné követelményeinek betartása az Egyetem minden polgára számára kötelező.
2. A személyes higiéné követelménye magában foglalja különösen a gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos kézfertőtlenítést, a köhögési etikett betartását, illetve az arc felesleges érintésének kerülését, valamint a szájat és az orrot eltakaró eszköz (továbbiakban: maszk) használatára vonatkozó szabályok betartását és a megfelelő távolságtartást.
3. Az Egyetemen belül zárt térben, illetve az egyetemi szabadtéri rendezvényeken a maszk szabályszerű használata kötelező.

Minden esetben úgy kell viselni a maszkot, hogy az az orrot és a szájat egyaránt takarja.
Maszkot kell viselni különösen a folyosón, a liftben és lépcsőházban, az előadó- és szemináriumi termekben, ügyintézésre szolgáló hivatali terekben, valamennyi közösségi térben, olyan helyiségben, ahol alkalmi jelleggel többen találkoznak. Maszkot kell viselni a büfében és étteremben, kivéve étkezés közben.
Valamennyi beltéri oktatási tevékenység alatt kötelező a maszk viselése. Ettől a szabálytól csak az oktató tekinthet el, ha ezzel egyidejűleg legalább két méterre növeli a hallgatóktól való távolságot.
Nem kell maszkot viselni az állandó munkahelyi helyiségben (iroda, szoba, kutatólabor), ha ott csak a helyiség állandó/rendszeres használói tartózkodnak, a fizikai távolságtartás szabályainak eleget tesznek, és folyamatos a helyiség szellőzése.
Minden egyetemi polgár maga gondoskodik saját maszkjáról.

4. A megfelelő fizikai távolságtartás betartása az Egyetem területén belül rendkívül fontos a vírus terjedésének megakadályozásában, ezért az kötelező. Megfelelő fizikai távolságtartásnak tekintendő a legalább 1,5 méteres távolság, amelyet a sorban állás, valamint minden fizikai jelenléttel járó tevékenység során meg kell tartani. (A sport tevékenységre külön szabályok vonatkoznak.)
5. Zárt térben az esetleges kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre.